КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

ЗАСАДНИЙ Б.А.

 

Тематика та методичні вказівки

щодо виконання курсової роботи

з фінансового обліку і економічного аналізу

 

для студентів спеціальності 6.030.509 – “Облік і аудит”

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку та аудиту протокол № 5 від 01. 02 . 2012 р.   Завідувач кафедри, к.е.н., доц.. _________________ Б.А. Засадний    

 

 

Київ – 2012 рік

 

 

Загальні питання

 

Виконання комплексної курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізує одним із важливих етапів навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Облік і аудит” і виконується студентами після завершення вивчення дисциплін «Фінансовий облік» і «Економічний аналіз».

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок студентів з теорії та методології бухгалтерського обліку, фінансового аналізу в сучасних умовах їх гармонізації до міжнародних стандартів.

Завдання, які стоять перед студентами, що виконують курсову роботу полягають у тому щоб: прищепити навички самостійної роботи над спеціальною фаховою літературою і вміння використати їх при вирішенні науково-дослідницьких питань з обраної теми; виробити вміння використовувати для аналізу у виробничих обліково-аналітичних умовах первинні документи та бухгалтерську фінансову звітність, нормативні документи, інші джерела даних, аналізувати і узагальнювати їх; навчити навичкам критичної оцінки фінансового аналізу та менеджменту на конкретному підприємстві, в організації чи установі; робити висновки і вносити пропозиції щодо удосконалення облікової політики підприємства, діючої методики та організації фінансового та управлінського обліку; виробити вміння самостійно викладати матеріал послідовно і підтверджувати практичними прикладами, правильно робити та формулювати висновки і пропозиції.

 

Тематика курсових робіт

1. Фінансовий облік і аналіз основних засобів підприємства.

2. Фінансовий облік і аналіз запасів на підприємстві.

3. Фінансовий облік і аналіз надходження і використання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

4. Фінансовий облік і аналіз інвестицій.

5. Фінансовий облік і аналіз нематеріальних активів.

6. Фінансовий облік і аналіз оплати праці

7. Фінансовий облік і аналіз доходів від реалізації продукції (робіт, послуг за вибором).

8. Фінансовий облік і аналіз податку на прибуток.

9. Фінансовий облік і аналіз розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами.

10.Облік і аналіз валових доходів і валових витрат підприємства.

11.Фінансовий облік і аналіз статутного капіталу і розрахунків із засновниками.

12.Фінансовий облік і аналіз грошових коштів.

13.Фінансовий облік і аналіз орендних операцій.

14.Облік і аналіз придбання і злиття підприємств.

15.Фінансовий облік і аналіз розрахунків з покупцями і замовниками.

16.Фінансовий облік і аналіз розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

17.Фінансовий облік і аналіз розрахунків по векселях.

18.Фінансовий облік і аналіз валютних операцій.

19.Фінансовий облік і аналіз податку на додану вартість.

20.Фінансовий облік і аналіз цінних паперів.

21.Фінансовий облік і аналіз витрат виробництва.

22.Фінансовий облік і аналіз поточних і довгострокових зобов’язань підприємства.

23.Фінансовий облік і аналіз розрахунків з підзвітними особами.

24.Облік та звітність підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування.

25.Облік і аналіз фінансових результатів підприємства.

26.Методологія та організація бухгалтерської та податкової звітності.

27.Облік і аналіз створення і ліквідації підприємства.

28.Облік і аналіз фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства.

29.Фінансовий облік і аналіз амортизації необоротних активів підприємства.

30.Фінансовий облік і аналіз дебіторської заборгованості.

31.Фінансовий облік і аналіз витрат майбутніх періодів підприємства.

32.Фінансовий облік і аналіз власного капіталу акціонерного товариства.

33.Фінансовий облік і аналіз нерозподіленого прибутку.

34.Фінансовий облік і аналіз оголошення та виплати дивідендів підприємства.

35.Фінансовий облік і аналіз забезпечень наступних витрат і платежів.

36.Фінансовий облік і аналіз відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.

37.Фінансовий облік і аналіз витрат підприємства за елементами

38.Фінансовий облік і аналіз незавершеного виробництва та готової продукції на підприємстві.

 

Додаток 2.

