І. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи 

Тему курсової роботи студенти обирають самостійно у відповідності з рекомендованою та затвердженою кафедрою тематикою(додаток 1.).В тематику курсової роботи, як правило, включають актуальні питання методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, економічного аналізу і також питання, що мають важливе значення для обліково-аналітичної науки та практики.

Кожному студентові кафедра обліку та аудиту призначає наукового керівника, який затверджує план і консультує студента в процесі виконання роботи.

Після підбору, ретельного вивчення питань з літератури та інших джерел студент, проконсультувавшись у керівника, складає план курсової роботи.

Студент зобов’язаний своєчасно подати на затвердження науковому керівнику розгорнутий (детальний) робочий планкурсової роботи. Змістовна форма плану роботи наведена у додатку 2. Після затвердження ним плану курсової роботи студент приступає до її написання. Загальні вимоги щодо структури, обсягу та змісту роботи наведені у додатку 3. Обсяг роботи не повинен перевищувати 25 - 30 повних сторінок друкованого тексту без врахування додатків та списку використаної літератури, написаний через 1,5 інтервали (шрифт 14 Times New Roman) на папері формату А4. Сторінки по тексту роботи бажано дописувати до кінця. Сторінки повинні бути пронумеровані. Нумерацію сторінок проставляють у верхньому правому куті. Слова – актуальність, мета, завдання, предмет, об’єкт, методи а також назву розділів роботи виділяють жирним шрифтом.

Мова написання тексту роботи – українська.

Матеріалами для написання курсової роботи є: законодавчі та нормативні акти, інструкції, рекомендації, положення, літературні джерела, статті у науково-практичних виданнях, література іноземною мовою, статистичні дані, а також дані фінансової звітності конкретних підприємств, установ, організацій на матеріалах яких буде виконуватись курсова робота.

Насамперед студент має підібрати матеріал, необхідний для її виконання, скласти детальний список необхідної літератури та джерел (підручники, навчально-методичні посібники, книги, брошури, статті з зазначенням автора, назви роботи, місця і року видання, кількості сторінок).

Підібрану літературу слід ретельно вивчити і зробити необхідні виписки. В першу чергу необхідно проаналізувати теоретичні положення з теми курсової роботи, нормативні урядові та відомчі інструкції, рекомендації та положення, статті, монографії.

Необхідні джерела студент підбирає за каталогом та довідковою картотекою бібліотек університету і факультету, користується послугами Інтернету. Звітні облікові дані беруть з підприємств, а статистичні – із статистичних збірників.

Типова структуракурсової роботи має включати:

- вступ;

- два-три розділи змісту;

- висновки;

- використана література;

- додатки.

Структуру роботи необхідно будувати таким чином, щоб назва розділів не повторювала назви теми курсової роботи, а параграфи в межах розділу розкривали його зміст. Типова структура курсової роботи наведена у додатку 2.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, висвітлити економічну суть та значення розділу, проблеми чи питань з обраної теми, вимоги, які передбачені нормативними актами щодо обліку та аналізу, ступінь розробки даних питань у вітчизняній та світовій економічній науці та практиці, з обов’язковим вказанням авторів та назв відомих робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, окремо виділивши авторів кафедри обліку та аудиту. Зазначають мету і завдання курсової роботи, вказують предмет та об’єкт вивчення, методи дослідження, дається коротка характеристика розділів. Ключові слова виділяють жирним шрифтом і пишуть в контексті речення. На завершення вказують: загальний обсяг роботи становить __ сторінок друкованого тексту, включає __ таблиць, __ рисунків (схем та графіків). Вступ може займати не більше 2-3 повних сторінки.

 

У розділах при висвітленні основних питань роботи особливу увагу слід звернути на розгляд методології та організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності, економічного аналізу, контролю, аудиту та облікової політики на конкретному підприємстві, в організації чи установі. В основній частині курсової роботи доцільно широко використати статистичний та фактичний матеріал, скласти аналітичні таблиці, зробити необхідні розрахунки, в тому числі і за допомогою ПЕОМ та економіко-математичних методів, вказати шляхи щодо удосконалення напрямків роботи, що аналізуються. Важливим елементом наукової новизни роботи є присутність в ній критичного або порівняльного аналізу МСБО і ПСБО, змодельованих ситуацій чи схем, методик факторного аналізу і адаптованих комп’ютерних програм тощо. Курсова робота, що виконана без елементів наукового дослідження, не може бути оцінена відмінно. Конкретні питання наукових досліджень за темою роботи і порядок їх проведення студент узгоджує з науковим керівником.

