Змістовний модуль 3. Процес реалізації стратегії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль 3. Процес реалізації стратегії. 

1.Первинність стратегії і вторинність структури є:

а) бажанням керівництва;

б) класичним принципом формування організаційної структури управління;

в) невідповідністю процесу управління організаційній формі підприємства;

г) принципом єдності розпорядництва.

 

 

2.Лінійний тип процесу управління характеризується:

а) лише вертикальними (лінійними) формами зв'язків;

б) широким делегуванням повноважень;

в) неповторюваністю вирішуваних завдань робіт та операцій;

г) відсутністю інструкцій та відпрацьованих процедур;

д) усі відповіді неправильні.

 

3.Для функціонального типу організаційної структури управління характерною є:

а) невисока компетентність фахівців при здійсненні конкретних функцій, що пов'язується з частою ротацією персоналу;

б) наявність подвійного підпорядкування у персоналу функціональних підрозділів, що призводить до зменшення рівня відповідальності виконавців за роботу;

в) використання лише в невеликих за розмірами підприємствах;

г) універсальність підготовки і компетентності працівників усіх підрозділів апарату управління;

д) усі відповіді неправильні.

 

4.Відправним пунктом мотивації є:

а) цілеспрямована поведінка;

б) незадоволена потреба;

в) виробниче завдання;

г) зміна поведінки.

 

5.Соціальне партнерство на підприємстві означає:

а) гарантію права власності;

б) визнання взаємної залежності контрагентів та їх співробітництво;

в) дотримання зобов'язань підприємства перед клієнтами;

г) зобов'язання підприємства перед державою.

 

6.Система участі персоналу в прибутках передбачає:

а) відбір працівників з найвищою продуктивністю праці для преміювання;

б) Пошук резервів скорочення собівартості продукції;

в) Розподіл додаткового прибутку, отриманого від підвищення продуктивності або якості, між персоналом і компанією у визначених пропорціях;

г) удосконалення системи преміювання;

д) усі відповіді неправильні.

 

7.Професійний розвиток-це:

а) процес підготовки працівника до виконання нових виробничих функцій, для обіймання нових посад і вирішення нових завдань, набуття нової професії;

б) виявлення лінійним керівником менеджером з персоналу інноваційного потенціалу працівника;

в) бажання набуття працівником нової професії та прагнення до виконання нових виробничих функцій;

г) заходи щодо виявлення креативних рис особистості та їх розвитку;

д) усі відповіді неправильні.

 

8.Корпоративна культура - це:

а) неформальні процедури, які поширені на підприємстві і поділяються переважною більшістю персоналу, що працює тут тривалий час;

б) термін, тотожний філософії бізнесу;

в) зведений до ідеалу досвід минулої успішної діяльності, що підтри­мується вищим керівництвом компанії;

г) сформовані еталони поведінки і ціннісні установки усіх категорій персоналу, настрої, сформовані традиції, способи ведення бізнесу, які у комплексі є способом життя компанії;

д) усі відповіді неправильні.

 

9.Складне поведінкове явище, що означає непередбачувані відстрочування, проблеми, додаткові витрати та нестабільність процесу стратегічних змін в організації, - це:

а) стратегія диверсифікації;

б) опір змінам в організації;

в) управлінський конфлікт;

г) антикризовий менеджмент.

 

10.Оцінювання виконання стратегії в першу чергу передбачає:

а) з’ясування, наскільки обрані параметри контролю і визначений для них бажаний стан відповідають встановленим цілям підприємства і обраній стратегії;

б) порівняння цілей з поточним станом середовища, в якому функціонує підприємство;

в) визначення можливості досягнення стратегічної мети при забезпеченні досягнення встановлених цілей;

г) з’ясування, наскільки досягнуті результати обраних параметрів контролю відповідають встановленим цілям підприємства та обраній стратегії;

д) усі відповіді неправильні.

 

11.Головним критерієм оцінювання стратегії є:

а) досягнення поставлених цілей;

б) ринкова частка підприємства;

в) висока рентабельність підприємства;

г) перевиконання плану обсягу продажів.

 

12.Завдання вищого менеджменту в процесі розробки стратегії підприємства полягають в:

а) визначенні основних етапів і послідовності формування стратегії;

б) максимальному залученні працівників організації до розробки стратегії;

в) визначенні загальних цілей розвитку підприємства і основних способів їх досягнення;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

13.У диверсифікованих компаніях структура управління передбачає наявність:

а) чотирьох рівнів менеджменту;

б) трьохрівневого менеджменту;

в) відділу стратегічного менеджменту на чолі з менеджером, який керує прийняттям стратегічних рішень;

г) посади заступника генерального директора з питань стратегічного менеджменту;

д) усі відповіді неправильні.

