ТОП 10:

Післявоєнна відбудова України та її особливості в західних областяхКлючові терміни та поняття

Адміністративно-командна система, відбудова, греко-католицька церква, депортація, „жданівщина”, командна економіка, операція „Вісла”, радянізація, УПА.


Література:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.187-192.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.355-367.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.42- 44.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.53-55.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К.,1998. – С.330-336.

Ксерокопії на кафедрі:

Кожукало I. Вплив культу особи Сталіна на iдеологiчнi процеси на Україні в 40-i – на початку 50-х років // Укр. iстор. журн. – 1989. – №2. – С.34-40.

Маковiйчук I., Пилявець Ю. Голод на Україні у 1946-1947 рр. // Укр.iстор.журн. – 1990. – № 8. – С.25-34.

Шевченко А. Культурно-iдеологiчнi процеси в Україні у 40-50-х роках // Укр.iстор.журн. – 1992. – № 7-8.

Питання для самоконтролю

Визначте суть радянської політики відбудови, зокрема в Україні, у післявоєнний час. Хто розробляв цю політику та втілював у життя? Звідки йшли кошти і трудові ресурси для відбудови України?

Які фактори зумовили високі темпи відбудови та коли вона закінчилася?

Визначте причини і масштаби голоду 1946-1947 рр. в Україні. Коли була скасована карткова система та яке значення мала грошова реформа 1947 р.?

Які соціально-економічні перетворення відбулися в західних областях України після Великої Вітчизняної війни? Ким і якими політичними методами здійснювалися ці перетворення?

Як сприймалися такі перетворення місцевим населенням? Якою була діяльність і доля УПА та греко-католицької церкви?

Посилення сталінської політичної реакції в Україні

На рубежі 40-50-их pp.

Ключові терміни і поняття

Командно-адміністративна система, культ особи, політична реакція, радянська республіка, репресії, сталінізм, тоталітарна держава.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.187-192.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.375-379.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1.-Полтава,1993. – С.42-44; Вип.2. – Полтава,1994. – С.53-55.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К.,1998. – С.329 – 331.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.213-216.

Ксерокопії на кафедрі:

Кожукало I. Вплив культу особи Сталіна на iдеологiчнi процеси на Українi в 40-i – на початку 50-х років // Укр.iстор.журн. – 1989. – №2. – С.34-40.

Маковiйчук I., Пилявець Ю. Голод на Україні у 1946-1947 рр. // Укр.iстор.журн. – 1990. – № 8. – С.25-34.

Шевченко А. Культурно-iдеологiчнi процеси в Україні у 40-50-х роках // Укр.iстор.журн. – 1992. – № 7-8.

Питання для самоконтролю

Дайте визначення поняття “сталінська тоталітарна політична система”, охарактеризуйте властиві їй риси.

Чи була ця система справжньою владою Рад депутатів трудящих? Яку роль у тій системі відігравала Комуністична партія, громадські організації (профспілки, комсомол та ін.)?

Чи було неминучим перетворення радянської влади в тоталітарну політичну систему? Як ця система співвідносилася і співіснувала з демократичною Конституцією СРСР 1936 р.?

Визначте причини посилення сталінської політичної реакції в кінці 40-их - поч.50 –их рр. Проти кого вона була спрямована? Хто та за що звинувачувався в націоналізмі чи космополітизмі в Україні?

Проблема “двох Україн” у формуванні державної

Української нації

Ключові терміни та поняття

Етнос, етногенез, народ, нація, регіональні особливості, русини.

Література

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.3-6.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3. – Полтава, 1998. – С.30-33.

Ксерокопії на кафедрі:

Волков А. Я русин был, есмь и буду! // Новая газета. – 1990. – №31.

Макара М., Мигович I. Карпатськi русини в контекстi сучасного етнополiтичного життя // Укр.iстор.журн. – 1994. – № 1. – С.45-56.

Питання для самоконтролю

У чому Ви вбачаєте різницю між двома регіонами України?

Чому українська нація історично формувалась як дві частини одного цілого?

