ТОП 10:

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УкраїнИ(для самостійної роботи)

П л а н

1. Поняття та види об’єднань громадян.

2. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

3. Відповідальність за правопорушення законодавства про об’єднання громадян.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и та л і т е р а т у р а

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.91 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283 (з наступ. змін. та доп.).

Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.92 р. // Там же. – 1992. – № 34. – Ст. 504 (з наступ. змін. та доп.).

Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // Там же. – 2001. - № 23. – Ст. 118 (з наступ. змін. та доп.).

Романюк О.І. Громадяни та релігійні об’єднання як суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері свободи совісті // Экономика и право. – 2004. – № 1. – С. 107 – 111.

 

Т е м а7. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади.

2. Система та види органів виконавчої влади.

З а в д а н н я

1. На засіданні уряду розглядався проект акту, яким визначався порядок здійснення державними органами контролю за переміщенням транспортних засобів через митний кордон України. В процесі обговорення документу з’ясувалося, що для запровадження зазначеного порядку необхідно вирішити питання про кількість підрозділів митних органів, які здійснюватимуть контроль у даній сфері. В результаті Кабінетом Міністрів України було прийнято два документи: одним затверджено порядок здійснення контролю, а іншим – доручено Державній митній службі України забезпечити встановлення оптимальної кількості відповідних підрозділів митних органів.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Визначте форму актів, які були прийнятні урядом у даному випадку.

2. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою встановив граничну чисельність військовослужбовців та працівників центрального апарату Міністерства оборони України. Відповідно до зазначеного урядового акта у 2007 році в центральному апараті Міністерства можуть працювати не більше 1281 осіб, з них 256 військовослужбовців, а у 2008 році – не більше 1277 осіб, з них 241 військовослужбовців.

Чи належить до компетенції уряду вирішення подібних питань? Відповідь обґрунтуйте.

3. Державною податковою адміністрацію України спільно із Міністерством внутрішніх справ України виданий наказ, яким затверджено Порядок внесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікації номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів. Порядком передбачено, що фізичні особи, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків, зобов’язані подати до органу державної податкової служби свій паспорт для внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи вправі Державна податкова адміністрація України своїм рішенням зобов’язувати фізичних осіб вчиняти певні дії? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на нормативні положення.

4. Громадянин К. звернувся до голови районної державної адміністрації із скаргою на бездіяльність селищного голови. У скарзі К. відзначав, що він три місяці тому звернувся до селищного голови із заявою, в якій просив взяти його на облік як такого, що потребує поліпшення житлових умов. Від селищного голови К. не отримав будь-якої відповіді чи повідомлення.

Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на скаргу К.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и та л і т е р а т у р а

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21.12.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 6. – Ст. 207.

Дискреційні повноваження та адміністративний розсуд в діяльності органів виконавчої влади // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 275 – 284.

Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах // Право України. – 2006. – № 8. – С. 3 – 8.

Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади // Вісн. АПрН України. – 2002. – № 2 (29) – С. 47 – 59.

Лагода О. Адміністративний розсуд та межі його застосування // Право України. – 2006. – № 12. – С. 109 – 112.

 

Т е м а 8. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Система, завдання і функції місцевих органів виконавчої влади.

2. Повноваження та форми діяльності місцевих органів виконавчої влади.

3. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и та л і т е р а т у р а

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170. (з наступ. змін. та доп.).

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.99 р. // Там же. – 1999. – № 20 – 21. – Ст. 190. (з наступ. змін. та доп.).

Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України. – 2002. – № 12 – С. 118 – 122.

Янюк Н., Бориславська О. Правове регулювання взаємодії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій: проблеми делегування повноважень // Право України. – 2006. – № 6 – С. 19 – 24.

 

Т е м а 9. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Державні службовці: поняття, види та правовий статус.

2. Проходження державної служби: поняття й стадії.

