Змістові модулі, їх тематика та обсягМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістові модулі, їх тематика та обсягТаблиця 1

№ теми Назва теми Кількість годин
Всього   Лекції Практичні СРС
Розділ 1. Основи економічної теорії . Змістовий модуль №1. Загальні засади економіки.
Предмет і метод економічної теорії
Економічна система суспільства
Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства
Змістовий модуль №2. Ринкова економіка
Теорія товару і грошей
Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи
Змістовий модуль №3.Капітал та підприємництво.
Підприємство та підприємництво у ринковій економіці
Капітал підприємства, його кругообіг та обіг.
Капітал в сфері обігу та в аграрному секторі
Змістовий модуль №4. Національна економіка у світовому господарстві.  
Доходи населення, їх формування та розподіл.
Держава та її економічні функції
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Економічні аспекти глобальних проблем
  Іспит. Разом за 2 семестр із них аудиторних
Розділ 2. Макроекономіка. Змістовий модуль№5. Основні засади макроекономіки
Предмет, метод та функції макроекономіки Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції Споживання, заощадження та інвестиції
Змістовий модуль №6. Макроекономічна рівновага
Класична модель макроекономічної рівноваги Рівновага національного ринку у моделі IS-LM
Змістовий модуль №7. Макроекономічна політика в регулюванні економіки.
Фіскальна політика держави Монетарна політика Циклічні коливання та економічне зростання Інфляція та анти інфляційна політика. Безробіття та політика зайнятості.
Змістовий модуль №8. Макроекономіка і зовнішньоекономічний розвиток.
Макроекономічна політика у відкритій економіці
  Іспит. Разом за 3 семестр із них аудиторних  
  Продовження таблиці 1
Розділ 3. Мікроекономіка. Змістовий модуль №9.Теорія поведінки споживача.
Корисність економічного блага. Економічний вибір Аналіз поведінки споживача
Змістовий модуль №10. Попит, пропозиція, мікроекономічна модель фірми
Попит та пропозиція Теорія еластичності Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми Витрати виробництва
Змістовий модуль №11. Теорія ринкових структур
Ринок досконалої конкуренції
Монопольний ринок
Ринок монополістичної конкуренції та олігополістична структура ринку.
Змістовий модуль №12. Похідний попит і загальна рівновага
Похідний попит
Ринок праці та ринок капіталу
Економічна ефективність і добробут. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага
  Іспит. Разом за 4 семестри Із них аудиторних  
  Разом з дисципліни Із них аудиторних
             

Тематика лекцій

Розділ 1. Основи економічної теорії

Змістовий модуль №1. Загальні засади економіки

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії – 2 год.

Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства.

Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна політика. Економічна теорія як основа економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.

 

Тема 2. Економічна система суспільства – 2 год.

Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу. Поняття безмежності потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Проблеми використання закону зростання потреб у процесі виробництва матеріальних благ. Економічні блага.

Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація. Суперечності інтересів економічних суб’єктів та форми їх розв’язання. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Типи економічних систем. Традиційна економіка. Економічна система вільного капіталізму. Командно-адміністративна система. Система змішаної економіки. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси. Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання. Криза та розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин. Концепції різноманітності форм переходу різних країн до ринкової економіки.

Основні напрямки формування сучасних ринкових відносин. Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки.

Власність як економічна категорія. Суб’єкти та об’єкти. Типи, форми і види власності. Основні тенденції розвитку власності на сучасному етапі. Необхідність різноманітних форм власності в ринковій економіці. Трансформація форм власності в Україні. Роздержавлення. Приватизація. Світовий досвід. Сучасний стан відносин власності в Україні. Економічні школи щодо періодизації суспільного розвитку.

Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства – 2 год.

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне виробництво, їх сутність, їх взаємозв’язок.

Ресурси виробництва та їх види. Використання економічних ресурсів. Абсолютна та відносна обмеженість (рідкісність) ресурсів. Межа економічних можливостей.

Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Основні фактори виробництва та їх взаємозв’язок. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Еволюція товарного виробництва. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.

Змістовий модуль №2. Ринкова економіка.

Тема 4. Теорія товару і грошей – 2 год.

Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживна вартість та її показники.

Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов.

Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей. Функції грошей. Історичний підхід у розгляді функцій грошей. Види грошей: паперові, металеві, кредитні, безготівкові, електронні. Обіг готівкових та безготівкових грошей.

Сучасні зміни в грошовому обігу. Закон грошового обігу. Історичний досвід України в створенні національної грошової одиниці.

Інфляція, її суть і причини. Темпи інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.012 с.)