ТЕМА 12. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 12. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУКлючові поняття.

Глобальна економіка – це сукупність взаємозалежних та взаємодоповнюваних національних економік.

Глобалізація – це сучасна тенденція розвитку світового господарства як системи взаємопов’язаних та взаємозалежних господарюючих суб’єктів, серед яких значне місце займають саме країни.

Регіоналізація – це процес поступового формування єдиного економічного простору близьких за рівнем соціально-економічного, культурно-історичного розвитку країн окремого регіону для вирішення спільних проблем шляхом встановлення уніфікованих умов їх співробітництва.

Геоекономічні моделі розвиткуз урахуванням специфічних рис трансфор­маційних зрушень у національних економіках транзитивних країн:

1) китайська модель(Китай, В'єтнам, Монголія) передбачає поступовий, тривалий процес трансфор­мації економіки і перехід на ринкові засади шляхом гнучкої адаптації старої командно-адміністративної системи до нових умов господарювання;

2) угорська модельтакож означає поступовий перехід до ринкових відносин шляхом докорінної перебудови командно-адміністративної системи;

3) польська модель “шокової терапії”передбачає швидкі зміни в економіці, які супроводжуються руйнуван­ням адміністративної системи управління, прискореною приватиза­цією, створенням надвідкритого для імпортерів та іноземного капіталу внутрішнього ринку;

4) чехословацька модельпередбачає поступове формування ринкової економіки, роздержавлення власності цивілізованими методами, шляхом акціонування й корпоратизації;

5) прибалтійська модель (Естонія, Латвія, Литва)передбачає створення благоприємного інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій, використання іноземної допомоги для стабілізації національних валютно-фінансових систем;

6) російська модельполягає у тривалому процесі переходу до ринкової економіки шляхомприватизації, роздержав­лення, наслідком якої є формування великих транснаціональних компаній олігархічного типу;

7) українська модельполягає у тривалому процесі трансформації економіки без чіткого визначення подальшого напряму її розвитку.

 

Додаткова інформація.

У 1991 р. Україна, Білорусь та Російська Федерація уклали Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Згодом до них приєдналися Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан і Туркменістан. 22 січня 1993 р. нарада Голів держав СНД прийняла Статут Співдружності, в якому було визначено функціональні та організаційні основи Співдружності. 24 вересня 1993 р. на спільному засіданні Голів держав і Голів урядів СНД було вирішено сформувати Економіч­ний союз для активізації взаємного співробітництва у господарській сфері. Україна та Туркменістан не підписали цей договір.

З метою інтенсифікації процесу інтеграції України у ЄС у червні 1994 року в Люксембурзі ЄС підписав з Україною – першою з країн СНД – “Угоду про партнерство і співробітництво”, метою якої є лібералізації торгівлі для сприяння зростанню економічного розвитку країн, яка набула чинності 10 березня 1998 р.

Протягом 15 років між Україною та Європейським Союзом було підписано 21 угода про партнерство у різних сферах соціально-економічного та політичного розвитку.

У березні 2009 року між Україною та ЄС було підписано Спільну декларацію щодо реконструкції та модернізації газотранспортної системи України з залученням європейських інвестицій. 18 грудня 2009 р. у Загребі Радою Міністрів ЄС повинно бути ухвалено рішення про приєднання України до внутрішнього енергетичного ринку ЄС як повноправного члена Енергетичного співтовариства.

Організація Чорноморського еконо­мічного співробітництва (ОЧЕС) була створена 25 червня 1992 року шляхом підписання представниками України, Азербайджану, Албанії, Болгарії, Греції, Грузії, Молдови, Росії, Румунії, Вірменії та Туреч­чини Декларації про Чорноморське економічне співробітництво та Босфорської угоди про перетворення Чорного моря у регіон миру, волі, стабільності й процвітання за допомогою взаємного співробітництва. Статус спостерігачів у ЧЕС отримали Австрія, Німеччина, Франція, Італія, Ізраїль, Польща, Словаччина, Туніс, Єгипет.

 

Ситуаційні завдання.

 

1. Визначити сучасні форми інтернаціоналізації світової економіки та обґрунтувати їх вплив на динаміку міжнародного економічного співробітництва України.

2. Торгово – промислова палата розглядає методи просування українських товарів на закордонні ринки: розвиток рекламної діяльності шляхом збільшення її обсягу; розробка типових зовнішньоторговельних контрактів; створення зарубіжних консультаційних пунктів торгово – промислової палати. Оцінити який з наведених методів негативно вплине на баланс торгівлі послугами. Обґрунтувати відповідь.

