РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ(РЕФЕРАТІВ)

Реферат (контрольна робота) складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел.

Вступ реферату, контрольної роботи є важливим елементом твору. У ньому потрібно окреслити наукову й суспільну вартість обраної теми, провести аналіз використаної літератури, відзначити здобутки й недоліки праць, прослідкувати процес розвитку й накопичення наукових знань з теми, чітко викласти завдання своєї роботи, пояснити структуру (чому саме вибрані проблеми найбільш точно відповідають загальному задуму роботи).

Основна частина змісту реферату, контрольної роботи передбачає самостійний виклад матеріалу з посиланнями на наукову літературу й опубліковані документальні джерела. Текст кожного розділу має відповідати його назві, а зміст всієї праці – її заголовку. Виклад матеріалу повинен бути послідовним, логічним, стислим. Розробка кожного питання починається з його визначення, з висвітлення змісту подій, факту, процесу чи явища, які студент аналізує. В кінці кожного розділу підбивається підсумок, в якому стисло визначається місце подій, фактів, явищ в історичному процесі, які досліджувалися студентом, їх вплив на подальший розвиток України.

У висновках узагальнюються підсумки реферату, контрольної роботи в цілому. Оформляється робота на аркушах форматом А 4 (210 х 297 мм.) Поля зверху, знизу по 1,5 см., зліва – 2 см., справа – 1 см. Робота виконується через 1,5 інтервали, 14 кеглем, шрифт – “Times”.

Титульний лист реферату (контрольної роботи) оформляється відповідно до зразка.

 

Зразок оформлення титульного листа реферату (контрольної роботи)

Київський міський педагогічний університет

Імені Б. Д. Грінченка

Кафедра історії України

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(РЕФЕРАТ)

 

з історії України: "______"

 

студента / ки /______________________

(прiзвище, iнiцiали)________________

____________групи___________курсу

_______________________ факультету

_______________________ відділення

Керівник: ________________________

(прізвище: ініціали)________________

Київ – 2005

 

Робота повинна бути написана власноруч. До рецензування подається оригінал тексту роботи. Ксерокопії до рецензування не приймаються. В рефераті, контрольній роботі, потрібно виділити ті розділи, які є рекомендованими.

Робота повинна завершуватися переліком використаної літератури та документальних джерел.

Обсяг контрольної роботи (реферату) має складати не менше 10-12 сторінок друкованого тексту.

Самостійна робота.

Самостійна робота студента, розрахована на 74 години. Вона є основною формою вивчення курсу історії України і спрямована на поглиблене вивчення окремих історичних проблем. Це допомагає студенту всебічно сприймати історичний процес та успішно засвоювати навчальний матеріал.

У пропонованому плануванні визначена тематика самостійної роботи, стосовно кожної з визначених програмою тем. У плані також зазначені форми контролю за науково-пошуковою діяльністю студентів. Ними є: індивідуальна співбесіда, написання рефератів до семінарських занять згідно плану, семінари, усний іспит та ін. Термін перевірки самостійної роботи визначається кожним викладачем окремо (під час семінарських занять та додаткових консультацій, що проводяться за визначеним кафедрою “Історії України “графіком).

 

 

Орієнтовний робочий план самостійної роботи студентів з історії України.

№ п\п Тема К-ть годин Вид роботи Форма контролю
Тема:Первісне суспільство. Початок цивілізації на території України. Ознайомлення з експозицією Українського історичного музею. Індивідуальна співбесіда.
Тема:Зародження Української державності. Київська Русь. Ознайомлення з експозицією історичного музею. м. Києва Індивідуальна співбесіда.
Тема:Литовсько-польська доба української історії. Виникнення українського козацтва (XIV–XVII ст.).   Написання рефератів до семінару № 1, 2 Перевірка рефератів
Тема:Козацько-гетьманська держава (1648–кінець XVIІІ ст.). Робота з науковою літературою та історичними джерелами в бібліотеці. Перевірка рефератів
Тема:Україна у складі Російської та Австрійської імперій (ХІХ ст.). Написання рефератів до семінару № 3 Вибіркове індивідуальне опитування. Перевірка рефератів
Тема: Українська національна-демократична революція 1917-1920 рр. Вивчення історичних документів та наукової літератури Індивідуальна співбесіда
Тема: Міжвоєнний період в історії українського народу (1921-1939 рр.) Підготовка рефератів до семінару № 4 Повідомлення на семінарах
Тема: Україна в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки (1939-1954). Вивчення історичних джерел та наукової літератури Індивідуальна співбесіда
Тема:Україна в часи “хрущовської відлиги”, “застою” та перебудови (1955-1991).   Вивчення та конспектування Юридичних джерел, що засвідчують незалежність та суверенність України Індивідуальна співбесіда Повідомлення на семінарах
10. Тема:Розбудова Української незалежної держави. Національно-державне відродження українського народу (1991-2007) Підготовка письмових повідомлень Перевірка письмових робіт

ОРІЄНТОВНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Первісний лад на території України. Найдавніші поселення.

2. Східні слов’яни. Походження, розселення, суспільний устрій, світогляд.

3. Рабовласницькі держави в Північному Причорномор’ї та в Криму.

4. Утворення, політичний, соціально-економічний розвиток Київської Русі.

5. Культура Київської Русі: архітектура, живопис, літописання, література, освіта.

6. Запровадження християнства на Русі, його вплив на духовний розвиток суспільства.

7. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу.

8. Утворення Галицько-Волинської держави. Роман Великий.

9. Данило Галицький, його політика. Занепад Галицько-Волинської держави.

