ТОП 10:

З наведених визначень грошей правильним є: гроші цеа) кристалізація мінової вартості;

б) загальний товар-еквівалент;

в) продукт домовленості людей;

г) засіб обміну;

д) засіб платежу;

е) все перелічене.

 

17. Строкові вклади входять до складу грошових агрегатів:

а)М0;

б) М1

в)М2

г) Невходять до складу грошових агрегатів взагалі.

18. Норма обов'язкового резервування для банків уводиться з метою:

а) обмеження грошової маси в обороті;

б) підвищення ліквідності банків;

в) посилення фінансової сталості банків;

г) підвищення конкурентоспроможності банків.

19. Банк відкрив депозит на суму 10 000 грн. Норма обов'яз­кового резервування — 25 %. Цей депозит дає можливість банку збільшити суму позичок на:

а) невизначену величину;

б) 7500 грн;

в) 10 000 грн;

г) 30 000 грн.

20. Загальна маса грошей збільшується кожний раз, коли комер­ційні банки:

а) збільшують свої вклади в центральному банку;

б) збільшують обсяги позичок, наданих населенню;

в) збільшують свої зобов'язання за вкладами населення.

21. Якщо норма обов'язкового резервування для банків дорівнює 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

а) 0

б) 1

в) 10

г) 100.

22. До складу грошової бази відносять:

а) обов'язкові банківські резерви;

б) готівка в касах підприємств;

в) депозити в центральному банку;

г) готівкові гроші, що перебувають на рахунках у населення;

д) готівка в касах комерційних банків.

23. З названих процесів мають причинно-наслідкові зв'язки такі:

а) зростання державних видатків і обсягу грошової маси;

б) скорочення прибуткового податку й обсягу грошової маси;

в)зростання трансфертних платежів і скорочення обсягу грошової маси;

г) зростання податків на корпорації і обсягу грошової маси.

24. Грошовий оборот складається із секторів:

а) грошового обігу та фінансів;

б) грошового обігу, фінансового та кредитного секторів;

в) грошового обігу та кредитного сектору.

25. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує не­обхідну для обороту (Кн), то матимуть місце такі явища:

а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

в) надлишок купівельної спроможності.

26. Рівень монетизації економіки визначається:

а) як співвідношення грошової маси до валового внутрішнього про­дукту;

б) як співвідношення валового внутрішнього продукту до грошової маси;

в) як співвідношення грошової маси до валового національного продукту.

27 Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий_оборот в Україні:

а) банкноти;

б)акредитиви;

в) розмінні монети;

г) депозитні гроші;

д) казначейські білети.

28. Залучені ресурси комерційного банку становлять 1000 тис. грн, норма обов'язкового резерву — 15 %. Якими будуть у цьому разі кредитні ресурси комерційного банку (тис. грн)? Виберіть правильну відповідь:

.а)1000

б)850;

в) 150.

29. Якщо величина готівки становить\2К)) млн грн, поточних вкладів — 400 млн грн, ощадних вкладів — 290 млн грн, строко­вих вкладів — 350 млн грн, то грошовий агрегат М2 дорівнює:

а) 610 млн грн;

6) 900 млн грн;

в)1250 млн грн;

д) 400 млн грн.

30. Агрегат МІ охоплює:

а) металеві й паперові готівкові гроші та чекові вклади;

б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) металеві й паперові готівкові гроші та всі банківські депозити;

г) всі гроші та «майже гроші».

31. До потоків «втрат» належать такі грошові потоки:
а) олата імпорту;

б) заощадження;

в)рподатки;

г) правильні відповіді а) і в).

32. До потоків «ін'єкцій» належать такі грошові потоки:

а)оплата експорту;

б) державні позики;

в) інвестиції;

г) державні закупівлі.

33. Параметри попиту на гроші визначають такі чинники:

а) ціни на товари;

б) обсяги виробництва;

в) процентна ставка;

г) доходи населення;

д) грошово-кредитна політика центрального банку.

34. Між пропозицією грошей і грошовим мультиплікатором існує зв'язок:

а) прямо пропорційний;

б) обернено пропорційний.

35.Розподіліть на дві групи наведені сектори грошового ринку згідно з їх належністю до ринку грошей і ринку капіталів:

а) ринок короткострокових фінансових активів; г

б) ринок середньострокових позик; к

в) ринок короткострокових позик; г

г) ринок цінних паперів; к

д) ринок довгострокових позик. к

36. Як впливає зміна норми обов'язкового резервування на пропозицію грошей:

а) прямо;

б) обернено;

в) не впливає.

37. Грошова система — це:

а) сукупність платежів у національній та іноземних валютах;

б) сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами;

в) форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

г) те саме, що й грошовий оборот;

д) грошові відносини між економічними суб'єктами;

є) сукупність кредитних та фінансових установ у державі;

ж) центральний банк і комерційні банки.

38. Грошова система держави містить такі елементи:

а) назва грошової одиниці;

б) види податків;

в) фінансові установи, які діють у країні;

г) масштаб цін;

д) валютний курс;

е) види страхування, які передбачені законодавством країни;

ж) облікова ставка процента;

з) законні платіжні засоби;

і) організація платіжного обороту;

к) норма обов'язкового резервування коштів;

л) операції з цінними паперами на відкритому ринку;

м) органи, що регулюють грошовий обіг;

н) види кредитів;

о) процентні ставки комерційних банків.

