ТОП 10:

Тема : «Невідкладна допомога при акушерських кровотечах»1.Актуальність теми:

Акушерські кровотечі одна із центральних проблем акушерства. Серед причин смертності вагітних, роділь і породіль акушерські кровотечі посідають перше місце, незважаючи на розвиток реанімації, фармакології, гематології, акушерства та гінекології. Дуже багато причин зумовлюють акушерські кровотечі. Але ця патологія залежить від організації профілактики кровотеч, від організації родопомічі, наявності засобів боротьби з кровотечею, а головне - від кваліфікації медичних працівників пологових закладів: лікарів, акушерок, фельдшерів. Дуже важливо так підготувати кадри, щоб вони були готові будь-коли надати невідкладну допомогу, знати і володіти методами своєчасної зупинки маткових кровотеч. Тому знання та уміння з цієї теми дуже важливе для акушерки, фельдшера.

2.Навчальні цілі:

Знати:

1. Акушерські кровотечі під час вагітності £ - ІІ

2. Акушерські кровотечі у пологах £ - ІІ

3. Акушерські кровотечі у послідовому та післяпологовому періодах £ - ІІ

Вміти:

1. Надати невідкладну допомогу у разі аборту, позаматкової вагітності £ - ІІІ

2. Надати невідкладну допомогу при кровотечах у ІІ половину вагітності £- ІІІ

3. Надати невідкладну допомогу при кровотечах у пологах £ - ІІІ

4. Надати невідкладну допомогу при кровотечах у послідовому та

ранньому післяпологовому періодах £ - ІІІ

3.Матеріали до аудиторної самостійної роботи,

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

( міждисциплінарна інтеграція )

Дисципліни Знати Вміти
І. Анатомія     2. Патологія     3. Хірургія     Фармакологія     Терапія   Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму Патологічну картину захворювань   Інструментарій . Наркоз Асептику і антисептику   Наркотичні, спазмолітики, знеболюючі засоби, скорочуючи і інші засоби Клінічну картину невідкладних станів Вивчити Орган, з яким пов’язана функція організму Вивчити орган, з яким пов’язаний патологічн. стан організму 1.Дати наркоз 2. Провести знеболюв. з 3. Скласти наб. інстр-тів Примінити медикаменти для лікування   Надати невідкладну допомогу

3.2 Зміст теми: С.Хміль « Акушерство» ( сторінки див. перелік тем СПРС) П.Г. Жученко «Акушерство»

1 Кровотечі у І половину вагітності ст. 305 – 311, 359 - 363

2. Кровотечі у ІІ половину вагітності ст. 363 – 369

3. Кровотечі у послідовий і ранній післяпологовий періоди ст. 369 – 372

4. Об’єм крововтрати і стадії геморагічного шоку ст. 372 – 383

Рекомендована література

Основна: С.Хміль « Акушерство», П.Г.Жученко «Акушерство»

Додаткова: Н.М. Запорожан „ Акушерство”, Г.К.Степанківська «Акушерство» Е.Т. Михайленко «Ситуаційні задачі з акушерства» , Стефан Хміль “Акушерство”

3.4. Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою з теми:

« Невідкладна допомога при акушерських кровотечах »

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1Класифікацію акушерських кровотеч   2. Надання невідкладної долікарняної допомоги на ФАПі Перерахуйте : 1. Причини кровотеч у І половину вагітності 2. Перерахуйте причини кровотеч у ІІ половину вагітності 3. Перерахуйте причини кровотеч у послідовий період 4. У ранній післяпологовий період 1. Надайте невідкладну долікарняну допомогу на ФАПі у разі: - неповного аборту - позаматкової вагітності - передлежання плаценти - передчасне відшарування плаценти  

Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:

1. Класифікація акушерських кровотеч

2. Невідкладна допомога на ФАПі при :

- неповному аборті

- при позаматковій вагітності

- при передлежанні плаценти

- при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти

3. Невідкладна допомога при гіпотонічній кровотечі

4. Невідкладна допомога у ранньому післяпологовому періоді

5. Невідкладна допомога у пізньому післяпологовому періоді

В. Вирішіть завдання :

Завдання І.

Назвіть причини виникнення кровотеч у ранньому післяпологовому періоді.__________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

Що таке істинне прирощення плаценти?_____________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Де знаходиться дно матки відразу після народження плаценти?_______________________________________________________

Назвіть відомі Вам скорочуючі матку засоби._________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Що таке атонія матки?____________________________________________

_______________________________________________________________

За правильно виконане завдання І оцінка 3.

Завдання ІІ

Задача. Пологи шості термінові, закінчилися народженням плоду вагою 3500г. Через 10 хвилин самостійно відділився і виділився послід. При огляді плаценти виявлений дефект дольки. Кровотеча відсутня.

