Повноваження профспілок з питань охорони праці 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повноваження профспілок з питань охорони праці1. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту. (Ст.41 Закону України «Про охорону праці»; ст. 8 Закону України «Про охорону праці»; частина 4; ст.163 КЗпП України; частину 7 ст. 21 і частина 12 ст. 38 Закону України «Про профспілки…).

2. Участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони праці та соціального захисту працівників. (Частина 1 статті 21 Закону України «Про профспілки»).

3. Право вимагати від роботодавця негайного припинення праці на робочих місцях, виробничих дільницях та інших підрозділах на час, необхідний для усунення загрози життю та здоров'ю працівників. (Частина 7 ст. 21 Закону України «Про профспілки ...»).

4. Право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення на відповідність їх стану нормативно-правовим актам з питань охорони праці. («Частина 8 ст. 21 Закону України Про профспілки ...»).

5. Участь на підтвердження факту наявності небезпечної виробничої ситуації для працівників або їх оточення. (Частина 2 ст.6 Закону України «Про охорону праці»).

6. Участь в управлінні соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. (Стаття 5, 16, 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ...»; ст. 24 Закону України «Про профспілки ...»).

7. Участь у розробці роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. (Частина 2 ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

8. Участь у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт. (Частина 4 ст. 18 Закону України «Про охорону праці»).

9. Підготовка разом з роботодавцем проектів двосторонніх зобов'язань в колдоговори стосовно забезпечення соціальних гарантій у галузі охорони праці працівникам, а також комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, контролю за їх виконанням (Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»; ст. 20 Закону України «Про охорону праці»; п.1 частини 1 ст.38 Закону України «Про профспілки ...).

10. Участь у прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів на відповідність їх вимогам охорони праці. (Частина 7 ст. 21 Закону України «Про охорону праці»).

11. Участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. (Частина 3 ст.41 Закону України «Про охорону праці»; частина 8 ст.21 та п.11 частини 1 ст. 38 Закону України «Про профспілки ...»; Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві ... № 1112 від 25.08. 2004р. ).

12. Участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств. (Частина 2 ст. 16 Закону України «Про охорону праці»; п.11 частини 1 ст.38 Закону України «Про профспілки ...»).

13. Участь у визначенні разом з роботодавцем видів заохочень працівників за активну участь та ініціативу при здійсненні заходів на поліпшення умов праці та підвищення її безпеки. (Частина 1 ст.25 Закону України «Про охорону праці»).

14. Узгодження з органами державної виконавчої влади договору з питань поліпшення умов і безпеки праці. (Абзац 5 частини 1 ст.33 Закону України «Про охорону праці»; часть3 ст.3 Закону України «Про колдоговори і угоди»; ст.20 Закону України «Про профспілки ...»).

15. Обов'язкові подання роботодавцям для розгляду з питань охорони праці та отримання від них аргументованих відповідей. (Частина 9 ст.21 Закону України «Про профспілки ...»; часть3 ст.41 Закону України «Про охорону праці»).


Додаток Ґ

Примірні питання щодо здійснення громадського контролю представника профспілки з питань охорони праці в закладі освіти

1. Про стан охорони праці у закладі освіти.

2. Про виконання розділу колдоговору «Охорона праці».

3. Про виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, запобігання випадкам виробничого травматизму.

4. Про організацію забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджувальними засобами (ст.8 Закону України «Про охорону праці»).

5. Про надання працівникам пільг і компенсацій за шкідливі та особливі умови праці (ст.7 Закону України «Про охорону праці»).

6. Про освоєння коштів, витрат на охорону праці, відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці».

7. Про організацію навчання, інструктажів з охорони праці у закладі освіти.

8. Про дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці працівниками.

9. Про виконання заходів безпеки щодо усунення причин нещасного випадку, який стався з ________________ у _________________ місяці, році.

10. Про організацію медичних оглядів працівників закладу освіти.

11. Про погодження посадових інструкцій працівників, які будуть діяти у закладі освіти.

12. Про забезпечення працівників санітарно-побутовими умовами.

13. Про стан санітарно-побутових приміщень.

14. Дотримання роботодавцем Закону України «Про охорону праці».

