ТОП 10:

Державна дума Росії 1906-1916 рр. i українці в нійКлючові терміни та поняття

Державна дума, думська громада, лібералізація, парламент, реформи.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.111-113.

Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній Думі // Віче. – 1998. – №4. – С.32-40.

Дорошенко Д.I. Iсторiя України: У 2-х т. Т.I. – К.,1991. – С.27-42.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – Т.2. – К., 1991. – 422-426.

Питання для самоконтролю

Коли і чому в Росії була сформована Державна дума?

Які питання відносились до компетенції Думи?

Яку роль відігравали українці в Державній думі і як ця роль змінювалась із часом?

Яке історичне значення мала участь українців у Державній думі Росії?

Iсторичнi обставини утворення УНР i УСРР, початку

Громадянської вiйни в Україні в 1917 р.

Ключові терміни та поняття

Анархізм, більшовизм, білогвардійці, Генеральний секретаріат, громадянська війна, двовладдя, державний переворот, інтервенція, Українська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка, Українська Центральна рада, ультиматум, універсал, установчі збори.

Література

Винниченко В. Відродження нації .В 3-х томах – К., 1991.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 118-125.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 193-204.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.2. – Полтава, 1994. – С. 26-32.

Кульчицький С. Центральна Рада. Утворення УНР // Укр. іст. журн. – 1997. – №2. – С. 38-50.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К.,1992. – Т.2. – С. 459-488.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 300-309.

Ксерокопії на кафедрі:

Варгатюк Т. Про брошуру Романчука О.К. “Ультиматум” // Збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1995. – №2, 5.

Гошуляк І. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1994. – №1. – С. 45-63.

Солдатенко В.Ф. До питання про початок громадянської війни на Україні // Укр. іст. журн. – 1991. – №7. – С. 45-60.

Солдатенко В.Ф. Проблема класово- і національно-політичних сил у концепції української революції // Укр. іст. журн. – 1997. – №5. – С. 38-50.

Солдатенко В. УНР: повчальні уроки // Урядовий кур`єр. – 1997. – 22 лист. – С. 18.

Питання для самоконтролю

Що таке двовладдя? Коли воно виникло в Росії? Якими були особливості двовладдя в Україні?

За яких обставин і яким документом проголошено УНР? Чому це стало можливим та необхідним?

Як поставилися до проголошення УНР різні політичні сили в Україні і в Росії?

На яких правових засадах були утворені УНР та УСРР?

Чим обґрунтовувались ультимативні вимоги Радянської Росії до Центральної Ради?

Що почалося раніше: громадянська війна в Україні чи війна РСФСР проти УНР? Який взаємозв’язок між цими війнами?

 

Гетьманство П.Скоропадського в 1918 р.

Ключові терміни та поняття

Авторитарний режим, гетьманат, Директорія, інтервенція, маріонетковий уряд, окупація, репресії, Українська держава.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 118-129.

Історія України: нове бачення / За ред. В. Смолія. У 2-х т. Т.2. – К., 1998. – С. 208-219.

Пирiг Р., Проданюк Ф. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрета // Укр. iстор. журн. – 1992. – № 9. – С. 56-70.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С. 150-152, 162-164.

Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1992. – С. 310-314.


Питання для самоконтролю

Коли і яким чином в Україні виникла держава, очолювана гетьманом П.Скоропадським?

Українська держава гетьмана П.Скоропадського – історичний анахронізм чи закономірний наслідок діяльності Центральної ради?

Як ми можемо охарактеризувати цю державність, її еволюцію, історичне місце і роль у розвитку української державності за всі часи?

На які сили спиралася держава П. Скоропадського і чому вона впала разом із німецько-австрійською окупацією?

У чому, на Вашу думку, виявилась слабкість гетьманату?

