ТОП 10:

Успішне засвоєння основ цієї дисципліни дає можливість вміло діяти в умовах небезпеки, захищаючи таким чином як своє життя та здоров’я, так і життя та здоров’я інших людей.ІІ. Конкретні цілі

Знати :

1. Загальне поняття та значення охорони праці £ ІІ

2. Порядок проведення медоглядів для медичних працівників £ ІІ

3. Тривалість робочого часу, відпочинку £ ІІ

4. Поняття «заробітна плата», принципи її диференціації £ ІІ

5. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві £ ІІ

6. Соціальне страхування від нещасних випадків £ ІІ

7. Фізіолого-гігієничні особливості умов праці медичних працівників хірургічних £ ІІ спеціальностей

Вміти:

1. Вести пологи у ВІЛ інфікованих жінок £ ІІІ

2. Провести екстрену допомогу та пост контактну профілактику при «аварії» під час роботи з ВІЛ інфікованими пацієнтами. £ ІІІ

Оволодіти навичками:

1. Ведення пологів у ВІЛ інфікованих жінок

2. Надання екстреної допомоги та проведення пост контактної профілактики при «аварії» під час роботи з ВІЛ інфікованими пацієнтами

Виховні цілі

Виховувати у студентів почуття професійного обов’язку, відповідальності.

Прививати основні елементи деонтології і медичної етики в різних ситуаціях.

Прищеплювати знання значення грамотного проведення профілактичних заходів при виконанні маніпуляцій, санітарно-протиепідемічних заходів, дезінфекції та стерилізації.

ІІІ. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

Базові знання, вміння, навички необхідня для вивчення теми.

Міжпредметна інтеграція

№№ Дисципліна Знати Вміти
  Забезпечуючі:    
1. Гігієна Гігєничну характеристику основних виробничих чинників Визначити шкідливі чинники виробництва
2. Безпека життєдіяльності Основи охорони праці в галузі, принципи трудового права, законодавчі акти з охорони праці Визначити тривалість робочого часу, часу відпочинку, принципи диференціації «заробітної плати»
3. Акушерство Правила ведення пологів у ВІЛ інфікованих жінок, принципи екстреної та пост контактної профілактики при ВІЛ інфекції Провести екстрену профілактику при «аварії» на робочому місці

3.2 Зміст теми:

В.С.Тарасюк «Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності»

1. Загальне поняття та значення охорони праці ст.. 7 - 9

2. Порядок проведення медоглядів для медичних працівників ст.. 17 - 20

3. Тривалість робочого часу, відпочинку ст.. 20 - 27

4. Поняття «заробітна плата», принципи її диференціації ст.. 27 - 32

5. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві ст.. 82 - 91

6. Соціальне страхування від нещасних випадків ст.. 97 – 104

В.Ф.Москаленко«Гігієна та охорона праці в медичних працівників»

7. Фізіолого-гігієничні особливості умов праці медичних працівників хірургічних спеціальностей. ст.. 59 – 64

В.М.Запорожан«Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка людей, які живуть з ВІЛ»

8. Ведення пологів у ВЛІ – інфікованих жінок, екстрена та пост контактна профілактика при роботі з ВІЛ інфікованим матеріалом. ст. 35 – 44; 90 – 93

Рекомендована література

Основна:

В.С.Тарасюк«Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах.

Безпека життєдіяльності»

В.М.Запорожан«Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка людей, які живуть з ВІЛ»

Допоміжна:В.Ф.Москаленко«Гігієна та охорона праці в медичних працівників»

3.4 Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою з теми:

“ Охорона праці в акушерсько-гінекологічних закладах. Безпека життєдіяльності “

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1. Визначення, мету та значення дисципліни охорона праці 2. Медичні огляди працівників     3. Тривалість робочого часу, часу відпочинку   4. Поняття «Заробітна плата», принципи її диференціації.     5.Розслідування та облік нещасних випадків     6.Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань   7Фізіологогігієнічні особливості умов праці медичних працівників хірургічних спеціальностей.   8. Особливості роботи з ВІЛ інфікованими вагітними та роділлями   Виписати основні положення   Виписати основні нормативні документи, правила. Порядок проведення медичних оглядів для медичних працівників Виписати: - визначення робочого часу, часу відпочинку - види тривалості робочого часу - поняття ненормований робочий день - види часу відпочинку - види відпусток Виписати: - види - особливості оплати праці працівників охорони здоров’я в разі відхилення від звичайних умов     Виписати основні положення   Виписати основні визначення та положення , намалювати схему управління фондом   Виписати особливості праці в акушерсько-гінекологічних закладах     1.Виписати особливості ведення пологів, схему пост контактної профілактики при «аварії» під час роботи з ВІЛ інфікованими та роділлями. Намалювати таблиці «Розрахований ризик інфікування ВІЛ при різних типах однократного контакту. 3. Виписати правила безпеки при наданні акушерської допомоги  