У висновках,обсяг, яких не повинен перевищувати трьох повних сторінок, як правило, формулюються і обгрунтовуються основні висновки і пропозиції, які спрямовані на вдосконалення існуючої системи, форм, методів обліково-аналітичної роботи на прикладі підприємств, організацій чи установ. Розпочинають висновок з короткої преамбули. Висновок повинен узгоджуватися з метою та завданнями курсової роботи. Кожен висновок формулюють таким чином, щоб він містив належну констатуючу та конструктивну частини. Їх кількість нумерують за переліком завдань чи параграфів.

У списку літератури необхідно вказати, за встановленими правилами бібліографії, перелік використаних при опрацюванні та посиланнях літературних джерел у такій послідовності: законодавчі та нормативні документи, спеціальна економічна література та інші джерела (в алфавітному порядку), статті з науково-практичних видань, статистичні, звітні та інші матеріали (у хронологічній послідовності), іноземна література, інформаційні матеріали Інтернет. Використані в роботі монографії, книги, брошури вказують за реквізитами титульного аркуша - прізвище та ініціали автора (авторів або укладачів, якщо їх не більше трьох), назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання, обсяг роботи в сторінках; роботи, використані із монографій, книг, збірок, журналів і газет - вказують прізвище та ініціали автора, найменування статті (роботи), назва джерела за реквізитами титульного аркуша, рік, номер, сторінка початку і закінчення статті (роботи). У списку використаних джерел вказують наукову, навчально-методичну літературу викладачів економічного факультету, в тому числі профільної кафедри, іноземну літературу і Інтернетресурси.

В додаток, щоб не перевантажувати основну частину, виносяться громіздкі таблиці, додаткові та допоміжні матеріали – заповнені первинні документи та форми фінансової звітності, графіки, схеми, у т.ч. блок-схеми, фрагменти програмних продуктів, результати розрахунків, виконаних з використанням ЕОМ, тощо.

Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання підручників, навчальної та іншої літератури, текстів законодавчих актів та інструкцій, рекомендацій, тощо, інакше вона не буде прийнята до рецензування і оцінки. Плагіат та реферативний стиль викладу не допускаються. Матеріал слід викладати стисло, без скорочення слів і найменувань.

На титульнійсторінці обов’язковими реквізитами є: зазначена повна назва навчального закладу, факультету та кафедри на якій виконується курсова робота; вказана назва теми, її виконавець та науковий керівник; обов’язкова відмітка завідувача кафедри про допуск роботи до захисту; місце для підпису студента та наукового керівника. Зразок титульної сторінки наведено у додатку 4.

Виконану курсову роботу подають на кафедру у степлерованому або переплетеному вигляді, у целулоїдному файлі в термін, установлений графіком. Подана до захисту курсова робота повинна бути підписана студентом і науковим керівником, містити на зворотній стороні титульної сторінки короткий відзив наукового керівника. У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень керівника й повторно подана на розгляд у зазначений термін. У відзиві висвітлюється: актуальність обраної теми дослідження, ступінь її розкриття автором, відповідність змісту роботи складеному плану, ступінь використання наукових та статистичних джерел, науково-теоретичний рівень проведеного дослідження тощо. У кінці відзиву науковий керівник дає попередню оцінку виконаної курсової роботи й робить висновок стосовно допуску роботи до захисту.

Дозвільний запис завідувача кафедри на титульному листі засвідчує, що робота повністю відповідає вимогам методичних вказівок і допускається до захисту. Захист курсової роботи відбувається за графіком і процедурою, визначеною кафедрою обліку та аудиту. Процедура захисту передбачає обов’язкову участь комісії і короткий виступ студента за результатами роботи та відповіді на зауваження наукового керівника і запитань членів комісії. Участь наукового керівника є обов’язковою. Підсумки та оцінки курсових робіт оголошує голова комісії після обговорення на засіданні комісії.

 

Комісія підчас обговорення і оцінки захисту курсової роботи керується такими принципами.

Оцінювання курсової роботи є комплексним і включає, принаймні, дві базові складові частини, які оцінюються пропорційно: 50/50 балів.

