ТОП 10:

Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує."Кембріджзьке рівняння" - Md = К*Р*У, де Md - попит на гроші (касові залишки), К - коеф., що виражає частину річного доходу, яку суб’єкти зберігають у ліквідній формі (коеф. Маршала), Р - середній рівень цін, У - обсяг виробництва у натуральній вазі

6. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники "кебріджської школи"

Два мотиви попиту на шроші: 1)трансакційний мотив (щоб щось купити, для поточного споживання, це поточні каси. Залежить від доходу); 2)застережливий мотив.Цей компонент грошового попиту пропорційний номінальним доходам (провсяк випадок, який виходить за межі нормального функціонування).

7. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів зформулювали представники “кембріджської школи”? =пит№6

8. Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях:

1)Кейнсіанців:

*а) процентна ставка;

б) дивіденди;

в) валютний курс;

г) фіскальна політика;

*д) інвестиції;

е) банк;

ж) державні облігації.

2)Монетаристів:

*а) ціна товару;

б) касові залишки;

в) пропозиція грошей;

*г) емісія грошей;

д) кредити;

е) бюджетні ресурси;

ж) сукупний попит на товари.

9. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії грошей?

*1)обгрунтував роль грошей у ринковій економіці;

*2)змістив центр аналізу ролі ціни з довготривалого періоду на короткй період з тим, щоб “прив’язати” гроші до економічного циклу;

3)вплив грошей на реальну економіку на короткострокових інтервалах здійснюється по постулатах кількісної теорії;

*4)вплив грошей на реальну економіку здійснюється перш за все через процент;

*5)доповнив мотиви кембріджської версії формування касових залишків “спекулятивним” мотивом;

*6)встановив зв’язок грошової маси з нормою процента;

*7)обгрунтував зв’язок між процентом та інвестиціями;

*8)відкрив новий механізм зв’язку між грошима і виробництвом;

*9)відмовився від класичних постулатів кількісної теорії, у Кейнса зникло “М” , яке прямо можна змінювати.

10. Визначіть, які з названих положень відносяться до монетаристської теорії М.Фрідмана:

1)на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить бюджет;

*2) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить центральний банк і банківська система;

?3)механізм управління масою грошей (М) зводиться переважно до підтримання її стабільності: “М” повинно змінюватися, але ці зміні повинні бути обгрунтованими, щоб середній рівень цін непомітно змінювався протягом тривалого часу;

4)маса грошей в обігу повинна зростати:

а) швидше від зростання ВВП;

*б) відповідно до росту ВВП;

г) відставати від росту ВВП;

5)відставання “М” від росту ВВП компенсується:

*а) зростанням швидкості обігу грошей;

б) зменшенням швидкості обігу грошей;

в)зростанням цін;

г) зниженням цін.

11. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей.

1)Гроші відіграють важливу роль в економіці;

2)кейнсіанці погодилися з монетаристами в тому, що причиною інфляції є надмірна грошова маса, а основним шляхом подолання інфляції є жорстке регулювання грошової маси;

3)для кейнсіанців % ставки були важливим фактором розвитку економіки і монетаристи в своїх рекомендаціях почали використовувати %-ну політику.

12. Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:

?1)використовуються кейнсіанські постулати в управлінні “М”;

?2)проводиться монетаристська, по М.Фрідмену, антиінфляційна політика;

*3)Національний банк України в одні періоди керувався кейнсіанськими “рецептами”, а в інші монетаристськими;

4)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтуються виключно на фіскально-бюджетний механізм;

?5)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтується виключно на грошово-кредитний механізм.

6)Державний бюджет не відділено від грошово-кредитного механізму НБУ.

13. Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму:

1)номіналістична теорія грошей;

2)кейнсіанско-неокласичний синтез;5

3)класична кількісна теорія грошей; 1

4)неокласична (монетаризм);2

5)неокейнсіанський напрямок;4

6)кейнсіанська версія.3

1. Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:

а) М0;

б) М1;

*в) М2;

г) не входять до складу вказаних грошових агрегатів.

2. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:

* а) обмеження грошової маси;

б) щоб запобігти вилученню вкладів;

в) підвищення прибутковості банків;

*г) підвищення ліквідності банків;

д) покриття дефіциту державного бюджету.

3. В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:

а) невизначену величину;

*б) 7500 грн.;

в) 10000 грн.;

г) 30000 грн.;

д) 40000 грн.

4. Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки:

а) збільшують свої вклади в центральному банку;

?б) збільшують обсяги позичок своїм клієнтам-юридичним особам;

?в) збільшують свої зобов’язання по поточним рахункам шляхом залучення готівкових грошей на вклади населення;

*г) вилучають частину вкладів у центральному банку.

5. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

а) 0;

* б) 1;

в) 10;

г) 100.

6. До складових грошової бази відносяться:

а) обов’язкові банківські резерви;

*б) готівка в касах банків;

*в) резерви на коррахунках комерційних банків у центральному банку;

*г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;

д) всі наведені відповіді вірні.