Матеріали для самоконтролю

А. Вирішіть тести

1. Охорона праці становить :

А. систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієничних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

В. систему правових, політично-економічних, технічних, санітарно-гігієничних і лікувальних заходів, що спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

С. систему політично-економічних, організаційних, санітарних і профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження матеріального благополуччя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

Д. систему правових, економічно-технічних, санітарно-гігієничних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров’я, матеріального благополуччя і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

Е. систему правових, соціально-організаційних, санітарно-лікувальних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

2. До якої групи належать принципи, що сприяють залученню до праці, забезпеченню високого рівня умов праці й охорони трудових прав:

А. першої

В. другої

С. третьої

Д. четвертої

Е. п’ятої

3. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, відбувається на основі Постанови Кабінету Міністрів України:

А. № 232 від 2 серпня 2006 р ;

В. № 992 від 20 серпня 1998 р ;

С. № 992 від 22 серпня 1996 р ;

Д . № 392 від 12 серпня 1994р ;

Е. № 452 від 22 серпня 1997 р ;

4. Випускник може не відпрацьовувати за місцем призначення ( не менше трьох років) згідно з угодою з таких поважних причин :

А. якщо випускник- мати або батько, які мають дитину в віці до семи років,

або дитини, згідно медичним висновкам потребує догляду, або дитину-

інфваліда;

В. якщо встановлено інвалідність ІІІ групи, унаслідок чого випускник не

може виїхати на роботу за призначенням;

С. якщо чоловік ( дружина) проходить строкову службу на посадах рядового,

сержантського й старшинського складу у Збройних силах, Національній

гвардії, Державній прикордонній службі, Службі безпеки, а також інших

військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України;

Д. якщо встановлено інвалідність І або ІІ груп, унаслідок чого випускник не

може виїхати на роботу за призначенням;

Е. у випадку вступу до вищих навчальних закладів ІІІ – ІУ рівнів акредитації

для випускників вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації на

заочну форму навчання

5. Молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю:

А. 30 календарних днів

В. 20 календарних днів

С. 14 календарних днів

Д. 7 календарних днів

Е. 5 календарних днів

6. Запобіжні ( попередні) медичні огляди проводяться:

А. під час виконання працівником трудових обов’язків для динамічного

спостерігання за станом здоров’я працівників, виявлення ранніх ознак

впливу виробничих умов і шкідливих факторів на організм та захворювань,

які унеможливлюють продовження роботи за певним фахом, а також

запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних

захворювань тощо;

В. під час зарахування на роботу для встановлення фізичної, психофізіологічної

та психологічної придатності осіб до роботи за конкретно обраними

професією, спеціальністю або посадою;

С. під час зарахування на роботу для динамічного спостерігання за станом

здоров’я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і

шкідливих факторів на організм та захворювань, які унеможливлюють

продовження роботи за певним фахом, а також запобігання нещасним

випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань тощо;

Д. під час виконання працівником трудових обов’язків для встановлення

фізичної, психофізіологічної та психологічної придатності осіб до роботи

а конкретно обраними професією, спеціальністю або посадою;

Е. після звільнення працівника з роботи для динамічного спостерігання за

станом здоров’я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих

умов і шкідливих факторів на організм та захворювань, які унеможливлюють

продовження роботи за певним фахом, а також запобігання нещасним випадкам,

поширенню інфекційних і паразитарних захворювань тощо;

7. Роботодавцю для проведення обов’язкових медичних оглядів працівників потрібно ознайомитися з Наказом Міністерства охорони здоров’я України :

А. «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних

оглядів працівників» № 249 від 23 липня 2005 р ;

В. «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних

оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій,

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може привести

до поширення інфекційних хвороб» № 280 від 23 липня 2002 р ;

С. «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних

оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій,

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може

привести до поширення інфекційних хвороб» № 278 від 13 липня 1999 р ;

Д. «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних

оглядів працівників» № 208 від 2 квітня 2000 р ;

Е. «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних

оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій,

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може

привести до поширення інфекційних хвороб» № 180 від 13 липня 1992 р ;

