ТОП 10:

Тема 10. Правовий режим окремих видів майна у сфері господарювання (2,5 год.)1. Правовий режим природних ресурсів у сфері господарювання.

2. Правовий режим цінних паперів у сфері господарювання.

3. Правовий режим корпоративних прав у сфері господарювання.

4. Правовий режим об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 

Тема 11. Господарські зобов’язання (4 год.)

1. Поняття та види господарських зобов'язань і підстави їх виникнення.

2. Виконання господарських зобов'язань та забезпечення їх виконання.

3. Припинення господарських зобов'язань та їх недійсність.

 

Тема 12. Господарський договір: поняття, види, укладення, виконання
(5 год.)

1. Правова основа, поняття, ознаки, види, функції та зміст господарських договорів.

2. Укладення господарських договорів.

3. Виконання, зміна та розірвання господарських договорів.

 

Тема 13. Система господарських договорів (4 год.)

1. Договори на передачу майна.

2. Договори на реалізацію майна.

3. Договори про використання майна.

4. Договори про виконання робіт.

5. Договори про надання послуг.

 

Тема 14. Загальні положення про відновлення платоспроможності суб'єкта господарювання або визнання його банкрутом (4,5 год.)

1. Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Досудові процедури відновлення платоспроможності боржника.

2. Учасники у справах про банкрутство.

3. Умови, порядок і наслідки порушення справи про банкрутство.

 

Тема 15. Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство (5 год.)

1. Розпорядження майном боржника.

2. Санація як судова процедура в процесі провадження справи про банкротство.

3. Мирова угода та ліквідаційна процедура.

4. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 16. Загальні положення про господарсько-правову відповідальність (4,5 год.)

1. Поняття, принципи, функції та види господарсько-правової відповідальності.

2. Підстави і межі господарсько-правової відповідальності.

3. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

 

Тема 17. Форми господарсько-правової відповідальності (5 год.)

1. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

2. Штрафні санкції: поняття, розмір і порядок застосування.

3. Оперативно-господарські санкції: поняття, види, підстави і порядок застосування.

4. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види і порядок застосування.

 

Тема 18. Загальні положення про захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання (4,5 год.)

1. Поняття, зміст та підстави захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

2. Способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

 

Тема 19. Форми і способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання (5 год.)

1. Досудовий захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

2. Судовий захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

3. Самозахист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

Тема 20. Правова основа обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції (4,5 год.)

1. Антимонопольна політика держави: поняття, мета і основні напрями.

2. Система органів Антимонопольного комітету України, його завдання і повноваження.

3. Правова основа обмеження монополістичної діяльності та підтримки конкуренції в Україні.

4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 21. Правове регулювання ціноутворення у сфері господарювання
(4,5 год.)

1. Поняття, функції, види цін (тарифів), порядок їх встановлення. Законодавство про ціноутворення.

2. Державні органи управління ціноутворенням та контроль за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства про ціноутворення.

3. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення дисципліни цін.

 

Тема 22. Правове регулювання забезпечення якості продукції, товарів, робіт та послуг (4,5 год.)

1. Державне управління якістю продукції, товарів, робіт та послуг та контроль за дотриманням стандартів, норм і правил.

2. Стандартизація і сертифікація як засоби державного впливу на господарську діяльність.

3. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.

 

Тема 27. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання (4,5 год.)

1. Поняття та правова основа агентської діяльності, умови її здійснення.

2. Правовий статус суб'єктів агентської діяльності.

3. Агентський договір: поняття, форма, предмет, порядок укладання і припинення.

4. Відповідальність за порушення законодавства про агентську діяльність.

 

Тема 28. Правове регулювання оренди, лізингу, концесії (4,5 год.)

1. Поняття та правова основа оренди майна всіх форм власності. Суб'єкти орендних відносин.

2. Особливості оренди об'єктів державної, комунальної власності та інших видів майна.

3. Поняття, види, форми та правова основа лізингу у сфері господарювання. Суб'єкти і об'єкти лізингу.

4. Поняття, види і правова основа концесійної діяльності. Концесійний договір: поняття, форма, зміст, порядок укладання та припинення.

5. Відповідальність за порушення законодавства про оренду, лізинг, концесію.

Тема 29. Спеціальний режим господарювання (4,5 год.)

1. Поняття і види спеціального режиму господарювання.

2. Мета і порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку, їх типи.

3. Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальної економічної зони і території пріоритетного розвитку.

