Загальні вимоги до курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги до курсової роботи 

Обсяг   30-40 сторінок комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (шрифт 14 Times New Roman) без списку літератури і додатків на папері формату А4
Форма переплетена або степлерована в окремому файлі  
  українська  
Структура Вступ  
  Розділи І, ІІ, ІІІ з параграфами (2-3)  
  Висновки  
  Література: нормативна, вітчизняна(кафедральна) і зарубіжна  
  Додатки  
Список літератури Не менше, як за кількістю написаних сторінок  
Обов’язкова наявність Таблиць, схем, графіків, діаграм, картограм, моделей тощо  
Обов’язкове   Звітних даних та практики обліку підприємств  
використання Економіко-математичних, статистичних методів і моделей аналізу  
МСБО та ПСБО, порівняльний аналіз  
Комп’ютерних програм  
Необхідні 1. Обґрунтування актуальності теми  
елементи 2. Рівень розробки (аналіз літературних джерел)  
вступу: 3. Мета і завдання роботи  
  4. Предмет і об’єкт дослідження  
  5. Методи дослідження  
  6. Коротка характеристика структури роботи  
Необхідні 1. Включають констатуючу і конструктивну частину  
елементи 2. Нумерують за переліком завдань чи параграфів  
висновку 3. Обсяг не більше 3 повних сторінок  
До 1. Оригінал курсової роботи  
захисту 2. Письмовий короткий відзив наукового керівника  
необхідне: 3. Короткий виступ до 5 хв.  
                     

 

 

Додаток 4.

ІУ. Титульний лист

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Курсова робота

З фінансового обліку і економічного аналізу

 

Фінансовий облік і аналіз основних засобів”

Робота допущена до захисту   “_____”_______________201_ р.     Студента(ки) другого курсу денної форми навчання за спеціальністю 6.030.509 “Облік і аудит”
Завідувач кафедри обліку та аудиту к.е.н., доц.Б.А.Засадний     (підпис) Робота захищена:   (Дата)     (Оцінка)   _____________________________ (прізвище, ім”я, по-батькові) _______________________________________(підпис) Науковий керівник:   (прізвище, ім”я, по-батькові) _____________________________ (наукова ступінь,звання) _______________________________________(підпис) (дата виконання роботи)  

Київ – 201_ рік

 

 

Додаток 5.

 

У. Критерії оцінки курсової роботи

 

(кожен критерій оцінюється у 5 балів – всього 50 балів

застосовується для оцінки якості виконання роботи)

 

1. Обгрунтування актуальності обраної теми

2. Оцінка рівня розробки наукової теми вітчизняними та зарубіжними вченими

3. Оцінка наукової новизни дослідження

4. Наукове та практичне значення дослідження

5. Логіка побудови структури (змісту) дослідження

6. Оцінка самостійності виконаної роботи

7. Використання сучасних методів аналізу та інформаційних технологій

8. Оцінка висновків та пропозицій

9. Використання бібліографічних джерел

10. Оцінка оформлення наукової роботи

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

ШВЕЦЬ В. Г.

 

Тематика та методичні вказівки

щодо виконання курсової роботи з теорії бухгалтерського обліку для студентів

спеціальності 6.030.509 – “Облік і аудит”

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку та аудиту протокол № 5 від 01. 02 . 2012 р.   Завідувач кафедри, к.е.н., доц.. _________________ Б.А. Засадний    

 

Київ – 2012 рік

 

Загальні питання

Теорія бухгалтерського обліку як навчальна дисципліна формує систему знань з методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Вивчає методологічні та організаційні засади інформаційного процесу, який включає процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємств, організацій і установ зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

По завершенню курсу студент повинен сформувати систему знань щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.

Виконання курсової роботи з теорії бухгалтерського обліку є одним із важливих етапів навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”. Курсова робота виконується по завершенню вивчення курсу «Теорія бухгалтерського обліку».

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок студентів з теорії та методології бухгалтерського обліку, його організації в сучасних умовах реформування до міжнародних стандартів.

Завдання, які стоять перед студентами, що виконують курсову роботу полягають у тому щоб:

поглибити знання емпіричних, методичних та методологічних засад, що дозволяють всебічно вивчати явища і процеси, закономірності їх розвитку в конкретних умовах місця і часу, міждисциплінарні зв’язки з іншими навчальними дисциплінами;

показати можливість використання здобутих знань та навичок для послідовного і глибокого вивчення наступних курсів фінансового, управлінського та податкового обліку, економічного аналізу, теорії і методології аудиту і фінансового контролю та інших спеціальних курсів та спецкурсів;

прищепити навички самостійної роботи над спеціальною фаховою літературою і вміння використати їх при вирішенні науково-дослідницьких питань з обраної теми;

виробити вміння використовувати для аналізу у виробничих обліково-аналітичних умовах первинні документи та бухгалтерську фінансову звітність, нормативні документи, інші джерела даних, аналізувати і узагальнювати їх;

навчити навичкам критичної оцінки розробок з теорії і методології бухгалтерського обліку та їх практичне використання для потреб фінансового аналізу та менеджменту на конкретному підприємстві, в організації чи установі;

робити висновки і вносити пропозиції щодо удосконалення облікової політики підприємства, діючої методики та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

виробити вміння самостійно узагальнювати, аналізувати та викладати матеріал послідовно і підтверджувати практичними прикладами, правильно робити та формулювати висновки і пропозиції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.005 с.)