ТОП 10:

Приблизний перелік питань, що виносяться на іспит з адміністративного процесу1. Генезис адміністративного процесу України. Камеральні науки. Поліцейське право. Адміністративне право. Адміністративна юстиція.

2. Історичні періоди становлення й розвитку адміністративного процесу.

3. Адміністративний процес України доби Російської імперії.

4. Адміністративний процес доби визвольних змагань України 1917−1920 р.р. ХХ століття

5. Адміністративний процес України доби СРСР.

6. Адміністративний процес часів незалежної України.

7. Сутність адміністративного процесу. Концепція адміністративного процесу у сучасній українській адміністративно−правовій та адміністративно−процесуальній науці й законодавстві.

8. Взаємозв’язок адміністративного процесу, адміністративного судочинства й адміністративної юстиції.

9. Моделі адміністративної юстиції.

10. Концепція адміністративного процесу.

11. Конституція України 1996 року − призначення й загальна характеристика в контексті адміністративного процесу.

12. Кодекс адміністративного судочинства України 2005 року − призначення й загальна характеристика.

13. Основні поняття, категорії, використовувані в адміністративному процесі.

14. Завдання адміністративного процесу та його правове регулювання.

15. Поняття адміністративного процесу.

16. Стадії адміністративного процесу. Види та зміст стадій адміністративного процесу.

17. Обов’язкові й факультативні стадії адміністративного процесу: поняття. Зміст, загальна характеристика.

18. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі: поняття, зміст, підстави.

19. Підготовка адміністративної справи до судового розгляду: поняття, зміст, призначення.

20. Попереднє судове засідання: поняття, зміст, призначення.

21. Судовий розгляд адміністративної справи.

22. Апеляційне оскарження рішень адміністративних судів першої інстанції (апеляційне провадження).

23. Касаційне оскарження рішень адміністративних судів першої та апеляційної інстанції (касаційне провадження).

24. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

25. Провадження за нововиявленими обставинами.

26. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах.

27. Процесуальні аспекти виконавчого провадження (виконання судових рішень в адміністративних справах).

28. Провадження адміністративного процесу: поняття, види, загальна характеристика.

29. Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі.

30. Співвідношення адміністративного процесу й адміністративного процесуального права.

31. Система адміністративного процесу.

32. Поняття та класифікація принципів адміністративного процесу.

33. Конституційні принципи в адміністративному процесі.

34. Галузеві принципи адміністративного процесу.

35. Міжгалузеві принципи адміністративного процесу.

36. Верховенство права.

37. Законність.

38. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом.

39. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі.

40. Гласність і відкритість адміністративного процесу.

41. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду.

42. Обов’язковість судових рішень.

43. Мова адміністративного судочинства.

44. Закон України 2011 року «Про безоплатну правову допомогу» − призначення й загальна характеристика в контексті адміністративного процесу.

45. Учасники адміністративного суду: загальна характеристика та класифікація.

46. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

47. Закон України 2010 року «Про судоустрій і статус суддів» − призначення й загальна характеристика в контексті адміністративного процесу.

48. Поняття адміністративного суду, його склад.

49. Відвід (самовідвід) судді.

50. Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі.

51. Повноваження сторін.

52. Позивач в адміністративному процесі.

53. Відповідач в адміністративному процесі.

54. Поняття неналежної сторони та процедура її заміни.

55. Процесуальне правонаступництво: поняття та процедура здійснення.

56. Поняття, ознаки, види третіх осіб в адміністративному процесі.

57. Повноваження третіх осіб.

58. Поняття та види процесуального представництва.

59. Закон України 2012 року «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» − призначення й загальна характеристика в контексті адміністративного процесу.

60. Повноваження процесуального представника та їх документальне оформлення.

61. Участь у адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

62. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

63. Прокурор в адміністративному процесі.

64. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в адміністративному процесі.

65. Інші учасники адміністративного процесу.

66. Закон України 2011 року «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» − призначення й загальна характеристика в контексті адміністративного процесу.

67. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.

68. Закон України 2011 року «Про судовий збір» − призначення й загальна характеристика в контексті адміністративного процесу.

69. Національне законодавство, яке закріплює спеціальні строки звернення до адміністративного суду.

70. Юридична природа процесуальних строків та їх види в адміністративному процесі.

71. Поняття та критерії адміністративної юрисдикції адміністративних судів.

72. Поняття та види підсудності адміністративних справ.

73. Предметна підсудність адміністративних справ.