 

3. Провести SWOT- аналіз (сильні, слабкі сторони, погрози, можливості)сучасної зовнішньоекономічної стратегії України.

 

4. Після проголошення незалежності Україна активно брала міжнародні позики, що призвело до її фінансової залежності. У той же час Угорщина впровадила політику стимулювання іноземних інвестицій, що дозволило їй здійснити економічний стрибок. З точки зору теорії міжнародного руху капіталу та його форм, обґрунтувати:

1) яка країна робила наголос на поточне, а яка – на майбутнє споживання;

2) для якої з країн реальна процентна ставка по міжнародним позичкам буде вищою;

3) які товари – поточного або майбутнього споживання – буде експортувати та імпортувати кожна із країн?

 

Тестові завдання

 

1. Цілісна система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, суб’єктами господарювання та міжнародними організаціями, яка має характерні взаємозв’язки, закономірності та реалізує ті специфічні інтереси, які пов’язані з використанням міжнародного співробітництва, міжнародного поділу праці – це:

1) зовнішньоекономічна діяльність;

2) міжнародна економічна діяльність;

3) експортна діяльність;

4) імпортна діяльність.

2. На міждержавному рівні міжнародна економічна діяльність України – це:

1) сфера реалізації державних інтересів;

2) сфера реалізації міждержавних інтересів;

3) заходи ринкової політики суб’єктів господарювання;

4) всі відповіді вірні.

3. Найбільш головним чинником розвитку і поглиблення участі України у системі міжнародного розподілу праці є:

1) унікальний природно - кліматичний потенціал країни;

2) вигідне географічне розташування країни;

3) значний науково - технічний потенціал країни;

4) великий виробничий потенціал країни.

4. Національний господарський комплекс, інтегрований у міжнародний поділ праці – це:

1) національна економіка;

2) відкрита економіка;

3) світова економіка;

4) національне господарство.

5. Правовий режим, який застосовується до спеціальних економічних зон – це:

1) спеціальний;

2) режим найбільшого сприяння;

3) національний;

4) правильна відповідь відсутня.

6. Правовий режим, який означає, що іноземні суб’єкти господарювання мають такий же обсяг прав та обов’язків, як і національні - це:

1) спеціальний;

2) режим найбільшого сприяння;

3) національний;

4) правильна відповідь відсутня.

7. На мікроекономічному рівні міжнародна економічна діяльність України – це:

1) сфера реалізації державних інтересів;

2) сфера реалізації міждержавних інтересів;

3) заходи ринкової політики суб’єктів господарювання;

4) всі відповіді вірні.

8. Правовий режим, який означає, що іноземні суб’єкти господарювання мають обсяг прав, преференції та пільг щодо мит, податків та зборів – це:

1) спеціальний;

2) режим найбільшого сприяння;

3) національний;

4) правильна відповідь відсутня.

9. Вперше термін “глобальний ринок” було запроваджено:

1) Дж. Вольте;

2) Е. Херманом;

3) Т. Левиттом;

4) М. Портером.

10. У сучасній економічній науці виокремлюють:

1) п’ять рівнів глобалізації;

2) три рівні глобалізації;

3) сім рівнів глобалізації;

4) десять рівнів глобалізації.

11. Для України переваги членства в ЄС виходять з існуючих:

1) інноваційних пріоритетів у зовнішньоекономічній політиці;

2) інвестиційних пріоритетів у зовнішньоекономічній політиці

3) географічних пріоритетів у зовнішньоекономічній політиці

4) торговельних пріоритетів у зовнішньоекономічній політиці.


Рекомендована література

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: учебник/ Авдокушин Е. Ф. – М.: Юристъ, 2001. – 368 с.

2. Акопова Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения / Акопова Е. С. Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. (Серия «Учебники, учебные пособия») – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 416 с.

3. Балаева А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития / Балаева А., Предводителева М. // Мировая экономика и межденародные отношения. - №3.-2007. – С. 23-28.

4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. / Бек У. [Пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой; послесловие А. Филиппова]. – М.: Прогресс-традиция, 2000. – 384 с.

5. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Белл Даниел [Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. –786 с.

6. Бестужева С. В. Комплексний підхід до формування системи показників оцінки усталеного розвитку зовнішньоекономічної діяльності / Бестужева С. В., Коблякова К. Б., Мілько І. В. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №21. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 5 -28.

7. Бор М.З. История мировой экономики: [конспект лекций]. / Бор М.З. – М. : Издательство «Дело и Сервис», 1998. – 288 с.