Наскільки глибокі історичні корені відмінностей між ними?

Чи підтверджуються вони даними археології, лінгвістики?

Як відрізнялись умови формування українського етносу в західному та східному регіонах протягом ХIV-ХІХ ст.?

Якими були історичні обставини утворення ЗУНР й УНР та їх співіснування?

Чим відрізнялась історична доля заходу і сходу України у ХХ ст.?

Як виразилися суперечності між Східною та Західною Українами під час кризи СРСР і самовизначення незалежної України? Чи виявляються вони сьогодні?

Як Ви гадаєте, чи є необхідною та можливою ліквідація регіональних особливостей у незалежній Україні?

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№1( методико-навчальний) (2 год.)

Організаційно-методичні питання вивчення історії України.

Iсторичнi джерела про найдавніше населення на території сучасної України: археологія; антропологія; лiнгвiстика; мiфологiя; писемність.

Ключові терміни та поняття

Антропологія, археологія, археологічна культура, бронзовий вік, доісторичне минуле, залізний вік, енеоліт, етнографія, історизм, кам’яний вік, лінгвістика, літопис, матріархат, мезоліт, метод, методика, міфологія, неоліт, неолітична революція, об’єктивність, палеоліт, патріархат, первісна доба, первісна людина, первісне суспільство, писемність, плем’я, рід, община, трипільська культура, хронологія.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.3-5.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.6-12.

Давня iсторiя України: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. П.П. Толочко.- К., 1994. – Кн.1. – С.5-9; Кн.2. – С. 5-69, 79-150, 198-205.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 3-5.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.1.– Полтава,1993. – С.3-6.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.2.– Полтава,1994. – С.3-5.

Iсторiя України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 5-12.

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С.5-34.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 7-11.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 17-28.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков I.Т. Археологія та стародавня iсторiя України: Курс лекцій. – К., 1992. – С. 8-23, 359-367.

Додаткова:

Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд або міфологія. - К., 1991. – 246 с.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991. – 250 с. Етнографiя України: Навч. посiбник / За ред. С.А.Макарчука. – Львiв, 1994. – С. 3-33.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К.,1990. – 375 с.

Знойко О.П. Мiфи Київської землi та подiї стародавнi. - К.,1989. – 247 с.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. - К.: Либідь, 1994. – 367 с.

Петров В.П. Етногенез слов’ян. - К., 1972. – 189 с.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993. – 124 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр.iстор.журн. - 1997. – №2.

Грушевський М.С. Звичайна схема “Русскої” історії й справа раціонального укладу історії східнього слов’янства // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Железный А. Новая концепция отечественной истории // Товарищ. –1997. – № 29.

Прiцак О. Що таке iсторiя України //Вiсник Мiжнародної асоцiацiї українiстiв. – 1991. – №1.

Толочко П. У настоящих держав не бывает фальшивой истории // Киевские новости. – 1995. – № 18. – 12 мая.

 


№2 (2 год.)

Проблема походження, суспільного устрою і розпаду Київської Русі.

Роль християнства в етнополітичній еволюції Русі.

Ключові терміни та поняття

Візантія, вождь, вождівство, державна релігія, етнос, етногенез, Києво-Печерська Лавра, князь, князівство, літопис, митрополит, монастир, писемна культура, племінний союз, плем’я, поганство, православ’я, релігійна реформа, релігія, родова община, руси, слов’яни, суспільство, суспільний устрій, феодальна роздробленість, хрещення, християнство, церква, церковні суди, язичництво.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С.40-44, 50-64, 74-78.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989. – 150 с.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С. 34-51.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 20-50

Iсторiя України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 22-26, 30-31, 35-40, 48-49.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. - К., 1991.- Кн.1.- С.35-40, 46.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей.. Вип.3.– Полтава, 1998.- С.3-9.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 30-35, 42-43, 47-50, 53-54.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков I.Т. Археологiя та стародавня iсторiя України: Курс лекцiй.- К., 1992. – С. 342-349.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. - К.,1991. – 250 с. Грушевський М.С. Хто такi українцi i чого вони хочуть. - К.,1991. – 258 с.

