ТОП 10:

Зразок завдань модульної роботиВаріант 1.

1. Заповніть таблицю:Зовнішньоекономічна діяльність

Поняття
Види
Суб'єкти
Методи державного регулювання
Правова основа

2. Дайте відповідь на питання: Відповідальність за порушення умов здійснення страхової діяльності (правова основа, суб'єкти, підстави та міри відповідальності).

3. Тестове завдання:

Формами державного регулювання інвестиційної діяльності є:

1) досягнення соціального ефекту;

2) надання пільг учасникам інвестиційної діяльності;3) управління державними інвестиціями;

4) регулювання умов інвестиційної діяльності;

5) контроль за здійсненням інвестиційної діяльності.

4)складання іспиту в усній формі.


Зразок екзаменаційного білету

 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Спеціальність «Правознавство» Семестр перший

Навчальна дисципліна «Господарське право»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Поняття та види господарських товариств, підприємств та їх об'єднань.

2. Умови, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.

3. Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку.

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права

Протокол №3 від 25 жовтня 2012 року

Зав. кафедри

господарського права _____________________________________ А. Г. Бобкова

 

Екзаменатор _____________________________________ Л.І.Кущ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Становлення господарського законодавства України.

2. Загальні принципи і організаційно-правові форми господарювання.

3. Поняття, ознаки та види господарської діяльності.

5. Господарські відносини та їх види.

6. Поняття, метод, система та джерела господарського права.

7. Господарське законодавство: поняття, ознаки та система.

8. Поняття, форми реалізації державної економічної політики, її основні напрями.

9. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державне стимулювання підприємництва, інноваційної діяльності, конкуренції.

10. Правовий статус держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування як учасників господарських відносин.

11. Методи та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання.

12. Основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

13. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки.

14. Поняття та види суб'єктів господарського права.

15. Створення суб'єктів господарювання. Основні права та обов'язки суб'єктів господарювання. Здійснення прав суб'єктів господарювання.

16. Припинення суб'єктів господарювання або їх діяльності.

17. Поняття та види господарських товариств, підприємств та їх об'єднань.

18. Правовий статус державних та комунальних підприємств.

19. Правовий статус об'єднань підприємств.

20. Правовий статус приватних підприємств.

21. Поняття фізичної особи-підприємця, його основні права і обов'язки.

22. Набуття статусу підприємця і припинення його діяльності.

23. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств.

24. Особливості статусу кредитних спілок, благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

25. Поняття і види майна у сфері господарювання.

26. Джерела формування майна суб'єктів господарювання. Організаційно-установчі повноваження власника.

27. Правові форми використання майна у сфері господарювання.

28. Правова основа приватизації державного та комунального майна.

29. Правовий режим майна приватної форми власності у сфері господарювання: поняття, суб'єкти, об'єкти, правові форми реалізації.

30. Правовий режим майна державної форми власності у сфері господарювання: поняття, зміст, правові форми реалізації.

31. Правовий режим майна комунальної форми власності у сфері господарювання: поняття, підстави набуття, правові форми реалізації.

32. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

33. Правовий режим цінних паперів у сфері господарювання.

34. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань.

35. Виконання та забезпечення виконання господарських зобов'язань.

36. Припинення і недійсність господарських зобов'язань.

37. Поняття, ознаки та правова основа, господарських договорів.

38. Види, форма, зміст і функції господарських договорів.

39. Укладання, виконання та забезпечення виконання господарських договорів.

40. Договори на реалізацію майна.

41. Договори про передачу майна у тимчасове користування.

42. Договори на виконання робіт і надання послуг.

43. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

44. Учасники у справах про банкрутство.

45. Умови, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.

46. Розпорядження майном боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

47. Санація як судова процедура в процесі провадження справи про банкрутство.

48. Мирова угода в процедурі банкрутства.

49. Ліквідація як судова процедура в процесі провадження справи про банкрутство.

50. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.

51. Поняття, принципи, функції та види господарсько-правової відповідальності.

52. Підстави, межі та порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

53. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

54. Штрафні санкції: поняття, розмір та порядок застосування.

55. Оперативно-господарські санкції: поняття, види, підстави та порядок застосування.

56. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види та порядок застосування.

57. Поняття, зміст, підстави та способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.

58. Поняття, способи і порядок досудового захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

59. Поняття, способи і порядок судового захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.

60. Поняття, способи і порядок самозахисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

61. Антимонопольна політика держави: поняття, мета та основні напрями.

62. Види порушень та форми відповідальності суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

63. Поняття, функції, види цін (тарифів), порядок їх встановлення. Державне регулювання цін, контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення дисципліни цін.

64. Стандартизація як засіб державного впливу на господарську діяльність: поняття, цілі, суб'єкти, правова основа. Відповідальність за порушення законодавства про стандартизацію.

