ТОП 10:

з навчальної дисципліни «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»1. Поняття і основні риси державного управління.

2. Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом.

3. Адміністративне право України як галузь права, його предмет.

4. Метод і система адміністративного права України.

5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями українського права.

6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.

7. Джерела адміністративного права України.

8. Особливості систематизації адміністративного права України.

9. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.

10. Адміністративно-правовий статус громадян України.

11. Звернення громадян, їх види.

12. Порядок розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян».

13. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.

14. Поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади.

15. Види органів виконавчої влади.

16. Система органів виконавчої влади згідно Конституції України та принципи її побудови.

17. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

18. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України.

19. Центральні органи виконавчої влади, їх види.

20. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.

21. Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.

22. Поняття, види та принципи державної служби в Україні.

23. Законодавчі засади державної служби в Україні.

24. Поняття та види державних службовців.

25. Правове регулювання проходження державної служби.

26. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

27. Поняття та види функцій державного управління.

28. Поняття форм державного управління, їх види.

29. Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення.

30. Класифікація актів державного управління та їх дія.

31. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.

32. Вимоги, що ставляться до актів державного управління, наслідки їх недотримання.

33. Поняття адміністративно-правових методів, їх види.

34. Адміністративний примус, види його заходів.

35. Адміністративно попереджувальні заходи, їх види та суть.

36. Заходи адміністративного припинення, їх види та суть.

37. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.

38. Завдання, система і чинність законодавства України про адміністративні правопорушення.

39. Адміністративне правопорушення, його поняття та склад.

40. Суб’єкти адміністративних правопорушень.

41. Особливості відповідальності неповнолітніх в віці від 16 до 18 років.

42. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

43. Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень.

44. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

45. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

46. Цілі адміністративних стягнень, їх види.

47. Попередження та штраф як адміністративні стягнення.

48. Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення.

49. Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення.

50. Виправні роботи і адміністративний арешт як адміністративні стягнення.

51. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

52. Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення.

53. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний проступок.

54. Строки накладення адміністративних стягнень.

55. Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості.

56. Структура адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень.

57. Реєстраційне провадження, його види та особливості

58. Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.

59. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.

60. Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні.

61. Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи.

62. Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

63. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

64. Адміністративне затримання і доставлення як засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

65. Протокол про адміністративне правопорушення.

66. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.

67. Види рішень, що приймаються по скарзі чи протесту на постанову про накладення адміністративного стягнення.

68. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

69. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

70. Правове положення і повноваження адміністративних комісій.

71. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ.

72. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі судам (суддям).

73. Порядок оскарження та опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.

74. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення.

75. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сільському господарстві.

76. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті.

77. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі шляхового господарства і зв’язку.

78. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.

79. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

80. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, фінансів і підприємницькій діяльності.

81. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері будівництва і житлово-комунального господарства.

82. Поняття режиму законності та дисципліни в державному управлінні.

83. Способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.

84. Контроль в державному управлінні: поняття, зміст та види.

85. Контроль з боку органів законодавчої влади.

86. Контроль органів виконавчої влади загальної компетенції.

87. Відомчий та міжвідомчий контроль.

88. Судовий контроль в державному управлінні.

89. Контрольні повноваження державних інспекцій та служб.

90. Прокурорський нагляд в державному управлінні, його завдання та предмет.

91. Поняття і види адміністративно-правових режимів.

92. Правовий режим надзвичайного стану.

93. Правовий режим надзвичайної екологічної ситуації та режим воєнного стану.

94. Галузеве управління: його зміст. Особливості міжгалузевого та регіонального управління.

95. Органи управління транспортом і шляховим господарством, їх повноваження.

96. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів, їх компетенція.

97. Організаційно-правові засади управління митною справою в Україні.

98. Митний контроль. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

99. Система і повноваження органів управління освітою.

100. Організація державного управління наукою.

101. Система і повноваження органів управління охороною здоров’я населення.

102. Санітарно-епідеміологічний нагляд.

103. Організаційно-правові засади управління обороною.

104. Збройні Сили України: їх види та комплектування.

105. Організаційно-правові засади управління національною безпекою.

106. Система, правове положення та зміст роботи органів внутрішніх справ.

107. Служба в органах внутрішніх справ.

108. Громадський порядок та громадська безпека, адміністративно-правові заходи їх охорони.

109. Основні завдання і повноваження міліції України.

110. Юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ.

111. Дозвільна система органів внутрішніх справ.

112. Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну та виїзду з України.

113. Організаційно-правові засади управління юстицією.

114. Реєстрація актів громадянського стану.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Адміністративне затримання Адміністративна процесуальна дієздатність Адміністративна процесуальна правоздатність Адміністративна реформа Адміністративне правопорушення (проступок) Адміністративне стягнення Адміністративне судочинство Адміністративний договір Адміністративний нагляд Адміністративний позов Адміністративний процес Адміністративний суд Адміністративні дані Акредитація Акт Альтернативна служба Апарат органів виконавчої влади Аудит Бездіяльність Біженець Благодійна організація Верховна Рада Автономної Республіки Крим Ветеринарно-санітарні правила і норми Ветеринарний контроль Державний внутрішній фінансовий контроль Державний гірничий нагляд Державний кордон України Державний метрологічний нагляд Державний моніторинг навколишнього природного середовища Державний пожежний нагляд Державний пробірний нагляд Державний санітарно-епідеміоло- гічний нагляд Державні (адміністративні) послуги Державні комітети Дипломатична служба в Україні Дисциплінарна відповідальність Дозвільна система Дозвільна система у сфері господарської діяльності Докази в адміністративному судочинстві Докази в справі про адміністра- тивне правопорушення Документ Державне замовлення Дослідження (випробування) Дрібне хуліганство Експерт Експертиза Епідемічна ситуація Міністерство Міністерство закордонних справ України Міністерство оборони України Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерство України у справах сім’ї та молоді Міністерство фінансів України Місцеве самоврядування в Україні Моніторинг Надзвичайна екологічна ситуація Надзвичайна ситуація Надзвичайна ситуація техногенно- го та природного характеру Наказ Нормативний документ Нотаріат в Україні Об’єднання громадян Об’єкти управління Оборона України Обстеження Органи внутрішніх справ Органи управління Організаційна функція Особа Особа без громадянства Охорона здоров’я Пруденційний нагляд Публічна служба Район Ранг Релігійна організація Ревізія Регіон Регламент Регуляторна діяльність Регуляторний акт Регуляторний орган Реєстрація документа Режим Режим в пункті пропуску Режим державного кордону України Посада Посадова особа Режим доступу до інформації Режим зони митного контролю Резолюція Рекомендації Релігійна громада Релігійні організації Санітарно-епідемічна ситуація Санітарні та протиепідемічні заходи Сертифікат відповідності Сертифікаційне обстеження   Виїзна перевірка Виконавчі органи рад Вилучення продукції з обігу Віза Військова служба Військове формування Військовослужбовці Внутрішній фінансовий контроль Воєнний стан Громадське місце Громадянство України Державне підприємство Державний санітарно-епідеміоло-гічний нагляд Делеговані повноваження Депресивна територія Депутатське звернення Депутатський запит Державна ветеринарна інспекція Державна санітарно-епідеміологіч- на служба України Державна служба в Україні Державна таємниця Державна цільова програма Верховна Рада України Державний архітектурно-будівельний контроль Державний ветеринарний нагляд   Загальний доступ до судових рішень Звернення громадян Здоров’я Зона надзвичайної екологічної ситуації Зона надзвичайної ситуації Іммігрант Іноземець Інструкція Інформація Інформація про особуІнформаційний запит Кабінет Міністрів України Контроль Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосе- реднім об’єктом адміністративного правопорушення Ліцензування Ліцензія Методи управління Методика аналізу та прогнозування Методика проведення експертизи Митний контроль Митний кордон Митний огляд Митний режим Митні правила Митні процедури Паспортна система Паспортний документ Паспортний документ іноземця та особи без громадянства Патронатна служба Патрульно-постова служба міліції Підприємець Підвищення кваліфікації держав- них службовців Планова перевірка (інспектування) Планування Пожежний нагляд Позивач Політична партія Положення Порядок Потерпілий Профспілка Правила Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації Правоохоронні органи Правопорушник Прикордонна смуга Прикордонний загін Прикордонний контроль Примус Принцип Принципи управління Прогнозування Сертифікація Система внутрішнього контролю Скарга Служба безпеки України Служба в органах місцевого само- врядування Стандарт Стандартизація Статистичне спостереження Суб’єкти управління Суддя Термін проведення перевірки Технічний огляд Технічні умови Техногенна безпека Трудова дисципліна Управління Управлінська функція Управлінське рішення Фахівець Фізична особа Фінансова дисципліна Функції управління Штраф Юридична особа  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.007 с.)