Тема 4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФССТВП). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФССТВП).План.

1. Основні поняття страхування тимчасової втрати працездатності.

2. Управління ФССТВП.

3. Джерела формування коштів ФССТВП.

4. Напрямки використання коштів ФССТВП.

Рекомендована література: 3, 5, 15, 17, 23.

4.1. Основні поняття страхування тимчасової втрати працездатності

Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності передбачає:

• необхідність матеріальної допомоги категоріям населення, які внаслідок певних обставин тимчасово не можуть брати участь в суспільно корисній праці (догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї, вагітність, пологи, догляд за малолітньою дитиною);

• часткову компенсацію витрат, пов'язаних з народженням дитини, смертю застрахованого або членів його сім'ї;

• надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності (далі також — Фонд) призначений для управління загаль­нообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, фінансуванням матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені законодав­чими актами щодо функціонування цього Фонду.

Основні принципи діяльності Фонду такі:

1. Визначення законодавством умов і порядку здійснення страхування з тимчасової втрати працездатності.

2. Державні гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав.

3. Формування та використання Фондом страхових коштів відповідно до законодавства.

4. Контроль за сплатою страхових внесків та використанням коштів Фонду.

5. Відповідальність Фонду та роботодавців за здійснення страхової діяльності з тимчасової непрацездатності та за реалізацію прав застрахованих на матеріальне забезпечення і соціальні послуги та ін.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) є органом, що здійснює керівництво і управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснює збір і акумуляцію страхових внесків та інших засобів, призначених для фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" (далі — Закону), і забезпечує їхнє надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.

Фонд належить до цільових страхових фондів.

Усі застраховані особи є членами фонду.

Фонд є самостійною некомерційною самокерованою організацією. Держава є гарантом надання матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам фондом, його стабільної діяльності.

Фонд є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного Герба України і його найменуванням, а також символіку, затверджену правлінням фонду і здобуває права юридичної особи з дня реєстрації статуту в спеціальному уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

Діяльність фонду регулюється Законами України і його статутом, що затверджується правлінням.

 

 

4.2. Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФССТВП)

 

Управління фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Управління фондом здійснюють правління і виконавча дирекція фонду. В Автономній Республіці Крим, областях і в містах Києві та Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління і виконавча дирекція відповідних відділень фонду.

До складу правління фонду входять по 15 представників держави, застрахованих осіб і роботодавців, що виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно.

Термін повноважень членів правління фонду складає шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.

Правління Фонду очолює голова, що обирається з членів правління Фонду терміном на два роки по черзі від представників кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини загальної кількості членів правління. Голова правління має двох заступників, що разом з головою представляють три сторони.

Засідання правління фонду проводяться відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше одного разу в квартал. Позапланові засідання правління фонду можуть проводитися з ініціативи його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління або за вимогою однієї третини членів правління фонду.

Правління правомочне приймати рішення при наявності на засіданні не менше двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів правління із присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Рішення правління фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками і застрахованими особами.

Виконавча дирекція фонду є виконавчим органом його правління, що забезпечує виконання рішень правління.

Вона є підзвітною правлінню фонду і здійснює діяльність від його імені в межах і в порядку, визначеному статутом Фонду і положенням про Виконавчу дирекцію фонду, затвердженого його правлінням.

Директор Виконавчої дирекції фонду входить до складу правління фонду з правом дорадчого голосу.

Правління відділення Фонду створюється на паритетних принципах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Кількісний склад правління відділення визначається правлінням фонду.

Положення про правління відділення фонду затверджується правлінням фонду.

Робочими органами виконавчої дирекції фонду і його відділень є виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Статутом фонду може бути передбачено створення виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень у районах і містах республіканського, Автономної Республіки Крим і обласного значення.

Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень і виконавчої дирекції фонду і здійснюють свою діяльність від імені фонду в межах і в порядку, передбаченому його статутом і положенням про виконавчі дирекції відділень фонду.

Виконавчі дирекції відділень фонду вирішують покладені на них задачі в тісній взаємодії з профспілковими органами, роботодавцями і місцевими органами виконавчої влади.

Директори виконавчих дирекцій відділень фонду входять до складу правлінь відділень із правом дорадчого голосу.

Керівників виконавчих дирекцій відділень фонду призначає і звільняє директор виконавчої дирекції фонду за узгодженням із правлінням відділення фонду.

Правління фонду:

1) визначає поточні і перспективні задачі;

2) затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність;

3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції із визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

4) визначає за узгодженням з Національним Банком України порядок надходження й обліку засобів Фонду;

5) розглядає й затверджує річний бюджет, звіт про його виконання;

6) визначає порядок фінансування й умови надання путівок на санаторно-курортне лікування й оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих);

7) здійснює контроль за цільовим використанням засобів, веденням і вірогідністю обліку і звітності за їх надходженням і використанням;

8) вирішує питання про формування і використання резерву засобів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення із розрахунку на місяць;

9) направляє і контролює діяльність виконавчої дирекції фонду, правлінь і виконавчих дирекцій його відділень;

10) обирає голів правлінь відділень і їх заступників;

11) розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора виконавчої дирекції і його заступників, а також приймає рішення про їхнє звільнення;

12) затверджує структуру органів фонду, чисельність їхніх працівників, асигнування на адміністративно-господарські витрати;

13) представляє фонд у взаєминах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, громадян, а також органами соціального страхування закордонних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана з захистом соціальних прав людини;

14) затверджує положення про правління відділень;

15) здійснює інші функції, передбачені статутом фонду.

Правління відділення фонду:

1) визначає поточні задачі відділення;

2) розглядає і затверджує у встановленому порядку річний бюджет, звіт про його виконання;

3) щорічно розглядає програму і кошторис (у розрізі регіонів) коштів з відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їхніх родин, що включає заходи щодо санаторно-курортного лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, заходи з позашкільного обслуговування;

4) представляє відділення фонду у взаєминах з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян;

5) здійснює інші функції, передбачені положенням про правління відділення фонду.

Виконавча дирекція фонду.

1) забезпечує збір і акумуляцію внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду;

3) здійснює матеріальне забезпечення і надає соціальні послуги за діючим Законом;

4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання засобів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

5) представляє інтереси страховика в судових та інших органах;

6) готує і подає на розгляд правління:

- пропозиції із розміру страхових внесків на наступний рік;

- проект бюджету фонду і звіт про його виконання;

- пропозиції з розміру резервних коштів;

7) виконує інші функції відповідно до положення про виконавчу дирекцію фонду.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.02 с.)