ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставте замість крапок літери, перевірте їх правопис за «Словником іншомовних слів».…нст…тут, ін…ц…ат…ва, інту…ц…я, кр…тер…й, пр….ор…тет, д…сгармон…я, р…зюме, пр…амбула, р…ф…р…ндум, пр…с-р…л…з, пр…з…нтац…я, пр…йскурант, інт…л…г…нт, п…р…ф…р…я, пр…з…д…нт, інт…л…кт, квал…ф…кац…я, ф…ном…н, абон…м…нт.


Практичне заняття № 3

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО, НАУКОВОГО І РОЗМОВНОГО СТИЛІВ

План

1. Поняття «мовний стиль», «функціональний стиль», «стилістична норма».

2. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

3. Науковий стиль, особливості наукового стилю.

4. Характеристика офіційно-ділового стилю.

5. Особливості розмовного стилю.

Література

1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Арій, 2009.

Аудиторна практична робота

Відредагуйте словосполучення.

Працювати по сумісництву; посол за особливим дорученням; по способу утворення; по стану здоровʼя; по власному бажанню; по старій звичці; по тарифу; по тій причині, що…; по умові; по статуту; по запрошенню; по професії; працюю по гнучкому графіку; магазин по продажу молокопродуктів; проректор по навчальній роботі; екзамен по українській мові; зупинка по вимозі; некоректно по відношенню до мене; учитель по покликанню.

Прочитайте уривки з текстів документів. Відредагуйте, якщо є в тому потреба. Запишіть правильно.

1. Щоб поліпшити учбовий процес в інституті, вважаю потрібним…

2. Звернутися в педагогічний університет з проханням подати допомогу в укомплектуванні штата вожатих.

3. Протягом отоплювального сезону 2005 року у моїй квартирі не працювали пристрої отоплення.

4. Я неоднократно зверталась до ЖЕКу-3 (начальник Бєляєв А.Т.) з просьбою відремонтирувати чи замінити частину труб, але, крім обіцянок, нічого не зробили.

5. Прошу Вас прийняти заходи по ремонту системи отоплення, а також притягнути до суворої відповідальності винуватих у байдужому відношенні до жителів будинку № 7 по вул. Гоголя.

Установіть, зразком якого функціонального стилю є поданий уривок. Схарактеризуйте лексико-семантичні та стилістико-граматичні особливості тексту, заповніть таблицю.

Стиль Основна функція Сфера вживання Мовні особливості
Лексика (записати) Синтаксис (вказати кількість)
Загально вживані слова Терміни Іншомовні слова Прості речення Прості ускладнені Складні речення
                 

 

Педагогіка як система знань про навчання виховання і систему освіти може вважатися найдавнішою. Адже людство з самого початку свого існування завдяки саме цій системі передавало досвід від одного покоління до іншого. Але як наука педагогіка оформилася саме завдяки Яну Амосу Коменському. Пізніше на межі 19-20 століть уже з системи педагогічних наук відділилася психологія яка з самого початку розвивалася в надрах педагогіки психологічні знання ідеї і доктрини були спрямовані на забезпечення завдань пов'язаних з навчанням і вихованням.

Педагогіка – це фундаментальна суспільна наука яка вивчає закономірності здійснення навчально-виховної діяльності а також функціонування системи освіти.

Використання слів "педагогіка" "дидактика" і т.д. як термінів ми пов'язуємо з ім'ям видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського батька педагогічної науки людини яка вперше розробила науковий апарат педагогіки як науки.


Перекладіть подані словосполучення. З кількома (на вибір) складіть короткий діалог.

По месту работы, при условии, по просьбе, по ошибке, при исполнении служебных обязанностей, при подписании договора, принимать меры, занимать должность, принимать участвие, действовать на основании, действующее законодательство, в соответствии требованиям, источник финансирования.

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Проаналізуйте речення щодо правильності вживання слів, поясніть характер допущених помилок.

1. По цих питаннях була прийнята постанова районного комітету народного контролю з вказівкою термінів виконання недоліків. 2. Злочинні дії засудженого були сполучені із зломом дверей. 3. Петро Іванович знаходиться зараз у стані відрядження. 4. Керівники понесли суворі стягнення за виконання державних планів. 5. Службові документи т. Олексів Марії Петрівни замінити на Петрунько у зв’язку з виходом в брак. 6. Пам’ятайте, що дотримання правил користування газовим приладами є запорукою нещасних випадків.

Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи калькування.

В двух словах, в конце концов, в порядке исключения, в противном случае, ввести закон в силу, ввести запрет (на что-либо), вы правы, вынести благодарность, выписка из протокола, денежные средства, добиваться расположения, заказное письмо, зайти в тупик, круглый год, на мой взгляд, на протяжении года, на ступень выше, наносить вред, приступаем к обсуждению, текучесть кадров, сеть предприятий, ужесточить требования.


Практичне заняття № 4

ТЕКСТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВИДИ ТЕКСТІВ, КОМПОЗИЦІЯ ТЕКСТУ. ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ТЕКСТУ

 

План

1. Поняття тексту.

2. Мовні стилі.

3. Види текстів за стилістичними ознаками, типом мовлення, за зв’язком.

4. Композиція тексту. Правила побудови тексту.

Контрольні запитання:

1. Розкрийте поняття «текст».

2. Назвіть мовні стилі й охарактеризуйте їх.

3. Назвіть види тексту. Як розподіляються тексти за типом мовлення?

4. Поділ текстів за зв’язком.

5. Як будується текст? Що являє собою його композиція?

 

Література

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 624 с.

2. Коваль А.П. Ділове спілкування: навч. посібник. - К.: Либідь, 1992. - 280 с.

3. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навчальний посібник. - К.: АртЕк, 1999. - 264с.

4. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. - К.: Літера ЛТД, 2003.

5. Учіться висловлюватися / П.І. Білоусенко, Ю.О. Арешенков, Г.М. Віняр та ін. – К.: Рад. шк., 1990. – 126 с.

Аудиторна практична робота

Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Виділіть у тексті абзаци. Схарактеризуйте будову висловлювання.

На відміну від багатьох наук, пізнавати які можна лише в лабораторних умовах чи у певних ситуаціях, соціологія – наука про те, з чим ми стикаємося щодня. Тож вивчаючи її, ми вчимося і світ бачити по-новому, можемо його пояснити, краще розуміти. Відомий англійський соціолог Ентоні Гіденс обґрунтовано пропонує розглянути із соціологічного погляду звичайну каву. Соціологічна уява дозволяє побачити в ній і ранковий ритуал прокидання, і супровід комунікації («піти на каву»), і міжнародні зв'язки, і великий бізнес. На питання «що робить соціолог у суспільстві?» можна дати відповідь – вивчає його. І це відповідь одразу на два запитання: про те, що вивчає соціологія, і про те, що роблять соціологи в суспільстві.

► Який вид зв’язку (ланцюговий чи паралельний) характерний тексту? Відповідь обґрунтуйте.

Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок, який виражав би тему висловлювання. Перепишіть, визначаючи межі речень і розставляючи потрібні розділові знаки.

Рослини і тварини були предметом пильної уваги наших предків адже свою залежність від них люди відчували на кожному кроці предки гадали ніби природа живе за тими самими законами споріднення що й вони і немов між ними та природою існують особливі зв’язки більше того люди вважали навіть що рослини й тварини є тими далекими предками від яких бере початок їхній рід іменами котрих вони себе називали роди та племена що займалися рибальством мали за священних риб морських тварин мисливці обирали кенгуру ведмедя у збирачів коріння ягід горіхів священними були корисні їм рослини (з часопису).

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.006 с.)