8. Бородаевский А. Тенденции соціально-экономического развития в разных регионах мира / Бородаевский А. // Мировая экономика и международные отношения. - №4. – 2007. – С. 18-28.

9. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XX веке / Друкер П. Ф. [Пер. с англ. В. Е. Котляр]. – М. : Вильямс, 2002. – 270 с.

10. Економіка зарубіжних країн / [Навчальний посібник] / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 352 с.

11. Економіка зарубіжних країн / [навч. посіб.] / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, В. М. Осипова. – [3-тє вид., перероб. та доп. нав. пос.] – К: Центр учбової літератури, 2007. – 544 с.

12. Економіка зарубіжних країн/ [Підручник] / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. – К. : Либідь, 1996. – 256 с.

13. Кардозо Ф. Э. Зависимость и развитие Латинской Америки: опыт социологической интерпретации / Кардозо Ф. Э., Фалетто Э. [Пер. с исп.] – М. : ЮНИТИ, 2002. – с. 83-95.

14. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.1. Международная микроэкономика : движение товаров и факторов производства. [Учебное пособие для вузов] / Киреев А. – М.: Международные отношения, 2002. – 416 с.

15. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. – ч.2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. [Учебное пособие для вузов] / Киреев А. – М.: Международные отношения, 1999. – 488 с.

16. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: [навч. посіб.] / Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 672с.

17. Красильщиков В. Кризис в Восточной Азии: 10 лет спустя / Красильщиков В // Мировая экономика и международные отношения. – № 8. – 2007. – с. 70-83.

18. Кругман П. Р. Международная экономика. Теория и политика: [учебник для вузов] / Кругман П. Р., Обстфельд М. [Пер. с англ.] – М. : ЮНИТИ, 1997. – 799 с.

19. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України: [навч. посіб.] / Кухарська Н. О., Харічков С. К. – Харків : Одісей, 2006. – 456 с.

20. Макуха С.М. Україна в міжнародних відносинах в умовах глобалізації / Макуха С.М. – Харків : Легас, 2003. – 352 с.

21. К. Маркс Капитал. Т. 3. - М. : Прогресс, 1981. – 584 с.

22. Міжнародна економіка : [Підручник] / (А.П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.); / за ред. А. П. Румянцева. – К. : Знання-Прес, 2003. – 447 с.

23. Міжнародні економічні відносини : Історія міжнародних економічних відносин: [Підручник] / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. В. Бутенко та ін. – К. : Либідь, 1992. – 191с.

24. Міжнародні економічні відносини : Система регулювання міжнародних економічних відносин / А. С. Філіпенко, І. В. Бурковский, В. С. Будкін та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

25. Міжнародні ринки ресурсів : [навч. посіб.] / Я. Б. Яценко, Я. А. Дубинюк, Т. В. Марена, К. С. Мітюшкіна. Під заг. Ред. Ю. В. Макогона. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 194 с.

26. Милль Дж. С. Основы политической технополии. Т. 1, М. : Прогресс, 1980. – 384 с.

27. Мировая экономика : [Учебник] / под ред. проф. А.С. Булатова. – М. : Юристъ, 2002. – 734 с.

28. Мировая экономика : [Учебное пособие для вузов] / под ред. проф. И. П. Николаевой. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 575 с.

29. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: [Учебник] / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. П. Колесова и д-ра экон.наук, проф. М. Н Осьмовой. – М. : Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 480 с.

30. Михайлушкин А. И. Международная экономика : [Учебник] / Михайлушкин А. И., П. Д. Шимко. – М. : Высш. школа, 2002. – 336 с.

31. Мотузка О. М. Статистичний моніторинг міжнародної технічної допомоги / Мотузка О. М. // Статистика України. – № 1. – 2008. – С. 5-8.

32. Мурадов К. Региональные и двусторонние соглашения о свободной торговле / Мурадов К. // Мировая экономика и международные отношения. - №7.-2007. – С. 40-48.

33. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: [Підручник] / Новицький В. Є. – К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

34. Овчинников Г.П. Международная экономика: [Учеб. Пособие] / Овчинников Г.П., Михайлова В.А. – СПб. : Изд-во «Полиус», 1998. – 620 с.

35. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения / Пебро М. – М. : Прогресс Универс, 1994. – 592 с.

36. Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход / Поппер К. Р. [Пер. с англ. под ред. Садовского В. Н.] – М. : Республика, 2000. – 454с.