Котляр М.Ф. Введення християнства в Київській Русі та його наслідки. – К.,1985. – 320 с.

Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996. – 170 с.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. – 312 с.


Ксерокопії на кафедрі:

Вовк Т.А.,Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр. iстор. журн. - 1997.- №2.

Железный А. Первоначальные этнические корни украинцев (новый взгляд) //Товарищ. -1997. -№35.

Железный А. Накануне образования Киевской Руси //Товарищ. -1997. -№46, 47.

Железный А. Кем были древние Русы? //Товарищ. -1997. -№ 40, 43.

№ 3 (2 год.)

Галицько-Волинське князівства – державна організація „Малої Русі”.

Литовсько-Руське князівство в історії України.

Ключові терміни та поняття

Боярство, Волинська земля, Галицька земля, королівство, магдебурзьке право, „Мала Русь”, митрополія, монголо-татарська навала, Південно-Західна Русь, удільне князівство, феодальна роздробленість, централізація, ярлик. Велике Князівство Литовське, експансія, етнічна неоднорідність, колонізація, Литва, Литовські статути, Литовсько-Руське князівство, магдебурзьке право, магнати, монголо-татарська навала, Річ Посполита, унія, централізація, шляхта.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С. 88-100.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. –С. 3-53.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 69-85.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 50-70.

Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – С. 75-92, 119-166.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 61-68, 70-72.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – 450 с.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.13-15.

Крип`якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – 180 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.1. – С. 305-422.

Чубатий М. Державно-правове становище українських земель Литовської держави під кінець ХІV ст. – К.,1991. – 150 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества: люди, идеи, решения. – М.,1991. – С. 76-126.

 

№ 4 (2 год.)

Політика полонізації в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Братства і сеймова боротьби проти неї.

Проблема походження козацтва і Запорізької Січі в історичній науці.

Ключові терміни та поняття

Військова демократія, гетьман, Дике поле, Запорізька Січ, кіш, козак, козацька республіка, кошовий отаман, курінь, магнати, паланка, реєстр, ухід, уходництво, шляхта. Братства, Брестська унія, Велике Князівство Литовське, Городельська унія, експансія, Кревська унія, Литовські статути, Люблінська унія, Річ Посполита, уніатська церква.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України. Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.60-66.

Горбань В.I., Нагорна Т.В. Проблема походження козацтва в історичній науці.–Полтава, 1998. – 35 с.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах/ Кер.авт.кол. Л.Г.Мельник. Кн.1. – К., 1991. – С.113-119, 155, 171-190.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / За ред. В.А.Смолія. Т.1.- К., 1998. – С. 139-150.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 77-105.

Додаткова:

Гiйом Левасер де Боплан. Опис України. – Львiв, 1990. – 115 с.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994. – 286 с.

Гурбик А.О. Виникнення Запорізької Січі (хронологічний та територіальний аспект проблеми) // Укр.істор.журн. – 1999. – №6. – С.32-40.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. Т.1. – К., 1991. – 578 с.

 

№ 5 ( 2 год.)

Визвольна війна під проводом Б.Хмельницького (рушійні сили, характер, значення).

Організація української козацької держави Б.Хмельницького.

Ключові терміни та поняття

Березневі статті, Білоцерківський мир, визвольна війна, Гетьманщина, Зборівський мир, козацька старшина, козацьке повстання, національно-визвольна війна, Переяславська угода, Руїна, рушійні сили, слобода, Слобожанщина, старшинська рада, характер війни, Хмельниччина.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.68-80.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 73-87.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 6-66.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 124-140.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 77-113.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 81-97.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 115-127.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991.

Гiйом Левасер де Боплан. Опис України. Проспер Мерiме. Українськi козаки та їхнi останнi гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львiв, 1990.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1.- Полтава,1993. – С.12-15.

Ксерокопії на кафедрі:

Горобець В. Московська полiтика Б.Хмельницького: дипломатична риторика та полiтична практика // Укр. iстор. журн. – 1995. – № 4.

