ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІВСТУП

 

 


 

 

Технологічна картка №

 

Найменування деталі « »

матеріал _______________ __________

Маршрутна технологія та інші показники

 

№ операції Найменування операції Обладнання Штучний час, хв. Розряд
         
         
         
         
         
         

Інші показники

1. Маса заготовки, кг _______________________________

2. Маса відходів, кг __________________________________

3. Кількість деталей на 1 машину, шт. ____________________

4. Річна виробнича програма, шт. ___________________

5. Двозмінний режим роботи підприємства, тривалість зміни – 8 год.

 

 


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ

 

Визначення виробничої програми дільниці

Виробнича програма (програма запуску деталей) та технологічний процес виготовлення деталі являються основою всіх організаційно-планових розрахунків роботи виробничих дільниць.

Програма запуску деталей у виробництво визначається за формулою:

Nз = Nв × j + Nз.ч + Nн.в + Nбр, шт. [6], с.4 (1)

де Nв – річна програма випуску виробів, шт.;

j – кількість деталей, що використовуються у виробі, шт.;

Nз.ч - кількість деталей, які випускаються у вигляді запасних частин (приймається в розмірі до 20% від Nв · j), шт.;

Nбр – кількість деталей, які компенсують технологічно неминучий брак деталей, розраховується за формулою:

, шт. [6], с. 4 (2)

де ал – плановий відсоток прихованого браку литва (2%);
а1...аm – відсоток технологічно неминучого браку (на операціях технологічного процесу слід приймати 1,5%, на фінішних операціях – 1%);

m – кількість операцій технологічного процесу;
Nнв – кількість деталей в незавершеному виробництві (приймається в розмірі 3% від Nв · j.), шт.

Програма запуску деталей у виробництво становить :

 

 

Визначення типу виробничого процесу

Тип виробництва встановлюється за ступенем спеціалізації (по середньому коефіцієнту завантаження) робочих місць. Середній коефіцієнт завантаження робочих місць технологічного процесу визначається в такій послідовності.

Розрахунок дійсного річного фонду часу роботи обладнання

Дійсний річний фонд часу роботи обладнання визначається за формулою:

[5], с.113 (3)

де Др – кількість робочих днів на рік (згідно з календарем);

Тзм – тривалість робочого дня в годинах;

f – втрати робочого часу на ремонт устаткування (6%);

n – кількість робочих змін на протязі доби.

1.2.2. Розрахунок кількості робочих місць по операціям технологічного процесу.

Розрахункова кількість робочих місць на кожній операції визначається за формулою:

,шт.од. [5], с. 117 (4)

де – норма часу виконання і-тої операції, хв.;

Кв – коефіцієнт, враховуючий виконання норм виробітку; Кв=1,1.

Прийнята кількість робочих місць (обладнання) /Мпр, шт./ на кожній операції визначається шляхом округлення розрахункової величини до цілого числа. Допускається перевантаження обладнання до 13%.

Наводиться приклад розрахунку кількості робочих місць на одну операцію:

,шт.од.

 

 

Прийнята кількість робочих місць становить:

Мпр005 =

Визначення коефіцієнта завантаження обладнання.

Коефіцієнт завантаження робочих місць по операціях визначається за формулою:

, [5], с. 117 (5)

Приклад розрахунку коефіцієнта завантаження робочого місця на одній операції:

005=

Розрахунок середнього коефіцієнта завантаження обладнання

Середній коефіцієнт завантаження робочих місць по дільниці визначається за формулою:

, [5], с. 117 (6)

де m – кількість операції технологічного процесу;

і – номер операції.

Kз.сер

Розрахунки кількості робочих місць та їх завантаження на інших операціях проводяться аналогічно і результати розрахунків зводяться до табл.1.

По величині середнього коефіцієнта завантаження можна стверджувати про тип виробництва.

Якщо:

Кз.сер. = 1,0 ... 0,5 – масове виробництво;

 

Кз.сер. = 0,5 ... 0,1 – крупносерійне виробництво;

Кз.сер. = 0,1 ... 0,05 – середньосерійне виробництво;

Кз.сер. ≤ 0,05 – дрібносерійне та одиничне виробництво.

На підставі одержаних результатів розрахунків вибираємо тип виробництва – масовий.

Отримані розрахунки помістимо в зведену відомість прийнятих робочих місць та їх завантаження за технологічними операціями в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1.Зведена відомість прийнятих робочих місць та їх завантаження за технологічними операціями

№ опер. Операції технологічного процесу Штучний час, хв. Кількість робочих місць Коефіцієнт завантаження робочих місць
Розрахункова Прийнята
         
         
         
         
         
         
  Разом       Кз.сер=

ПЛАНУВАННЯ ФОНДІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПО КАТЕГОРІЯХ ПЕРСОНАЛУ ДІЛЬНИЦІ

Річний фонд заробітної плати персоналу цеху складається з річного фонду зарплати основних, допоміжних робітників та інженерно-технічних працівників.