7. Які зі слідуючих процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками?

*а) зростання дефіциту державного бюджету і збільшення обсягу грошової маси;

б) скорочення подоходного податку і зменшення обсягу грошової маси;

в) зростання трансфертних платежів і скорочення обсягу грошової маси;

г) зростання податків на корпорації і збільшення обсягу грошової маси.

8. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у середньому 5 обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:

а) в 5 разів більше номінального ВНП;

*б) складає 20% номінального ВНП;

в) дорівнює відношенню: 5/ВНПном;

г) неможливо визначити.

9. Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті грошова маса:

а) збільшується на величину, меншу від загальної суми депозитів;

б) збільшується на величину, що дорівнює загальній сумі депозитів;

*в) збільшується на величину більшу від загальної суми депозитів;

г) не збільшується і не зменшується.

10. Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:

а) грошового обігу та фіскально-бюджетного обороту;

б) грошового обігу, фіскально-кредитного обороту, кредитного обороту;

*в) грошового обігу та фінансово - кредитного обороту.

11. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то які явища матимуть місце:

а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

*в) надлишок купівельної спроможності.

12. Як визначається рівень монетизації економіки:

*а) як відношення грошової маси на кінець року до валового внутрішнього продукту за відповідний рік;

б) як відношення валового внутрішнього продукту за рік до грошової маси на кінець року;

в) як відношення середньомісячної грошової маси до валового національного продукту за рік.

13. Які гроші належать до неповноцінних:

*а) готівкові гроші;

б) золоті монети;

*в) депозитні гроші;

*г) електронні гроші.

14. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:

*а) банкноти;

б) акредитиви;

*в) розмінні монети;

*г) депозитні гроші;

д) казначейські білети;

є) платіжні доручення.

15. Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн. грн., норма обов’язкового резерву – 15%. На коррахунку в НБУ станом на 1 червня банк має 3,5 млн.грн. і в касах готівкою – 0,5 млн. грн. Виходячи з цих даних визначіть станом на 1 червня:

а) загальний обсяг резерву банку; 3,5+0,5 =4млн.грн.

б) обсяг обов’язкового резерву;20*0,15=3млн.грн.

в) обсяг вільного резрву.4-3=1млн.грн.

16. Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:

а) повноцінні гроші;

*б) неповноцінні гроші;

в) обидва види.

17. Якщо станом на 1 червня маса готівки поза банками складає 2,1 млрд.грн., готівка в касах банків – 0,5 млрд.грн. поточних вкладів – 4,0 млрд.грн., ощадних вкладів – 2,9 млрд.грн., строкових вкладів – 3,5 млрд.грн., то чому будуть дорівнювати:

а) агрегат Мо;2,1 млрд.грн.

б) агрегат М1;4+2,1+2,9=9 млрд.грн.

в) агрегат М3.9+3,5=12,5 млрд.грн.

18. Грошова база включає в себе:

а) металеві й паперові готівкові гроші та поточні вклади;

б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) готівка поза банками, готівка в касах банків та всі банківські депозити;

*г) вся готівка (поза банками і в касах банків) та кошти на коррахунках комерційних банків в НБУ.

19. Які грошові потоки відносяться до потоків “втрат”:

* а) оплата імпорту;

* б) заощадження сімейних господарств;

*в) чисті податки;

г) державні позики;

д) відплив грошового капіталу на світовий ринок.

20. Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:

* а) оплата експорту;

б) державні позики;

* в) інвестиції;

*г) державні закупки.

21. Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг:

а) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговується гротівковими грошами;

* б) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговує реалізацію матеріальних цінностей та послуг (продуктів та ресурсів);

в) це два різних явища, які не співвідносяться між собою;

г) це два тотожних між собою явища.

22. Яке з начедених визначень грошового обороту найбільш повно розкриває його економічний зміст:

а) це сукупність всіх платежів, які здійснюються в народному господарстві за певний період;

*б) це безперервний рух грошей в процесі суспільного відтворення;

в) це процеси формування і витрачання грошових доходів окремими економічними суб’єктами.

23. Як визначається коефіцієнт Маршала:

а) як відношення готівки поза банками до загальної маси грошей;

б) як відношення маси депозитних грошей до обсягу грошового обороту;

*в) як відношення загальної маси грошей до обсягу ВНП.

1. Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:

а) гроші як гроші;

б) гроші як капітал;

*в) гроші як гроші і як капітал;

г) кредит.

2. Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок:

а) грошовий ринок є сладовою частиною ринку грошей;

*б) ринок грошей є складовою частиною грошового ринку;

в) ці два ринки функціонують відокремлено і паралельно;

г) це дві назви одного і того ж ринку – фінансового.

3. Які з вказаних нижче ринків відносяться до ринку грошей, а які – до ринку капіталів:

а) ринок короткострокових цінних паперів; (РК)

б) ринок довгострокових цінних паперів;(РК)

в) валютний ринок;(РГ)

г) ринок середньо- та довгострокових банківських крдитів;(РК)

д) ринок короткострокових фінансових активів;(РГ)

є) ринок короткострокових банківських кредитів.(РГ)

4. Які фактори впливають на попит на гроші?