З а в д а н н я

1. Громадянин К. подав документи до конкурсної комісії на заняття посади заступника керівника Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. Конкурсна комісія зажадала від К. відомостей про його доходи і зобов’язання фінансового характеру та вклади в банках членів його сім’ї. Громадянин К. відмовився надати таку інформацію, посилаючись на недоторканість особистого життя й таємницю вкладів, тому конкурсна комісія відмовила йому в розгляді документів.

Чи законне рішення комісії? Дайте обґрунтовану відповідь.

2. В одному з управлінь Міністерства освіти і науки України проводилось атестування державних службовців. Державним службовцям О. та П. про проведення їх атестування було повідомлено за 5 днів до засідання атестаційної комісії.

На засіданні атестаційної комісії, яка складалась із двох членів – голови та секретаря, було прийнято рішення про невідповідність О. та П. займаним посадам. За наказом міністра О. та П. звільнено з займаних посад як таких, що «не пройшли атестування».

Чи законне рішення відносно О. та П.? Який порядок проведення атестування державних службовців? Куди О. та П. можуть звернутися за захистом своїх прав?

3. Лейтенанта міліції Р. було звільнено з органів внутрішніх справ у зв’язку з тим, що він, будучи у нетверезому стані, нецензурно лаявся у громадському місці. Про таку поведінку Р. йшлося у протоколі про адміністративне правопорушення, який згідно із ст. 15 КУпАП був надісланий начальнику лейтенанта міліції Р. для вирішення питання про відповідальність останнього.

Вирішить питання про законність звільнення Р. з органів внутрішніх справ.

4. Начальник одного з управлінь у складі державної адміністрації області гр. М. придбав за свої кошти та на своє ім’я на аукціоні пакет акцій підприємства, що приватизується.

За рішенням суду гр. М. був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення спеціальних обмежень (заняття підприємницькою діяльністю), які встановлені щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Чи законне рішення суду? Відповідь обґрунтуйте.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и та л і т е р а т у р а

Про державну службу: Закон України від 16.12.93 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490 (з наступ. змін. та доп.).

Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.95 р. // Там же. – 1995. – № 34. – Ст. 266 (з наступ. змін. та доп.).

Коломоєць Т., Гулєвська Г. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні // Право України. – 2006. – № 10. – С. 60 – 64.

Янчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України. – 2005. – № 2. – С. 67 – 70.

 

Т е м а 10. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЇХ ВИДИ

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Поняття функцій державного управління.

2. Види функцій державного управління.

 

Л і т е р а т у р а

Дацій О. Адаптація функцій державного управління до інноваційного розвитку // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2004. - № 3. – С. 50-55.

Скрипнюк О.В. Забезпечення прав людини – головна мета державного управління //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 5. – С. 59-69.

Марченко В.Б. Концептуальне розуміння державного управління, як методологічна основа правового регулювання управлінських функцій державних органів // Часопис Київського ун-ту права. –2006. - № 4. – С. 106-111.

 

Т е м а 11. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Поняття форм державного управління, їх види.

2. Види правових актів управлення та вимоги до них.

3. Порядок прийняття та чинність правових актів управління.

З а в д а н н я

1. Головний державний санітарний лікар області за результатами перевірки дотримання санітарного законодавства всіма суб’єктами господарювання, які зареєстровані в області і ввозять на її територію з-за кордону сировину для виготовлення харчових продуктів, ухвалив рішення у формі постанови. Зазначеним рішенням санітарний лікар тимчасово заборонив реалізацію окремих видів сировини до отримання висновків санітарно-епідеміологічної експертизи, а також заборонив виробництво та вилучив з обігу харчові продукти, виготовлені з використанням такої сировини.

За ініціативою державного санітарного лікаря була проведена нарада за участю представників обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, митної служби, а також інших зацікавлених осіб, на якій обговорювалися питання забезпечення дотримання законодавства у даній сфері.

Чи відповідає рішення головного санітарного лікаря області вимогам законодавства? Дайте обґрунтовану відповідь. Охарактеризуйте форми управлінської діяльності, обрані представником влади у наведеній ситуації.

