СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2

з теми 12: «Регулювання, прогнозування та планування
діяльності підприємства»

Програмні запитання, що виносяться на семінарське заняття

1. Розкрити сутність та обґрунтувати необхідність процесу державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

2. Назвати методи та принципи державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

3. Навести характеристику окремих функцій державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

4. Охарактеризувати індикативне макроекономічне плану­вання. Навести орієнтовний перелік типових розділів індика­тив­ного макроекономічного плану країни.

5. Охарактеризувати бюджетне планування економічного та соціального розвитку країни.

6. Охарактеризувати грошово-кредитну систему, її функції та вплив на розвиток народного господарства країни.

7. Охарактеризувати податкову систему країни, принципи її побудови та способи вдосконалення.

8. Навести характеристику окремих видів податків, пла­тежів і зборів.

9. Охарактеризувати процес прогнозування розвитку підприємства. Навести основні загальновживані принципи еко­номічного прогнозування розвитку підприємств.

10. Навести та охарактеризувати методи економічного прогнозування розвитку підприємств.

11. Охарактеризувати поняття стратегії розвитку під­приємства. Навести поняття та етапи стратегічного пла­нува­ння на підприємстві.

12. Охарактеризувати види стратегій підприємства.

13. Охарактеризувати методи вибору генеральної стра­тегії підприємства.

14. Навести загальну характеристику бізнес-плану під­приємства. Охарактеризувати функції та цілі складання бізнес-плану підприємства.

15. Навести цілі та загальну методологію розробки бізнес-плану підприємства.

16. Охарактеризувати типові розділи бізнес-плану під­приє­мства.

17. Охарактеризувати планування як важливу функцію управління підприємством.

18. Навести перелік та сутнісну характеристику специ­фічних принципів планування.

19. Навести класифікацію методів планування діяльності підприємства.

20. Охарактеризувати систему планів діяльності під­приємства за сучасних умов господарювання.

21. Навести сутнісну та порівняльну характеристики стратегічного, тактичного та оперативного планування діяль­ності підприємств.

22. Розкрити відмінності між стратегічним і тактичним плануванням.

23. Навести зміст і склад показників тактичних планів підприємства. Охарактеризувати типові розділи тактичних планів.

Рекомендована література: [17, 24, 63, 80].

 

Практична робота: Розрахунок потреби підприємства в матеріалах, виробничих запасах

Мета:Оволодіти навиками розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах та обчислення розмірів їх запасів.

 

При розв'язку задач необхідно керуватися наступним.

Для розрахунку потреби підприємства в матеріалах необхідно встановити норми витрат матеріалу на одиницю продукції або роботи.

Технічна норма витрат включає:

qтех = qч + qвідх + qнn,

де qтех – технічна норма витрат матеріалів, кг., шт., м. і т.д.;

qч – корисний розход матеріалу (чиста вага деталі) у відповідних одиницях;

qнn – витрати матеріалу не пов'язані з технологічним процесом, але які мають місце у виробництві (наприклад: розпилення, витік, розбиття тощо);

Коефіцієнт використання матеріалу:

 

Коефіцієнт використання матеріалів може бути:

- плановий – відношення чистої ваги виробу до норми витрат сировини або матеріалів;

- фактичний – відношення чистої ваги виробу до фактичних витрат матеріалів.

 

Потреба підприємства цеха або дільниці, основних матеріалах (Qосн) для виконання плану випуску продукції визначається за формулою:

 

Qосн = qтех × N,

 

де N – програма випуску продукції в натуральних одиницях, шт.

 

Розв’язок

1. Визначаємо чисту вагу виробу:

qтех = qч + qвідх,

звідси qч = qтех – qвідх;

qч = 15 – 2 = 13 кг.

2. Визначаємо загальну потребу в металі на річну програму:

Q = qтех × N;

Qм= 15 × 22400 = 336000 кг.

1. Визначаємо коефіцієнт використання металу:

;

Відповідь: 13 кг; 336000 кг; 0,87.

 

Задача 2.Визначити квартальну потребу в сталі, максимальний поточний, страховий запаси за умов, що програма випуску в квартал 10000 виробів, норма розходу сталі на один виріб – 15 кг. Поставки сталі здійснюються через кожних 10 днів. Середня тривалість затримки поставки сталі – 5 днів. В кварталі 90 днів.

