Тема13. Поняття та види відпусток.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема13. Поняття та види відпусток.  1. Визначити законодавство України за яким надається поняття щорічних відпусток та визначіть їх види.
  2. Охарактеризуйте види відпусток та визначіть їх тривалість.
  3. Визначіть категорію осіб які мають право на щорічну і додаткову відпустку.
  4. Визначіть порядок обчислення відпусток та порядок надання відпусток.
  5. Визначіть якій категорії осіб в обов’язковому порядку, а також за домовленістю сторін

надається відпустка без збереження заробітної плати та вкажіть її тривалість.

Література: 1, 2, 8, 9, 12, 13, 16,21,22.

Тематика рефератів:

1.Види відпусток за законодавством України.

2.Порядок надання щорічних відпусток.

Тестові завдання

Тест 1. Правові ознаки щорічної відпустки:

А - Надання її всім постійним працівникам.

Б - Надання в кожному робочому році.

В - Збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Г - Надання її всім працівникам незалежно від трудових зв'язків.

Д - Збереження посадового окладу чи тарифної ставки.

Тест 2.Основні щорічні відпустки поділяються на такі:

А - Нормальної тривалості.

Б - Мінімальної тривалості.

В - Подовженої тривалості.

Г - Без збереження заробітної плати.

Тест 3.Додаткові відпустки передбачені:

А - За роботу у шкідливих умовах праці.

Б - За тривалий стаж роботи.

В - За ненормований робочий час.

Г - За домовленістю сторін трудового договору.

Д - На вимогу профкому в окремих випадках.

Тест 4.Характерні ознаки щорічної оплачуваної відпустки:

А - Тривалість не менше 24 календарних днів.

Б - Виникнення права на відпустку, як правило, через 11 місяців роботи.

В - Надання відпусток згідно з графіком.

Г - Недопустимість заміни грошовою компенсацією.

Д - Надання за угодою сторін трудового договору.

Тест 5.Подовжені відпустки надаються працівникам:

А - Молодшим 18 років.

Б - Вузів, науково-дослідних установ.

В - Культурно-освітніх і дитячих дошкільних закладів.

Г - Лісового господарства та лісової промисловості.

Д - Текстильної та хімічної промисловості.

Тест 6.Раніше ніж через 6 місяців за перший рік роботи щорічна відпустка надається:

А - Неповнолітнім працівникам (повна її тривалість).

Б - Вагітним жінкам (повна її тривалість).

В - Жінкам, які доглядають дітей віком до трьох років.

Г - Жінкам, які мають дітей віком до 14 років.

Д - Працюючим пенсіонерам за віком.

Тест 7.Щорічна відпустка не надається:

А - У період відбування умовного засудження до позбавлення

обов'язковим залученням до праці.

Б - У період відбування виправних робіт без позбавлення волі.

В - У період умовного звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці.

Г - Працівникам, котрі зробили два і більше прогулів.

Тест 8.Щодо перенесення щорічних відпусток існують такі правила:

А - У певних випадках відпустки можуть бути перенесені або продовжені.

Б - В окремих випадках за згодою працівника та за погодженням із профкомом

допускається перенесення відпусток.

В - Щорічна відпустка не може переноситися ні за яких умов.

Г - Питання про перенесення відпусток вирішує трудовий колектив.

Тест 9.До стажу, що надає право на щорічну відпустку, включається:
А - Час фактичної роботи на підприємстві.

Б - Період тимчасової непрацездатності.

В – Період догляду за дитиною віком до трьох років.

Г - Період, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи й заробітна плата.

Д - Період оплаченого вимушеного прогулу не з вини працівника.

Тест 10. Забороняється ненадання щорічної відпустки працівникам:

А - Молодшим 18 років.

Б - Зі шкідливими умовами праці.

В - Протягом двох років підряд.

Г - Протягом трьох років підряд.

Д - Протягом строку, узгодженого між сторонами.

Тест 11. Черговість надання відпусток встановлюється:

А - Профспілковим комітетом підприємства.

Б - Власником підприємства.

В - Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Г - Колективним договором.

Д - Власником або уповноваженим ним органом за погодженням із профкомом.

Тест 12. Відпустка без збереження заробітної плати може надаватися

А - За сімейними обставинами.