2. Наказом Державної податкової адміністрації України затверджено узагальнююче податкове роз’яснення щодо застосування Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва». У роз’ясненні відзначено, що доходи державних та комунальних підприємств не можуть оподатковуватися за спрощеною системою.

В наказі Державна податкова адміністрація України підкреслює, що зазначене податкове роз’яснення надане на підставі п. 4.4 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Дайте юридичний аналіз ситуації. Яка форма управлінської діяльності обрана у даному випадку органом виконавчої влади?

3. Голова Київської міської державної адміністрації видав розпорядження «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажного транспорту в м. Києві», яким передбачив, що у центральну частину міста вантажні автомобілі і механічні транспортні засоби можуть заїжджати лише за наявності спеціальних перепусток. На виконання розпорядження наказом Головного управлінням транспорту, зв’язку та інформатизації міської державної адміністрації затверджено Положення про порядок оформлення документів та видачі дозволів (перепусток) для заїзду вантажних автомобілів та механічних транспортних засобів в центральну частину м. Києва. Зазначений наказ зареєстрований а Головному управлінні юстиції в м. Києві.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дані акти чинному законодавству?

4. Міська рада прийняла рішення «Про встановлення правил додержання тиші у місті та громадських місцях», згідно з яким під час проведення на центральних вулицях міста зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових заходів заборонено використовувати мікрофони й гучномовці, гучний спів і викрики, а також інші джерела побутового шуму.

Чи відповідає зазначене рішення вимогам закону? Дайте обґрунтовану відповідь.

Л і т е р а т у р а

Афанас’єв К.К. Адміністративні договори: реалії та перспективи: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 180 с.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 207 – 238.

Правові акти управління як провідна форма реалізації повноважень органів виконавчої влади // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 284 – 289.

 

Т е м а 12. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Поняття адміністративно-правових методів, їх види.

2. Поняття і риси адміністративного примусу.

3. Класифікація заходів адміністративного примусу.

З а в д а н н я

1. Інспектор державної пожежної охорони, проводячи перевірку дотримання правил пожежної безпеки в супермаркеті ТОВ „Сніг”, виявив низку порушень. Зокрема, недотримання вимог щодо обладнання торгівельного залу створило загрозу виникнення пожежі, а відсутність запасного виходу у разі виникнення пожежі перешкоджатиме евакуації людей. За результатами перевірки директорові ТОВ „Сніг” було направлено припис про усунення виявлених порушень. Робота супермаркету була припинена. Директор звернувся зі скаргою до районного прокурора. На його думку, слід встановити винних у недотриманні правил протипожежної безпеки й притягнути їх до відповідальності, а не створювати умови, за яких юридична особа несе збитки.

Дайте мотивовану відповідь на скаргу.

2. У зв’язку з поширенням у місті захворювання на дифтерію студентам вузу було зроблено профілактичне щеплення. Даючи юридичну оцінку зазначеним заходам, студенти юридичного вузу С. і Г. засперечались: перший відніс щеплення до числа заходів адміністративного примусу, а другий – заперечував.

Ваша думка з цього питання. Свою відповідь обґрунтуйте.

3. Громадянин Н., який вчинив дрібне хуліганство, був затриманий працівником міліції за допомогою співробітника митної служби, який проходив поряд. Працівник міліції вдягнув наручники та наніс удар гумовою палицею гр. Н за те, що той відмовився сідати в патрульну машину.

Визначте правомірність дій працівника міліції. Якщо ви дійдете висновку, що вони неправомірні, складіть проект скарги. Що б змінилось в ситуації за умови, що палицю і наручники застосував співробітник митної служби?

4. Громадянина Іспанії О., який перебував у транзитній зоні міжнародного аеропорту «Бориспіль», затримали працівники митної служби України. При затриманні О. пояснили, що його підозрюють у приховуванні предметів контрабанди, а тому він має бути підданий особистому огляду.