Тема 30. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (5 год.)

1. Поняття, принципи, правова основа, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

4. Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Тема 31. Правовий режим інвестиційної та інноваційної діяльності
(8,5 год.)

1. Поняття, види, правова основа, суб'єкти і об'єкти інвестиційної та інноваційної діяльності.

2. Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності. Правові гарантії та захист інвестицій.

3. Правовий режим інноваційних проектів, продуктів і продукції, правовий статус інноваційних підприємств.

4. Система договірних відносин в інвестиційній та інноваційній діяльності.

5. Іноземні інвестиції: поняття, законодавство, види, форми, оцінка та державна реєстрація.

Тема 32. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності (5 год.)

1. Поняття, правова основа, суб'єкти, види господарсько-торгівельної діяльності та умови її здійснення.

2. Система договірних відносин в господарсько-торгівельній діяльності.

3. Державний контроль у сфері господарсько-торгівельної діяльності.

4. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про господарсько-торгівельну діяльність.

Тема 33. Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності
(8,5 год.)

1. Поняття та правова основа господарсько-фінансової діяльності.

2. Правове регулювання банківської діяльності.

3. Правове регулювання страхової діяльності.

4. Правове регулювання аудиторської діяльності.

5. Посередництво в здійснені операцій з цінними паперами.

 

Тема 34. Правове регулювання оціночної діяльності (4,5 год.)

1. Поняття, правова основа, суб'єкти і об'єкти оціночної діяльності.

2. Умови здійснення оціночної діяльності.

3. Система господарських договорів в оціночній діяльності.

4. Відповідальність за порушення умов здійснення оціночної діяльності.

 

Тема 35. Правове регулювання рекламної діяльності (4,5 год.)

1. Поняття, правова основа, суб'єкти рекламної діяльності.

2. Умови здійснення рекламної діяльності.

3. Система господарських договорів в рекламній діяльності.

4. Відповідальність за порушення умов здійснення рекламної діяльності.

 

Тема 36. Правове регулювання будівельної діяльності (4,5 год.)

1. Поняття, правова основа, суб'єкти будівельної діяльності.

2. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності.

3. Система договірних зв'язків в будівельній діяльності.

4. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність.

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Не передбачені  

САМОСТІЙНА РОБОТА

8.1. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Господарське право» (загальна частина)

Кожен студент академічної групи повинен протягом перших 14 днів після початку семестру надати старості академічної групи інформацію про суб'єкта господарювання, на базі якого він виконуватиме самостійну роботу, а також вказати не більш ніж один вид діяльності цього суб'єкта.

Після цього викладач, який веде практичні заняття в академічній групі, кожному студентові видає завдання для самостійної роботи, яке безпосередньо стосується функцій і завдань юрисконсульта господарської організації.

Кожен студент повинен виконати самостійну роботу, що складається з п'яти індивідуальних завдань.

Виконання самостійної роботи оцінюється з урахуванням наступних критеріїв:

- оформлення роботи;

- повнота змісту;

- наявність помилок;

- конкретність аналізу нормативно–правових актів та практичних рекомендацій.

Обговорення результатів роботи проводиться в кінці семестру на практичних заняттях. Виконання індивідуального завдання є обов'язковою формою самостійної роботи студента. Робота оформляється згідно з наступними вимогами: обсяг роботи до 10 сторінок машинописного тексту, 14 шрифт, інтервал 1,5. У кінці роботи вказуються усі використані джерела.

Календарний план виконання завдань самостійної роботи

№з/п Вид роботи Термін виконання
1. 1. Отримання завдання для самостійної роботи Протягом 14 днів з початку семестру
2. 2. Підбір нормативних актів, аналіз практичної діяльності, наукової літератури, судової практики До 1 березня
3. 3. Підготовка першого варіанту роботи і попереднє обговорення матеріалу у групі за участю викладача До 30 квітня
4. 4. Підготовка кінцевого варіанту роботи, завершення виконання самостійної роботи, її оформлення До 15 травня
5. 5. Обговорення результатів роботи на практичному занятті, оцінка роботи. До 30 травня

 

Завдання 1.Підготовка переліку нормативно-правових актів, що регулюють діяльність господарської організації, на базі якої виконується самостійна робота.

