ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПЕДАГОГІКИ І ОСНОВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

(спеціальність 6.030103 Практична психологія,

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

 

Гурзуф

2013
ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПЕДАГОГІКИ І ОСНОВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

(спеціальність 6.030103 Практична психологія,

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Укладачі програми:

 

Тимощук І.Г., к.психол.н., доцент,

в.о. завідуючого кафедрою психології і практичної психології

 

Бородіна І.І., ст. викладач

 

Данілова Т.М., к. психол.н., доцент

 

Кавізіна К.М., ст. викладач

 

Латишева М.О., к. психол.н., доцент

 

Махортов А.І., викладач

 

Павленко В.Б., д.біол.н., професор

 

Рязанова Г.О., к. пед.н., ст. викладач

 

Трофімюк А.Г., к. пед.н., доцент

 

Фомічова Л.І., д. психол. н., професор

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри

психології і практичної психології

Кримського гуманітарного факультету

НПУ ім. М.П. Драгоманова

Протокол № ____

від «____» ______________ 20___ р.

 

Зав. кафедри

психології і практичної психології

доцент І.Г. Тимощук

 

____________________________

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Призначення програми – забезпечити повноцінну підготовку студентів до складання державних екзаменів за фахом 6.030103 Практична психологія.

Програма адресована, в першу чергу, студентам для самостійної підготовки до державного екзамену і заснована на інтеграції, впорядкуванні, узагальненні, повторенні учбових дисциплін, що раніше вивчалися. Відповідно до цього підібрана форма подачі матеріалу. В ній представлені традиційні для навчальних програм теми, структурно-логічні зв'язки, що визначають побудову навчалього процесу.

Програма відображає основний зміст цілісної професійної підготовки практичного психолога-бакалавра, відповідно навчальним дисциплінам діючого навчального плану, згідно із змістом ОПП (освітньої професіональної програми) по відповідній спеціальності.

Програма має узагальнюючий міждисциплінарний характер, націлена на закріплення у випускників комплексного і цілісного знання, що відповідає заключному етапу підготовки практичного психолога-бакалавра, не містить у собі раніше не представлених студентам питань.

Для полегшення орієнтування в загальній структурі програми, питання, які в ній представлені, диференційовані відповідно до дисциплін, що вивчалися.

Зміст професійної освіти, що розкривається у програмі, орієнтує процес підготовки студентів до випускного іспиту на усвідомлення найістотніших компонентів змісту навчальних дисциплін.

Зміст програми конкретизований в питаннях, які приводяться в заключній частині і охоплюють основні дисципліни навчального плану, що відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики практичного психолога-бакалавра.

Умови оцінювання знань студентів за модульно-рейтинговою системою під час державного екзамену з психології

Загальна кількість балів, відведених для оцінювання – 100. Оцінювання відбувається на основі аналізу та узагальнення усної відповіді студента під час екзамену.

Білети бакалаврського екзамену вміщують 3 питання. Кількість балів, відведена на оцінювання відповіді студента на одне питання – 33 бали. Сума балів, отримана студентом в результаті відповіді на всі питання екзамену і складає загальну кількість балів за іспит.

 

Національна шкала „5” відмінно „4” добре „3” задовільно „2” незадовільно „2” незадовільно
Шкала університету 90-100 80-89 70-79 65-69 60-64 35-59 1-34
шкала ECTS А В С D E FX F
            з можливістю повторного складання з обов’язковим повторним курсом

 

