ТОП 10:

Дисципліна «Стратегія підприємства»Таблиця 3.9.

8Назва теми, питання 9Короткий зміст
Тема 1. Стратегія підприємства як навчальна дисципліна та галузь науки
1.1.Загальна характеристика дисципліни “Стратегія підприємства”. Зміст і завдання дисципліни. Місце навчальної дисципліни “Стратегія підприємства” в підготовці фахівців з напряму "Менеджмент".
1.2. Теоретичні та методологічні основи дисципліни Інструментарій стратегічного планування та стратегічного управління на підприємстві.  
1.3. Сучасний етап розвитку стратегічного управління в Україні і в світі. Зарубіжний досвід в області стратегічного управління.
Тема 2. Перспективне планування на підприємстві
2.1. Еволюція систем корпоративного планування на підприємствах Зміна умов підприємницької діяльності підприємств. Чотири фази еволюції систем планування: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічне управління. Характерні риси фаз еволюції.
2.2. Підприємство як закрита система. Фінансове планування як інструмент розподілу внутрішніх ресурсів фірми і координації діяльності підрозділів.
2.3. Прогнозування на основі екстраполяції як основа довгострокового планування. Позитивні сторони й недоліки довгострокового планування. Виникнення планування, орієнтованого на зовнішнє середовище організації (концепція підприємства як відкритої системи). Концептуальна схема стратегічного управління на підприємстві. Рушійні сили зміни принципу планування, планування “від майбутнього до сучасного, а не від минулого до майбутнього”. Особливості стратегічного планування. Поява концепції стратегічного управління.
2.4. Стратегія як головний елемент перспективного управління підприємством. Стратегія як плановий документ. Сучасні погляди на роль стратегії у функціонуванні підприємством. Зв’язок стратегії та поточних планів підприємства.
Тема 3. Загальна характеристика стратегії підприємства
3.1. Поняття стратегії. Визначення різними авторами (І. Ансофф, Б. Карлоф, М. Портер та ін.). Множинність аспектів використання категорії “стратегія”. Співвідношення понять стратегії, політики, тактики. Стратегія як концентрований вираз політики підприємства в заданих умовах середовища.
3.2. Типи та ієрархія стратегій. Стратегія вузькоспеціалізованих та диверсифікованих фірм: загальна (корпоративна), ділова (бізнес-стратегія), функціональна, конкурентна, комплексна. Типи планування стратегій: планування згори – донизу, планування знизу – догори, планування шляхом безперервної взаємодії ієрархії.
3.3. Формулювання стратегії. Матриця формулювання стратегій. Підходи Г.Мінцберга щодо процесу формулювання стратегій: три основні моделі.
Тема 4. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
4.1.Загальне (макро-) та операційне (мікро-) середовище як складові зовнішнього середовища підприємства Структурні компоненти загального середовища (політичні, соціальні, правові, технологічні) та ін. Компоненти операційного середовища (постачальники, споживачі, конкуренти, інвестори, населення, посередники, власні структури). Визначення значущості для підприємства впливу кожного із компонентів зовнішнього середовища
4.2.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища як процес збирання, обробки та поширення інформації на підприємстві. Прогнозування як метод оцінки майбутнього стану середовища. Застосування екстраполяції, методу мозкового штурму, економіко-математичного моделювання, побудови сценаріїв при прогнозуванні.
4.3.Аналіз галузі та конкуренції. Загальний аналіз галузі (місце в народному господарстві, зрілість, ринки сировини, збуту, прибутковість, темпи інновацій і т.і.). Позиціонування стратегічних груп у галузі. Модель М. Портера аналізу п’яти конкурентних сил у галузі (споживачі, постачальники, конкуренти, товари-субститути, потенційні конкуренти). Вплив кожної сили на рівень конкуренції в галузі. Бар’єри входу-виходу в галузі. Аналіз існуючих конкурентів. Джерела інформації для аналізу конкурентів. Конкурентні профілі.
4.4.Визначення загроз та можливостей зовнішнього середовища. Значущість рівнів середовища залежно від типу підприємства. Загрози та позитивні можливості для підприємства, методика їх визначення, PEST-аналіз. Суть та визначення ключових факторів успіху (КФУ) підприємств галузі.
Тема 5. Внутрішній стан підприємства та проведення SWOT-аналізу
5.1.Стратегічний потенціал підприємства. Функціональний аналіз підприємства, його сутність та значення. Функціональні зони підприємства, в яких проводиться аналіз (маркетинг, фінанси, кадри, виробництво, НДДКР, організація і управління). Основні показники, які використовуються для аналізу та подання результатів. Застосування різних методологічних концепцій проведення функціонального аналізу (концепції життєвого циклу продукції, кривої досвіду, сегментації ринку, операційного та фінансового важелів, цінової моделі капітальних активів, економії на масштабах, аналізу робіт та ін.). Аналіз організаційної структури та культури корпорації.
5.2.Оцінка сильних та слабких сторін підприємства. Ресурси підприємства, їх кількісна та якісна характеристика. Класифікація ресурсів підприємства з погляду сильних та слабких сторін підприємства. Визначення конкурентних переваг підприємства та стратегічні ресурси. Поняття стратегічного балансу підприємства. Сутність SWOT-аналізу, його призначення. Побудова матриці SWOT, її фактори та стратегічні альтернативи.