*а) зміна обсягів номінального ВНП, зміна депозитного відсотку та доходності цінних паперів;

б) зміна розмірів поточної каси, номінального ВНП та цін на товари та послуги;

в) зміна цін, рівноважної ставки відсотка, поточної каси.

5. Поточна каса – це:

а) залишки готівкових грошей в касах підприємств та організацій;

б) залишки готівкових грошей в касах підприємств, організацій та на руках в населення;

в) гроші, які потрібні економічним суб’єктам для здійснення поточних платежів;

г) залишок готівкових грошей та поточних депозитів;

*д) запас грошей, сформований під впливом трансакційного мотиву.

6. Пропозиція грошей на макрорівні дорівнює:

а) агрегату М2;

*б) агрегату М1;

*в) загальній масі грошей в обороті;

г) грошовій базі.

7. В результаті дії грошово-кредитного мультиплікатора:

а) збільшуються депозити в банківських установах;

*б) збільшується загальна маса грошей в обороті;

в) збільшується агрегат М0;

г) збільшується грошова база.

8. В поповненні маси грошей в обороті беруть участь:

а) Національний банк;

б) НБУ, комерційні банки, Міністерство фінансів;

в) комерційні банки, небанківські фінансово-кредитні установи;

*г) НБУ, комерційні банки;

д) державне казначейство, комерційні банки.

9. Що таке рівноважна ставка процента:

а) ставка процента, яка складається на ринку при масі грошей в обороті на рівні агрегату М2;

б) ставка процента, яка складається на ринку, коли маса грошей в обороті дорівнює сумі коштів, яку хочуть мати в своєму розпорядженні економічні суб’єкти;

*в) ставка процента, яка складається на ринку за умови, що пропозиція грошей співпадає з попитом на гроші.

10. Як впливає підвищення рівня процентної ставки на загальну масу грошей в обігу:

а) маса грошей збільшиться;

*б) маса грошей зменшиться;

в) маса грошей не зміниться.

11. Грошова база – це:

а) готівка, яка знаходиться в сейфах НБУ та комерційних банків;

*б) готівка поза банківською системою, в касах банків, та резерви комерційного банку на коррахунках в НБУ;

в) М0, готівка в касах банків, обов’язкові резерви комерційних банків на рахунках в НБУ;

г) готівка в обігу та депозити до запитання.

12. Величина грошово-кредитного мультиплікатора визначається:

а) обернено пропорційно грошовій базі;

*б) обернено пропорційно нормі обов’язкового резервування;

в) як відношення загальної маси грошей в обороті (агрегат М3) до обсягу грошової бази;

г) як відношення грошей, які надійшли в банківську систему ззовні (додатковий резерв), до норми обов’язкового резервування.

13. При збільшенні норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:

а) збільшується;

*б) зменшується;

в) не змінюється.

14. Облікова ставка процента – це:

а) це процентна ставка встановлена по облігаціям;

*б) це процентна ставка, по якій НБУ надає кредити комерційним банкам;

в) це процентна ставка встановлена по цінним паперам.

15. Канали прямого фінансування на грошовому ринку – це:

а) переміщення коштів від банківських установ до споживачів;

б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;

*в) переміщення коштів безпосередньо від їх власників до споживачів.

16. Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:

а) переміщення коштів від їх власників до споживачів в обмін на акції;

*б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;

в) переміщення коштів від їх власників до споживачів через банківські установи.

17. Рівновага на грошовому ринку наступає, коли:

а) всі відсоткові ставки рівновеликі;

б) облікова ставка і облігаційний процент рівновеликі;

*в) попит дорівнює пропозиції;

г) економічні суб’єкти хочуть мати в своєму розпорядженні стільки грошей, скільки пропонується на грошовому ринку.

18. Які фактори впливають на обсяг поточної каси:

а) зміна облікової ставки НБУ;

б) зміна депозитного процента та доходності цінних паперів;

в) зміна номінального обсягу валового національного продукту;

*г) зміна цін на товари та послуги.

19. Грошовий ринок – це:

*а) ринок, де продаються і купуються гроші ;

*б) ринок, де продаються і купуються цінні папери;

в) ринок, де продаються і купуються будь-які фінансові інструменти;

*г) фінансовий ринок.

20. Ціна грошей на грошовому ринку – це:

*а) плата, яку сплачує позичальник за користування грошима;

б) кількість товарів, які можна придбати за одну грошову одиницю;

в) процент;

г) різниця між ставками позичкового і депозитного процента.

1. Грошова система – це:

1)сукупність платежів у національній та іноземній валютах;

2)сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами;

*3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

4)те ж саме, що й грошовий оборот;

5)грошові відносини між економічними суб’єктами ;

6)сукупність кредитних та фінансових установ у державі;

7)центральний банк і комерційні банки.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.027 с.)