Методичні рекомендації для подальшого використання позитивних результатів дослідження в практиці роботи ДНЗМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації для подальшого використання позитивних результатів дослідження в практиці роботи ДНЗ 

Виховання толерантної поведінки на засадах національних цінностей у дітей старшого дошкільного віку включає виховання в дітей любові до рідних, близьких, Батьківщини, почуття дружби, товариськості, колективізму, поваги до старших, турботи про молодших, навичок культурної поведінки, відповідального ставлення до виконання доручень і обов’язків, готовності працювати для загального блага тощо. Дітей потрібно вчити бути правдивими, чесними, формувати навички утримуватись від небажаних вчинків.

Висновки до третього розділу

У даному розділі здійснено опис формувального та контрольного екпериментів, у ході яких було запроваджено і перевірено дієвість запропонованої системи заходів з виховання толерантної поведінки дітей старшого дошкільного віку на засадах національних цінностей.

Насамперед нами була проведена робота з організації цілеспрямованої і конструктивної взаємодії колективу педагогів. Відповідно проведені інтерактивні види роботи, зокрема: семінари, тренінги, педагогічні читання, консультації, дискусії, проблемні круглі столи, педагогічні ринги, „мозкові штурми”, відкриті перегляди та обговорення різних видів освітньої діяльності.

У ході здійсненої роботи з педагогічним колективом відбулося розширення знань з проблеми дослідження, ознайомлення із різномаїттям форм і методів виховання толерантної поведінки дітей старшого дошкільного віку, набуття навиків практичних умінь з організації відповідного навчально-виховного процесу через налагодження толерантних, доброзичливих стосунків та пошуку оптимальних методів і форм організації роботи з вихованцями у майбутньому.

Ефективність здійснення процесу виховання дітей з окресленого напряму не можлива без співпраці із родинами дошкільнят, метою якої було розширити обізнаність батьків про поняття і характеристики „толерантності” та налагодження їх конструктивної співпраці із педагогічним колективом ДНЗ з даної проблеми. Робота охоплювала питання усвідомлення важливості виховання вказаного утворення у себе та в дітей, а також усвідомлення їхньої індивідуальності та особливості, розуміння успіхів малюків, проблем та причин, що до цього призводять; онайомлення батьків з методами налагодження толерантних стосунків з дітьми. Для цього було проведено: тестування, опитування; консультації, круглі столи, батьківські збори індивідуальні бесіди, серія ділових ігор-занять, тренінги.

Робота із старшими дошкільниками щодо виховання у них толерантної поведінки на засадах національних цінностей, здійснювалась нами у три етапи:

І етап – перцептивного накопичення елементарних знань та уявлень про толерантність та її важливість у стосунках людей – досліджувалися та розроблялися методи, що впливають на формування показників за пізнавальним критерієм; ІІ етап – розвиток емоційно-чуттєвого досвіду та системи ціннісних орієнтирів дитини – добиралися і розроблялися методи, що впливають на розвиток показників за емоційним критерієм; ІІІ етап –формування навиків толерантних стосунків дітей з навколишніми на основі конструктивної, терпимої і компромісної взаємодії, що забезпечило реалізацію показників за поведінковим критерієм.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 

На основі здійсненого дослідження можна зробити наступні висновки:

1.Аналіз нормативних документів, наукової літератури, новітніх досліджень, публікацій підтвердив важливість і актуальність проблеми виховання толерантної поведінки підростаючого покоління в умовах сьогодення, оскільки є новою і недостатньої вивченою.

У наукових доробках низки вчених (Ш. Амонашвілі, А. Асмолов, І. Бех, А. Богуш, О. Коберник, Т. Кравченко, В. Кремень, В. Кузь, В. Маралов, А. Маслоу, Н. Побірченко, О. Пометун, І. Рогальська, О. Сухомлинська та ін.) увага акцентується на необхідності знайомити дітей з гуманістичними поняттями, моральними уявленнями, навчати доброті, виховувати в них відповідні особистісні властивості починаючи з дошкільного дитинствам. А дослідженням і систематизацією національних цінностей займалися Д. Антонович, С. Божович, В. Винниченко, О. Воропай, М. Грушевський, М. Гончаренко, С. Герасимов, Д. Джола, І. Зязюн, Є. Маланюк та ін.

вичерпують усього комплексу її розв’язання і не претендують на всебічне розкриття, а лише розширюють коло подальших досліджень. Зокрема, вивчення потребують проблеми наступності у вихованні толерантної поведінки дошкільників та молодших школярів, впливу вікових і статевих особливостей на характер толерантної поведінки вихованців тощо.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алєксєєнко Т.Ф. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: концепція реалізації / Т.Ф. Алєксєєнко // Рідна школа. – 1997. – №10. – С. 69-73.

2. Асмолов А.Г. Толерантность : различные парадигмы анализа / А.Г. Асмолов // Толерантность в общественном сознании России. – М., 1998. – 135 с.

3. Асмолов А.Г. Историческая культура и педагогика толерантности / А.Г. Асмолов // Мемориал. – 2001. – № 24. – С. 61-63.

4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – 23 с.

5. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / за наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008.

6. Бариленко Н.В. Становление взаимоотношений у старших дошкольников в совместной деятельности / Н.В. Бариленко // Вопросы психологии. – 1996. – № 4. – С. 24-31.

7. Батурина О.С. Соотношение понятий «толерантность» и «терпимость» / Материалы IV Всероссийского съезда РПО 18-21 сентября 2007 года. Т. 1. Психология – будущему России / О.С. Батурина, А.Ф. Корниенко. – М.: Ростов-на-Дону : Изд-во «Кредо», 2007. – С. 84-85.

8. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных / Э. Берн ; пер. с англ. А.И. Федорова. – СПб. : Талисман, 1994. – 432 с.

9. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 124-130.

10. Бех І.Д. Категорія «ставлення» в контексті розвитку образу «Я» особистості // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 3-22.

11. Бех І.Д. Формування у дитини почуття цінності іншої людини / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – № 2. – С. 19.

12. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах : навчальне видання / А.М. Богуш – К. : Вища школа, 1994. – 327с.

13. Богуш А.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник для ВНЗ / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш. – К. : Слово, 2008. – 408 с.

Привіт. Ви проглянули ознайомлювальний фрагмент магістерської роботи на тему: «Виховання толерантної поведінки у дітей старшого дошкільного віку на засадах національних цінностей» об’ємом 150 сторінок. Для отримання повного варіанту роботи напишіть нам.

https://vk.com/club129840625

aib1512@ukr.netПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.006 с.)