Оформлення документації при проведенні змагань 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення документації при проведенні змагань



2.4.1. Документом на проведення категорійних СП та складних подорожей з нетрадиційних видів спортивного туризму є маршрутна книжка встановленого зразку, для некатегорійних походів – маршрутний лист, форми яких затверджені Федерацією спортивного туризму України.

2.4.2. Заповнені маршрутні книжки (маршрутні листи) у двох примір-никах, копії (ксеро) довідок, що підтверджують досвід учасників та керів-ника, картографічний матеріал та інші документи, які необхідні для випуску групи на маршрут, мають надійти на засідання МКК, яка має відповідні повноваження, не пізніше, як за 15 днів до початку походів І – ІІ к.с., та 20 днів – для походів IV – VI к.с.

Походи туристських груп, які організовуються та проводяться навчальними закладами системи Міністерства освіти і науки України, регламентуються «Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України», затвердженими наказом Міносвіти. Документи таких груп надаються в територіальні МКК навчальних закладів системи Міносвіти (МКК МОНУ), а у випадку відсутності відповідних повноважень – в територіальні вищого рівня МКК МОНУ, або обласні (міські) МКК ФСТУ.

При позитивному висновку МКК керівникові видається зареєстрована маршрутна книжка (маршрутний лист) зі штампом МКК.

Групи, які здійснюють подорожі без належним чином оформленої та за-віреної штампом МКК маршрутної книжки (маршрутного листа), не вважа-ються учасниками змагань СП і дія даних Правил на них не поширюється.

2.4.3. Видача довідок про залік туристського СП здійснюються МКК після розгляду звіту про похід.. Звіт, а також встановлені додаткові матеріали подаються до МКК керівником походу не пізніше, ніж через півроку після його завершення. Зазначений термін може зменшуватися за рішенням МКК. Звіт може бути представлений усно, у письмовій або електронній формі. З нього повинно бути ясно, як група подолала перешкоди, що визначають категорію складності. Як правило, для походів І – ІІ к. с. звіт подається усно, а для СП, які мають дільниці першопроходження та експериментальних – в письмовій (електронній). В інших випадках форма і обсяг звіту встановлюється МКК при випуску групи на маршрут, про що робиться запис до МК.

Форма та зміст звіту, паспортів локальних перешкод, а також перелік додаткових матеріалів, що подаються разом із звітом повинні відповідати «Вимогам до складання звіту про туристський спортивний похід», затверд-женим Федерацією спортивного туризму України.

Одночасно із звітом до МКК подається маршрутна книжка з відміткою або документами, які підтверджують проходження групою маршруту.

В Положенні про конкретні змагання СП (чемпіонати, кубки. першості) можуть бути включені додаткові вимоги до форми, обсягу і терміну подання звіту.

Безпека змагань

2.5.1. У змаганнях туристських спортивних походів забезпечення безпеки покладається на самих учасників.

2.5.2. Безпека СП забезпечується:

- поступовим накопиченням досвіду участі та керівництва спортивними походами;

- ретельною попередньою підготовкою та опрацюванням маршруту походу під контролем МКК;

- застосуванням відповідних технічних засобів та спорядження під час походу;

- загальною фізичною та спеціальною технічною та тактичною підго-товкою спортсменів, у т.ч. і шляхом участі у змаганнях з видів спор-тивного туризму;

- взаємодією з аварійно-рятувальними службами району походу;

- контролем МКК за проходженням групою маршруту походу;

- принципом одноосібного керівництва у поході.

2.5.3. Консультативна допомога туристським групам у підготовчий період щодо маршрутів походів та перевірки їх готовності до здійснення СП, а також контроль за проходженням маршрутів туристськими групами в установлені терміни здійснюється туристськими МКК, які розглядають маршрутні документи.

2.5.4. Під час походу туристським групам рекомендується встановити зв'язок з регіональними аварійно-рятувальними службами або ж їх аналогами, до компетенції яких віднесені питання надання допомоги туристам, поінформувати їх про маршрут, графік та контрольні терміни походу, узгодити терміни та способи зв’язку.

2.5.5. Члени МКК, які консультують туристів щодо запланованого ними маршруту походу та роблять висновок про можливість проведення СП у відповідності до цих Правил, не несуть юридичної відповідальності за нещасні випадки у СП.

Суддівство виконання спортивних нормативів

2.6.1. Суддівство змагань СП для визначення виконання вимог нормативів зі спортивного туризму полягає у випуску туристських груп на маршрут, оцінці проведених походів, зарахуванні їх спортивних результатів та підведенні підсумків відповідно до чинних Правил змагань СП.

2.6.2. Суддівство здійснюється на підставі даних Правил та Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних походів (далі – МКК), які у цьому випадку відіграють роль Положення про змагання СП.