8. Медичні огляди для медичних працівників, робота яких пов’язана з лазерами ІІІ і ІУ класів небезпеки, повинні проводити такі спеціалісти:

А. хірург, стоматолог, проктолог

В. проктолог, оториноларинголог, гінеколог

С. невропатолог, офтальмолог, дерматолог

Д. психіатр, педіатр, дерматолог

Е. педіатр, ендокринолог, офтальмолог

9. Скорочений робочий час :

А. за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці як за нормальну

тривалість, має такі особливості: встановлюється лише законом; поширюється

тільки на окремі категорії працівників;

В. за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці згідно з нормами

виробітку чи залежно від відпрацьованого часу, має такі особливості:

встановлюється лише законом; поширюється тільки на окремі категорії

працівників;

С. за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці згідно з нормами

виробітку чи залежно від відпрацьованого часу, як правило , встановлюється

за угодою сторін трудового договору;

Д. за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці згідно з угодою сторін

трудового договору, має такі особливості: встановлюється лише законом;

поширюється тільки на окремі категорії працівників;

Е. як правило, встановлюється за угодою сторін трудового договору

10. Нічний робочий час визначається законом з :

А. 22-ї години до 6 –ї години

В. 21-ї години до 6 –ї години

С. 20-ї години до 6 –ї години

Д. 19-ї години до 6 –ї години

Е. 18-ї години до 6 –ї години

11. До часу відпочинку належать усі, крім:

А. перерви протягом робочого дня чи зміни

В. щоденний відпочинок між робочими днями ( змінами)

С. відпочинок на робочому місці

Д. щотижневі вихідні дні, щорічні святкові та неробочі дні

Е. щорічні відпустки

12. Щорічна основна відпустка триває не менше ніж :

А. 21 календарний день за відпрацьований робочий рік

В. 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік

С. 14 календарних днів за відпрацьований робочий рік

Д. 42 календарні дні за відпрацьований робочий рік

Е. 22 календарні дні за відпрацьований робочий рік

13. Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці становить:

А. 24календарних днів за відпрацьований робочий рік

В. до 35 календарних днів

С. 14 календарних днів за відпрацьований робочий рік

Д. 47 календарних днів за відпрацьований робочий рік

Е. 36 календарних днів за відпрацьований робочий рік

14. відрядна система праці поділяється на :

А. пряму відрядну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну

В. погодинну, поденну і помісячну

С. пряму відрядну, поденну і помісячну

Д. погодинну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну

Е. погодинну, поденну , відрядно-преміальну

15. Погодинна система оплати праці поділяється на :

А. пряму відрядну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну

В. погодинну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну

С. погодинну, поденну і помісячну

Д. погодинну, поденну, відрядно-преміальну

Е. погодинну, відрядно-прогресивну

16. Назвіть номер наказу про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, яким передбачено право на підвищення посадових окладів деяким категоріям працівників, затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України:

А. № 318/619 від 5 листопада 2007 р.

В. № 308/519 від 5 жовтня 2005 р.

С. № 305/509 від 5 жовтня 2000 р.

Д. № 288/519 від 5 жовтня 2002 р.

Е. № 108/517 від 5 жовтня 2008 р.

17. Посадові оклади ( тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров’я ( структурних підрозділів), які працюють з вірусом імунодефіциту людини, підвищуються на :

А. 60%

В. 20%

С. 15%

Д. 10%

Е. 40%

18. Сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов’язки сторін трудового договору, а також заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання трудових обов’язків – це :

А. колективний договір

В. трудовий договір

С. трудова дисципліна

Д. час відпочинку

Е. стимулювання за виконання праці

19. назвіть заохочення, що містяться у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників за сумлінну роботу :

А. премія, почесна грамота

В. догана

С. штраф

Д. звільнення з роботи

Е. звільнення із займаної посади

20. Порушення трудової дисципліни можуть нести таку відповідальність:

А. дисциплінарну, матеріальну

В. кримінальну, преміальну

С. адміністративну, присвоєння почесного звання

Д. нагородження орденами, медалями

Е. присвоєння звання кращого працівника за даною професією

21. Закон України «Про охорону праці» ухвалила Верховна Рада України зі змінами та доповненнями:

А. 10 жовтня 1994 р № 2643 – ХІІ

В. 14 жовтня 1992 р № 2694 – ХІІ

С. 24 жовтня 1996 р № 2494 – ХІІ

Д. 14 жовтня 2000 р № 2684 – ХІІ

Е. 11 жовтня 1982 р № 2694 – ХІІ

22. Письмова нормативна угода між власником або вповноваженим ним органом і трудовим колективом, від імені якого виступає профспілковий комітет чи інший уповноважений трудовим колективом орган, - це:

А. колективний договір

В. трудовий договір

С. інструкція з охорони праці

Д. наказ «про охорону праці»

Е. об’єктова інструкція з протипожежної безпеки

23. Комісія з розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, зобов’язана протягом трьох діб:

А. скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох

примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом,

за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано

таким, що пов’язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження

роботодавцю;

В. скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у п’яти

примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом,

за формою Н-1 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано

таким, що не пов’язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження

роботодавцю;

С. з’ясувати, чи пов’язаний нещасний випадок з виробництвом

Д. розробити заходи щодо виявлення осіб, які не допускають порушень вимог

законодавства про охорону праці;

Е. скласти акт розслідування нещасного випадку за формою НПВ у п’яти

примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом,

за формою Н-5 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано

таким, що не пов’язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження

роботодавцю;

24. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються:

А. протоколом

В. наказом

С. інструкцією

Д. договором

Е. розпорядженням

25. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

А. з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх

освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В. з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

С. з працівником, новоприйнятим ( постійно або тимчасово) на підприємство

Д. на робочому місці з усіма працівника: на роботах з підвищеною небезпекою –

один раз на квартал, на інших роботах – один раз на півріччя;

Е. у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону

праці, а також при внесенні змін та доповнень до них

26. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи:

А. з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх

освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В. з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

С. з працівником, новоприйнятим ( постійно або тимчасово) на підприємство

Д. на робочому місці з усіма працівника: на роботах з підвищеною небезпекою –

один раз на квартал, на інших роботах – один раз на півріччя;

Е. у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону

праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

27. Повторний інструктаж проводиться :

А. з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх

освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В. з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

С. на робочому місці з усіма працівника: на роботах з підвищеною небезпекою –

один раз на квартал, на інших роботах – один раз на півріччя;

Д. з працівником, новоприйнятим ( постійно або тимчасово) на підприємство

Е. у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону

праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

28. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці :

А. у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону

праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

В. з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

С. на робочому місці з усіма працівника: на роботах з підвищеною небезпекою –

один раз на квартал, на інших роботах – один раз на півріччя;

Д. з працівником, новоприйнятим ( постійно або тимчасово) на підприємство

Е. з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх

освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

29. Цільовий інструктаж проводиться :

А. з працівником у разі виконання разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми

обов’язками за фахом;

В. з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

С. на робочому місці з усіма працівника: на роботах з підвищеною небезпекою –

один раз на квартал, на інших роботах – один раз на півріччя;

Д. з працівником, новоприйнятим ( постійно або тимчасово) на підприємство

Е. з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх

освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

30. Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів:

 

А. біологічна

В. механічна

С. термічна

Д. електролітична

Е. фізична

 

В. Задачі

 

Задача № 1.

Ви акушерка ( фельдшер, медична сестра) акушерського стаціонару.

Під час ушивання розриву промежини ІІ ступеню випадково прокололи палець голкою.

Ваші дії .

Задача № 2.

Ви акушерка ( фельдшер, медична сестра) акушерського стаціонару.

Під час пологів навколоплідні води потрапили вам на халат.

Ваші дії

Задача № 3.

Ви акушерка ( фельдшер, медична сестра) акушерського стаціонару.

Під час епізіотомії кров потрапила вам в рот.

Ваші дії

Задача № 4.

Ви повертаєтесь додому з нічного чергування, стали свідком ДТП; у потерпілої артеріальна кровотеча, при наданні допомоги кров потрапила вам в око.

Ваші дії.

Як працювати

З підручником(СПРС )?

Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом підручника необхідно:

 

а) прочитати титульну сторінку - прізвище автора, заголовок;

б) уважно ознайомитися зі змістом підручника.

1. Під час роботи звернути увагу на :

 

а) актуальність теми;

б) слова і словосполучення виділені різними шрифтами;

в) з’ясувати значення незрозумілих слів, з’ясувати його за

допомогою словників та енциклопедій.

 

3. Для засвоєння змісту необхідно:

 

а) звернути увагу на між – та внутрішньо предметні зв’язки

б) виконати завдання зазначені в карті ООД.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.229.89 (0.046 с.)