Гуржій О.І. Про особливості українсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст.(1654-1657 рр.) // Укр. iстор. журн. – 1992. – № 10-14.

Документи Богдана Хмельницького ( 1648-1657 р.р.). – К.,1961.

Опанович О. Будівничий української гетьманської держави. //Урядовий кур'єр. – 1995. – 31 серп.

Сисин Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної українсь­кої нації // Укр.iстор.журн. – 1995. – №4.

Смолiй В. Б.Хмельницький очима сучасних істориків // Голос України. – 1995. – 23 вер.

Смолiй В., Степанков В. Гетьман Б.Хмельницький i його доба //Зоря Полтавщини. – 1995. – 28 вер., 3,5,10 жовтня.

Смолий В. Рыцарь украинской государственности // Зеркало недели. – 1995. – 21 окт.

Степанков В.С. Українська революцiя 1648-1676 рр. у контекстi європейського революцiйного руху XVI-XVIIст.: спроба порiвняльного аналiзу// Укр.iстор.журн. – 1997. – №1.

Яковлiв А. Українсько-московськi договори в XVII-XVIII вiках i договiр гетьмана Б.Хмельницького 1654 року // Укр.iстор.журн. – 1993. – № 3.

 

№6 (2 год.)

Гетьман I. Мазепа в iсторiї України.

Козацько-старшинська i дворянська iнтелiгенцiя I половини XVIII - I чвертi ХIХ ст. у формуваннi української нацiональної самосвiдомостi.

Ключові терміни та поняття

Гетьман, дворянство, інтелігенція, Києво-Могилянська академія, козацька старшина, Коломацькі статті, „мазепинці”, Північна війна, політична еміграція, шляхта.

Лiтература

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С.176-184, 200-208, 214-230.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С. 86-89, 97-100.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 94-99, 101-113..

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава, 1993. – С. 17-21.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С. 15-20.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.151-160, 184-185.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 245-255, 352-37, 392-405.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 114-119.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 106-113, 126-137.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 145-151, 176-181, 200-210.

Додаткова:

Антонович В.Б., Бец В.Н. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах // Укр. iстор. журн. – 1990. – №9. – С.120-134.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991. – С.178-200.

Костомаров М.I. Мазепа // Укр.iстор.журн. – 1988. – № 8,9,10,11,12.

Мальків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1657-1709. – Полтава, 1995.

 

Ксерокопії на кафедрі:

Апанович О. Урядовi службовцi Гетьманщини – українська iнтелiгенцiя XVIII ст. // Урядовий кур'єр. – 1996. – №240-241.

Апанович О. Урядовий апарат Гетьманщини // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

 

№ 7 (2 год.)

Малоросійська політика російського царизму XVІІІ–ХІХ ст. та формування української нації.

Поділ Польщі між Росією й Австро-Угорщиною та специфіка етнічного, соціального й економічного розвитку українців у складі двох імперій. Перетворення Галичини в осередок легалізації українського національно-визвольного руху.

Ключові терміни та поняття

„Весна народів”, Гетьманщина, Головна Руська Рада, громада, губернія, демократизація, дуалістична імперія, імперія, інтелігенція, Конституція, конституційна монархія, крайова автономія, кріпацтво, легальний політичний рух, Малоросійська колегія, Малоросія, наказний гетьман, народність, національно-визвольна боротьба, національна самосвідомість, національне відродження, національно-територіальна автономія, нація, Новоросія, політизація національного руху, політична партія, політика національного гноблення, резидент, русифікація, самодержавство, царизм, централізм.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 91-110.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 114-126, 137-176.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава, 1993. – С. 15-17.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 145-172, 184-192, 200-214.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т.2. – К.,1992. – С. 261-324.

Додаткова:

Борисенко В., Заремба С. Україна козацька. – К., 1993. – 134 с.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 с.

Дорошенко Д.І. Історія України: У 2-х т. – К., 1991. – 450 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – 450 с.