Планування фонду заробітної плати основних робітників дільниці.

Річний фонд заробітної плати основних робітників визначається за відрядними розцінками з урахуванням кількості виготовленої продукції.

ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ

Розрахунок інших витрат.

Вартість послуг інших підрозділів підприємства, спрямованих на покращення експлуатації устаткування орієнтовно складають 5% суми витрат за попередніми статтями і обчислюються за формулою:

Зінш = 0,05 × З, грн. [6], с.18 (39);

 

де З – сумарні витрати на утримання та експлуатацію
устаткування (табл. 4.1.).

Зінш = грн.

Отримані розрахунки витрат на утримання та експлуатацію устаткування занесемо в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1.Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

№ п/п Стаття витрат Величина показника, грн.
  Відновлення і капітальний ремонт устаткування    
Експлуатація устаткування:  
  а) допоміжні матеріали  
б) силова електроенергія  
в) оплата праці допоміжних робітників  
Поточний ремонт устаткування і транспортних засобів    
  а) поточний ремонт устаткування  
б) запасні частини і матеріали  
в) поточний ремонт транспортних засобів  
г) поточний ремонт технологічного оснащення  
Утримання та експлуатація цехового транспорту  
  а) пальне, зарядка акумуляторів  
б) запасні частини і допоміжні матеріали  
Знос інструментів та пристроїв  
  Всього З =
Інші витрати  
  РАЗОМ Ву=

ЦЕХОВІ ВИТРАТИ

 

Розрахунок інших витрат

Інші витрати цеху складають 2,5% від суми попередніх витрат.

Результати розрахунків цехових витрат зводимо в таблицю 5.1.

 

Таблиця 5.1. Зведена відомість цехових витрат

№ п/п Стаття витрат Величина показника, грн.
Витрати на оплату праці апарату управління  
Амортизаційні відрахування.  
Утримання будівель, споруд, інвентарю.  
    а) опалення цеху і вентиляція  
б) електроенергія для освітлення виробничих приміщень  
- місцеве;  
- загальне  
в) вода для побутових потреб  
г) матеріали для господарських і побутових потреб  
д) оплата послуг інших підрозділів по утриманню будівлі цеху.  
Поточний ремонт будівель, споруд, інвентарю  
Проведення випробувань, дослідів, раціоналізація та винахідництво    
Охорона праці  
Знос малоцінного та швидкозношуваного інвентарю  
  Всього  
Інші витрати Зінш2 =
  Разом Вц=

 

 


Обчислення фондовіддачі.

Фондовіддача (по собівартості) обчислюється як відношення вартості готової продукції (Тсоб) до вартості основних фондів (Фос):

, грн. [1], с.116 (60)

Фв = грн.

ДОДАТКИ

 

 

Додаток 1. Тарифна сітка

Умови праці Форма оплати праці Годинні тарифні ставки по розрядах, грн.
І ІІ ІІІ IV V
Нормальні Погодинники 0,66 0,69 0,76 0,87 0,98 1,14
Відрядники 0,70 0,71 0,78 0,90 1,02 1,19

 

Додаток 2.Середньомісячні оклади інженерно-технічних працівників

Посада Оклад, грн.
Начальник цеху  
Старший майстер  
Змінний майстер  
Технолог  
Контролер  
Нормувальник  

 

Додаток 3.Величина коефіцієнту додаткової виробничої площі

Площа в плані, м2 Значення коефіцієнту
До 2
2…4 3…5
4…6
6…10 2…5
10…20

 

Додаток4. Характеристика окремих видів верстатів.

Найменування верстатів Тип верстата Габарити, м Оптова ціна, тис.грн. Встанов- лена потужність кВт Категорія ремонтної складності УРО
           
           
           
           
           
           

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.

 

2. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання. – Львів: Світ, 1996.

 

3. Рассчёты экономической эффективности новой техники: Справочник. Под общей редакцией К.М. Великанова: Л. Машиностроение. Ленинград. Отд., 1989.

 

4. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002.

 

5. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібн. – К.: “Каравела”, 2003.

 

6. Організація виробництва. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”. Організаційно-планові розрахунки виробничої дільниці механічної обробки. – Кіровоград: КДТУ, 2003.


 

 

ВСТУП

 

 


 

 

Технологічна картка №

 

Найменування деталі « »

матеріал _______________ __________

Маршрутна технологія та інші показники

 

№ операції Найменування операції Обладнання Штучний час, хв. Розряд
         
         
         
         
         
         

Інші показники

1. Маса заготовки, кг _______________________________

2. Маса відходів, кг __________________________________

3. Кількість деталей на 1 машину, шт. ____________________

4. Річна виробнича програма, шт. ___________________

5. Двозмінний режим роботи підприємства, тривалість зміни – 8 год.

 

 


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.026 с.)