Тема 25. Корисність економічного блага. Економічний вибір – 8 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 25. Корисність економічного блага. Економічний вибір – 8 год. 1. Опрацювати конспект лекції

2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

3. Знайдіть правильні відповіді (одна):

1) Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається максимізувати:

1. Різницю між загальною та граничною корисністю

2. Граничну корисність

3. Кожну з перерахованих величин

4. Загальну корисність

2) Продукт має корисність, якщо він:

1. Потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва

2. Відображає закон попиту

3. Здатний задовольнити будь-яку потребу споживача

4. Є доступним за ціною для споживача

3) Гранична корисність визначається як:

1. Приріст загальної корисності при зростанні обсягу споживання блага на одиницю

2. Відношення загальної корисності до обсягу споживання

3. Сума загального попиту на благо

4. Корисність, від якої споживач відмовляється заради одержання додаткової одиниці іншого товару

4) Ціна товару одиниці Х складає 1,5 грн., а товару Y-1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 ютилей, то при якій граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів:

1. 45 ютилей

2. 30 ютилей

3. 20 ютилей

4. 15 ютилей

5) Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

1. Збільшується чи зменшується, але є величиною позитивною

2. Зменшується

3. Збільшується

4. Збільшується у повільному темпі

 

Тема 26. Аналіз поведінки споживача – 5 год.

 1. Опрацювати конспект лекції
 2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми
 3. Знайдіть правильну відповідь:

1) Рівновага споживача на карті кривих байдужості – це:

1. Спільна для бюджетної лінії та кривої байдужості точка, в якій нахил бюджетної лінії та нахил кривої байдужості співпадають

2. Точка перетину бюджетної лінії та кривої байдужості

3. Точка на найвищій з кривих байдужості

4. Точка, розташована на границі множини, обмеженої бюджетною лінією та осями координат

2) Крива «дохід-споживання» показує:

1. Залежність споживання товарів від доходу

2. Залежність споживання товарів від цін

3. Комбінацію товарів, що приносять споживачеві певний ступінь задоволення

4. Усі точки рівноваги споживача відповідно із зростанням його доходу

3) Крива Енгеля є прямою лінією з додатним нахилом, якщо:

1. Частка даного блага у структурі споживання із зростанням доходу залишається незмінною

2. Благо є замінником відносно даного

3. Благо є доповнювачем відносно даного

4. Благо є нейтральним благом відносно зміни доходу

4) Якщо ціна нормального товару А знижується, то:

1. Ефект доходу та ефект заміщення дозволяють споживачеві: придбати більше цього товару

2. Ефект доходу та ефект заміщення дозволяють споживачеві придбати менше цього товару

3. Ефект доходу дозволяє купувати менше, а ефект заміщення – більше цього товару

Ефект доходу дозволяє купувати більше, а ефект заміщення – менше цього товару

4. Ефект доходу дозволяє купувати більше, а ефект заміщення – менше цього товару

 

Змістовий модуль №10. Попит, пропозиція, мікроекономічна модель фірми

Тема 27. Попит та пропозиція – 3 год.

 1. Опрацювати конспект лекції
 2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

 

Тема 28. Теорія еластичності – 3 год.

 1. Опрацювати конспект лекції
 2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

Тема 29. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми – 3 год.

 1. Опрацювати конспект лекції
 2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

 

Тема 30. Витрати виробництва – 2 год.

 1. Опрацювати конспект лекції
 2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

 

Змістовий модуль №11. Теорія ринкових структур

Тема 31. Ринок досконалої конкуренції - 4 год.

1. Опрацювати конспект лекції

2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

3. Знайдіть правильну відповідь:

1) Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?

1. Фірма знаходиться у стані рівноваги, коли її граничний прибуток дорівнює граничним витратам

2. Крива граничних витрат перетинає криву середніх сукупних витрат у точці мінімуму

3. Крива попиту на продукт фірми має від’ємний нахил

4. Криві середніх та граничних витрат мають u- подібну форму

2) У короткостроковому періоді фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить виробництво, коли виявиться, що:

1. Ціна менше мінімальних середніх змінних витрат

2. Нормальний прибуток менший середньогалузевого

3. Загальний дохід менший від загальних витрат

4. Ціна продукту менше середніх сукупних витрат

3) Крива пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому періоді – це:

1. Крива граничних витрат

2. Частина кривої середніх сукупних витрат, яка має спадний характер

3. Частина кривої граничних витрат, що розташована вище мінімального рівня кривої середніх змінних витрат

4. Частина кривої середніх сукупних витрат, яка має зростаючий характер

 

Тема 32. Монопольний ринок – 3 год.