Рибалка І.К. Історія України: У 2-х частинах. Ч.2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 р. – Харків, 1997. – 480 с.


Ксерокопії на кафедрі:

Олійник О.Л. Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі // Укр. іст. журн. – 1992.– №2. – С. 36-65.

Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Укр. іст. журн. – 1993. – №7-8.

 

№ 8 (2 год)

Історичні особливості розвитку капіталізму в Україні в складі Російської імперії. Специфіка соціально-політичних передумов формування новітніх партій.

Зародження наприкінці ХІХ ст. перших революційних рухів. Діяльність народників. Братство тарасівців.

Ключові терміни та поняття

Капіталізм, капіталізація сільського господарства, прусський та американський шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві, індустріалізація, промисловий переворот, Донбас, пролетаріат, монополія, урбанізація, темпи економічного розвитку, соціально-економічні реформи, політична партія.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 103-117.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 115-124.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 143-145, 150-175.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К.,1992. – Т.2. – С. 339-351.

Субтельний О. Україна: історія. – К.,1992. – С. 224-263.

Додаткова:

Бойко О. Історія України. Запитання і відповіді. – К.,1997. – 345 с.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 20 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К.,1990. – 450 с.

Рибалка І.К. Історія України: У 2-х частинах.Ч.2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917р. – Харків,1997. – 480 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Болдрин О. Перша спроба організації української політичної партії // Укр. іст. журн. – 1995– №6. – С. 24-35.

Катренко А.М. Студентський рух на Україні наприкінці 70-х – на початку 80-х років ХІХст. // Збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. – К., 1978. – 287 с.

Лось Ф. Формування і розвиток робітничого класу на Україні в другій половині ХІХст. // Збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Мельник Л.Г. Про розвиток капіталізму у великих поміщицьких господарствах правобережної України (60-90-ті роки ХІХ ст.) // Збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

№ 9-10 ( 4 год.)

Формування партiї есерiв та анархiстських органiзацiй.

Створення соцiал-демократичних органiзацiй в Українi та їх роль в органiзацiї I і II з'їздiв РСДРП. Бiльшовизм та меншовизм.

Створення РУП, її еволюцiя та розпад.

Партія кадетів.

Ключові терміни та поняття

Анархізм, більшовизм, буржуазно-демократична революція, демократична революція, есери, кадети, конституційна монархія, меншовизм, націоналізація, націоналізм, націонал-соціалізм, національно-визвольна революція, політична партія, РСДРП, соціалізація землі, соціалізм, соціалістична революція.

Лiтература

Основна:

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 504-520; Кн.2. – С. 23-38, 52-56, 71-77.

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С.251-259; 284-297.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.107-115.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 120-131.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 172-173.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 223-225.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 158-163.

Рибалка І.К. Історія України. Частина 2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року. – Х.: Основа, 1997. – С. 256-270, 306-309, 311-318, 325-337, 381-385, 424-426, 436-442.

Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С.255-265.


Додаткова:

Боровик М.А. Анархістський рух в Україні у 1917 – 1921 рр. // Укр. істор. журн. – 1999. – №1. – С.3-18.

Вернадський В.I. Українське питання i росiйська громадськiсть. // Вiтчизна. – 1988. – №6. – С.172-177.

Верстюк В.Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Українi 1918-1921 рр. – К.,1991.

Верстюк В.Ф. Комбриг Нестор Махно. – К., 1989.

Хлинь I.С. Петлюра i петлюрівщина //Укр.iстор.журн. – 1990. – №3.

Яковлєв Я.А. Володимир Iллiч в українськiй революцiї //Укр.iстор.журн. – 1989. – №4 – С.117-118.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.24-25.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3.– Полтава, 1998. – С.11-18.

Сажко В.В. Аграрне питання в Україні на початку ХХ століття: історико-політичний аспект. – П., 2006. – С.57-163.

Ксерокопії на кафедрі:

Басманов М.И., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба.- М.,1988.

Курас I., Турченко Ф., Геращенко Т. М.I. Мiхновський: постать на тлi епохи // Укр.iстор.журн. – 1992. – №№ 9-11.

Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. – К.: Наукова думка, 1978.

Старинець О. Виникнення органiзацiй конституцiйно-демократичної партiї (партiї народної свободи) в Українi (жовтень 1905-лютий 1906) // Укр.iстор.журн. – 1995. – № 6.

Шморгун П.М. З iсторiї соцiал-демократичних органiзацiй України напередоднi i в перiод першої росiйської революцiї (1903-1907 рр.): новий пiдхiд // Укр.iстор.журн. – 1990. – №2.

 

№ 11 (2 год.)

Українська Центральна рада в боротьбі за автономію України i політика Тимчасового уряду, загальноросійських партій та Рад.

Більшовицька політика на Україні в 1919-1920 рр. i перемога радянської влади на Україні.

 

Ключові терміни та поняття

Більшовицький переворот, „воєнний комунізм”, Генеральний секретаріат, громадянська війна, двовладдя, інтервенція, мілітаризація економіки, націоналізація, продрозкладка, Ради робітничих і селянських депутатів, Тимчасовий уряд, Універсали Центральної ради, УНР, Установчі збори, Центральна рада, червоний терор.

Лiтература

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 316-334.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 132-138.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.118-124.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор.кол. Л.Г.Мельник. – К., 1992. – Кн.2. – С. 115-171.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.244-272.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.184-208.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 170-176.

Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 300-309.

Додаткова:

Винниченко В. Вiдродження нацiї . В 3-х книгах. – К.,1991.

Грушевський М.С. Хто такi українцi i чого вони хочуть. - К.,1991 – С.5-38,121-133,225-236.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1. – Полтава,1993. – С.23-31.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.26-32,37-41,43-47.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С. 11-21.

Ксерокопії на кафедрі:

Верстюк В. Українська революцiя: доба Центральної Ради // Укр.iстор.журн. – 1995. – №2,5.

Гошуляк I. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. iстор. журн.- 1994. – № 1.

Кудлай О.Б. Боротьба навколо прийняття «Тимчасової iнструкцiї Генеральному Секретарiатовi Тимчасового уряду на Українi» на IV сесiї Української Цент­ральної Ради // Укр. iстор. журн. – 1997. – № 5.

Новий погляд на проблему. Унiверсали Центральної Ради до Українського народу, на Українi й поза Україною сущого //Укр.iстор.журн. –1991. – №8.

Протоколи VIII Конференцiї РКП (б) // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Солдатенко В. УНР: повчальнi уроки// Урядовий кур'єр. – 1997. №217-218. – 22 листопада.

Солдатенко В.Ф. До питання про початок громадянської вiйни на Українi // Укр.iстор.журн. – 1991. – № 7.

Стоян П. Перша Конституцiя Української РСР //Укр.iстор.журн. – 1979. –-№2.

Терещенко Ю. Полiтика "воєнного комунiзму" на Українi (1919-1921 рр.) // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Тимченко Ж. Ради селянських депутатiв на Українi в 1917 р. // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Левенець Ю. Лiворадикальнi партiї в Українi напередоднi жовтневого перевороту// Укр.iстор.журн. – 1992. – №3.

Тригуб П. Про кiлькiсть, партійний та соцiальний склад Рад України в груднi 1917 – квiтнi 1918 рр. // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Харитонов В. З iсторiї створення Рад на Українi в березнi 1917 року// Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Харитонов В. Лютнева революцiя 1917 року на Українi // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

 

№ 12 (2 год.)

Проблема iндустрiалiзацiї в 20-их рр. i її розв'язання в 1929-1939 рр.

Полiтика побудови кооперативного ладу в 20-их рр. та суцiльна колективiзацiя 1929-1933 рр., її наслiдки.

Ключові терміни та поняття

Адміністративно-командна система, геноцид, ГОЕЛРО, голодомор, індустріалізація, колективізація, комунізм, кооперація, культ особи, п’ятирічка, продрозкладка, розкуркулення, соціалізм, тоталітаризм, централізація.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 384-398.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 165-172.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.142-159.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 183-197.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 292-318.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.262-296.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С.197-281.