 

ЗУНР, УНР i УСРР на рубежі 1918-1919 рр.: утрачені можливості громадянського миру та національного возз'єднання

Ключові терміни та поняття

Акт Злуки українських земель, більшовизм, білогвардійці, громадянська війна, державний переворот, Директорія, Західноукраїнська Народна Республіка, інтервенція, окупація, репресії, Українська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.118-129.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1. – Полтава,1993. – С.27-30.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.2. – Полтава,1994. – С.32- 37.

Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.2. – К.,1992. – 606 с.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.153-156, 165.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С.310-314.

Питання для самоконтролю

Проаналізуйте причини гостроти і тривалості громадянської війни в Україні. У якому співвідношенні серед них знаходяться внутрішні та зовнішні фактори? Які сили були суперниками в цій війні і з якими інтересами?

Чому боротьба українського народу за соціальне визволення ввійшла в суперечність із боротьбою за національне визволення у 1917-1920 рр.? Чи могло бути інакше? Як співвідносилися між собою соціальні і національні інтереси різних класів, груп українців у цій боротьбі? Які інтереси переважали та чому?

Закономірною чи випадковою була поразка спроб щодо утворення незалежної української держави?

9. Україна в процесі утворення СРСР у 1922 р. Національна теорія і політика більшовиків та їх втілення в “українізації”

Ключові терміни та поняття

Унітарна держава, федерація, радянська республіка, „автономізація”, „воєнно-політичний союз”, Союз Радянських Соціалістичних Республік, коренізація, українізація, націоналізм, національний комунізм, пролетарський інтернаціоналізм, право націй на самовизначення

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 147-151.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 268-269.

Історія України: запитання і відповіді. Випуск 1. – Полтава, 1993. – С. 31-33.

Історія України: Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С. 197-231.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях. Для студентів усіх спеціальностей. Вип. 3. – Полтава, 1998. – С. 21-23.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 334-339, 367-368.

 

Ксерокопії на кафедрі:

Диброва С. О практике решения национального вопроса на Украине в 20-30-е годы // Збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Лозицький В. Політика українізації в 20-30-х рр.: історія, проблеми, уроки // Укр. іст. журн. – 1989. – №3. – С. 54-67.

Нагорна Л. Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х // Укр. іст. журн. – 1993. – №1. – С. 54-67.

Питання для самоконтролю

Чи була необхідна політика “українізації”, який зміст вкладався в це поняття і яких сфер суспільного життя воно стосувалося?

Що було результатом українізації в 20-ті рр.: національне відродження, завершення процесу формування української нації чи щось інше?

У чому суть проблеми “націонал-ухильництва”, яка тоді з’явилася?


10. Українське питання в мiжнароднiй полiтицi напередоднi i на початку Другої свiтової вiйни. Возз'єднання українських земель. Сталiнська полiтика на заходi Укpаїни в 1939-1941 рр.

Ключові терміни та поняття

Друга світова війна, Мюнхенська змова, нацизм, Організація Українських Націоналістів, пакт Молотова-Ріббентропа, план „Барбаросса”, план „Ост”, радянізація, сталінізм, фашизм.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.168-186.

Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти “радянізації” Західної України (вересень 1939- червень 1941 рр.) // Укр. iстор. журн. – 1993. – № 2-3.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.2. – Полтава,1994. – С.47-50.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія: У 2-х т. – Т.2. – К.,1998. – С.309-311.

Мусієнко О. Україна в завойовницьких планах гітлеризму. //Літературна Україна. – 1991. – 27 червня.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.195-197, 206.

Українська карта: Українське питання у міжнародній політиці на початку Другої світової війни // Дзвін. – 1990. – №7. – С.18-30.

Питання для самоконтролю

Які політичні розрахунки мали СРСР і Німеччина, підписуючи договір про ненапад та протоколи до нього в 1939 р.? Яке місце в цих розрахунках займала Україна і позиція якої з держав об’єктивно відповідала українським національним інтересам?

Як можна оцінити возз’єднання українських земель у 1939 р. із точки зору історичної справедливості й міжнародного права?

Із цієї ж позиції – приєднання до УРСР Північної Буковини і придунайських земель у 1940 р.?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.012 с.)