Шкала оцінювання засвоєного навчального матеріалуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінювання засвоєного навчального матеріалуКількісна оцінка та її критерії Бальна оцінка або % правильних відповідей Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною системою
«Відмінно» - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100 А
«Дуже добре» - вище середнього рівня з кількома помилками 82-89 В
«Добре» - в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок 75-81 С
«Задовільно» - непогано, але зі значною кількістю недоліків 69-74 D
«Достатньо» - виконання задовільне, мінімальні критерії 60-68 Е
«Незадовільно» - потрібно перескласти 35-59 FX
«Незадовільно» - необхідна серйозна подальша робота (обов’язковий повторний курс) 1-34 F

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. Література основна:

1. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича / В.Д. Базилевич,
В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська. - 7-ме вид., стер. - К. : Знання-Прес,
2008.-719 с

2. Костюк B.C. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / B.C. Костюк,
A.M. Андрющенко, І.П. Борейко. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. -282 с

3. Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика :
учеб. пособие / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. - М. : Дело и
Сервис, 2008. - 543 с.

4. Антимонопольна діяльність : підручник /за ред. В.Д. Лагутіна - К. : КНТЕУ, 2005. - 580 с.

5. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / за ред. В.Д. Базилевича, К.С. Базилевич,
Л.О. Баластрик. - К. : Атіка, 2009. - 368 с.

6. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. Вид. друге, перероб. і допов.; з
Модельо-комп'ютерним додатком на лазерному диску. - К. : Знання. - Прес, 2007. - 578 с.

7. Калінченко О.В. Мікроекономіка : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
/ О.В. Калінченко, Л.М. Березіна. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 472 с.

8. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Косік,
Г.Є. Гронтковська. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. -436 с.

9. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній
економіці / В.Д. Лагутін. - К. : КНТЕУ, 2007. - 247 с

10. Мазаракі А.А. Торговля. Деньги. Менталитет / А.А. Мазараки. - К.: Книга, 2006. - 631 с.

11. Макроекономіка та макроекономічна полшітика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Дугопольський, О.В. Панухник. - К. : Знання, 2008. - 699 с.

12. www.prezident.gov.ua

13. www.kmu.gov.ua

14. www.rada.gov.ua

15. www.me.gov.ua

 

6.2. Література додаткова:

16. Основи економічної теорії: Підручник / Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. та ін.; За ред. Ю.В. Ніколенка. – 3-тє вид. – К.: ЦУЛ, 2003. – 539с.

17. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект. Підручник / Климко Г.Н., Каніщенко Л.О., Пригода В.М., Чухно А.А. та ін.; За ред.. Г.Н.Климка. – 5-те вид., випр. – К.: «Знання-Прес», 2004. – 615 с.

18. Мельникова Валентина Іванівна. Макроекономіка: Навчальний посібник / Валентина Іванівна Мельникова, Ніла Іванівна Климова: Міністерство освіти і науки України. 2-е вид. виправ. І доп. – К.: «Професіонал», 2005. – 400 с.

19. Задоя Анатолій Олександрович. Мікроекономіка: Навчальний посібник -К.: "Знання".2008. – 177 с.

Перелік дидактичних матеріалів

Діафільми (слайдфільми), кадри «Полілюкса», схеми, плакати для окремих тем дисципліни.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

Розділ 1. Основи економічної теорії

1. Зародження і етапи розвитку економічної теорії.

2. Виробництво і його роль в житті суспільства.

3. Продуктивні сили, їх склад.

4. Виробничі відносини, їх структура.

5. Спосіб виробництва, механізм взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин.

6. Предмет курсу «Основи економічної теорії».

7. Методи пізнання економічної теорії.

8. Економічні закони і категорії.

9. Функції економічної теорії.

10. Фази суспільного виробництва.

11. Економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва.

12. Результативні показники суспільного виробництва.

13. Економічний зміст і юридична форма власності.

14. Приватна власність. Відносини власності у капіталістичному суспільстві.

15. Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

16. Суспільна власність і причини її виникнення.

17. Деформація власності в умовах адміністративно-командної системи.

18. Роздержавлення та приватизація: необхідність, форми і методи здійснення.

19. Основні форми господарювання: натуральне господарство, товарне виробництво, безпосередньо суспільне виробництво.

20. Виникнення товарного виробництва. Просте і капіталістичне товарне виробництво.

21. Товар і його властивості.

22. Двоїстий характер праці втіленої в товарі.

23. Закон вартості і його функції.

24. Сутність конкуренції і її види.

25. Теорія граничної корисності товару.

26. Розвиток товарного виробництва. Виникнення грошей.

27. Функції грошей.

28. Закони грошового обігу.

29. Інфляція: сутність, причини виникнення, соціально-економічні наслідки.

30. Ринковий механізм організації суспільного виробництва.

31. Попит і пропозиція. Фактори, які впливають на попит і пропозицію.

32. Механізм ринкового ціноутворення.

33. Структура та інфраструктура ринку.

34. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин.

35. Промисловий капітал, його кругообіг.

36. Моральне та фізичне зношування основного капіталу.

37. Основний та оборотний капітал.

38. Витрати виробництва, їх склад, шляхи зниження.

39. Прибуток і рентабельність, розподіл прибутку підприємства.

40. Ціна, види цін. Теорії ціноутворення.

41. Сутність і функції підприємництва.

42. Акціонерний капітал і механізм його функціонування.

43. Сутність розподілу, доходи і види.

44. Сутність заробітної плати, її організація. Форми і види. Соціальний захист і його види.

45. Сімейні доходи: джерела формування, мінімальний та оптимальний споживчий бюджет.

46. Сутність фінансів і їх функції. Фінансова система.

