ТОП 10:

Дисципліна «Фінансовий менеджмент»Таблиця 3.8.

Назва теми, питання Короткий зміст
Тема 1. Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту
1.1 Необхідність, сутність, цілі та завдання ФМ Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту
1.2. Функції і механізм ФМ     Функції фінансового менеджменту і їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансовими ресурсами підприємства. Необхідність і ефективність фінансового менеджменту і умови її досягнення.  
1.3. Стратегія і тактика ФМ     Фінансова стратегія підприємства. Основні етапи процесу Формування фінансової стратегії. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства. Тактика ФМ
1.4. Методи і принципи ФМ Основні прийоми і принципи ФМ. Основні напрямки прийняття рішень
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
2.1. Поняття системи організаційного забезпечення ФМ та її типова схема Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.
2.2. Характеристика та вимоги до інформаційної системи ФМ Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.
2.3. Зовнішні та внутрішні джерела інформації та показники, що їх характеризують Показники системи інформаційного забезпечення Показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни. Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку. Показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в цілому.Система показників ФМ, що формуються із зовнішніх джерел. Система показників ФМ, що формуються із внутрішніх джерел.
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
3. 1. Вартість грошей у часі, необхідність і значення її визначення . Фактори, що впливають на зміну вартості грошей в часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей Майбутня вартість грошей і її зміст. Поняття компаундування.
3. 2. Концепція вартості грошей (ВГ) у часі   Ризик і його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Врахування фактора часу в розрахунках вартості облігацій і акцій.
3. 3. Розрахунок майбутньої вартості грошей (МВГ) з урахуванням ануїтетів, її практичне використання. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахункам майбутньої вартості грошей.  
3. 4. Зміст, завдання управління вихідними грошовими потоками Забезпечення підприємства коштами. Зміст управління грошовими потоками. Визначення переліку грошових потоків. Завдання управління грошовими потоками. Надходження виручки від реалізації продукції. Надходження залучених коштів. Надходження фінансових інвестицій
3. 5. Розрахунок теперішньої вартості грошей (ТВГ) з урахуванням ануїтетів, її практичне використання. Теперішня вартість грошей і її зміст. Поняття дисконтування і сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей
Тема 4. Аналіз фінансових звітів
4.1. Призначення та види фінансових звітів   Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Баланс. звіт про власний капітал. Звіт про фін результати Звіт про рух грошових коштів. Примітки до фінансових звітів  
4.2. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів Склад, характеристика і зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.  
4.3. Бухгалтерський баланс – звіт про фінансове фінансового стану підприємства.   Аналіз показників балансу. звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
  4.4. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства Система показників фінансового стану підприємства і їх оцінка. Аналіз економічного потенціалу підприємства. Оцінка ліквідності балансу підприємства. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємства і їх оцінка. Показники ринко­вої ділової активності підприємства. Аналіз показників ліквідності, рентабельності та платоспроможності підприємства.
Тема 5.Управління грошовими потоками на підприємстві
5.1. Поняття грошового потоку (ГП). Значення у діяльності підприємства   Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у дія­льності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Планування надходження і використання грошових коштів,
5.2. Принципи управління грошовими потоками (ГП) Принципи управління грошо­вими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.
5.3. Класифікація грошових потоків на підприємстві, склад і особливості формування. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошо­вими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управ­ління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими опера­ціями. Види гро­шових потоків і їх класифікація. Вхідні грошові потоки і їх характеристика.
5.4. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошо­вими потоками: оплата рахунків суб'єктів господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення зобов'язань по кредитах і інших боргових зобов'язаннях, витра­ти на оплату праці.
Тема 6. Управління прибутком
6.1. Зміст і завдання управління формуванням прибутку (УФП) підприємства.   Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком. Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств. Управління використанням чистого прибутку. Аналіз використання прибутку.
6.2. Управління прибутком від операційної діяльності.   Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій.
6.3. Управління собівартістю продукції Зовнішні й внутрішні фактори управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості.
6.4. Розробка цінової політики та її оптимізація.   Розробка цінової політики і її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж. Створення резервного фонду. Дивідендна політика.
Тема 7. Управління активами
6.1.Склад, структура та оцінка активів підприємства   Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів. Зміст і завдання управління оборотними активами. Джерело формування оборотних активів підприємств і шляхи забезпечення їх оптимальної структури.
6.2. Управління запасами(З) на підприємстві.   Управління виробничими запасами. Політика управління товарними запасами (УТЗ). Етапи формування політики УТЗ. Метод АВС в УТЗ. Встановлення норм та нормативів запасів. Показники контролю сукупного запасу на підприємстві.
6.3. Управління дебіторської заборгованістю (ДЗ) та її оптимізація   Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування дебіторської заборгованості.
6.4. Управління грошовими коштами.   Управління грошовими коштами (УГК). Мета УГК Етапи УГК. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства. Класифікація залишків грошових коштів. Грошовий бюджет . Тривалість фінансового циклу УГК.
Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу
8. 1. Капітал, його сутність і класифікація. Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал і його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток.
8. 2.Сутність структури власного капіталу підприємства. Визначення структури власного капіталу підприємства. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу.
8.3.Вартість капіталу як міра прибутковості Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Інфляція і ринкова вартість капіталу. Фінансовий леверидж.
8. 3. Управління позичковим капіталом. Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом.
8. 4.Оптимізація структури капіталу.   Оцінка загальної вартості капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу.
Тема 9. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності
9. 1. Зміст і завдання управління інвестиціями. Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики.
9. 2. Реальні інвестиції та особливості управління ними.   Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Капітальні вкладення. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень і її розрахунок. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів.
9. 3. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.   Порядок розробки бюджету капітальних вкладень. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Визна­чення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень.
9. 4. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій.
Тема 10. Управління фінансовими ризиками
10. 1. Економічна сутність фінансових ризиків на підприємстві та їх класифікація.   Економічна сутність фінансових ризиків і їх класифікація. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Методи розрахунку ризиків. Способи уникнення і нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.
10. 2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику і його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.
10. 3. Зміст управління фінансовими ризиками. Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування і нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств. Політика управління ризиками. Система та процес управління фінансовим ризиком.
10. 4. Методи оцінки ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик і порядок її визначення.
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
11. 1. Цілі та завдання внутрішньофірмового планування та прогнозування. Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту. Цілі і завдання внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування. Методи фінансового прогнозування і планування
11. 2. Бюджетування, його сутність та види бюджетів. Бюджетування і його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.
Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством
12. 1. Зміст і завдання антикризового управління підприємством. Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством. Методи прогнозування банкрутства підприємства.
12. 2. Прогнозування банкрутства як елемент антикризового управління. Фінансовий контроллінг, як елемент прогнозування банкрутства. Завдання контроллінгу. Методи контроллінгу: бенчмаркінг, вартісний аналіз, аналіз точки беззбитковості, портфельний аналіз, опитування (анкетування); SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких місць); нуль-базис бюджетування; АВС-аналіз; ХYZ-аналіз.
12. 3. Система випереджального реагування на загрозу банкрутства (СВР).   Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Менеджмент санації підприємства, його функції і завдання. Методи фінансування санації підприємства. Управління внутрішніми джерелами фінансування і залучення зовнішніх фінансових джерел.


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.007 с.)