 

14.Стратегічна організаційна структура управління повинна бути:

а) функціональною, централізованою, ієрархічною і стабільною;

б) лінійно-функціональною з чітким розподілом праці, спеціалізованою діяльністю і стандартизацією обов’язків;

в) децентралізованою, гнучкою, універсальною, орієнтованою на розв’язання проблем;

г) лінійною з необмеженими централізованими формами і методами контролю.

д) купівля інформації у спеціалізованих установ.

 

15.Де переважно використовуються дивізіональні організаційні струк­тури управління ?

а) в управлінні великими організаціями;

б) в управлінні спільними підприємствами;

в) в управлінні малими підприємствами;

г) в управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих і комерційних відділень;

д) усі відповіді неправильні.

 

16.Використання продуктових організаційних структур управління виробництвом ефективне за таких умов:

а) акцент компанії на збутовій діяльності;

б) високий рівень інноваційної та інвестиційної активності;

в) значні масштаби виробництва та широкий асортимент продукції;

г) формування і реалізація комбінованої стратегії розвитку;

д) усі відповіді неправильні.

 

17.Адаптивні організаційні структури управління ефективні у таких випадках:

а) продукція має короткий життєвий цикл і часто змінюється;

б) функціональні підрозділи чітко виконують традиційні формалізовані обов'язки;

в) високий рівень централізму в управлінні забезпечує координацію діяльності підрозділів;

г) підприємство працює на ринку стандартизованого продукту і має значні масштаби діяльності;

д) усі відповіді неправильні.

 

18.Матричні організаційні структури ефективні за таких умов:

а) наявність надійної збутової мережі;

б) вузький асортимент продукції та значні масштаби виробництва;

в) значні масштаби виробництва і наявність дочірніх компаній;

г) короткий життєвий цикл продукції та часта змінюваність асортименту;

д) усі відповіді неправильні.

 

19.Мотиваційна система є ефективною, якщо гармонізуються такі питання:

а) мінімізовані можливі негативні наслідки доброго виконання роботи; працівники впевнені, що добре виконання роботи приведе до вищої оплати; винагороди розглядаються у тісному зв'язку з успішним виконанням роботи;

б) грошова винагорода змінюється залежно від рівня виконання роботи, а інші чинники враховувати необов'язково.

в) політика заробітної плати тісно пов'язана із розширенням джерел інвестування підприємства, а винагороди розглядаються у тісному зв'язку з успішним виконанням роботи;

г) високий рівень грошової винагороди сприймається як закономірність, а внутрішні винагороди не є обов'язковими.

 

20.При розв’язанні конфліктів, які можуть виникати на підприємстві в разі реалізації стратегічних змін менеджери ні в якому разі не повинні використовувати варіант поведінки:

а) гостра конкуренція;

б) компроміси;

в) співробітництво;

г) уникнення;

д) усі відповіді неправильні.

 

21.Тактика впровадження бажаних змін на підприємстві може приймати наступні форми:

а) примушування, коли результат в умовах дефіциту часу необхідно отримати досить швидко;

б) переконання, коли є достатньо часу для роз’яснень, обґрунтування і роз’яснення доцільності змін;

в) залучення, коли до вироблення і прийняття рішень про необхідні і доцільні зміни залучається весь персонал і на всіх етапах;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

22.Що найважче піддається змінам на підприємстві?

а) організаційна культура;

б) організаційна структура;

в) організаційна політика, правила і процедури;

г) технологія виробництва продукції.

 

23.Система стратегічного контролю призначена для:

а) забезпечення щоденного контролю за результатами діяльності кожного підрозділу зокрема і підприємства в цілому та оцінки цих результатів з точки зору досягнення стратегічних цілей;

б) виявлення і оцінки правильності дій з реалізації стратегії;

в) з’ясування, чи приведе реалізація конкретної стратегії до поставленої мети;

г) усі відповіді неправильні.

 

24.Система стратегічного контролю повинна обов’язково включати наступні елементи:

а) 1. Комплекс показників реалізації стратегії. 2. Підсистему моніторингу. 3. Підсистему аналізу і порівняння. 4. Підсистему оцінки результатів і розробки коригуючих дій.

б) 1. Визначення індикаторів ефективності. 2. Побудова системи вимірювання і моніторингу. 3. Створення системи аналізу результатів. 4. Створення системи оцінки результатів. 5 Створення системи корекції стратегії.

в) 1. Встановлення комплексу контрольованих параметрів стратегії. 2. Створення системи моніторингу і вимірювання. 3. Створення системи аналізу результатів. Створення системи оцінки результатів. 5. Створення системи інтерпретації комплексу отриманих оцінок. 6. Створення системи перегляду і корекції стратегії.

г) 1. Перелік встановлених цілей. 2. Контроль результатів. 3. Оцінку результатів. 4. Корекцію результатів.