Розв'язок:

1. Визначаємо квартальну потребу в сталі:

Q = qтех × N;

Qст = 15 ×10000 = 150000 кг;

1. Визначаємо середньодобові витрати сталі:

=150000/90=1666,7 кг

2. Визначаємо максимальний поточний запас:

Zmax пот = а × T;

Zmax пот = 1666,7 × 10 = 16667 кг.

3. Визначаємо страховий запас:

Zстр = а × T;

Zстр = 1666,7 × 5 = 8333,5 кг.

Відповідь: 150000 кг; 16667 кг; 8333,5 кг.

Задача 1

Визначення планової норми витрат матеріалів, потреби матеріалів на весь випуск, нормативу запасу матеріалу та можливий додатковий випуск виробів

Вироби Річний плановий випуск, тис. шт. Норма видатків матеріалів на один виріб за звітом за минулий рік, кг. Відсоток (%) зниження норми видатків матеріалів у плановому році
А      
Б      
В      

 

Визначити:

1) планову норму видатків матеріалів на один виріб;

2) річну планову потребу в матеріалах на весь випуск;

3) норматив запасу матеріалів у тонах при нормі виробничого запасу 50 днів;

4) можливий додатковий випуск виробів за умови економії матеріалів на 1%.

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2

з теми 12: «Регулювання, прогнозування та планування
діяльності підприємства»

Програмні запитання, що виносяться на семінарське заняття

1. Розкрити сутність та обґрунтувати необхідність процесу державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

2. Назвати методи та принципи державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

3. Навести характеристику окремих функцій державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

4. Охарактеризувати індикативне макроекономічне плану­вання. Навести орієнтовний перелік типових розділів індика­тив­ного макроекономічного плану країни.

5. Охарактеризувати бюджетне планування економічного та соціального розвитку країни.

6. Охарактеризувати грошово-кредитну систему, її функції та вплив на розвиток народного господарства країни.

7. Охарактеризувати податкову систему країни, принципи її побудови та способи вдосконалення.

8. Навести характеристику окремих видів податків, пла­тежів і зборів.

9. Охарактеризувати процес прогнозування розвитку підприємства. Навести основні загальновживані принципи еко­номічного прогнозування розвитку підприємств.

10. Навести та охарактеризувати методи економічного прогнозування розвитку підприємств.

11. Охарактеризувати поняття стратегії розвитку під­приємства. Навести поняття та етапи стратегічного пла­нува­ння на підприємстві.

12. Охарактеризувати види стратегій підприємства.

13. Охарактеризувати методи вибору генеральної стра­тегії підприємства.

14. Навести загальну характеристику бізнес-плану під­приємства. Охарактеризувати функції та цілі складання бізнес-плану підприємства.

15. Навести цілі та загальну методологію розробки бізнес-плану підприємства.

16. Охарактеризувати типові розділи бізнес-плану під­приє­мства.

17. Охарактеризувати планування як важливу функцію управління підприємством.

18. Навести перелік та сутнісну характеристику специ­фічних принципів планування.

19. Навести класифікацію методів планування діяльності підприємства.

20. Охарактеризувати систему планів діяльності під­приємства за сучасних умов господарювання.

21. Навести сутнісну та порівняльну характеристики стратегічного, тактичного та оперативного планування діяль­ності підприємств.

22. Розкрити відмінності між стратегічним і тактичним плануванням.

23. Навести зміст і склад показників тактичних планів підприємства. Охарактеризувати типові розділи тактичних планів.

Рекомендована література: [17, 24, 63, 80].

 

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

«Визначення вартісних показників обсягу
виробництва та реалізації продукції»

Мета:оволодіти методикою розрахунку показників товар­ної, валової та реалізованої продукції, валового та внут­рішньо­заводського оборотів, чистої та умовно-чистої продукції тощо.

Питання для активізації опорних знань студентів

1. Дати загальну характеристику продукції (послуг). Роз­крити сутність поняття асортименту та номенклатури про­дукції.

2. Вказати як поділяється продукція за економічним приз­наченням.

3. Охарактеризувати вимірники (показники) обсягу про­дукції (робіт, послуг).

4. Навести методику розрахунку вартісних показників виміру обсягу товарної, валової та реалізованої продукції (з наведенням формул та поясненням показників).