39. Законними платіжними засобами у грошовій системі держави є:

а) казначейські векселі;

б) комерційні векселі;

в) казначейські білети;

г) банківські білети;

д) державні облігації;

є) акції корпорацій;

ж) платіжні доручення;

з) монета;

і) чеки;

к) акредитив.

40. Інструментами грошово-кредитної політики НБУ є:

а) облікова відсоткова ставка;

б) податкова ставка;

в) відсоткові ставки комерційних банків;

г) норма обов'язкового резервування депозитів комерційних банків?

д) дозвіл чи заборона центральним банком окремих видів операцій комерційним банком (КБ);

є) операції на відкритому ринку;

ж) страхування кредитів;

з) диверсифікація кредитів;

і) лімітування центральним банком кредитних операцій КБ;

к) рефінансування центральним банком комерційних банків.

41. Органами, що регулюють грошовий оборот, є:

а) центральний банк;

б) міністерство фінансів;

в)ломбарди;

г) комерційні банки;

д) страхові компанії;

є) органи місцевої влади;

ж) міністерство економіки;

з) торговельні заклади;

і) видовищні заклади;

к) податкові органи;

л) митниця.

42 Грошово-кредитна політика — це:

а) регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської справи;

б) регулювання і контроль банківської діяльності з боку держави;

в) система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на за­ безпечення стабільності національної грошової одиниці;

г) сукупність економічних, правових та організаційних заходів, здійснюваних центральним банком у сфері валютних відносин;

д) система регулювання валютного курсу;

є) регулювання грошово-кредитних відносин між державами;

ж) регулювання облікових відсоткових ставок центральним банком.

43.Стратегічними цілями грошово-кредитної політики Національного банку України є:

а) забезпечення коштами малого та середнього бізнесу;

б) підпорядкування корпоративних інтересів окремих банків суспі­льним інтересам усієї банківської системи;

в) зростання виробництва в країні;

г) розвиток машинобудування;

д) забезпечення зростання інвестицій у виробничу сферу;
є) підвищення зайнятості населення;

ж) розвиток освіти та науки у державі;

з) подолання інфляції;

і) стабілізація цін;

к) зростання народонаселення в країні.

44. Проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України — це:

а) стабілізація процентних ставок за кредитами комерційних банків;

б) прискорення платіжного обороту;

в) накопичення товарних запасів у країні;

г) зниження рівня цін і тарифів;

д) стабілізація рівня цін і тарифів;

є) пожвавлення ринкової кон'юнктури;

ж) розвиток кредитної кооперації;

з) стримування ринкової кон'юнктури;

і) розвиток мережі установ комерційних банків.

45. Тактичними цілями грошово-кредитної політики Націона­льного банку України є:

а) зростання грошової маси у населення;

б) зростання грошової маси у юридичних осіб;

в) прискорення зростання грошової маси в обороті;

г) прискорення зростання коштів на кореспондентських рахунках

комерційних банків;

д) стимулювання зростання коштів на кореспондентських рахункахкомерційних банків;

є) стримування (обмеження) зростання грошової маси в обороті;

ж) зростання процентів за кредит;

з) зниження процентів за кредит;

і) стабілізація цін та тарифів;

к) зростання грошових доходів малого та середнього бізнесу.

46. Зниження облікової ставки центрального банку впливає на грошову масу в такий спосіб:

а) прискорює зростання грошової маси у фізичних осіб;

б) стримує зростання грошової маси в обороті;

в) прискорює зростання грошової маси в юридичних осіб;

г) обмежує вкладення коштів у цінні папери;

д) стимулює зростання грошової маси в обороті;

є) грошова маса в обороті залишається незмінною;

ж) стимулює зростання банківського кредитування економіки.

47 .Сеньйораж — це:

а) процентна ставка за строковими депозитами фізичних осіб;

б) різниця між ринковою ціною акції та її номіналом;

в) прибутковість банківської операції;

г) дохід, що його одержує чекодавець;

д) дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей);

є) дохід від транспортування грошей інкасаторами;

ж) витрати на утримання каси банку;

з) доходи від касових операцій банку;

і) прибуток монетного двора;

к) процентний дохід банку за трастовими операціями.

48. Держава ставить такі завдання перед грошовою системою країни:

а) забезпечити економічну незалежність країни;

б) забезпечити бездефіцитність державного бюджету;

в) мінімізувати витрати обігу всієї маси грошей;

г) забезпечувати кредитними ресурсами комерційні банки;

д) не допускати знецінення грошової одиниці;

є) забезпечувати своєчасне надходження коштів до державного бю­джету;

ж) забезпечувати оперативність у розширенні чи скороченні грошо­вої маси в обігу залежно від потреб економіки;

з) забезпечувати ліквідність та прибутковість комерційних банків;

і) забезпечувати своєчасне погашення кредитів позичальниками;
к) забезпечувати кредитування малого та середнього бізнесу.

49. Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції:

а) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

б) падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної ва­люти; поглиблення товарного дефіциту;

в) зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

г) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; зменшення товарного дефіциту.

50. Виникнення критичної точки інфляції пов'язане з такими процесами:

а) з переходом від зростання цін, що відстає від зростання маси грошей, до випереджувального зростання цін;

б) з виникненням і швидким поширенням бартерних операцій, що звужують товарну основу грошової маси в обігу;

в) з відставанням темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропозиції.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.021 с.)