Громадянин Іспанії стверджував, що він не порушував закон, заперечував проти проведення особистого огляду й просив негайно запросити представника дипломатичної установи держави, громадянином якої він є. Працівники митної служби вимоги О. проігнорували й провели особистий огляд у присутності двох понятих.

Охарактеризуйте застосовані у даному випадку заходи. Чи відповідають дії працівників митних органів вимогам чинного законодавства? Відповідь обґрунтуйте.

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Митний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Ін Юре, 2002. – 404 с. (з наступ. змін. та доп.).

Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.02.91 р. // ЗП Уряду УРСР. – 1991. – № 3. – Ст. 18 (з наступ. змін. та доп.).

Коломоєць Т.О. Адміністративний примус в публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.

Комзюк А.Т. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. – 2004. – № 4. – С. 46 – 49.

 

Т е м а 13. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності, її законодавчі засади

(семінарське заняття)

П л а н

1. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

2. Законодавство про адміністративні правопорушення, його особливості і місце у системі національного законодавства.

3. Законодавчі засади адміністративної відповідальності.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – № 4. – С. 5 – 250 (з наступ. змін. та доп.).

Колпаков В. Адміністративна відповідальність: сутність, поняття і підстави // Вісник прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 75 – 79.

Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності // Право України. – 2006. – № 2. – С. 9 – 12.

 

Т е м а 14. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЙОГО СКЛАД

О с н о в н і п и т а н н я

1. Поняття адміністративного правопорушення, його ознаки.

2. Склад адміністративного правопорушення.

З а в д а н н я

1. Міська рада прийняла рішення «Про адміністративну відповідальність за порушення громадського порядку», в якому встановила, що за дрібне хуліганство особа, яка вчинила правопорушення, має бути піддана штрафу або виправним робам строком до 15 діб.

Чи законне рішення міської ради? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. За рішенням державного інспектора рибоохорони гр. П. притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства. В постанові про накладення адміністративного стягнення зафіксовано, що П. незаконним способом, використовуючи сітку, ловив рибу у ставку, який належить ТОВ “Світанок”. Прокурор опротестував дану постанову. В протесті відзначено, що гр. П. повинен відповідати за дрібне розкрадання колективного майна.

Порівняйте склади правопорушень, про які йдеться у завданні, та висловити свою точку зору щодо обґрунтованості позиції прокурора.

3. Чотирнадцятирічний С. учинив дрібне хуліганство. 15 січня 2006 р. щодо його матері гр. М. був складений протокол про адміністративне правопорушення, згідно з яким вона підлягає відповідальності за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При розгляді справи в суді М. пояснила, що вона не позбавлена батьківських прав, однак її син проживає окремо від неї та її чоловіка – у своєї бабусі, тому вона не може відповідати за виховання сина.

Яке рішення може постановити суд у даному випадку? Відповідь обґрунтуйте.

4. Громадяни Д. та Ц. – керівники різних акціонерних товариств з участю державного капіталу – використовували службовий автомобіль в особистих цілях. Автомобіль належав акціонерному товариству, головою якого був гр. Д. Інспектор ДАІ склав протокол про вчинення громадянами Д. та Ц. корупційного діяння. Протокол інспектор передав до суду.

Обґрунтуйте позицію суду щодо можливості притягнення до відповідальності громадян Д. та Ц.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – № 4. – С. 5 – 250 (з наступ. змін. та доп.).

Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.95 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266 (з наступ. змін. та доп.).

Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за Господарським кодексом України // Проблеми законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – № 72 – С. 79 – 83.

Зуй В.В. Особливості складів та адміністративної відповідальності посадових осіб за корупційні діяння // Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність: Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару (11-12 травня 2001 р.). – Х.: Східно–регіональний центр гуманітарно–освітніх ініциатив, 2003. – С. 97 – 100.

Гуржій Т. Предмет адміністративного делікту // Право України. – 2006. – № 7. – С. 25 – 27.

 

Т е м а 15. СИСТЕМА ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.017 с.)