Перша складова (50 балів)оцінка тексту роботи, тобто, вміння студента письмово викласти поставлену науково-практичну проблему обліково-аналітичної науки відповідно до визначеного предмету і об'єкту дослідження. Основними критеріями оцінки підготовленого тексту є наступні:

- чітка, зрозуміла і завершена структура дослідження, що відповідає
поставленим перед роботою завданням і логіці розвитку досліджуваного об’єкта чи явища;

- доцільність вибраного способу дослідження, його теоретичної і методологічної бази (їх відповідність системі знань, отриманих протягом вивчення курсу теорія бухгалтерського обліку та інших курсів навчального плану;

- наукова стилістика і професійність викладу досліджуваної проблематики (лаконічність, точність, послідовність) із використанням системи опанованих економічних категорій, наукового апарату (монографії, періодика, дисертації), засобів візуалІзації (схеми, графіки, таблиці);

- аргументованість. доказовість і певна новизна висновків, зроблених автором в роботі, ступінь оригінальності основних теоретико-методологічних положень роботи;

- точність, доцільність і актуальність використаного в роботі фактичного
матеріалу, звітних та статистичних даних, прикладів із господарської практики;

- наявність в роботі конкретного практичного матеріалу, зібраного студентом самостійно на певному підприємстві, організації чи установі;

- відповідність оформлення курсової роботи загальним вимогам, що пред'являються до таких робіт.

Основна відповідальність щодо об'єктивної оцінки тексту курсової роботи лягає на наукового керівника, який у своєму письмовому відгуку чи рецензії встановлює відповідність роботи зазначеним критеріям, дає попередню загальну оцінку роботи в балах. Бажано користуватися розробленими кафедрою критеріями оцінки, як містяться у додатку 5.

Друга складова(50 балів)оцінювання роботи - оцінка презентації чи усного захисту студентом основних положень та результатів курсової роботи перед відповідною комісією. На цьому етапі оцінювання застосовують наступні критерії:

-лаконічність, точність і доказовість викладу студентом в своєму стислому виступі основних завдань, логічної побудови, теоретико-методологічних основ і головних висновків виконаної курсової роботи;

- аргументованість і повнота відповідей на поставлені членами комісії запитання по виконаній роботі.

Недопустимим є несамостійне виконання курсової роботи, коли її текст частково або повністю переписується з підручників, монографій, статей, коли вона занадто загромаджена цитатами, прикладами, фактами, цифровим матеріалом без будь-якого аналізу та авторських висновків.

 

Під час захисту студент повинен розкрити в усній доповіді основні -' результати проведеного дослідження, обгрунтувати свої висновки, навести рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів, відповісти на питання, поставлені членами комісії та іншими присутніми. В залежності від результатів захисту, попередня оцінка рецензента може змінюватися або підтверджуватися.

Курсова робота, що виконана без елементів наукового дослідження, не може бути оцінена відмінно.

Студентам, які без поважних причин не з'явилися на захист курсової роботи, виставляють оцінку „незадовільно". Студентам, які не захистили курсову роботу, призначається повторний захист у визначений термін.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 100-бальною шкалою Університету та оцінками за національною шкалою: „відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно".

Оцінка в 1-59 балів -„Незадовільно"- 1)у випадку, якщо студент не з'явився на захист курсової роботи; 2) якщо відсутня курсова робота у роздрукованому вигляді зручному для читання; 3) якщо курсова робота оформлена неналежним чином (недотримання рекомендованої структури курсової роботи, змісту тощо); 4) не вирішене конкретне фахове завдання; 5) курсова робота не є самостійною; 6) тема курсової роботи не за затвердженою темою і фахом.

Оцінка в 60-74 бали -„Задовільно" - 1) в роботі не зроблені висновки щодо проведеного дослідження; 2) фахове завдання виконане частково; 3) на захисті студент не може належним чином викласти зміст роботи та відповісти на поставлені питання; 4) значні огріхи у оформленні роботи (відсутність аналізу літератури за поданою темою, відсутність опрацьованого статистичного та звітного матеріалу, якщо цього потребує тема тощо).

Оцінка в 75-89 балів -„Добре" - фахове завдання виконане повністю, проведений аналіз фахової літератури, зроблені висновки, але: 1) можливі незначні огріхи у оформленні; 2) студент на захисті неповністю відповідає на поставлені питання; 3) зроблені висновки є недостатньо глибокими.