Б - За наявності поважних причин.

В - За домовленістю між сторонами.

Г - 3 ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Д - На вимогу працівника-пенсіонера.

Тест 13. У разі надання щорічної відпустки всім працівникам гарантується збереження:

А - Місця роботи (посади).

Б - Середнього заробітку.

В - Тарифної ставки чи окладу.

Г - Додаткових преміальних виплат.

Тест 14. Заміна відпустки грошовою компенсацією:

А - Законом не допускається.

Б - Допускається частково.

В - Допускається в разі звільнення працівника, якщо він не використав відпустку.

Г - Може здійснюватись за рішенням власника та профкому.

Тест 15. Відпустка без збереження заробітної плати може надаватися

А - За сімейними обставинами.

Б - За наявності поважних причин.

В - За домовленістю між сторонами.

Г - 3 ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Д - На вимогу працівника-пенсіонера.

Тема 14. Поняття та правове регулювання заробітної плати. Порядок виплати заробітної плати.

План

1. Які правові методи регулювання оплати праці ви знаєте.

2. Визначте поняття і форми оплати праці за законодавством України.

3. Охарактеризуйте види нормування праці.

4. Яке юридичне значення відіграє тарифна система в оплаті праці працівників.

5. Порядок і строки виплати заробітної плати.

Література: 1, 2, 6, 9, 12, 13, 16,21,22.

Тематика рефератів:

  1. Правове регулювання порядку виплати заробітної плати працівникам.
  2. Умови в сфері оплати праці які встановлюються в колективному договорі.
  3. Оплата праці при відхиленні умов, передбачених тарифами.
  4. Компенсаційні та гарантійні виплати працівникам.

Тестові завдання

Тест 1. Закон України "Про оплату праці" визначає:

А)Колективно-договірні форми оплати праці.

Б )Державно-правові методи регулювання праці.

В)Економічні, правові та організаційні засоби оплати праці.

Г)Коло працівників, які перебувають у трудових відносинах.

Д)Сферу державного та договірного регулювання оплати праці.

Тест 2. Поняття заробітної плати включає:

А)Винагороду за виконану роботу.

Б)Обчислення її, як правило, у грошовому виразі.

В)Виплату її власником або уповноваженим ним органом працівникові.

Г)Створення організаційно-технічних умов.

Д)Забезпечення власником працівника необхідними інструментами.

Тест 3. До загальних положень, визначених у Законі України "Про оплату праці", належать:

А)Поняття, розмір і структура заробітної плати.

Б)Мінімальна зарплата та передача коштів.

В)Система організації оплати праці та тарифна система.

Г)Система законодавства про оплату праці.

Д)Структура тарифно-кваліфікаційного довідника.

Тест 4. Форма виплати заробітної плати:

А - Грошові знаки, які мають законний обіг в Україні.

Б - Банківські чеки.

В - Натуральні виплати (частково, за колективним договором).

Г – Тільки національні грошові знаки України.

Д - Будь-які грошові знаки інших країн світу.

Тест 5. Оплата праці працівників загальних професій і посад встановлюється:

А - Колективним договором.

Б - Генеральною, галузевими та регіональними угодами.

В - Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Тест 6. Заробітна плата виплачується:

А – За правилами, визначеними в колективному договорі.

Б – У робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі.

В – Не рідше двох разів на місяць і за місцем роботи.

Г – Через установи банків за особистою письмовою згодою працівника.

Д – Тільки за угодою сторін трудового договору.

Тест 7. Організація оплати праці здійснюється:

А - На основі всієї системи норм права на працю.

Б - На підставі правил (локальних) внутрішнього трудового розпорядку.

В - На основі закону, але з урахуванням сум дотацій та власних прибутків підприємств.

Г - На підставі колективного договору для виробництв, які виконують роботи, не характерні для основної діяльності галузі.

Д - На підставі галузевих норм права.

Тест 8. Під час кожної виплати зарплати власник повинен повідомити працівника:

А – Про загальну суму зарплати та розшифровку за видами виплат.

Б – Про розміри та підстави утримань.

В – Про суму зарплати, що належить до виплати.

Г – Про гарантії щодо виплати вихідної допомоги.

Самостійні роботи.

Курс 111 Семестр У

Змістовний модуль 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.032 с.)