Порядок випуску команд на маршрути, заліку та оцінці СП визначається Положенням про МКК.

2.6.3. Суддівство проводиться суддівськими колегіями, якими є туристські МКК, що діють на підставі окремого Положення про МКК, затвердженого Федерацією спортивного туризму України.

МКК здійснюють суддівство змагань у межах отриманих у встановленому порядку повноважень.

Голова МКК є за посадою головним суддею змагань СП, якщо інше не буде передбачено організацією, що їх проводить.

2.6.4. Результатом суддівства є визначення виконання або не виконання встановлених нормативів зі спортивного туризму у частині СП, що оформлюється протоколом за встановленою формою. Визначення переможців та розподіл місць у цьому виді програми змагань туристських спортивних походів не проводяться.

2.6.5. Документом, який підтверджує виконання командою нормативів зі спортивного туризму у змаганнях СП та визначає її спортивний результат є витяг з протоколу, виданий суддівською колегією учасникам та керівнику походу, у вигляді довідки про залік СП.

Суддівство чемпіонатів, кубків, першостей туристських

Спортивних походів

2.7.1. Суддівство чемпіонатів, кубків, першостей СП (далі – Чемпіонатів СП) полягає в оцінці письмових звітів про похід за видами спортивного туризму та категоріям складності і здійснюється методом експертної бальної оцінки.

2.7.2. Суддівство Чемпіонатів СП, розподіл місць та визначення переможців у цьому виді програми змагань туристських спортивних походів проводиться відповідно до даних Правил та Положення про Чемпіонат. У доповнення до зазначених документів можуть розроблятися Умови, Методичні роз’яснення, щодо суддівства Чемпіонату СП.

Методичні роз’яснення щодо туристських спортивних походів з видів спортивного туризму, затверджується Федерацією спортивного туризму Ук-раїни і не повинні суперечити або змінювати норми Правил та Положення.

На змаганнях міжнародного, національного та зональних масштабів прийом та перевірку заявок на участь у Чемпіонаті проводить мандатна комісія, головою якої є представник організації або федерації туризму що проводить даний Чемпіонат. До її складу обов'язково входить головний секретар. На змаганнях меншого масштабу функції мандатної комісії може виконувати ГСК.

Після закінчення терміну подання заявок мандатна комісія готує зведений протокол.

Команди, що не допущені до змагань, можуть оскаржити рішення мандатної комісії в апеляційному журі або представника організації, що проводить чемпіонат, якщо таке журі відсутнє.

2.7.3. Суддівство Чемпіонату СП проводиться суддівською колегією, до складу якої входить головна суддівська колегія (далі – ГСК). Склад суддівської колегії затверджується відповідною федерацією спортивного туризму за поданням територіальної або відомчої МКК.

Кожен звіт про похід оцінює бригада суддів у кількості не менше трьох осіб, при цьому кожен суддя оцінює похід окремо.

У суддівстві Чемпіонату СП не мають права брати участь судді, які були учасниками, керівниками, тренерами команд, звіти про походи яких подано на чемпіонат.

Очолює суддівську колегію та відповідає за проведення змагань головний суддя змагань.

2.7.4. Склад ГСК.

Для суддівства Чемпіонату СП, як правило, із складу членів МКК ство-рюється ГСК у складі:

- головний суддя – голова МКК або його заступник;

- головний секретар;

- заступники головного судді з видів туризму;

- суддя-інспектор змагань.

2.7.5. Головний суддя чемпіонату:

- керує роботою суддівської колегії;

- перед початком змагань проводить установчий семінар суддів або їх інструктаж;

- розподіляє суддів по бригадах з врахуванням їхнього досвіду та спеціалізації за видом спортивного туризму;

- проводить засідання ГСК;

- проводить засідання суддівської колегії до початку змагань та після їх закінчення, а при необхідності й під час змагань;

- контролює своєчасність та об’єктивність суддівства;

- забезпечує однаковість підходів під час суддівства звітів про походи з різних видів туризму;

- координує роботу підкомісій;

- вирішує спірні питання;

- відміняє помилкове рішення судді;

- має право усунути від подальшого суддівства суддів, які не справляються зі своїми обов’язками;

- разом із заступником головного судді з виду спортивного туризму оцінює роботу суддів під час змагань та видає суддям довідки про суддівство;

- затверджує протоколи по закінченню змагань;

- у тижневий термін після закінчення змагань подає на затвердження до федерації спортивного туризму, що проводить змагання, звіт головного судді разом із затвердженими протоколами;

- доповідає про результати суддівства на засіданні президії (виконкому) федерації спортивного туризму, що проводить змагання.

