ТОП 10:

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ «ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ» 

ТЕМА № 9 «СУДОВІ ВИТРАТИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ»

 

 
Лекція: 2 години
Семінарське заняття: 2 годин
Самостійна робота: 2 години
Всього: 6 години

 

Повноцінне здійснення уповноваженими судами адміністративного судочинства та можливість вступу в адміністративний процес зацікавлених осіб, крім усіх інших процесуально-−правових умов, передбачають також обов’’язковість сплати судових витрат.

Як передбачено ч. 1 ст. 87 КАС України, судові витрати складаються із:

− судового збору, розмір і порядок якого, повернення і звільнення від сплати встановлюються особливим законом − Законом України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року (ч. 2 ст. 87 КАС України);

Судовий збір − збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат (ст. 1 Закону України «Про судовий збір»).

Платники судового збору − громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (зокрема, іноземні) та фізичні особи − підприємці, які звертаються до суду (ст. 2 Закону України «Про судовий збір»).

Судовий збір справляється (ст. 3 Закону України «Про судовий збір»):

· за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

· за подання до суду 1) апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, 2) заяви про перегляд судового рішення у зв’’язку з нововиявленими обставинами, 3) заяви про скасування рішення третейського суду, 4) заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та 5) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;

· за видачу судами документів.

Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі винятково через установи банків чи відділення зв’’язку (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про судовий збір»);

− витрат, пов’’язаних з розглядом справи. До таких витрат належать (ч. 3 ст. 87 КАС України):

· витрати на правову допомогу;

· витрати сторін та їхніх представників, що пов’’язані із прибуттям до суду;

· витрати, пов’’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

· витрати, пов’’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Так, за звернення до адміністративного суду чинним законодавством України передбачена сплата судового збору, розмір та час сплати якого залежить від змісту стадії адміністративного процесу.

Однією із умов відкриття провадження в адміністративній справі є одночасне подання із позовною заявою (скаргою) до адміністративного суду, документу про сплату судового збору − квитанції (ч. 3 ст. 106 КАС України).

 

 

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 9

 

1. Поняття, види та правове регулювання судових витрат.

2. судовий збір: сутність, процедура сплати. Суб’єкти та об’єкти сплати судового збору.

3. Поняття та склад витрат, пов’’язаних з розглядом справи.

4. Процесуальне оформлення та особливості розподілу судових витрат.

 

Нормативно−правові акти

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 35-36. − Ст. 446; Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 37. − Ст. 446.

3. Про судоустрій і статус суддів України : Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. − № 41, № 41-42; № 43; № 44-45. − Ст. 529.

4. Про судовий збір : Законом України від 8 липня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. − 2012. − № 14. − Ст. 87.

5. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах : Законом України від 20 грудня 2011 року № 4191-VI // Відомості Верховної Ради України. − 2012. − № 29.− Ст. 1189.

6. Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави : Постанова Кабінет Міністрів України від 27 квітня 2006 року № 590 // Офіційний вісник України. – 2006 – № 18. – Ст. 1336.

7. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710.

 

Спеціальна література

1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2005. – 552 с.

2. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу. – К.: Атіка, 2005. – 351 с.

3. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство : проблеми практики / В.Г. Перепелюк. − К. : Конус-Ю. – 272 с.

4. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : Навч. посібник / [В.Б. Авер’янов, Н.В. Александрова, О.А. Банчук та ін.] / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с.


ТЕМА № 10 «СТРОКИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ»

 

 
Лекція: 2 години
Семінарське заняття: 2 годин
Самостійна робота: 2 години
Всього: 6 годин

 

Надзвичайно вважливу роль у адміністративному процесі відіграють процесуальні строки, які перешкоджають безпідставному затягуванню розгляду та вирішенню адміністративної справи, здійсненню адміністративного правосуддя, швидкому поновленню порушених прав, свобод т інтересів.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або мала була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 99 КАС України).

Для захисту прав, свобод та інтересів особи КАС України та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Наприклад, якщо особа має намір оскаржити рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, то позовні заяви щодо таких рішень, дій чи бездіяльності може бути подано до адміністративного суду у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч. 6 ст. 172 КАС України).

Якщо законом встановлена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то обчислення строку звернення до адміністративного суду починається з дня, коли позивач дізнався про рішення суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

Наприклад, відповідно до п. 7.2. Наказу Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України” від 10 жовтня 2004 року скарга на дії чи рішення органу внутрішніх справ або посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу внутрішніх справ або посадовій особі відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до адміністративного суду.

Як визначено ст. 101 КАС України процесуальні строки – це встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. Мусимо відзначити, що запропоноване законодавцем поняття не досить чітко розкриває сутність категорії “процесуальний строк”, оскільки сформульовано через використання цього ж поняття.

Цією ж статтею, однак у ч. 2, закріплено, що процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Також процесуальні строки можуть визначатися вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

 

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 10

 

1. Поняття, види та правове регулювання процесуальних строків.

2. Загальний строк подання адміністративного позову.

3. Спеціальні строки подання адміністративного позову.

4. Строки розгляду й вирішення адміністративних справ.

 

Нормативно−правові акти

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 35-36. − Ст. 446; Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 37. − Ст. 446.

3. Про судоустрій і статус суддів України : Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. − № 41, № 41-42; № 43; № 44-45. − Ст. 529.

 

Спеціальна література

 

 

1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2005. – 552 с.

2. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу. – К.: Атіка, 2005. – 351 с.

3. Лист Верховного Суду України “Щодо перевищення розумних строків розгляду справ” від 25 січня 2006 року № 1-5/45 // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.

4. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / [Армаш Н.О., Бандурка О.М., Басов А.В. та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. − К. : Прецедент ; Істина, 2009. − 823 с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / [Банчук О.А., Коліушко І.Б., Корнута Р.І.] ; за заг. ред. Р.О. Куйбіди (видання друге, доповнене). − К. : Юстініан, 2009. − 976 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.009 с.)