Тема 8. Основні положення трудового права УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Основні положення трудового права УкраїниКонтрольні питання

1.Визначте предмет, метод, принципи та джерела трудового права

2.Дайте характеристику трудових правовідносин

3.Розкрийте поняття колективного договору, який порядок укладення
колективних договорів

4.Сформулюйте поняття та зміст трудового договору, особливості
контрактної форми договору. Порядок укладення трудового
договору

5.Назвіть підстави припинення трудового договору

6.Дайте поняття і назвіть підстави матеріальної відповідальності
робітників. Який порядок відшкодування заподіяної шкоди

7.Сформуйте поняття трудової дисципліни. Які міри стягнень
передбачені трудовим законодавством

 

Література

1.Конституція України. Прийнята на Vсесії Верховної ради України 28
червня 1996р.//ВВРУ.-1996.-№30.

2.Кодекс законів про працю України -X: "Одіссей", 2011.

3.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

4.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 

Тема 9. Загальні положення природоохоронного законодавства

Контрольні питання

1.Визначте предмет та метод екологічного права

2.Назвіть джерела екологічного права

3.Перерахуйте правові засоби захисту атмосферного повітря, водних
ресурсів, тваринного світу та надр

4.Назвіть основні екологічні права та обов'язки громадян

 

Індивідуальні завдання

 

Задача 1.

Целюлозно-паперова фабрика здійснювала скидання стічних вод через очисні споруди, будівництво яких повністю не було завершене. У зв'язку з цим стало неможливим використання річки для ведення рибного господарства та питного водопостачання. Начальник державного управління екологічної безпеки області звернувся до прокурора області з проханням про притягнення до відповідальності винних осіб за порушення чинного законодавства.

Чи має місце порушення? Назвати види відповідальності та умови скидання зворотних вод у водні об'єкти.

Задача 2.

Громадянин І. звернувся з клопотанням до міської ради про надання йому в користування на умовах оренди водоймища (ставка) для риборозведення та інших цілей. Міська рада уклала із гр-ном 1. договір оренди водоймища для зазначених потреб. Прокурор міста звернувся до суду з позовом про визнання договору оренди недійсним, вважаючи, що він не відповідає законодавству. Чи підлягає позов задоволенню? Назвати підстави виникнення права водокористування водними об'єктами на умовах оренди, а також права та обов'язки водокористувачів.

Задача 3.

Громадянин К. видобував на присадибній ділянці глину та пісок і використовував їх для будівництва жилого будинку. Частину добутого піску він продав сусідові для теплиці. Органи державного гірничого нагляду заборонили гр-ну К. видобування корисних копалин і притягли його до відповідальності за незаконне видобування. Громадянин К. звернувся зі скаргою до районного прокурора, бо вважав, що він як власник землі має право видобувати корисні копалини для своїх потреб. Вирішити дане питання. Який порядок видобування корисних копалин власниками землі? Яку відповідальність установлено за незаконне видобування корисних копалин?

 

Теми рефератів

1. Екологічні права і обов'язки громадян

2. Джерела екологічного права

Література

1. Конституція України, 1996р.

2.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

3.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

4.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Методи навчання

9. Форми та засоби контролю знань студентів

При організації навчання за кредитно-модульною системою для визначення рівня знань студентів застосовується процедура формування підсумкової оцінки з навчальної дисципліни за двома складовими - результатами поточної навчальної діяльності та результатами діагностики якості знань при складанні екзамену (переважно у письмовій формі). Поточна навчальна діяльність передбачає послідовне і систематичне накопичення балів за виконання всіх запланованих видів робіт, зазначених у робочих навчальних програмах навчальних дисциплін.

Система контролю успішності студента включає наступні різновиди: поточний, модульний, підсумковий модульний та семестровий (академічний) контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і має на меті перевірку і визначення рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і відображаються у робочій навчальній програмі навчальної дисципліни (у розділах «Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю» та «Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля»). Вони можуть бути різними: усне опитування, обговорення проблемних питань, розв'язання ситуаційних завдань, виконання тестів, виконання аудиторних та позааудиторних контрольних робіт тощо.

Модульний контроль за окремий заліковий модуль може здійснюватися як під час проведення останнього семінарського або практичного заняття в межах окремого залікового модуля, так і у вигляді проведення модульної контрольної роботи (МКР), якщо це окремо передбачено змістом робочої навчальної програми. Переважна форма проведення модульного контролю - виконання за встановленим кафедрою порядком тестових завдань, які повинні бути представлені в повному обсязі у робочій навчальній програмі або видані у вигляді окремих матеріалів.