10. Україна у складі Великого князівства Литовського.

11. Україна під владою Польщі. Люблінська та Берестейська унії.

12. Культурні процеси в Україні кінця ХІV – першої половини ХVІ ст.

13. Козацтво України: виникнення, заснування Запорозької Січі, господарство, адміністративний, соціальний та політичний устрій.

14. Зростання феодально-кріпосницького та національно-релігійного гніту в Україні в другій половині ХVІ – першій пол. ХVІІ ст.

15. Козацько-селянські повстання у кінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.

16. Козацькі походи проти турків і татар. Хотинська війна. Петро Конашевич Сагайдачний.

17. Національно-культурне піднесення в Україні в другій половині ХVІ-першій половині ХVІІ ст. Роль українських братств у відродженні національної культури.

18. Причини, характер, рушійні сили Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

19. Формування української національної держави у 1648-1654 рр.

20. Зовнішня політика гетьманської держави Богдана Хмельницького.

21. Переяславська угода. “Березневі статті” 1654 р.

22. Україна у другій половині ХVІІ ст. Поділ України на Лівобережну і Правобережну.

23. Боротьба проти турецько-татарської агресії в 70-х – на початку 80-х рр. ХVІІ ст. Іван Сірко.

24. Посилення визвольної боротьби на Правобережній Україні наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. Семен Палій.

25. Обмеження російським самодержавством автономії України в першій половині ХVІІІ ст.

26. Північна війна та Україна. Гетьманування Івана Мазепи.

27. Гетьман Пилип Орлик. Конституція 1710 р.

28. Гайдамацький та опришківський рух першої половини ХVІІІ ст. Олекса Довбуш.

29. Ліквідація Гетьманщини. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський.

30. Піднесення гайдамацького руху. Коліївщина.

31. Духовне життя України у ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія.

32. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії (кінець ХVІІІ ст. – початок ХІХ ст.). Стан економіки, антифеодальні рухи.

33. Україна у першій половині ХІХ ст. Адміністративно-територіальні зміни.

34. Піднесення антикріпосницької боротьби у першій третині ХІХ ст. Устим Кармелюк.

35. Кирило-Мефодіївське товариство та його значення.

36. Національне відродження в Галичині. “Руська трійця”, її діяльність.

37. Національний рух на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. Формування політичних партій.

38. Перші масові робітничі і соціал-демократичні організації в Україні.

39. Робітничий та селянський рух початку ХХ ст.

40. Піднесення українського національного руху в період 1905 – 1907 рр.

41. Шовіністичний наступ проти українського національного руху 1907 – 1910 рр.

42. Столипінська аграрна реформа та політична реакція в Україні.

43. Піднесення визвольної боротьби в Україні в 1912 – 1914 рр. Ювілей Тараса Шевченка в 1914 р.

44. Соціально-економічний, політичний розвиток західноукраїнських земель перед Першою світовою війною. Молодіжно-спортивні організації “Січі”, “Соколи”.

45. Україна у першій світовій війні.

46. Піднесення національно-визвольного руху в лютому – березні 1917 року. Гасло автономії України.

47. Центральна Рада, її універсали.

48. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Загострення стосунків з Радянською Росією.

49. Боротьба за владу в Україні. Ультиматум Раднаркому Центральній Раді та утворення Радянської УНР.

50. Брестський мир і Україна. Окупація України австро-угорськими військами.

51. Українська держава Павла Скоропадського.

52. Відродження УНР. Директорія та політика її уряду.

53. Національно-визвольний рух в західноукраїнських землях. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Акт Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р.

54. Утворення УСРР. Внутрішня політика Раднаркому України. Селянсько-повстанський рух.

55. Голод 1921-1923 рр. в Україні.

56. Україна в період нової економічної політики (НЕП – 1921-1928 рр.). Входження УСРР до складу Радянського Союзу.

57. Політика українізації 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. Здобутки і трагічні втрати.

58. Проведення індустріалізації в Україні.

59. Колективізація сільського господарства в Україні та її наслідки. Голодомор 1932-1933 рр.

60. Становище у сфері культури в 20–30-х рр. ХХ ст.

61. Західноукраїнські землі у 20–30-х рр. ХХ ст.

62. Початок Другої світової війни. Договори СРСР і Німеччини та питання щодо українських земель.

63. Перший період Великої Вітчизняної війни (червень 1941 – листопад 1942 рр.).

64. Український народ в період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни (1943 р.). Бої за Лівобережну Україну, Донбас.

65. Завершальні бої за визволення України (1944 р.).

66. Діяльність ОУН, бойові дії УПА, їх оцінка.

67. Діяльність радянських партизанських формувань та антифашистського підпілля в Україні.

68. Втрати України під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Перехід до мирного будівництва.

69. Суперечливий характер суспільно-політичного та культурного життя в Україні кінця 40-х – початку 50-х рр.

70. Соціально-економічні процеси та лібералізація суспільного життя України у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр.

71. Наростання кризових явищ в соціально-економічному та політичному житті України в 70-х – першій половині 80-х рр.

72. Перебудовчі процеси другої половини 80-х рр., їх наслідки.

73. Розвиток демократичного руху в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.

74. Проголошення суверенітету України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.

75. Питання релігії в Україні в сучасний період.

76. Визнання України як незалежної держави. Діяльність України на міжнародній арені.

77. Світове українство. Українська діаспора.

78. “Помаранчева” революція: причини, суть, наслідки.

79. Вибори до Верховної Ради (2006 р.). Конституційна реформа: її суть та наслідки в Україні.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.009 с.)