Субтельний О. Україна: iсторiя.- К., 1992. – С.232-368.

Додаткова:

Комуністична партiя України в резолюцiях i рiшеннях з'їздів, конференцiй i пленумiв ЦК. – К.,1977. – Т.1. – С.395-399, 411-420, 462-464, 468-470, 480-499, 542-548, 668-686, 707-711, 743-752.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1975. – Т.5 – С.29-31,42-47,60-66,72-74,337-338; Т.6 – С.182-186,272-273.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – М., 1970. – Т.44. – С.197-200, 205-206,221-229; Т.45. – С.78-86,98,211-214,220-223,278-280,343-348,356-362,364-365,369-381,390-391,395-396,401-406,410,437-438.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С.21-24.

Сторiнки полiтичної iсторiї України. – К., 1990. – С.155-229, 399-412,422-428,433-437,478-495,511-520.

Сторiнки iсторiї Компартiї України: запитання i вiдповiдi. – К.,1990. – С.128-140, 144-185.

Фатєєв П.С. Раковський Х.Г. – К.,1989. – 112 с.

Шаповал Ю.I. Сталiнiзм i Україна. – К.,1992. – с. 144.

Ксерокопії на кафедрі:

Индустриализация СССР: первые пятилетки // Правда. – 1988. – 28 октября.

Индустриализация СССР: выбор курса //Правда. – 1988. – 21 октября.

Коллективизация: как это было //Правда. – 1988. – 16 сентября. //Правда. – 1988. – 26 августа.

Кульчицький С. Мiж двома вiйнами (1921-1941 рр.) //Укр.iстор.журн. – 1991 . – № 8.

Кульчицький С. Особливостi iндустрiалiзацiї народного господарства УРСР // Укр.iстор.журн. – 1989. – №10.

Липицкий В. Кооперация: ленинский замысел и воплощение //Коммунист. – 1988. – № 16.

№13 (2 год.)

Антифашистський опір народу України.

ОУН-УПА в роки фашистської окупації України.

 

Ключові терміни та поняття

Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, евакуація, економічний саботаж, колабораціонізм, нацизм, окупаційний режим, ОУН, ОУН(Б), ОУН(М), партизанський рух, підпілля, Поліська Січ, „рейкова війна”, рух опору, УПА, фашизм.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 460-486.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 178-196.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.168-184.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.319-365.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С.328-354.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.307-325.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.37-41.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 209-229.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С.24-30.

Субтельний О.Україна: iсторiя. – К.,1991. – С. 392-418.

 

Ксерокопії на кафедрі:

Бiлiнський А. Свiтло i тiнi ОУН-УПА // Голос України. – 1992. – 1,3 липня.

ОУН i УПА у другiй свiтовiй вiйнi // Укр.iстор.журн. – 1994 . – №№ 2-4.

УПА розправляється з наїзниками (Iз дiй УПА ) // Укр.iстор.журн. – 1994. – №5.

№14 (2 год.)

Початок реформування сталінського тоталітаризму. Розвиток України в період хрущовських реформ. Історична роль М.Хрущова.

Україна в умовах суспільно-політичного застою в СРСР. Дисидент­ський рух. Роль Л.Брежнєва в історії України.

 

Ключові терміни та поняття

Десталінізація, децентралізація керівництва, дисидентський рух, економічні реформи, командно-адміністративна система, лібералізація, міністерства, неосталінізм, права людини, правозахисний рух, ради народного господарства, реабілітація, суспільна криза, „хрущовська відлига” „шестидесятники”.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 512-554.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.192-197, 198-209.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 203-218.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 387-411.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.370-403.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.2.– Полтава,1994. – С.55-65.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.341-359.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 239-255.

Субтельний О.Україна: iсторiя. – К.,1991. – С. 431-460.

Додаткова:

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К., 1998. – С.341-353.

Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) // Укр. iстор. журн. – 1998. – № 2.

Ксерокопії на кафедріПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.064 с.)