Завдання 2. Підготовка рекомендацій по внесенню змін або доповнень до установчих документів господарської організації, на базі якої виконується самостійна робота. Підставами таких змін або доповнень можуть бути:

1) зміна найменування господарської організації;

2) включення нового виду (нових видів) господарської діяльності в перелік, визначений в установчому документі;

3) виключення виду (видів) господарської діяльності з переліку, визначеного в установчому документі;

4) збільшення розміру статутного капіталу господарської організації;

5) зменшення розміру статутного капіталу господарської організації;

6) зміна розміру іншого майнового фонду господарської організації;

7) зміна порядку формування майнових фондів господарської організації;

8) зміни складу органів управління господарської організації;

9) розширення компетенції органів управління господарської організації;

10) зміна порядку ухвалення рішень органами управління;

11) зміна порядку формування майна господарської організації;

12) зміна порядку розподілу прибутків та збитків;

13) зміна умов реорганізації господарської організації;

14) зміна умов ліквідації господарської організації;

15) вибуття учасників господарської організації;

16) входження нових (учасників) господарської організації;

17) виключення учасника господарської організації.

Для підготовки рекомендацій кожен студент при отриманні завдання разом з викладачем вибирає одну з перерахованих підстав з врахуванням особливостей правового статусу господарської організації, на базі якої він виконує самостійну роботу.

 

Завдання 3.Підготовка алгоритму дій щодо одного з перерахованих випадків:

1) створення структурного підрозділу;

2) отримання ліцензії на здійснення діяльності;

3) зміна виду діяльності;

4) перехід на єдиний податок;

5) звернення в орган місцевого самоврядування за дозволом на відведення земельної ділянки для будівництва будівлі під офіс;

6) оренда приміщення під офіс;

7) збільшення статутного капіталу;

8) об'єднання з іншими господарськими організаціями в господарську корпорацію;

9) рішення стати учасником господарського об'єднання підприємств;

10) прийняття нових учасників.

Для підготовки алгоритму дій кожен студент при отриманні завдання разом з викладачем вибирає один з перерахованих випадків, з врахуванням особливостей діяльності господарської організації, на базі якої він виконує самостійну роботу. Підготовка завдання повинна ґрунтуватися на положеннях нормативно – правових актів, містити вказівки на конкретну дію, терміни та необхідні документи.

Завдання 4.Назвати 10 видів господарських відносин, у яких найчастіше допускаються порушення:

№ п/п Види господарських відносин Порушення Санкції Правова основа

Для підготовки завдання кожен студент повинен враховувати особливості діяльності господарської організації, на базі якої він виконує самостійну роботу.

Завдання 5. Підготовка рекомендацій по захисту прав господарської організації, на базі якої студент виконує самостійну роботу, у випадках якщо:

1) орган ліцензування відмовив суб'єктові господарювання у видачі ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності, і не надав при цьому обґрунтування своєї відмови;

2) орган ліцензування анулював ліцензію на підставі того, що стосовно ліцензіата порушена справа про банкрутство;

3) державний реєстратор відмовив у внесенні змін до відомостей про господарську організацію на підставі того, що не були надані її засновницькі документи;

4) державна податкова інспекція відмовила суб'єктові господарювання у видачі дубліката торгівельного патенту;

5) суб'єктові господарювання були заподіяні збитки в результаті ухвалення рішення органом місцевої самоврядування про обов'язкову участь цього суб'єкта в будівництві соціально–культурного об'єкту;

6) суб'єктові господарювання було відмовлено в ознайомленні з актом перевірки, проведеної районною державною податковою інспекцією;

7) орган державного пожежного нагляду відмовив суб'єктові господарювання у видачі дозволу на введення в експлуатацію нових виробничих об'єктів унаслідок відсутності у нього договору страхування цих об'єктів;

8) орган по нагляду за охороною праці відмовив у видачі суб'єктові господарювання дозволу на початок зварювальних робіт унаслідок того, що висновок експертизи був складений більш ніж за 6 місяців до дати реєстрації його заяви на отримання цього дозволу;

9) управління торгівлі виконавчого комітету міської ради відмовило суб'єктові господарювання у видачі дозволу на розміщення стаціонарного об'єкту торгівлі унаслідок того, що цей суб'єкт не представив установчі документи;

10) адміністратор дозвільного відділу оформляв суб'єктові господарювання дозвіл на розміщення пункту дрібнороздрібної пересувної торгівельної мережі протягом 30 календарних днів;

11) робочий орган міської ради відмовив суб'єктові господарювання у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі того, що розмір комп'ютерного макету місця, на якому планується розташування рекламного засобу, не відповідає вимогам законодавства;

12) орган сертифікації відмовив суб'єктові господарювання в прийомі заяви на проведення сертифікації продукції на підставі того, що заявник не надав інформацію про те, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію в інші органи сертифікації системи УкрСЕПРО;

13) місцева інспекція державного архітектурно–будівельного контролю відмовила суб'єктові господарювання у видачі дозволу на виконання будівельних робіт на підставі того, що проектна документація на будівництво була розроблена не державною проектною організацією.

