Перекладіть українською мовою нижчеподаний рекомендаційний лист.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перекладіть українською мовою нижчеподаний рекомендаційний лист.Уважаемый Юрий Антонович,

я получил Ваше письмо с просьбой дать объективную рекомендацию господину Савельеву Илье Степановичу, который ходатайствует о должности заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей в Вашей фирме.

Господина Савельева я знаю с 2004 года, т.е. с того времени, как он начал работать в нашем объединении. Бесспорно, Илья Степанович – человек чуткий, отзывчивый, инициативный, пользуется авторитетом среди коллег. Однако, к сожалению, я не могу взять на себя ответственность дать высокую оценку его профессиональным качествам. Тем более, что должность, которую он хочет занять, достаточно ответственная и требует большого опыта в нашей сфере и навыков общения с зарубежными партнёрами, которых у господина Савельева, к сожалению, нет. Полагаю, что, пройдя определенный курс подготовки, он смог бы справиться с функциональными обязанностями, к выполнению которых на данный момент он, наверное, не готов.

Искренне сожалению, если этим письмом я разочаровал Вас. Однако, принимая во внимание наше многолетнее сотрудничество и понимая важность выбора кандидатуры на должность заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей, считаю своим долгом дать Вам правдивую информацию.

С уважением _____________

подпись

Завдання до тексту:

· проаналізуйте використання займенників у тексті. Відшукайте речення, у якому порушено норму вживання займенника;

· визначте, які словесні штампи використовуються в тексті цього рекомендаційного листа.

 

Домашнє завдання

 

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Замініть неправильно наведені мовні одиниці такими, що є нормативними для офіційно-ділового стилю.

Чергова платіж, договір на торгівлю та мореплавання, строк виконання робіт за договором підряду, предметний показник, обмінний буфер, базувати данні, мати дефіциту.

3. Уведіть до речень подані словосполучення: збоку – з боку; по-друге – по друге; набагато – на багато; удень – у день; зранку – з ранку; наприклад – на приклад.

 


Практичне заняття № 6

ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИСУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

План

1. Порядок слів у реченні.

2. Координація підмета і присудка.

3. Складні випадки керування.

4. Однорідні члени речення.

5. Особливості використання дієприкметникового і дієприслівникового зворотів.

6. Складнопідрядне речення в офіційно-діловому мовленні.

 

Література

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 279-286.

2. Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С. 113-124.

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С. 319-324

4. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С. 122-131.

5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005. – С. 211-228.

 

Аудиторна практична робота

1. Користуючись радіоповідомленням, трансформуйте текст у пояснювальну записку, написану на ім’я декана Вашого факультету.Пригадайте типові звороти, що вживаються в такій мовленнєвій ситуації; правила оформлення пояснювальної записки.

Радіоповідомлення

Сьогодні вранці жителі нашого міста зрозуміли: зима прийшла – і, як завжди, несподівано. Мороз незначний – 5-6 градусів з позначкою мінус, але північно-західний вітер приніс снігопад. Снігом занесено основні транспортні шляхи, зупинки, що, безперечно, порушує роботу місцевого транспорту. Комісія з надзвичайних ситуацій вжила необхідних заходів, проте нормальний робочий ритм у місті обіцяє лише на 10.00 годину, оскільки осадки не припиняються.

Установивши смислові відношення між частинами складного речення, вставте пропущений сполучник, обумовлений цими відношеннями.

1. ... під час проведення дізнання буде виявлено підстави для закриття кримінальної справи, орган дізнання має право винести постанову про закриття кримінальної справи. 2. Договір позички є безвідплатним, ... сторони прямо домовилися про це у договорі. 3. .... з кризовою ситуацією в країні, банки скоротили кількість видачі кредитів і їх види. 4. На жаль, ми вимушені нагадати Вам про строки сплати недотримки, .... вони чітко зазначені в договорі. 5. ... Ви неодноразово порушували умови контракту, ми попереджаємо про те, що контракт з Вами на новий строк продовжено не буде. 6. ... дипломна робота має зазначені недоліки (стилістичні огріхи, некоректне оформлення цитування тощо), вона є завершеним дослідженням і може бути рекомендованою до захисту.

Знайдіть помилки в реченнях, відкоригуйте. Поясніть характер помилок.