15. Про виконання плану заходів з підготовки закладу освіти до осінньо-зимового періоду.

16. Про організацію роботи з утримання будинків і споруд, обладнання майстерень та кабінетів хімії, фізики.

17. Про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

18. Про придбання для куточків охорони праці засобів агітації, плакатів, пам'яток, положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

19. Про забезпечення прийнятого в штат працівника необхідними засобами для виконання робіт.

20. Про ознайомлення працівників з положеннями колективного договору, про умови праці та соціальні гарантії.

21. Про недопущення до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

22. Про наявність та укомплектування аптечок для надання першої медичної допомоги.

 

Додаток Д

Вимоги ДСанПіН 3.3.2.007-98

1) до норм іонізуючого випромінювання: потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана та корпуса відеотермінала при будь-яких положеннях регулювальних пристроїв відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) не повинна перевищувати 7,74 х10-12А/кг (100 мкР/год), що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год.

2) до норм напруженості електростатичного поля: гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях з ВДТ (як у зон екрана дисплея, так і на поверхнях обладнання, клавіатури, друкувального пристрою) не повинна перевищувати рівнів, наведених у ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ – 20 кВ/м.

3) до норм неіонізуючого електромагнітного випромінювання: напруженість електромагнітного поля на відстані 0,50 м навкруги ВДТ не повинна перевищувати:

за електричною складовою:

у діапазоні частот 60 кГц-3 МГц − 50 В/м;

3 МГц-30 МГц − 20 В/м;

30 МГц-50 МГц − 10 В/м;

50 МГц-300МГц − 5 В/м;

за магнітною складовою:

у діапазоні частот 60 кГц-3 МГц − 5 А/м;

30 МГц-50 МГц − 0,3 А/м

4) до норм рівнів іонізації повітря відповідно до СН 2152-80 (табл. Д.1)

 

Таблиця Д.1 – Норми рівнів іонізації повітря відповідно до СН 2152-80

Рівні Кількість іонів в 1 см3 повітря
n+ n
Мінімальні необхідні
Оптимальні 1500 – 3000 3000 – 5000
Максимально допустимі

 


Додаток Е

Допустимі рівні звукового тиску та звуку згідно з ГОСТ 12.1.003-83*19, ДСН 3.3.6.037-99 та ДСанПіН 3.3.2.007-98

 

Види трудової діяльності, приміщення, робочі місця Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку, дБА
31,5
Творча діяльність, конструювання, програмування, викладання, навчання
Адміністративно-керівна діяльність, вимірювальні й аналітичні роботи в лабораторіях
Робота у залах обробки інформації на ЕОМ, робота оператора комп’ютерного набору
Процеси спостереження за виробничими циклами, робота у лабораторіях із шумним устаткуванням та шумними агрегатами ЕОМ
Виконання всіх видів робіт (за винятком попереднього) у виробничих приміщеннях

 


Додаток Ж

Санітарні норми показників вібраційного навантаження при тривалості зміни 8 годин згідно з ГОСТ 12.1.012-90

Вид вібрації Категорія вібрації Напрямок дії Нормативні, кореговані по частоті та еквівалентні кореговані значення
віброприскорення віброшвидкості
м.с-2 дБ м.с -1.10-2 дБ
Локальна - Xл , Y л , Z л 2,0 2,0
Загальна 0,56 1,1
  Yз , Xз 0,4 3,2
Z з ,Yз , Xз 0,28 0,6
3 тип “а” Z з , Yз , Xз 0,1 0,2
3 тип “в” Z з , Yз , Xз 0,014 0,28

 

Примітка:

Загальна вібрація, категорія 1 – застосовується для транспортної вібрації, критерій оцінки «безпека».

Загальна вібрація, категорія 2 – застосовується для транспортно-технологічної вібрації, критерій оцінки «зниження продуктивності праці».

Загальна вібрація, категорія 3, тип «а» – застосовується для технологічної вібрації, котра впливає на операторів стаціонарних машин і обладнання або передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації; критерій оцінки «зниження продуктивності праці».

Загальна вібрація 3, тип «в» – застосовується на робочих місцях робітників розумової праці та персоналу, що не займається фізичною працею; критерій оцінки «комфорт».


Додаток З

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)