47. Державний і місцевий бюджет. Дефіцит бюджету і способи його подолання.

48. Податкова система. Види податків, принципи і форми оподаткування.

49. Кредит, його сутність і принципи організації. Види кредиту.

50. Банківська система, її структура.

51. Сутність відтворення і його види.

52. Відтворення і економічне зростання. Критерії і рушійні сили економічного зростання.

53. Основні пропорції сукупного суспільного продукту і умови їх реалізації при простому і розширеному відтворенні.

54. Нагромадження і споживання. Роль інвестицій у економічному зростанні.

55. Економічні кризи і їх причини.

56. Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку, форми розвитку.

57. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація виробництва.

58. Міжнародна валютно-фінансова проблема.

59. Вивіз капіталу і міграція робочої сили.

60. Глобалізація економіки. Економічні аспекти глобальних проблем.

Розділ 2. Макроекономіка

1. Макроекономіка як розділ економічної науки.

2. Методи макроекономічного аналізу.

3. Економічний кругообіг.

4. Система національнихрахунків.

5. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП).

6. Номінальний та реальний ВНП та ВВП.

7. ВВП та суспільний добробут.

8. Сутність сукупного попиту.

9. Функція споживання.

10. Інвестиційна функція.

11. Структура сукупного попиту.

12. Сутність мультиплікатора.

13. Сутність акселератора.

14. Сукупна пропозиція.

15. Кейнсіанська крива сукупної пропозиції

16. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції.

17. Рівновага економічних систем та механізм їх забезпечення.

18. Класична модель макрорівноваги.

19. Кейнсіанська модель макрорівноваги.

20. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення – ін’єкцій”

21. Сутність, суб’єкти, об’єкти національного ринку.

22. Ринок товарів та платних послуг.

23. Ринок грошей та цінних паперів.

24. Загальна рівновага на ринках товарів та послуг і грошей та цінних паперів.

25. Умови рівноваги трьох ринків – робочої сили, товарного та грошового.

26. Макроекономічна нестабільність.

27. Циклічні коливання та їх види.

28. Інтерпретація ділового циклу та моделі циклічних коливань.

29. Фіскальна політика та державний бюджет.

30. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості.

31. Державний борг: зовнішній, внутрішній.

32. Автоматична фіскальна політика.

33. Дискреційна фіскальна політика.

34. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції.

35. Механізм функціонування грошового ринку.

36. Сутність грошової пропозиції.

37. Операції центрального банку і грошова база.

38. Комерційні банки та грошова пропозиція.

39. Кейнсіанська та монетаристська концепції грошової політики.

40. Інфляція: сутність, причини та види.

41. Дефіцити держбюджетів та інфляція.

42. Соціально-економічні наслідки інфляції.

43. Антиінфляційна політика.

44. Зайнятість як макроекономічна проблема. Ринок робочої сили.

45. Зайнятість та безробіття.

46. Державна політика зайнятості.

47. Розрахунок НД у відкритій економіці.

48. Модель малої відкритої економіки.

49. Платіжний баланс і його структура

50. Модель економічного зростання.

51. Модель відкритої економіки при фіксованому і плаваючому курсі.

52. Економічні цикли.

 

Розділ 3. Мікроекономіка

1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

2. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору.

3. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні.

4. Мікроекономічне моделювання.

5. Корисність і уподобання в економічній теорії.

6. Сукупна та гранична корисність.

7. Закон спадної граничної корисності.

8. Уподобання споживача і криві байдужості. Властивості кривої байдужості.

9. Гранична норма заміщення.

10. Бюджетне обмеження споживача.

11. Рівновага споживача.

12. Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід – споживання».

13. Функція попиту від доходу: крива Енгеля.

14. Взаємозамінні та взаємодоповнюючі товари. Нормальні блага та блага нижчої споживчої якості.

15. Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід – споживання».

16. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.

17. Ефект заміни та ефект доходу.

18. Попит та закон попиту.

19. Пропозиція та закон пропозиції.

20. Взаємодія попиту і пропозиції. Механізм встановлення ринкової рівноваги

21. Практичне застосування рівноваги попиту та пропозиції.

22. Еластичність попиту за ціною.

23. Еластичність попиту за доходом.

24. Еластичність пропозиції за ціною.

25. Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система.

26. Поняття і параметри виробничої функції

27. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді.

28. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

29. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта та її властивості.

30. Зміна масштабу виробництва і технології у довгостроковому періоді.

31. Поняття і параметри виробничої функції.

32. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

33. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

34. Ізокоста та її властивості.

35. Оптимум виробника.

36. Характерні риси досконалої конкуренції.

37. Максимізація прибутку. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми.

38. Умови довгострокової рівноваги фірми. Пропозиція фірми і галузі у довгостроковому

періоді.

39. Модель чистої монополії та її ознаки.

40. Монопольний ринок у короткостроковому і довгостроковому періодах.

41. Державне регулювання монопольної діяльності.

42. Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції.

43. Ринкова поведінка монополістичного конкурента.

44. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції.

45. Олігополія, її сутність та основні ознаки.

46. Олігополістичне ціноутворення.

47. Похідний попит. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів виробництва.

48. Похідний попит за досконалої конкуренції.

49. Монополістичний похідний попит.

50. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів.

51. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.

52. Ринок праці з недосконалою конкуренцією.

53. Капітал як фактор виробництва.

54. Попит та пропозиція капіталу. Вибір у часі.

55. Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень.

56. Ринок землі.

57. Поняття ринкової рівноваги, її аналіз.

58. Рівновага в економіці обміну. Діаграма Еджворта.

59. Ефективність у виробничій сфері.

60. Загальна рівновага та економіка добробуту.

61. Держава в мікроекономічній теорії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)