1. Опрацювати конспект лекції

2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

3. Знайдіть правильну відповідь:

1) На відміну від конкурентної фірми монополіст:

1. За даної кривої ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни та обсягу випуску, що максимізує прибуток

2. Отримує максимальний прибуток лише тоді, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам

3. Може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-яку ціну

4. Може призначити будь-яку ціну за свій продукт, прагнучи максимізувати прибуток

2) Монополіст, який максимізує прибуток, буде зменшувати ціну на свій продукт, якщо:

1. Середні витрати падають

2. Витрати на рекламу зростають

3. Граничний дохід дорівнює змінним витратам

4. Граничний дохід вище граничних витрат

3) Цінова дискримінація – це:

1. Різниця в оплаті праці за національністю чи статтю

2. Експлуатація шляхом встановлення високих цін на товари широкого вжитку

3. Продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям

4. Підвищення ціни на товари більш високої якості

 

Тема 33. Ринок монополістичної конкуренції та олігополістична структура ринку – 6 год.

1. Опрацювати конспект лекції

2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

Змістовий модуль №12. Похідний попит і загальна рівновага

Тема 34. Похідний попит – 3 год.

1. Опрацювати конспект лекції

2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

 

Тема 35. Ринок праці та ринок капіталу – 6 год.

1. Опрацювати конспект лекції

2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

3. Знайдіть правильну відповідь:

1) При падінні заробітної плати індивід, що прагне максимізувати свою корисність:

1. Працює більше

2. Працює менше

3. Працює так, як і раніше

4. Може працювати більше, менше або так, як і раніше, залежно від його смаків та уподобань по відношенню до відпочинку і споживання

2) У випадку двосторонньої монополії ринку праці рівноважна ціна, швидше за все, буде дорівнювати:

1. Рівноважній ціні монополії

2. Рівноважній ціні монопсонії

3. Рівноважній ціні ринку повної конкуренції

4. Певній величині, що менша за рівноважну ціну монополії, але більша за рівноважну ціну монопсонії

3) Приймаючи рішення про інвестиції, фірми беруть до уваги:

1. Номінальну процентну ставку

2. Реальну процентну ставку

3. Номінальну процентну ставку з урахуванням реальної ставки процента

4. Тільки інші, не вказані фактори

4) Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції визначений 4% за рік, то реальна ставка становить, у %:

1. 14

2. 6

3. 2,5

4. 4

 

Тема 36. Економічна ефективність і добробут. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага – 4 год.

1. Опрацювати конспект лекції

2. Скласти конспект рекомендованої літератури з теми

Методи навчання

При вивченні курсу використовуються наступні методи навчання:

4.1 Аудиторні методи навчання:

4.1.1 Лекційні:

· конспектування лекцій;

4.1.2 Практичні:

· діагностування якості навчальної діяльності:

ü засвоєння знань лекційного матеріалу

ü опрацювання питань самостійної підготовки;

ü аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

ü виконання індивідуальних завдань;

· проведення контрольних заходів (поточний, модульний, підсумковий контроль):

ü письмове опитування

4.2 Методи самостійної підготовки:

· опрацювання матеріалів лекційних занять;

· вивчення (опрацювання та конспектування) теоретичного навчального матеріалу для самостійної підготовки;

· аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

· виконання індивідуальних завдань (аналітичних записок, оглядів, повідомлень, анотацій, аналізів, тематичних рефератів, розробка схем, моделей, структур тощо);

· підготовка наукових робіт (доповідей, тез доповідей на конференцію, наукових статей, робіт на конкурс тощо);

· участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Рейтингова система оцінювання набутих курсантами знань та вмінь передбачає використовування поточної, контрольної, підсумкової, семестрових модульних рейтингових оцінок.

Методи оцінювання передбачають

· поточне опитування та тестування;

· модульні контрольні роботи, що передбачені навчальним планом;

· контрольні питання;

· оцінювання активності і знань студентів під час занять практичних та при здачі самостійної роботи у вигляді рефератівПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.017 с.)