Перелік питань до самостійного опрацювання окремих тем дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань до самостійного опрацювання окремих тем дисципліни1. Визначення сфероїдичної геодезії.

2. Які задачі вирішує сфероїдична геодезія?

3. Елементи земного еліпсоїда.

4. Рівняння поверхні еліпсоїда.

5. Основні сфероїдичні функції.

6. Зв'язок між геодезичною і наведеною широтами.

7. Обчислення головних радіусів кривизни.

8. Параметричні рівняння поверхні еліпсоїда у функції геодезичних координат.

9. Параметричні рівняння геодезичної лінії.

10. Системи полярних координат на поверхні. Наведена довжина геодезичної лінії.

11. Умови заміни поверхні еліпсоїда поверхнею кулі.

12. Розв’язання сферичних трикутників трилатерації

13. Редукування трикутника тріангуляції на площину.

14. Види геодезичних задач і точність їх вирішення.

15. Визначення координат за допомогою кутової засічки.

4. Перелік питань до індивідуальної роботи студентів

1. Способи вирішення геодезичних задач на великі відстані.

2. Визначення координат за допомогою засічок.

3. Системи просторових координат.

4. Застосування пласких координат у геодезії.

5. Практика застосування проекції Гауса-Крюгера у геодезичних і топографічних роботах країни.

6. Проекція Гауса-Крюгера для широкої смуги.

7. Поперечно-циліндрична рівно проміжна проекція Кассіні-Зольднера для кулі.

8. Поперечно-циліндрична конформна проекція Ламберта для кулі.

9. Проекція Гауса-Крюгера для еліпсоїда.

10. Застосування аналітичних функцій комплексного змінного для одержання конформних проекцій еліпсоїда на площині.

11. Порівняльна характеристика геодезичних проекцій: стереографічної, Ламберта і Гауса-Крюгера.

12. Пере обчислення пласких координат Гауса-Крюгера при переході від одного осьового меридіана до іншого.

13. Обчислення пласких координат у конічній конформній проекції Ламберта.

14. Стереографічна проекція Руссіля.

15. Обчислення координат проекції Гауса-Крюгера за координатами інших проекцій.


Загальні вимоги до оформлення контрольних робіт

Контрольна робота – це коротке викладання у письмовій формі змісту теми, а також тематична підбірка відповідної інформації з деяких джерел (книг, наукових статей, комп’ютерних сайтів), які б свідчили про поглиблене вивчення певного питання з дисципліни, що вивчається.

Контрольна робота виконується рукописно в робочому зошиті.

Контрольна робота повинна мати титульний лист, на якому вказується назва навчального закладу, кафедри, дисципліна, по якій виконується робота. Вказується прізвище студента, який виконав роботу та група, в якій він навчається, номер залікової книжки, прізвище керівника (викладача) дисципліни та рік виконання контрольної роботи. Запропонована форма титульного листа контрольної роботи наведена у додатку А.

Після титульного листа розміщується обов’язковий план контрольної роботи, в якому відображаються основні питання, розглянуті в роботі та приклад власних розрахунків відповідно до індивідуального завдання. В кінці обов’язково наводиться список літературних джерел, якими конкретно користувався автор контрольної роботи (не менше 5). Всі сторінки контрольної роботи нумеруються.

Викладаючи текст роботи, особливо в тих місцях де надаються цитати, або статистичні дані, обов’язково треба робити посилання на літературні джерела, з яких запозичена саме ця інформація. Такі посилання роблять у квадратних дужках, де вказують номер джерела за списком літератури (наприклад [5]).

Контрольні роботи рекомендується писати лише від руки. Друковані контрольні роботи оцінюються на 1-2 бали нижче. Не допускається представляти контрольну роботу у вигляді копій сайтів, або копій сторінок журналів. Такі контрольні не зараховуються і підлягають переробці. На останній сторінці контрольної, під списком літератури обов’язково підпис автора.

Зміст завдання

1. Розв’язати трикутник тріангуляції 2 кл.

а) за теоремою Лежандра;

б) за способом аддитаментів.

2. Розв’язати трикутник трилатерації 2 кл. за теоремою Лежандра.

Порядок дій

З таблиці 7 вибрати варіант вихідних даних. Варіант вибирається за номером групи в списку назв вершин і номеру трикутника, який співпадає з порядковим номером студента в журналі групи. Порядок нумерації вершин трикутників для всіх варіантів однаковий і показаний на рис. 1.

Розв’язок трикутника виконується відповідно до завдання, використовуючи семизначні таблиці логарифмів або натуральних значень тригонометричних функцій і керуючись розрахунковими схемами 1, 3, 4, 6 і допоміжними таблицями 2, 5, а також з використанням програми SfGeodesy, яку можна завантажити з такого адреса в мережі інтернет http://sfgeodesy.boom.ru/SfGeodesy.rar.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.005 с.)