Оцінка в 90-100 балів - „Відмінно" - фахове завдання виконане повністю, проведений аналіз спеціальної літератури, зроблені висновки є глибокими, робота є самостійною, студентом використані методи дослідження, вивчені ним самостійно (зокрема, методи моделювання, системного аналізу, статистичні методи, методи факторного аналізу), студент виявив відмінне вміння використовувати методи наукового дослідження для вирішення конкретного фахового завдання.

Результати захисту записують в екзаменаційну відомість, яку підписують всі члени комісії.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються в установленому порядку.

 

 

Додаток 1.

Тематика курсових робіт

1. Фінансовий облік і аналіз основних засобів підприємства.

2. Фінансовий облік і аналіз запасів на підприємстві.

3. Фінансовий облік і аналіз надходження і використання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

4. Фінансовий облік і аналіз інвестицій.

5. Фінансовий облік і аналіз нематеріальних активів.

6. Фінансовий облік і аналіз оплати праці

7. Фінансовий облік і аналіз доходів від реалізації продукції (робіт, послуг за вибором).

8. Фінансовий облік і аналіз податку на прибуток.

9. Фінансовий облік і аналіз розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами.

10.Облік і аналіз валових доходів і валових витрат підприємства.

11.Фінансовий облік і аналіз статутного капіталу і розрахунків із засновниками.

12.Фінансовий облік і аналіз грошових коштів.

13.Фінансовий облік і аналіз орендних операцій.

14.Облік і аналіз придбання і злиття підприємств.

15.Фінансовий облік і аналіз розрахунків з покупцями і замовниками.

16.Фінансовий облік і аналіз розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

17.Фінансовий облік і аналіз розрахунків по векселях.

18.Фінансовий облік і аналіз валютних операцій.

19.Фінансовий облік і аналіз податку на додану вартість.

20.Фінансовий облік і аналіз цінних паперів.

21.Фінансовий облік і аналіз витрат виробництва.

22.Фінансовий облік і аналіз поточних і довгострокових зобов’язань підприємства.

23.Фінансовий облік і аналіз розрахунків з підзвітними особами.

24.Облік та звітність підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування.

25.Облік і аналіз фінансових результатів підприємства.

26.Методологія та організація бухгалтерської та податкової звітності.

27.Облік і аналіз створення і ліквідації підприємства.

28.Облік і аналіз фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства.

29.Фінансовий облік і аналіз амортизації необоротних активів підприємства.

30.Фінансовий облік і аналіз дебіторської заборгованості.

31.Фінансовий облік і аналіз витрат майбутніх періодів підприємства.

32.Фінансовий облік і аналіз власного капіталу акціонерного товариства.

33.Фінансовий облік і аналіз нерозподіленого прибутку.

34.Фінансовий облік і аналіз оголошення та виплати дивідендів підприємства.

35.Фінансовий облік і аналіз забезпечень наступних витрат і платежів.

36.Фінансовий облік і аналіз відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.

37.Фінансовий облік і аналіз витрат підприємства за елементами

38.Фінансовий облік і аналіз незавершеного виробництва та готової продукції на підприємстві.

 

Додаток 2.

План курсової роботи

Тема: „Фінансовий облік і аналіз основних засобів”

 

Вступ  
Розділ 1. Основні засоби як економічна категорія і об’єкт бухгалтерського обліку та економічного аналізу  
1.1 Роль та значення основних засобів в кругообороті капіталу підприємства  
1.2 Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу основних засобів    
1.3 Методи оцінки основних засобів і їх використання в обліку і звітності  
Розділ 2. Методи та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності основних засобів  
2.1 Методи бухгалтерського обліку і звітності основних засобів  
2.2 Організація бухгалтерського обліку і звітності основних засобів  
2.3 Удосконалення обліку і звітності основних засобів на основі (за вибором студента: їх гармонізації та стандартизації, сучасних комп’ютерних технологій, поліпшення законодавчого регулювання тощо)    
Розділ 3. Економічний аналіз основних засобів та напрями його удосконалення  
3.1 Методи та організація економічного аналізу основних засобів  
3.2 Факторний аналіз ефективного використання основних засобів  
3.3 Шляхи використання результатів аналізу в управлінні основними засобами  
Висновки  
Література  
Додатки
       

 

Додаток 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.015 с.)