Критерії оцінювання

  33 – 28 балів Має системні, дієві знання з психології, розуміє зв’язки та залежності між категоріями, аргументовано обґрунтовує їх. Відповідь логічна, доказова, обґрунтована, в ній в повній мірі розкривається сутність обговорюваної проблеми з наукової точки зору. Студент наводить чіткі та доречні приклади, за необхідності висловлює власні судження.
  27 – 21 балів Знання є достатньо повними, студент вільно володіє матеріалом, встановлює найсуттєвіші зв’язки та залежності між категоріями психології. Розкриває суттєві ознаки основних психологічних понять. Відповідь студента повна, логічна, обґрунтована, проте містить окремі неточності.
  20 – 14 балів Виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. За допомогою екзаменатора здатен аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Зазнає труднощів при наведені конкретних прикладів. Відповідь студента правильна, але недостатньо обдумана, вона містить висвітлення основних психологічних понять, проте відсутнє розуміння взаємозв’язків та залежностей між ними.
  14 - 7 балів Фрагментарно відтворює частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про категорії психології, допускає помилки в процесі висвітлення сутності характеристик основних психологічних понять. Відповідь має епізодичний, фрагментарний характер, сутність психологічних категорій та понять не розкрито в повній мірі. Приклади не наведено.
  7 - 0 балів     Відповідь відсутня.

 


ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Загальне уявлення про педагогіку. Її предмет, цілі і завдання, функції. Основні категорії педагогіки, їх взаємозв’язок

Педагогіка як галузь гуманітарного, антропологічного, філософського знання. Категоріальний аспект педагогіки: виховання, освіта, навчання, розвиток, самовиховання, особистість. Система педагогічних наук. Зв’язки педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Місце педагогіки в системі наук. Підходи до визначення педагогіки як науки і як мистецтва. Джерела розвитку педагогіки.

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження

Сутність і особливості наукових досліджень в педагогіці. Класифікація методів науково-педагогічного дослідження: Особливості та принципи застосування. Характеристика емпіричних методів дослідження. Методи педагогічної діагностики. Традиційні методи досліджень. Педагогічний експеримент. Логіка і методика педагогічних досліджень.

Уявлення про методологію педагогіки. Методологічна культура вчителя

Методологія наукового пізнання. Методологія дослідження. Сукупність прийомів дослідження. Вчення про методи пізнання. Рівні методологічних знань. Напрями науково-педагогічних досліджень: технології навчального процесу, оцінки якості навчання, експертиза підручників і навчальних посібників.

Дитина як суб’єкт і об’єкт педагогічного процесу. Індивідуальний розвиток особистості і його рушійні сили. Соціальні і біологічні чинники розвитку особистості

Особливість (розвиток, формування і соціалізація особистості), структура особистості людини, внутрішні і зовнішні чинники розвитку людини. Співвідношення: Людина-Особистість-Індивідуальність. Основні концепції співвідношення біологічного і соціального розвитку людини. Статевовікові і індивідуальні особливості дітей і підлітків, специфіка їх прояву в різних соціальних ситуаціях розвитку. Педагогічна періодизація розвитку дитини.

Загальне уявлення про дидактику. Сутність процесу навчання, його функції і структура

Понятійний апарат дидактики. Мета, завдання та структура процесу навчання. Психологічні основи процесу навчання.

Сучасні дидактичні концепції

Традиційна система навчання (Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Й.Ф. Гербарт), педоцентрична концепція (Д. Дьюї, Г. Кершенгитейнер). Сучасна дидактична система (пояснювально-ілюстративна, проблемна І.Я. Лернер, М.Н. Скаткін) програмоване навчання, особистісно-розвивальне навчання (К. Роджерс).

Закономірності і принципи процесу навчання

Об’єктивні, істотні, стійки зв’язки між складеними компонентами процесу навчання. Виховний і розвивальний характер процесу навчання. Обумовленість процесу навчання потребами суспільства. Залежність процесу навчання від умов, у яких він відбувається. Взаємозв’язок процесу навчання і реальних навчальних можливостей учнів. Зв'язок процесу навчання із процесами освіти, виховання і розвитку. Взаємозв’язок процесів викладання і навчання. Організація навчання і завдання, зміст і методи навчання.

Правове виховання школярів

Сутність правового виховання. Правове виховання учнівської молоді і розбудова правової держави. Соціально-економічна ситуація на початку ХХІ століття і її вплив на формування морального середовища для виховання дітей і молоді. Мета правового виховання. Залучення учнів до правової культури. Недоліки правової виховної роботи школи - недостатня увага до вивчення обов’язків, особистої відповідальності людини за свою поведінку. Розрив між змістом правових норм і конкретною поведінкою учнів. Озброєння учнів знаннями законів, систематичне інформування про актуальні питання права. Формування в учнів поваги до держави і права. Вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки. Формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності. Знання учнів про адміністративне, цивільне, трудове і кримінальне право. Конвенція прав дитини.