Тема 6. Установлення місії та цілей підприємства
6.1.Сучасні підходи до установлення цілей. Сутність та значення місії для підприємства. Вимоги щодо формулювання місії підприємства. Місія як філософія бізнесу.
6.2.Класифікація та ранжування цілей підприємства в стратегічному управлінні. Особливості їх установлення за видами. Стратегічні, довгострокові та короткострокові цілі, їх характеристика. Вісім ключових просторів, в яких визначаються цілі підприємства: позиція на ринку, продуктивність, забезпечення ресурсами, прибутковість, інновації, управління, кадри, соціальна відповідальність. Головні та другорядні цілі.. Кількісні та якісні цілі. Ієрархія цілей. Вимоги, що ставляться до цілей при їх формулюванні. Сутність та особливості формування «дерева цілей». Метод побудови «дерева цілей».
Тема 7. Портфельний аналіз підприємства
7.1.Поняття стратегічної бізнес-одиниці (СБО) та портфеля підприємства. Мета і основні етапи портфельного аналізу. Переваги та недоліки портфельного аналізу. Основні матриці портфельного аналізу (БКГ, Mc Kincey, І. Ансоффа), особливості їх формування і застосування на практиці. Характеристика показників, за якими формуються матриці. Переваги та недоліки кожної матриці портфельного аналізу.
7.2.Сутність та зміст ділового комплексного аналізу (проекту PIMS). Сутність та зміст ділового комплексного аналізу (проекту PIMS). Визначення основних факторів проекту PIMS.
Тема 8. Визначення стратегічних альтернатив та характеристика загальних стратегій підприємства
8.1.Сутність стратегічних альтернатив, які використовуються для вибору загальної (корпоративної) стратегії розвитку підприємства. Можливі критерії вибору альтернативних рішень. Матриця Томпсона-Стрікленда щодо вибору загальної (корпоративної) стратегії. Стратегії зростання, диверсифікації (вертикальної й горизонтальної інтеграції, конгломератної диверсифікації), скорочення, реструктуризації, ліквідації – як окремі стратегічні альтернативи при виборі загальної стратегії розвитку підприємства. Сучасні корпоративні стратегії на підприємствах ГМК.
Тема 9. Функціональні та конкурентні стратегії підприємства
9.1.Сутність та призначення функціональних стратегій. Місце функціональних стратегій. Взаємозв’язок функціональних стратегій. Види функціональних стратегій, їх загальна характеристика. Стратегія маркетингу. Стратегія НДДКР. Стратегія виробництва. Кадрова стратегія. Фінансова стратегія та інші.
9.2.Організація процесу розробки функціональної стратегії. Функціональні підрозділи підприємства – розробники функціональних стратегій. Інформаційно – аналітична база розробки функціональних стратегій. Взаємодія підрозділів у процесі розробки функціональних стратегій.
9.3.Конкурентні стратегії та їх місце в «стратегічному наборі» підприємства. Конкурентні стратегії за М.Портером (базові конкурентні стратегії). Сучасні напрями розробки конкурентних стратегій. Конкурентні стратегії на підприємствах гірничо-металургійного комплексу.
Тема 10. Система планів підприємства
10.1.Методичне забезпечення стратегічного планування.   Методичне забезпечення стратегічного планування. Загальна (корпоративна) стратегія як основа формування стратегічного плану. Зміст і структура стратегічного плану підприємства. Характеристика розділів стратегічного плану. Стратегічні плани, проекти та програми, їх призначення та взаємозв’язок.Система стратегічних, поточних та оперативних планів підприємства.
Тема 11. Організаційне забезпечення розробки стратегії на підприємстві
11.1.Функції вищого керівництва підприємства при розробці стратегії. Якості, що необхідні вищому керівництву під час координації процесу розробки стратегії. Ролеві функції менеджера і процес розробки стратегії. Моделі мислення менеджерів (підприємницька, адаптивна, планова).
11.2.Взаємозв’язок стратегії та організаційної структури управління підприємством. Значення кожної ланки управління для процесу розробки стратегії. Важливість координації управлінських ланок. Місце та роль відділу стратегічного планування у формулюванні стратегії. Завдання та компетенції стратегів. Можливість створення відділів стратегічного планування на українських підприємствах. Функціональні служби підприємства в процесі розробки стратегії.
11.3.Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії. Сутність стратегічної інформації. Джерела стратегічної інформації і стратегічної бази даних. Характеристика інформаційно-управлінської системи на підприємстві. Специфіка основних елементів інформаційної системи: ланок збирання, накопичення, обробки та аналізу інформації, каналів руху, технічних засобів інформаційної роботи.
11.4.Характеристика організаційних структур управління (ОСУ) стратегічного типу: проектних, матричних, з виділенням стратегічних бізнес-одиниць. Їх переваги і недоліки, можливості використання у сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств. Використання ОСУ стратегічного типу (або їх елементів) на підприємствах ГМК.  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.006 с.)