Для підготовки рекомендацій кожен студент при отриманні завдання разом з викладачем вибирає один з перерахованих випадків, з врахуванням особливостей діяльності господарської організації, на базі якої він виконує самостійну роботу.

8.2. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Господарське право» (особлива частина)

Кожне завдання стосується окремого суб’єкта господарювання та містить чотири завдання, що орієнтовані на певний алгоритм діяльності юрисконсульта у сфері господарської діяльності та ґрунтується на теоретичному знанні студентами загальної й особливої частини господарського і аграрного права.

Кожне завдання самостійної роботи складається з основної та додаткової частини. Основна частина спрямована на наступні навички: інформаційно-аналітичний аналіз, заснований на застосуванні раніше отриманих знань, як з використанням матеріальних носіїв, так і без їх використання. Додаткова частина самостійної роботи включає завдання, що передбачають застосування у сфері господарської діяльності даного суб'єкта норм аграрного права.

Для виконання самостійної роботи студенти кожної академічної групи, залежно від чисельності, діляться на три-чотири підгрупи (не більше 4 студентів у кожній). Кожна підгрупа отримує конкретне завдання безпосередньо у викладача, який веде практичні заняття, для одного із вказаних суб'єктів господарювання. При виконанні цього завдання слід звернути увагу на особливості правового статусу даного суб'єкта господарювання, вимоги спеціальних нормативних актів, результати господарської та судової практики, публікації з даної тематики в періодичних виданнях та науковій літературі.

Виконання самостійної роботи оцінюється як в цілому підгрупи, так і кожного студента, що працює у складі підгрупи, з урахуванням наступних критеріїв:

- оформлення роботи;

- повнота змісту;

- наявність помилок;

- конкретність аналізу нормативно-правових актів та практичних рекомендацій.

Обговорення результатів роботи проводиться в кінці семестру на практичних заняттях з обов'язковою участю всіх членів підгрупи, що брали участь у виконанні самостійної роботи. У випадку, якщо студент з яких-небудь причин не брав участь в підготовці пакету документів у складі підгрупи (в т.ч. з поважних причин) один з варіантів він виконує самостійно. Виконання індивідуального завдання є обов'язковою формою самостійною роботи студента. Робота оформляється згідно з наступними вимогами: обсяг роботи до 10 сторінок машинописного тексту, 14 шрифт, інтервал 1,5. У кінці роботи вказуються усі використані джерела.

Календарний план виконання завдань самостійної роботи

№ з/п Вид роботи Термін виконання
1. Отримання завдання для самостійної роботи, поділ на підгрупи До 10 вересня
2. Підбір нормативних актів, аналіз практичної діяльності, наукової літератури, судової практики До 1 жовтня
3. Підготовка основної частини роботи і попереднє обговорення матеріалу у складі підгрупи за участю викладача До 10 листопада
4. Підготовка додаткової частини роботи, завершення виконання самостійної роботи, її оформлення До 30 листопада
5. Обговорення результатів роботи на практичному занятті, оцінка роботи. До 10 грудня

Завдання 1.

Вугільне підприємство

1. Зробіть порівняльний аналіз торгівлі вугільним підприємством оптом (постачання) та у роздріб. Критеріями аналізу є ліцензування, патентування, оподаткування, ціноутворення, види договорів.

2. Запропонуйте алгоритм дій вугільного підприємства для отримання короткострокового банківського кредиту під заставу своєї продукції.

3. Заповніть таблицю: Відповідальність вугільного підприємства у випадках:

– порушення термінів постачання вугілля

– несвоєчасної оплати отриманої електроенергії.

Правопору-шення Нормативно-правовий акт Санкція Суб'єкт, що ухвалює рішення про притягнення до відповідальності

 

4. Підготуйте письмову консультацію з юридичного супроводу в рамках наступного питання: Керівник вугільного підприємства ухвалив рішення про створення підсобного господарства для вирощування грибів у відпрацьованих виробках. Який порядок створення підсобного господарства?

Завдання 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.017 с.)