2.7.6. Головний секретар:

- відповідає за підготовку та оформлення усієї документації, необхідної для проведення змагань;

- спільно із заступниками головного судді з видів спортивного туризму розробляє графік суддівства звітів з усіх видів;

- відповідає за правильність та своєчасність підрахунку результатів змагань;

- бере участь у роботі мандатної комісії;

- веде протоколи засідань ГСК;

- веде табель обліку робочого часу суддів;

- приймає та реєструє протести, передає їх головному судді для розгляду;

- подає протоколи змагань на затвердження головному судді до закінчення змагань;

- відповідає за оформлення підсумків роботи суддівської колегії: узагальнюючого протоколу, документів по нагородженню, документів на присвоєння розрядів та звань;

- готує разом з головним суддею звіт про змагання у терміни та в обсягах, визначених Правилами.

2.7.7. Заступники головного судді з видів спортивного туризму:

- керують роботою суддівських бригад за видами спортивного туризму;

- розробляють графік суддівства звітів за видом спортивного туризму;

- доповідають головному судді про результати роботи бригад та по-дає обґрунтовані пропозиції щодо оцінки роботи суддів;

- розподіляють роботу між членами суддівських бригад;

- беруть участь у розгляді усіх звітів про походи з відповідних видів спортивного туризму;

- подають головному секретарю протоколи розгляду звітів про походи до закінчення терміну проведення змагань.

2.7.8. Судді з виду спортивного туризму:

- проводять індивідуальне суддівство звітів про походи;

- оформлюють відповідні протоколи суддівства.

2.7.9. Суддя-інспектор змагань.

Суддя-інспектор міжнародних та всеукраїнських змагань призначається Виконкомом Федерації спортивного туризму України, регіональних – прези-діями територіальних осередків ФСТУ в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в інших випадках суддя-інспектор може призначатися органі-зацією, що проводить змагання.

Після закінчення змагань суддя-інспектор подає письмовий звіт про змагання до організації, що його призначила, доповідає його на засіданні, де затверджується звіт головного судді про змагання, та пропонує оцінку роботи головного судді.

2.7.10. На міжнародних та всеукраїнських змаганнях в обов’язковому порядку за рішенням організації, що проводить змагання, створюється апеля-ційне журі для загального спостереження за ходом змагань та вирішення складних питань, що пов’язані із тлумаченням Правил змагань СП.

Суддя-інспектор є головою апеляційного журі за посадою.

Журі складається, як правило, з 3-5 висококваліфікованих суддів і при-значається на всеукраїнські та міжнародні змагання, що проводяться на тери-торії України, Виконкомом Федерації спортивного туризму України.

Головний суддя до складу журі не входить.

Всі рішення журі приймає простою більшістю голосів відкритим голосу-ванням і оформлюються в письмовій формі. Рішення журі обов'язкові для го-ловного судді. Апеляційне журі дає висновки про чемпіонат та пропонує оцінку роботи головного судді.

2.7.11. Усі судді Чемпіонату СП повинні твердо знати та дотримуватись загальних обов’язків суддів:

Судді зобов'язані:

- твердо знати і виконувати Правила, Положення та Методичні
роз'яснення щодо суддівства;

- бути принциповими, об'єктивними та неупередженими, оцінюючиздійснені походи;

- бути дисциплінованими;

- фіксувати у протоколі порушення, що допущені учасниками.

Судді не мають права бути учасниками, тренерами, представниками, керівниками команд або їх заступниками на змаганнях, які вони обслуговують.

2.7.12. Прийом заявок на Чемпіонати СП та відповідність звітів вимогам Положення про Чемпіонат проводить мандатна комісія під головуванням представника організації або федерації туризму, що проводять змагання. До складу мандатної комісії входить головний секретар чемпіонату та відпо-відальний секретар МКК федерації, що проводить змагання. При проведенні регіональних та відомчих змагань функції мандатної комісії можуть бути покладені на головного суддю і головного секретаря.

Після закінчення терміну подання заявок мандатна комісія готує зведений протокол .

Рішення мандатної комісії про не допуск команд до участі у чемпіонату може бути оскаржений через ГСК змагань зверненням до організації, що проводить змагання.

2.7.13. Суддівство змагань.

2.7.13.1. Суддівство змагань туристських спортивних походів проводиться шляхом бальної експертної оцінки за п’ятьма критеріями:

- складність СП ;

- безпека;

- корисність та інформативність;

- новизна;

- інтегральна оцінка СП (таблиця 2.3).

2.7.13.2. Оцінка походів у балах за кожним з установлених критеріїв здійснюється за Умовами та у межах, обумовленими Методичними роз'яс-неннями щодо суддівства чемпіонатів, кубків, першостей туристських спор-тивних походів.

Таблиця 2.3





Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.009 с.)