74. Альтернативна підсудність адміністративних справ.

75. Виняткова підсудність адміністративних справ.

76. Територіальна підсудність адміністративних справ.

77. Виняткова підсудність адміністративних справ.

78. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

79. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог.

80. Процесуальний порядок та підстави передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

81. Позов, позовна заява, адміністративний позов: поняття, особливості, співвідношення.

82. Види позовів в адміністративному процесі.

83. Право на позов.

84. Сутність та зміст доказування у адміністративному процесі.

85. Характеристика і види доказів.

86. Предмет доказування у адміністративному процесі.

87. Засоби доказування у адміністративному процесі: види та особливості.

88. Забезпечення доказів у адміністративному процесі.

89. Форма та зміст адміністративного позову.

90. Порядок відкриття провадження в адміністративній справі.

91. Забезпечення адміністративного позову.

92. Поняття і ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду та її роль у адміністративному процесі.

93. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

94. Попереднє судове засідання. Завершення підготовчого провадження.

95. Судові виклики і повідомлення.

96. Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи та її особливості.

97. Частини (етапи) судового розгляду адміністративної справи.

98. Підготовка до судового розгляду адміністративної справи.

99. Судовий розгляд адміністративної справи.

100. Судові дебати і вихід до нарадчої кімнати.

101. Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

102. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.

103. Залишення позовної заяви без розгляду.

104. Зупинення провадження у справі.

105. Закриття провадження у справі.

106. Судові рішення в адміністративному процесі.

107. Постанова: поняття структура, види.

108. Ухвала: поняття, структура, види.

109. Вимоги, яким має відповідати рішення суду в адміністративній справі.

110. Законність і обґрунтованість судового рішення.

111. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.

112. Окремі ухвали адміністративного суду.

113. Додаткове судове рішення адміністративного суду.

114. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.

115. Роз’яснення судового рішення.

116. Провадження у спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

117. Провадження у спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

118. Провадження у спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, зокрема, делегованих повноважень.

119. Провадження у спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

120. Провадження у спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

121. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень.

122. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

123. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

124. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

125. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.

126. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

127. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу.

128. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України.

129. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

130. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

131. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

132. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

133. Поняття, сутність та підстави скороченого провадження.

134. Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби та митних органів.

135. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них.

136. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства.

137. Види та загальна характеристика перегляду судових рішень.

138. Апеляційне провадження: підстави та процедура відкриття, особливості.

139. Касаційне провадження: підстави та процедура відкриття, особливості.

140. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

141. Провадження за нововиявленими обставинами.

142. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах.

143. Заходи процесуального примусу.

144. Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі.


[1] Зокрема, у квітні 2007 році розпочали здійснювати судочинство 6 (крім Севастопольського апеляційного адміністративного) із 7 утворених апеляційних судів. На розгляд до зазначених судів надійшло 32,4 тис. апеляційних скарг, справ. У середньому щомісяця кожний суддя апеляційного адміністративного суду отримував на розгляд по 11,4 справ і матеріалів. До Вищого адміністративного суду України 2006 року по першій інстанції в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами надійшло 27,4 тис. справ і матеріалів. Кожний суддя цього суду щомісяця мав отримувати на розгляд 32 (35) справ, заяв. У 2008 році апеляційні адміністративні та загальні суди прийняли на 21,4 % більше нових постанов в адміністративних справах, або 75,3 % [64,4 %].

[2] Теория юридического процесса / Под общей ред. проф. В.М. Горшенева. – Харьков, 1985. – С. 149.

[3] Конститутивний (лат. constitutus – визначений) – істотний, визначальний; той, що є головною ознакою якоїсь речі, поняття.

[4] Теория юридического процесса / Под общей ред. проф. В.М. Горшенева. – Харьков, 1985. – С. 150.

[5] Факультативний (франц. facultatif – здатність, можливість) – 1) необов’язковий, можливий; 2) той, що дається на вибір; той, що служить для додаткової спеціалізації.

[6] Теория юридического процесса / Под общей ред. проф. В.М. Горшенева. – Харьков, 1985. – С. 150.

[7] Адміністративне право України. академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К., 2004. – С. 50.

[8] Чечот Д.М. Участники гражданского процесса – М., 1960. – С. 29; Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций. – Харьков, 2001. – С. 50.

[9] Адміністративне право України. академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К., 2004. – С. 411.

[10] Там само. – С. 412.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.011 с.)