Діагноз ?, Що робити?___________________________________________

______________________________________________________________`

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

за правильно виконане завдання І і ІІ оцінка 4

Завдання ІІІ

за правильно виконане завдання І і ІІ і ІІІ оцінка 5

Вагітність 40 тижнів, пологи 2., народився мертвий мацерований хлопчик. У роділлі резус-від’ємний тип крові. Плацента відділилась самостійно, при огляді ціла. Почалась значна маткова кровотеча. Пологові шляхи цілі. Проведений масаж матки на кулаці, введені скорочуючі матку засоби. Кровотеча триває при доброму скороченні матки. Кров у лотку не утворює згортків. Загальна крововтрата 1000 мл.

Діагноз. Визначіть тактику..

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на

практичному занятті :

1. Проведіть послідовні заходи по боротьбі з гіпотонічною кровотечею

2.Оволодійте технікою ручної ревізії порожнини матки

3.Проведіть ручне відшарування плаценти і видалення посліду

4.Проведіть профілактику гіпотонічної кровотечі у послідовому і ранньому післяпологовому період

Тема : “Охорона праці в акушерсько-гінекологічних закладах. Безпека життєдіяльності»

І. Актуальність теми

Видатний філософ Давньої Греції Сократ стверджував, що всі професії у світі – від людей і тільки три – від богів . Суддя, педагог і лікар, за визначенням мудреця, одержують свій дарунок з неба.

Праця медиків належить до найскладніших і найвідповідальніших видів діяльності людини. Вона характеризується значним інтелектуальним навантаженням, проте почасти вимагає й великих фізичних зусиль і витривалості, містить елементи творчості, пов’язана з відповідальністю за життя та здоров’я інших людей, потребує уваги і високої працездатності в екстремальних умовах. Якість і ефективність діяльності медичних працівників багато в чому залежить від умов їхньої праці та стану здоров’я. Таким чином, працівники охорони здоров’я – це одна з численних соціальних груп населення, що відчуває на собі всі реальні проблеми сучасного суспільного життя і покликана певною мірою розв’язувати їх

Інтенсивний розвиток науки і техніки, здобутки яких використовують у медичній практиці, призводять до зростання професійного ризику для працівників і ставить нові завдання перед профілактичною медициною.

За даними Міжнародного бюро праці, кожного року нещасні випадки на виробництві і професійні захворювання обходяться для світової економіки більше ніж у 1,25 трлн доларів США, унаслідок їх виникнення втрачається до 4% світового валового продукту. Щороку в світі трапляється близько 270 млн нещасних випадків на виробництві, реєструється понад 160 млн професійних захворювань тощо.

Усе це стосується і України, яка в результаті аварій, травм та професійних захворювань щороку втрачає близько 1 млрд грв і, що найбільш прикро, при цьому на виробництві травмується понад 25 тис осіб, у тому числі смертельно – 900 – 1200 працівників.

У загальній структурі смертності населення смертність від нещасних випадків на виробництві, травм, гострих та хронічних професійних захворювань посідає одне з чільних місць.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності

Значення охорони праці полягає в тому, що саме вона є головною умовою збереження здоров’я та захисту людини від впливу шкідливих факторів виробничого середовища.

Охорона праці як невід’ємна складова створення безпеки життєдіяльності людини в умовах виробництва поширюється на всі підприємства, заклади й організації незалежно від форм їх власності та видів діяльності, на всіх громадян, які працюють, тощо. Тому за порушенням організації охорони праці однаковою мірою несуть відповідальність перед законом як роботодавець ( власник) так і працівник ( виконавець ).

Охорона праці є обов’язковим компонентом діяльності структур Міністерства охорони здоров’я

( лікувально-профілактичні і навчальні заклади, оздоровчі комплекси, лікувально-діагностичні центри, стоматологічні кабінети приватної або інших форм власності, аптечка мережа, підприємства фармацевтичної галузі тощо).

Безпека життєдіяльності об’єднала питання, які вивчаються спеціальними дисциплінами, зокрема охороною праці, цивільною обороною, промисловою екологією, комунальною гігієною тощо. Вона охоплює досягнення в галузі таких наук, як психологія, ергономіка, соціологія, фізіологія, теорія дійсності тощо. Безпека життєдіяльності забезпечує загальну освіту в цій галузі, що є науково-методичним фундаментом для всіх без винятку спеціальних дисциплін з безпеки.

Безпека життєдіяльності – не засіб особистого захисту, а дисципліна, що навчає основам захисту особистості, суспільства, держави, людства.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.111.191 (0.007 с.)