1. Притягнення керівника відділу до матеріальної відповідальності вірогідне, підписуючи звіт з неперевіреними даними. 2. У наказі зазначено, що на протязі 20-25 вересня 2008 року необхідно привести документацію у відповідність з діючими інструкціями. 3. Керівництво виробничої практики здійснюється фахівцями тієї установи, де студент проходить практику. 4. Обидва прилади потребувало ремонту. 5. У виступі першого проректора висвітлювалося його бачення втілення положень Болонської угоди в навчальний процес нашого закладу. 6. У наступний день ухвалу профспілкового комітету оприлюднили. 7. Успіх забезпечив досвід. 8. На ярмарку райони області представили овочі, фрукти, яблука, сливи, огірки і картоплю. 9. Більш за все студент Сидоренко О. любить і захоплюється історією Давнього Єгипту.

Перекладіть українською мовою, пам’ятаючи про складні випадки керування у словосполученнях.

Нуждаться в помощи, заслуживать внимания, оставить под вопросом, приняться за работу, вовлекать в работу, в порядке исключения, договор о жилищном найме, заведующий отделом, меры по предупреждению, пособие по безработице, названный в дальнейшем, прийти к согласию, считать возможным, уйти от ответственности.

Домашнє завдання

 

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

2. Користуючись словником іншомовних слів, поясніть значення названих термінів.

На думку Д.Х. Баранника (Українська мова на межі століть // Мовознавство. – 2001. – №3. – С. 40-47), на сучасному етапі спостерігаємо такі основні тенденції розвитку української літературної мови:

· інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української термінології, зокрема: а) суспільно-політичної: імідж, консенсус, брифінг, електорат, піар; б) бізнесової: реприватизація, менеджмент, інвестор, маркетинг, сертифікат; в)технічної: комп’ютер, принтер, факс, дискета та інші;

· переміщення певної частини спеціальної лексики до розряду широковживаної, зокрема економічно-фінансових термінів: аудитор, емісія, ліцензія, менеджер; юридично-правової лексики: державотворення, плюралізм; парламентсько-дипломатичної лексики: ротація, толерантний

· та інші тенденції.


Практичне заняття №7–8

КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

План

1. Основні форми усного професійного мовлення:

а) наголос (словесний, логічний, синтагматичний, фразовий);

б) темп мовлення;

в) голос;

г) умови правильного дихання;

ґ) милозвучність (евфонія).

2. Види і жанри усного професійного мовлення:

а) усний монолог;

б) доповідь;

в) виступ, промова, повідомлення;

г) складання плану та тез виступу;

ґ) роль невербальних засобів спілкування (міміка, жести, погляд, поза промовця).

3. Особливості ведення телефонної розмови.

4. Український мовленнєвий етикет:

а) категорії ввічливості (звертання, вітання, вибачення, прохання, подяка, прощання);

б) стандартні форми для вираження компліменту чи згоди.

Література

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.279-286.

2. Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.113-124.

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001. - С. 319-324

4. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.122-131.

5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: „Каравела”, 2005. – С.211-228.

 

Аудиторна практична робота

 

1. Як ви розумієте вислів: "Мова – це найважливіший засіб людського спілкування"?

2. Складіть план до теми (на вибір)

ü "Роль мови в процесі відродження української державності".

ü "Сім'я – це ключ до щастя".

ü "Освіта – скарб, праця – ключ до нього".

ü "Стежками рідної землі".

3. За поданими початками висловлювань знайдіть "третє зайве". Свій вибір обґрунтуйте. Що спільного, на вашу думку, в цих уривках?

Культура мовлення – це система вимог, регламентацій щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній). Умій слухати себе та інших з погляду нормативності. Будь вдячний тому, хто виправляє твої мовленнєві помилки. Свої ж зауваження, поради та рекомендації іншим роби тактовно, делікатно. Нормативність – це дотримання правил усного і писемного мовлення: правильне наголошування, інтонування, слововживання, будова речень, діалогу, тексту тощо.

 

4. Обґрунтуйте питання «Ввічливість – основа етикетного спілкування».

Запишіть етикетні формули вітання.

5. Змоделюйте типову ситуацію ділової телефонної розмови:

А) телефонуєте Ви;

Б) телефонують Вам.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.02 с.)