Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику.Поведінкові реакції населення у НС

Питання для самостійного вивчення

1. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

2. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.

3. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину.

4. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку.

Методичні рекомендації

При розгляді 1-го питання варто зазначити, щ серйозною небезпекою є інформаційні війни. Головне завдання інформаційних воєн полягає у маніпулюванні масами. Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у: внесенні у суспільну та індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів; дезорієнтації та дезінформації мас; послабленні певних переконань, устоїв; залякуванні свого народу образом ворога; залякуванні супротивника своєю могутністю. Важливим завданням є також забезпечення ринку збуту для своєї економіки. У цьому випадку інформаційна війна є складовою частиною конкурентної боротьби.

Під час вивчення 2-го питання дати визначення поняття «натовп», визначити види натовпу, звертаючи увагу на дослідження Ле Бона та З. Фройда. Визначити головні правила поводження людини у натовпі.

Розглядаючи 3-те питання звернути увагу на те, що злочинність загалом поділяється на два види: первинну (сукупність злочинів, скоєних уперше) та рецидивну (сукупність повторних злочинів). Кожний з цих видів розмежовується на: злочинність чоловіків і злочинність жінок. При подальшій класифікації злочинність і чоловіків, і жінок ділиться, у свою чергу, на злочинність дорослих та неповнолітніх осіб. Додатково можна назвати міську й сільську злочинність, злочинність у сфері сімейно-побутових відносин, злочинність регіонів. На сьогоднішній день дуже актуальною для нашого суспільства стала організована та професійна злочинність. Такий видовий розподіл допомагає, по-перше, конкретизувати вивчення багатьох проблем та видів злочинних посягань на людину, а по-друге, це важливо для вирішення практичних завдань щодо запобігання цьому явищу в суспільстві. Скласти тези.

При розгляді 4-го питання побудувати схему або таблицю, що відображає головні чинники, які стійко підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. Серед таких чинників є: хвороби та хворобливий стан; вади органів чуття; порушення зв’язку між сенсорними та руховими центрами вищих відділів нервової системи; порушення координації рухів; неврівноваженість емоційних процесів; шкідливі звички; незадоволеність роботою, відсутність інтересу до неї та ін. Указати, які існують методи запобігання та зменшення імовірності наразитись на небезпеку.

 

Питання для самоконтролю

1. Визначте роль сучасних інформаційних технологій у сучасному світі.

2. У чому полягає небезпека сучасних інформаційних технологій?

3. У чому полягають особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства?

4. Що таке «інформаційна війна»?

5. Що є головною метою «інформаційної війни»?

6. Що є головною метою маніпуляції свідомістю населення?

7. Що таке натовп?

8. Визначте основні ознаки натовпу.

9. Які існують види натовпу?

10. У чому полягає небезпека натовпу для людини?

11. Назвіть правила поводження людини у натовпі.

12. Що таке злочинність? Назвіть головні причини злочинності у сучасному українському суспільстві.

13. Наведіть класифікацію видів злочинності.

14. Назвіть та схарактеризуйте головні фактори, що підвищують індивідуальну імовірність людини наразитися на небезпеку.

Рекомендована література: 1 – 5; 7; 22; 31

Критерії оцінювання

Форма контролю– усне опитування на семінарському занятті № 6-7 з питань, що винесені на самостійне вивчення та перевірка письмового виконання роботи; матеріал включено до завдань перевірочних робіт та модульної контрольної роботи.

Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 4-бальною шкалою на семінарському занятті № 6-7 відповідно до критеріїв оцінювання (таблиця 2).

Усні відповіді та письмове виконання самостійної роботи ураховується під час виставлення студенту загальної оцінки за семінарське заняття.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.004 с.)