 

25.Перегляд стратегії здійснюється в тому разі, коли:

а) коли зміни в оточуючому середовищі підприємства призвели до того, що реалізація стратегії не забезпечує досягнення встановлених цілей;

б) причини незадовільної роботи підприємства криються в його структурі і функціональних системах забезпечення діяльності;

в) невиконання встановлених тактичних і стратегічних цілей спричинене недоліками на рівні окремих технологічних операцій і процесів;

г) система інформаційного забезпечення реалізації стратегії працює незадовільно.

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контрольна робота складається з відповіді на 3 теоретичні питання та обгрунтування ситуаційно-аналітичного завдання. Обсяг контрольної роботи повинен складати 15-20 сторінок друкованого тексту формату А-4. Завдання вибирається згідно першої літери свого прізвища та останньої цифри залікової книжки студента.

 

Перша літера прізви- ща   Остання цифра залікової книжки студента    
А, Б, В,       Номер варіанта      
Г, Д, Е, №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
Є, Ж, 3,
І, К, Л,
М, Н
О, П, Р, №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20
С, Т, У,
Ф, X,
Ц,Ч,
Ш,Щ,
Ю,Я
     
     
                         

І Теоретичні питання

 

Варіант 1

1.Моделі стратегічного управління.

2.Конкурентоспроможність продукції.

3. Маркетингова стратегія.

 

Варіант 2

1. Стратегії однобізнесових та мультибізнесових підприємств, види та призначення.

2. Конкурентоспроможність підприємства.

3. Стратегія НДПКР.

 

Варіант 3

1. Стратегічний потенціал підприємства.

2. Модель галузевої конкуренції (М.Портера).

3. Виробнича стратегія.

 

Варіант 4

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу розроблення стратегії.

2. Стратегічні зміни на підприємстві.

3. Фінансова стратегія.

 

Варіант 5

1. Макро- та мікросередовище підприємства.

2. Організаційна структура підприємства як об'єкт стратегічних змін.

3. Стратегія управління персоналом.

 

Варіант 6

1. Функціональний аналіз підприємства.

2. Організаційна культура і стиль керування підприємством.

3. Стратегія матеріально-технічного забезпечення.

 

Варіант 7

1. Складання профілю середовища.

2. Фактори, що впливають на організаційну культуру.

3. Стратегія "лідирування за рахунок зниження витрат" (за М. Портером).

 

Варіант 8

1. Основні підходи до формування стратегії підприємства.

2. Цілеутворення в системі стратегічного планування.

3. Стратегія диференціації (за М. Портером).

 

Варіант 9

1. Основні методи стратегічного аналізу на підприємстві.

2. Суть і завдання стратегічного контролю.

3. Стратегія фокусування (за М.Портером).

 

Варіант 10

1. Зміст і структура стратегічного плану. Система програм та проектів.

2. Портфельний аналіз.

3. Комплексні стратегії.

 

Варіант 11

1. Стратегічні альтернативи.

2. Управлінське обстеження сильних та слабких сторін підприємства.

3. Стратегія концентрації.

 

Варіант12

1. Виявлення конкурентних переваг підприємства.

2. Оцінювання виконання стратегії.

3. Стратегія вертикальної інтеграції.

 

Варіант 13.

1.Стратегічний аналіз стратегічних бізнес-центрів.

2. Технологія формування і реалізації конкурентної стратегії.

3. Стратегія диверсифікації.

 

Варіант 14

1. Сутність і загальні переваги конкурентних стратегій М.Портера.

2. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

3. Стратегія скорочення.

 

Варіант 15.

1.Дерево цілей. Вимоги до цілей.

2Інструменти аналізу зовнішнього середовища підприємства.

3.Сутність загальної стратегії підприємства та основні фактори, що впливають на її визначення.

 

Варіант 16.

1.Процес розробки стратегії.

2.Матричні моделі у портфельному аналізі.

3.Стратегія диверсифікованого зростання.

 

Варіант 17

1. Характеристика етапів еволюції стратегічного управління.

2. Стратегії залежно від фази життєвого циклу підприємства.

3. Стратегічний контроль у процесі реалізації стратегії.

 

Варіант 18.

1.Стратегічне планування діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення.

2.Особливості генерування та аналізу стратегічних альтернатив.

PESTER (PEST, STEP) —аналізи.

3Стратегія обмеженого зростання.

 

Варіант 19

1.Переваги і недоліки стратегічного управління.

2.Характеристика Парето-аналізу, SMART-аналізу.

3. Стратегія диференціації (за М. Портером).

 

Варіант 20

1.Сутність стратегії. Стратегічний набір.

2.Характеристика SPACE-аналізу, аналізу «поля сил».

3.Створення корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)