ТОП 10:

З БОКУ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА(для самостійної роботи)

П л а н

1. Державний та недержавний контроль в управлінні: їх співвідношення.

2. Контрольні повноваження інститутів громадянського суспільства.

 

Л і т е р а т у р а

Федоровська О. Громадський контроль в галузі охорони довкілля: проблеми та перспективи // Юридична Україна. – 2005. – № 4 – С. 70-74.

Федоровська О. Громадський контроль в галузі охорони довкілля // Право України. – 2006. – № 2 – С. 113 – 115.

Шестак С.В. Цивільний, громадянський та громадський контроль до визначення понять // Національний університет внутрішніх справ. Вип. 35. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ. - 2006. – С. 36-43.

 

Т е м а 26. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Звернення громадян, їх види.

2. Вимоги до звернень громадян.

3. Порядок розгляду звернень громадян.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (з наступ. змін. та доп.).

Баклан О. Про звернення громадян: деякі питання правотворчості та правозастосування // Право України. – 2007. - № 3. – С. 89-92.

Тимощук В.П. Деякі недоліки правового регулювання розгляду звернень громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 4. – С. 113-122.

Шевченко Є. Реалізація конституційних прав громадян на звернення потребує удосконалення // Право України. – 2002. – № 3 – С. 106 – 109.

Янюк Н. Право громадян на звернення до органів влади: форми його реалізації // Вибори та демократія. – 2006. - № 1. – С. 85-89.

 

Т е м а 27. ПОНЯТТЯ І ВИДИ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Ознаки адміністративно-правових режимів, їх класифікація.

2. Заходи, які запроваджуються при встановленні адміністративно-правових режимів, їх загальна характеристика.

3. Гарантії законності в умовах адміністративно-правового режиму.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27.02.91 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 16 . – Ст. 198 (з наступ. змін. та доп.).

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. // Там же. – 2000. – № 23. – Ст. 176 (з наступ. змін. та доп.).

Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 р. // Там же. – 2000. – № 42. – Ст. 348 (з наступ. змін. та доп.).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. // Там же. – 2000. – № 28. – Ст. 224 (з наступ. змін. та доп.).

Про державну таємницю: Закон України в редакції від 21.09.99 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 42. – Ст. 2075 (з наступ. змін. та доп.).

Адміністративно-правові режими: їх призначення, зміст та види // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 103 – 114.

Берлач А., Сіліна А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади // Право України. – 2006. – № 8 – С. 16 – 19.

 

Т е м а 28. Правові засади галузевого,

Міжгалузевого та регіонального управління

(семінарське заняття)

П л а н

1. Поняття галузевого управління, його зміст.

2. Органи галузевого управління.

3. Поняття, зміст та організація міжгалузевого управління.

4. Зміст та особливості регіонального управління.

5. Система органів регіонального управління.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.99 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 20 – 21. – Ст. 190 (з наступ. змін. та доп.).

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21.12.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 6. – Ст. 207.

Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій: Указ Президента України від 03.04.2005 р. // Там же. – 2005. – № 14. – Ст. 707 (з наступ. змін. та доп.).

Авер’янов В.Б. Система органів виконавчої влади України: огляд конституційно-правових засад // Часопис Київського ун-ту права. – 2003. – № 2. – С. 3 – 7.

 

Т е м а 29. ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

(семінарське заняття)

П л а н

1. Характер державного управління економікою.

2. Система органів управління економікою.

3. Діяльність органів управління економікою: загальна характеристика змісту і форм.

4. Функції і компетенція органів управління економікою.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и та л і т е р а т у р а

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

Положення про Міністерство економіки України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2007 р.// Там же. – 2007. – № 39. – Ст. 1563.

Державне регулювання економікою: Підручник / За ред. І.Р. Михасюка. – Львів: НТП, 1999. – 640 с.

Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові взаємовідносини. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 1999. – 299 с.

Т е м а 30. УПРАВЛІННЯ ОБОРОНОЮ І НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

(семінарське заняття)

П л а н

1. Правові основи управління обороною і національною безпекою.

2. Система органів управління обороною і національною безпекою.

3. Загальна характеристика форм і методів управління обороною і національною безпекою.

4. Компетенція органів управління обороною і національною безпекою.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382 (з наступ. змін. та доп.).

Про Раду Національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.98 р.// Там же. – 1998. – № 35. – Ст. 237 (з наступ. змін. та доп.).

Про оборону України: Закон України в редакції від 05.10.2000 р. // Там же. – 2000. – № 49. – Ст. 420 (з наступ. змін. та доп.).