37. Поппер К. Р. Логика научного исследования / Поппер К. Р. [Пер. с англ. под ред. Садовского В. Н.] – М. : Республика, 2004. – 447 с.

38. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения / Рикардо Д. [пер. с англ.] – М. : Наука, 1995. – 784 с.

39. Рудь Н. Механизмы государственной поддержки ПИИ в сферу высоких технологий / Рудь Н. // Мировая экономика и международные отношения. – №8.-2008. – С. 32-40.

40. Рулева И. Инициативы МВФ и Всемирного банка в отношении стран с высоким уровнем задолженности / Рулева И. // Мировая экономика и международные отношения. - №7. – 2007. – С. 56-59.

41. Савєльєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : [Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби] / Савєльєв Є. В. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504 с.

42. Сергеев В. Проблемы мировой энергетической безопасности / Сергеев В. // Мировая экономика и международные отношения. – № 12. – 2007. – с. 18-19.

43. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Смит А. [пер. с англ.] – М. : Наука, 1992. – 572 с.

44. Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХІ столетия : Перспективы Украины / Соколенко С.И. – К. : Логос, 1998. – 567 с.

45. Спиридонов И. А. Мировая экономика : [учеб. пособ.] / Спиридонов И. А. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 256 с.

46. Старостіна А., Каніщенко О. Суперечливі шляхи економічної глобалізації / Старостіна А., Каніщенко О. // Економіка України. – № 5. – 2008. – С. 58-65.

47. Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: [учеб. пособ.] / Тимошина Т. М. [под ред. проф. М. Н. Чепурина]. – [4-е изд., доп.] – М. : Юридический Дом “Юстицинформ”, 2003. – 496 с.

48. Філіпенко А. С. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.: Либідь,2000. – 582 с.

49. Філіпенко А. С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2002. – 470 с.

50. Фомичев В. И. Международная торговля: [учебник] / Фомичев В. И. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 496 с.

51. Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС / Чужиков В. // Регіональна економіка. – №. – 2008. – с. 56-62.

52. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение? / Шишков Ю. // Мировая экономика и международные отношения. – № 8. – 2008. – с. 3-20.

53. Bhagwati J. Termites in the Trading System : How Preferential Trade Agreements are Undermining Multilateral Free Trade / Bhagwati J. / Oxford, 2007.

54. Blaug Mark. Economic Theory in Retrospect – Home – wood, ill: Richard D. / Blaug Mark. – Irwin: 1962.

55. Hecksher Eli F. Mercantelism. Vols 1, 2. Hecksher Eli F. / – London : Allen and Unwil, 1935.

56. Jones R. W. Factor Proportions and the Hecksher-Ohlin Theorem. Review of Economic Studies 24 / Jones R. W. – Amsterdam : North Holland, – 1956. – pp. 1-10.

57. Keet P. South Africa and the Non Aligned Movement in an Area of Regionalization and Globalization / Keet P., De Villiers R. –Pretoria: 1999.

58. Ohlin B. Interregional and International Trade / Ohlin B. – Cambridge: Harvard University Press. – 1952. – 238 p.

59. Posner M. International Trade and Technical Chandge / Posner M. // Oxford Economic Papers. – vol. 13 (October, 1961). – pp. 323-341.

60. Rybchynski M.M. Factor Endowments and Relative Commodity Prices / Rybchynski M.M. // Economica 22. – 1955. – November – №84. – pp. 336-341.

61. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle / Vernon R. // The Quarterly Journal of Economics (May 1966). – pp.190-207.

 


ЗМІСТ

 

 

ВСТУП
Змістовний модуль 1. Міжнародна економічна система та її структурно-генетичні основи
Тема 1. Міжнародна економічна система: структура та чинники
Тема 2. Міжнародна економічна діяльність
Тема 3. Природно-ресурсний потенціал світової економіки
Тема 4. Світова валютна система: генезис, стан і тенденції розвитку
Тема 5. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага
Змістовний модуль 2. Сучасні форми міжнародних економічних відносин
Тема 6. Міжнародна торгівля. Світовий ринок товарів та послуг
Тема 7. Міжнародний науково-технологічний обмін
Тема 8. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція
Тема 9. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. Міжнародний кредит
Тема 10. Світовий фінансовий ринок та міжнародні розрахунки
Тема 11. Міжнародна регіональна інтеграція та глобалізація економічного розвитку
Тема 12. Інтеграція України у світову економіку
Рекомендована література

 

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

ПРАКТИКУМ

з навчальної дисципліни

“МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

усіх форм навчання

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.017 с.)