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Поняття про діяльність

Потреби як джерело активності. Види потреб. Особливості розвитку потреб людини. Поняття про діяльність і її цілі. Структура діяльності. Управління дією та його контроль. Інтеріорізация і екстеріорізация діяльності. Засвоєння діяльності. Навички. Основні види діяльності та їх розвиток у людини: гра, навчання, праця.

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОДІАГНОСТИКА

Психологічний діагноз.

Аналіз отриманих результатів психодіагностичного обстеження: констатація наявності (відсутності) певної ознаки чи рівня її розвитку. Типи діагностичних норм для оцінки результатів тестування. Характеристика етапу інтерпретації отриманих результатів. Комплексний та системний характер психологічного діагнозу. Змістові елементи діагнозу. Прогноз як компонент діагнозу. Модератори. Поняття ширини поля прогнозу. Написання висновку. Ефект Барнума. Специфіка задач взаємодії Психодіагноста з Обстежуваним, Замовником, Користувачем при передачі психодіагностичної інформації.

Кореляційний аналіз

Поняття кореляційного зв'язку. Функціональна залежність і кореляція. Коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт кореляції Пірсона. Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмана. Ухвалення рішення про вибір коефіцієнта кореляції.

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ

Гендерні аспекти лідерства

Загальне уявлення про гендерну проблему лідерства. Домінування гендерного чинника над лідерською позицією: концепція гендерного потоку, теорія гендерного відбору лідерів, концепція токенізму, андрогінна концепція. Психоаналітичний погляд на проблему лідерства. Домінування лідерської позиції над гендерним чинником: ситуаційно-посадовий підхід, статусна теорія (або теорія рангових очікувань), біхевіорістська теорія, вірогіднісна теорія лідерства. Рівноцінність гендерного чинника та лідерської позиції: концепція інформаційної обробки Д. Гамільтона, соціально-рольова теорія гендерних відмінностей лідерів. Перспективи жіночого лідерства

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Загальні питання спеціальної психології

Виникнення спеціальної психології. Предмет, мета дисципліни. Основні напрями (розділи) спеціальної психології. Категорії «важких дітей». Статистична, функціональна, ідеальна норма. Умови, необхідні для нормального розвитку дитини. Види розвитку, який відхиляється від норми (дізонтогенії). Поняття про первинний і вторинний дефекти розвитку. Вчення про компенсацію

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ

Групові конфлікти

Поняття групових конфліктів і їх класифікація; внутрішньогрупові і міжгрупові конфлікти. Причини виникнення міжгрупових конфліктів. Типологія міжгрупових конфліктів. Міжетнічні і внутрішньополітичні конфлікти. Наступальна і оборонна стратегії, стратегії ухилення і відступлення. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту.

Розв’язання конфліктів

Основні поняття управління конфліктами. Профілактика конфліктності; Конструктивне і деструктивне розв’язання конфліктів. Способи врегулювання конфліктів. Силові методи розв’язання конфліктів; переговори. Участь третьої сторони в розв’язанні конфліктів. Посередництво психолога у вирішенні конфлікту. Переговори як спосіб розв’язання конфліктів

 

ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ

ПАТОПСИХОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Правові та організаційні питання охорони праці на підприємстві.

Охорона праці як суспільно-економічній чинник і галузь науки. Основні закони і нормативні акти відносно охорони праці. Законодавство України про права громадян на безпечні умови праці, соціальний захист та відпочинок.

 

Поняття «невроз», їх види та характеристика. Етіологія виникнення загальних неврозів у дитинстві. Ігротерапія, як особлива форма групової психокорекції (за Захаровим О.І, Співаковською А.С). Терапія малюнком за Захаровим О.І.

 

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.009 с.)