Про збройні сили України: Закон України в редакції від 05.10.2000 р.// Там же. – 2000. – № 48. – Ст. 410 (з наступ. змін. та доп.).

Положення про Міністерство оборони України: Затв. Пост. Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 р. //Офіц. вісн. України. – 2006. – № 31. – Ст. 2237.

Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України. – К.: Текст, 2005. – 350 с.

 

Т е м а 31. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ

(семінарське заняття)

П л а н

1. Система органів внутрішніх справ, їх завдання і функції.

2. Правові основи діяльності органів внутрішніх справ.

3. Загальна характеристика форм і методів діяльності органів внутрішніх справ.

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и

Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступ. змін. та доп.).

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.92 р. // Там же. – 1992. – № 29. – Ст. 397 (з наступ. змін. та доп.).

Про загальну структуру і численність Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 10.01.2002 р. // Там же. – 2002. – № 16. – Ст. 115 (з наступ. змін. та доп.)

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 40. – Ст. 2687.

 

Т е м а 32. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ

ЮСТИЦІЄЮ

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Зміст і характер державного управління юстицією.

2. Органи управління юстицією.

3. Загальна характеристика форм і методів державного управління юстицією.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Положення про Міністерство юстиції України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 45. – Ст. 3020.

Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 14.02.2007 р., зареєстрований 14.02.2007 р. // Там же. – 2007. – № 12. – Ст. 459.

Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України. – 2000. – № 8. – С. 38 – 42.

Федькович О. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя // Право України. – 2006. – № 9. – С. 86 – 89.

 

Т е м а 33. УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАУКОЮ

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Правові основи управління освітою і наукою.

2. Система органів управління освітою і наукою.

3. Функції і компетенція органів управління освітою і наукою.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Про освіту: Закон України в редакції від 23.03.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 21. – Ст. 84 (з наступ змін. та доп.).

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України в редакції від 01.12.98 р. // Там же. – 1999. – № 2–3. – Ст. 20 (з наступ змін. та доп.).

Битяк Ю.П. Адміністративне право в освіті // Проблеми вищої юридичної освіти: Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції (м. Харків, 18 – 19 грудня 2001 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2002. – С. 126 – 128.

Вікторов В. Нові моделі управління освітою // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66 – 71.

Пережняк Б.А. Форми і методи державного регулювання та управління в науковій та науково-технічній діяльності // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – № 17 – С. 65 – 75.

 

Т е м а 34. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Правові основи управління охороною здоров’я населення.

2. Система органів управління охороною здоров’я населення.

3. Функції і компетенція органів управління охороною здоров’я населення.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и та л і т е р а т у р а

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19 (з наступ змін. та доп.).

Гладун З. Адміністративно-правовий статус Міністерства охорони здоров’я України // Право України. – 2006. – № 7. – С. 15 – 19.

Пліш Б., Волошенко Л., Жук В. Державне управління охороною здоров’я в умовах реформування галузі: аналіз світового досвіду та шляхи використання в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 161 – 168.

Мазурок О.В. Шляхи вдосконалення державного і регіонального управління охороною здоров’я в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези V міжнародного наукового конгресу, 26 лютого 2005 р. - Х.: Магістр, 2005. – С. 77 – 78.

Гладун З. Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоров’я // Право України. – 2005. – № 5. – С. 25 – 28.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Адміністративне право» та формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання.

Формами самостійної роботи студентів є:

· доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;

· підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання завдань по темах практичних занять;

· робота в інформаційних мережах;

· складання конспектів по темах, що виносяться на самостійне вивчення.

Результативність самостійної роботи виявляється під час поточного модульного контролю знань та підсумкового оцінювання успішності студентів у сесію.

 

 

ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
  Кількість кредитів ECTS: ф-ти №6, №7–5,1; інші – 5,4     Модулів: 3     Змістовних модулів: 6     Загальна кількість годин: ф-ти №6,№7–182; інші – 192     Тижневих годин: 4-6     «Право»     7.06001 «Спеціаліст»     Обов’язкова:   Модуль І   Лекції: 76     Практичні (семінарські) заняття: ф-т №7–28; інші–40   Модуль ІІ Індивідуальна робота: 22   Модуль ІІІ   Самостійна робота: ф-т №6 – 44; ф-т №7 – 56; інші – 54   Види контролю: поточний модульний контроль; іспит  

 

Навчальна дисципліна «Адміністративне право» складається з 6 змістовних модулів:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.015 с.)