5. Навести методику розрахунку показників чистої та умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку (з наведенням формул та поясненням показників).

6. Навести методику розрахунку вартісних показників виміру обсягу валового та внутрішньозаводського оборотів (з наведенням формул та поясненням показників).

7. Визначити сутність маркетингу та його основних функцій.

8. Назвати принципи маркетингової діяльності підприємства.

9. Охарактеризувати концепції маркетингової діяльності підприємства.

10. Навести матрицю стратегій виходу підприємства на ринок.

11. Розкрити сутність процесу формування програми випуску продукції (надання послуг).

Рекомендована література: [18, 19, 20, 32, 37, 66, 67].

Методичні вказівки для виконання завдань
практичної роботи

Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, валового та внутрішньозаводського обороту, обсягу незавер­ше­ного виробництва тощо.

До товарної продукції включають:

– готову продукцію;

– ремонтні роботи;

– капітальний ремонт власного підприємства;

– напівфабрикати;

– запчастини на сторону;

– капітальне будівництво для непромислових господарств власного підприємства;

– роботи, пов’язані з освоєнням нової техніки;

– вартість тари, що не входить у гуртову ціну виробу.

Обсяг товарної продукції(ТП) визначають за формулою:

ТП = Σ Ni × Ці + Р , грн,

де Ni – випуск продукції і-го виду в натуральних одиницях;

Ці – гуртова ціна підприємства одиниці виробу і-го виду, грн;

Р – вартість робіт і послуг на сторону, грн.

У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі незалежно від ступеня її готовності:

ВП = ТП – (НЗВп – НЗВк) – (Іп – Ік), грн,

де НЗВп, НЗВк – вартість залишків незавершеного ви­робництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн;

Іп, Ік – вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.

Валовий оборот підприємства (ВО) – це обсяг валової продукції незалежно від того, де вона буде використана – в середині підприємства чи поза його межами.

Внутрішньозаводський оборот(ВЗО) – це та продукція, яка використовується всередині підприємства для подальшої переробки:

ВП = ВО – ВЗО, грн,

Реалізована продукція (РП) – це продукція, яка від­Ван­тажена споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства – постачальника або мають надійти у зазначений термін:

РП = ТП + (Гп – Гк ) + (Внп – Внк ), грн.

де Гп, Гк – залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року, грн.

Внп, Внк – залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав, або продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно на початок і кінець планового року, грн.

Обсяг реалізованої продукції з урахуванням виконання плану поставок (РПп):

РПп = РП Ni ×Ці, грн,

де Ni ×Ці – вартість недопоставленої продукції, грн.

Обсяг чистої продукції підприємства (ЧП) визначається за формулою:

ЧП = ТП – (М + А), грн,

де М – матеріальні затрати на виробництво продукції, натуральні одиниці;

А– сума амортизаційних відрахувань за певний період, грн.

Чиста продукціяможе бути також обчислена як сума основної і додаткової заробітної плати працівників та прибутку підприємства.

За своїм економічним змістом показник чистої продукції відображає заново створену на підприємстві вартість.

Показник умовно-чистої продукції (УЧП) визначається за формулою:

УЧП = ЧП + А.

У матеріаломістких галузях виробництва використовується показник нормативної вартості обробітку (НВО), який визначається як добуток показника нормативної вартості обробітку одного виробу і-го виду (НВОі) і кількості виготовлених виробів і-го виду (Ni) :

НВО = НВОі × Nі , грн;

НВОі = Зврі + Цві + Зві + Пі, грн,

де Зврі – заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова з відрахуванням на соціальні заходи) на одиницю виробу і-го виду, грн;

Цві – цехові витрати на одиницю виробу і-го виду, грн;

Зві – загальнозаводські витрати на одиницю виробу і-го виду, грн;

Пі–прибуток, що припадає на одиницю виробу і-го виду, грн.

Коефіцієнт товарності(Кт) характеризує частку продукції, готової для реалізації, у загальному обсязі виробленої продукції:

де ТП – обсяг товарної продукції, грн;

ВП – обсяг валової продукції, грн.

Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування(Кввк) характеризує кількість стадій виробничого процесу та виз­на­чається за формулою:

де ВЗО –внутрішньозаводський оборот підприємства;

ВП – обсяг валової продукції, грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.016 с.)