65. Сертифікація як засіб державного впливу на господарську діяльність: поняття, цілі, види, суб'єкти, правова основа. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про сертифікацію.

66. Агентська діяльність: поняття, суб'єкти, умови здійснення, правова основа. Відповідальність за порушення законодавства про агентську діяльність.

67. Агентський договір: поняття, форма, предмет, порядок укладення та припинення.

68. Поняття оренди майна усіх форм власності та суб'єкти орендних відносин. Поняття, види, форми, суб'єкти та об'єкти лізингу. Відповідальність за порушення законодавства про оренду та лізинг.

69. Концесійна діяльність: поняття, види, суб'єкти, правова основа. Відповідальність за порушення законодавства про концесії.

70. Концесійний договір: поняття, форма, зміст, порядок укладення та припинення.

71. Інвестиційна діяльність: поняття, види, суб'єкти, державне регулювання, правова основа. Правові гарантії та захист інвестицій.

72. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, суб'єкти, реєстрація та оцінка іноземних інвестицій, форми здійснення, правові гарантії та захист.

73. Інноваційна діяльність: поняття, види, форми інвестування, суб'єкти, державне регулювання, правова основа.

74. Правовий режим інноваційних проектів, продуктів і продукції, правовий статус інноваційних підприємств.

75. Поняття та види спеціального режиму господарювання. Створення спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку, їх типи.

76. Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку.

77. Зовнішньоекономічна діяльність: поняття, принципи, види, суб'єкти правова основа. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

78. Зовнішньоекономічний договір (контракт). Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

79. Господарсько-торговельна діяльність: поняття, суб'єкти, види, форми, умови її здійснення, правова основа.

80. Система договірних відносин у сфері господарсько-торговельної діяльності.

81. Державний контроль у сфері господарсько-торговельної діяльності. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про господарсько-торговельну діяльність.

82. Банківська діяльність: поняття, суб'єкти, умови здійснення, відповідальність, правова основа.

83. Страхова діяльність: поняття, суб'єкти, умови здійснення, відповідальність, правова основа.

84. Аудиторська діяльність: поняття, суб'єкти, умови здійснення, відповідальність, правова основа.

85. Посередництво на ринку цінних паперів: поняття, суб'єкти, види посередницької діяльності, умови здійснення, відповідальність, правова основа. Фондова біржа.

86. Оціночна діяльність: поняття, суб'єкти, об'єкти, умови здійснення оціночної діяльності, правова основа.

87. Система господарських договорів в оціночній діяльності. Відповідальність за порушення умов здійснення оціночної діяльності.

88. Рекламна діяльність: поняття, суб'єкти, умови її здійснення, правова основа.

89. Система господарських договорів в рекламній діяльності. Відповідальність за порушення умов здійснення рекламної діяльності.

90. Будівельна діяльність: поняття, суб'єкти, умови здійснення, правова основа.

91. Система договірних зв'язків в будівельній діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти (загальна частина)

Модулі Модуль 1 Модуль 2 Зага льна кіль кість балів
Кількість балів за модуль  
Змістові модулі ЗМ1 Т. 1-4 ЗМ2 Т.5 МК1 * ЗМ2 Т. 6-7 ЗМ3 Т. 8-10 ПКР ** ЗМ4 Т. 11-13 ЗМ5 Т. 14-15 ЗМ6 Т. 16-17 ПКР ** ЗМ7 Т. 18-19 МК2 *        
з них:  
тести (0,2 бала за тест)
таблиця, (2 бала за таблицю)                
відвідування практичних занятть(1 бал за кожне заняття)        
теоретичне питання (3 бала одне питання)
активність участі на занятті (максимально – 1 бал)      
Кіл-сть балів з кожного елемента
СРС***
Усього балів  
Відвідування лекційних занять(0,5 бала за кожне заняття)   8,5

* МК –Модульний контроль

**ПКР – проміжна контрольна робота

**СРС – самостійна робота студента

Розподіл балів, які отримують студенти (особлива частина)

Модулі Модуль 3 Модуль 4 Загальна сума балів
Кількість балів за модуль  
Змістові модулі ЗМ8 Т. 20-21 ЗМ9 Т. 22, 27 ПКР ** ЗМ10 Т. 28- МК1 * ЗМ11 Т. 30- ЗМ12 Т. 32 ПКР ** ЗМ13 Т. 33 ЗМ14 Т. 34-36 МК2 *
з них:  
тести (0,2 бала за тест)
таблиця (2 бали ) - -          
відвідування практичних занять(1 бал за кожне заняття)        
теоретичне питання
активність на занятті (максимально – 1 бал) - - -
К-ть балів по кожному елементу
СРС***
Іспит
Всього балів  
Відвідування лекцій(0,5 балу за лекцію)   7,5

* МК–Модульний контроль

**ПКР – проміжна контрольна робота

**СРС – самостійна робота студентаПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.01 с.)