План курсової роботи

Тема: „Фінансовий облік і аналіз основних засобів”

 

Вступ  
Розділ 1. Основні засоби як економічна категорія і об’єкт бухгалтерського обліку та економічного аналізу  
1.1 Роль та значення основних засобів в кругообороті капіталу підприємства  
1.2 Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу основних засобів    
1.3 Методи оцінки основних засобів і їх використання в обліку і звітності  
Розділ 2. Методи та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності основних засобів  
2.1 Методи бухгалтерського обліку і звітності основних засобів  
2.2 Організація бухгалтерського обліку і звітності основних засобів  
2.3 Удосконалення обліку і звітності основних засобів на основі (за вибором студента: їх гармонізації та стандартизації, сучасних комп’ютерних технологій, поліпшення законодавчого регулювання тощо)    
Розділ 3. Економічний аналіз основних засобів та напрями його удосконалення  
3.1 Методи та організація економічного аналізу основних засобів  
3.2 Факторний аналіз ефективного використання основних засобів  
3.3 Шляхи використання результатів аналізу в управлінні основними засобами  
Висновки  
Література  
Додатки
       

 

Додаток 3.

ІУ. Титульний лист

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Курсова робота

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

ШВЕЦЬ В. Г.

 

Київ – 2012 рік

 

Загальні питання

Теорія бухгалтерського обліку як навчальна дисципліна формує систему знань з методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Вивчає методологічні та організаційні засади інформаційного процесу, який включає процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємств, організацій і установ зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

По завершенню курсу студент повинен сформувати систему знань щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.

Виконання курсової роботи з теорії бухгалтерського обліку є одним із важливих етапів навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”. Курсова робота виконується по завершенню вивчення курсу «Теорія бухгалтерського обліку».

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок студентів з теорії та методології бухгалтерського обліку, його організації в сучасних умовах реформування до міжнародних стандартів.

Завдання, які стоять перед студентами, що виконують курсову роботу полягають у тому щоб:

поглибити знання емпіричних, методичних та методологічних засад, що дозволяють всебічно вивчати явища і процеси, закономірності їх розвитку в конкретних умовах місця і часу, міждисциплінарні зв’язки з іншими навчальними дисциплінами;

показати можливість використання здобутих знань та навичок для послідовного і глибокого вивчення наступних курсів фінансового, управлінського та податкового обліку, економічного аналізу, теорії і методології аудиту і фінансового контролю та інших спеціальних курсів та спецкурсів;

прищепити навички самостійної роботи над спеціальною фаховою літературою і вміння використати їх при вирішенні науково-дослідницьких питань з обраної теми;

виробити вміння використовувати для аналізу у виробничих обліково-аналітичних умовах первинні документи та бухгалтерську фінансову звітність, нормативні документи, інші джерела даних, аналізувати і узагальнювати їх;

навчити навичкам критичної оцінки розробок з теорії і методології бухгалтерського обліку та їх практичне використання для потреб фінансового аналізу та менеджменту на конкретному підприємстві, в організації чи установі;

робити висновки і вносити пропозиції щодо удосконалення облікової політики підприємства, діючої методики та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

виробити вміння самостійно узагальнювати, аналізувати та викладати матеріал послідовно і підтверджувати практичними прикладами, правильно робити та формулювати висновки і пропозиції.

 

План курсової роботи

Тема: „Фінансова звітність в системі бухгалтерського обліку

та управління”

 

Вступ  
Розділ 1. Звітність як метод бухгалтерського обліку та інформаційна база контролю і економічного аналізу  
1.1 Роль та значення фінансової звітності в управлінні підприємства  
1.2 Поняття та принципи побудови фінансової звітності      
1.3 Законодавчо-нормативне регулювання звітності в Україні та напрями його удосконалення  
Розділ 2. Формування і використання фінансової звітності в бухгалтерському обліку і управлінні  
2.1 Характеристика та критичний аналіз форм фінансової звітності  
2.2 Методи організації фінансової звітності та використання її форм для потреб користувачів, економічного аналізу і контролю  
Розділ 3. Напрями удосконалення фінансової звітності на основі її стандартизації та гармонізації(за вибором студента: гармонізації та стандартизації, сучасних комп’ютерних технологій, поліпшення законодавчого регулювання тощо)  
Висновки  
Використана література  
Додатки

 

 

Додаток 3.

ІУ. Титульний лист

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Курсова робота

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

ЗАСАДНИЙ Б.А.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.012 с.)