Підсумковий модульний контроль є відображенням рівня опрацювання студентом теоретичного та практичного матеріалу, рівня засвоєння ним вказаного матеріалу. Підсумковий^ модульний контроль відображає результат накопичення студентом балів (від 1 до 100 балів) в процесі поточної навчальної діяльності.

Повний і остаточний підсумок вивчення студентами навчальної дисципліни здійснюється під час семестрового (академічного) контролю. При семестровому контролі враховуються результати всіх попередніх видів контролю вивчення навчальної дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виводиться із суми балів за поточну успішність та за екзамен.

На семестровий (академічний) контроль графіком навчального процесу передбачено по одному тижню в кожному семестрі.

Перелік питань для семестрового контролю, що охоплює зміст навчальної дисципліни та виноситься на семестровий (академічний) контроль, наводиться в робочій навчальній програмі (розділ «Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів»).

10. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів

1. Теорії походження держави та права. Поняття та ознаки держави.

2. Фоми державного правління, устрою і державного режиму.

3. Механізм (апарат) держави. Внутрішні і зовнішні функції держави.

4. Правова держава та її ознаки. Шляхи формування правової держави на Україні.

5. Поняття та ознаки права. Роль права у регулюванні ринкових відносин.

6. Принципи і функції права.

7. Джерела права. Систематизація, основні мета та завдання.

8. Норми права . Поняття, структура норм права. Види правових норм.

9. Правовідносини. Поняття, види, структура правовідносин.

10. Юридична відповідальність. Поняття, види структура правовідносин.

11. Правопорушення, поняття, склад, види.

12. Предмет і метод конституційного права.

13. Конституції України (1996р.) — основний закон держави.

14. Народовладдя в Україні, форми його здійснення, їх характеристика.

15. Права і свободи людини і громадянина за нормами міжнародного права та Конституцією України.

16. Державна влада і самоврядування в Україні. Референдум - важлива форма народовладдя в Україні. Система державних органів.

17. Верховна Рада України - вищий законодавчий орган держави.

18. Президент України і його повноваження.

19. Кабінет Міністрів України і його компетенція.

20. Організація місцевих органів влади і самоврядування в Україні.

21. Структура судових органів. Принцип правосуддя. Конституційний суд.

22. Поняття, предмет, метод адміністративного права. Прокуратура.

23. Адміністративно-правова відповідальність. Види адміністративних
стягнень. Порядок і терміни притягнення до адміністративної
відповідальності.

24. Поняття, предмет та метод цивільного права. Роль цивільного законодавства в регулюванні ринкових відносин.

25. Цивільні правовідносини. Підстави їх виникнення. Юридичні факти і їх класифікація.

26. Громадянин як суб'єкт цивільного права.

27. Юридичні особи , ознаки юридичних осіб. Спеціальна правоздатність та органи юридичних осіб. Види юридичних осіб.

28. Представництво і його види.

29. Поняття, значення та терміни позовної давності.

30. Поняття та зміст права власності. Види і форми права власності. Цивільно-правові засоби захисту права власності.

31. Правовий режим землекористування.

32. Правова охорона природи. Відповідальність за порушення земельного законодавства про охорону природи.

33. Правові засоби захисту атмосферного повітря.

34. Правові засоби захисту водних ресурсів.

35. Правові засоби захисту надр.

36. Правові засоби захисту тваринного світу.

37. Законодавство про шлюб і сім'ю. Особисті та майнові права подружжя.

38. Предмет, метод кримінального права.

39. Функції та принципи кримінального права. Загальна характеристика кримінального права.

40. Кримінальна відповідальність та її підстави.

41.Поняття злочину, склад, ознаки злочину.

42.Стадії скоєння злочину. Співучасть в скоєнні злочину.

43.Покарання, види покарань.

44.Предмет і метод трудового права.

45.Трудові правовідносини, їх характеристика.

46.Принципи та джерела трудового права.

47.Трудовий договір зміст, форма, строки та порядок укладення.

48.Робочий час, час відпочинку.

49.Трудова дисципліна. Види дисциплінарних стягнень.

50.Матеріальна відповідальність робітників.

51.Охорона праці, її правові аспекти.

52.Трудові спори, способи їх розв’язання.

53.Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

54.Підстави припинення трудового договору за ініціативи власника (роботодавця).

55.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

56.Обставини що виключають злочинність діяння.

57.Майнові права та обов’язки подружжя.

58.Права та обов’язки дітей та батьків.

59.Правові підстави та порядок позбавлення батьківських прав.

60.Шлюбний договір. Загальні засади його укладання.

61.Опіка та піклування, цілі, мета.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.013 с.)