Участь у наукових дослідженняхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Участь у наукових дослідженнях 

Студенти, які цікавляться науковою роботою в галузі прикладної фізики, можуть приймати участь у наукових дослідженнях, що проводяться викладачами кафедри загальної та прикладної фізики. Після з’ясування наукових інтересів студента, йому призначають наукового керівника з числа тих викладачів кафедри, які займаються дослідженнями за науковим напрямком, близьким до того, що цікавить студента. Додаткові бали студент отримує наприкінці кожного семестру за результатами відгуку наукового керівника про роботу студента, або ж на підставі прийнятої до друку статті, доповіді на науковій конференції, співавтором яких є студент, тощо.

В таблиці 8 вказано максимальну кількість балів, яку студент може отримати протягом семестру в результаті виконання відповідного виду самостійної та індивідуальної роботи.

 

Таблиця 8.

Види самостійної та індивідуальної роботи Рекомендована література Терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ        
Курс 1, семестр 1        
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 (17 годин) Тема №1  
1. Опрацювання теоретич. матеріалу. Згідно з табл. 5.1. робочої програми Тижні 1-9 Модульна контрольна робота №1 (тиждень 9) Входить до балів за МКР.
2. Захист семестрових завдань. [18],[19], [41]-[46] Тижні 7-9 Індивідуальний захист
3. Підготовка до виконання лабораторних робіт. Згідно переліку п. 5, методичні вказівки до виконання лабор. робіт Тижні 2-9 Допуск до лабораторної роботи
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 (20 годин) Тема №2, Тема №3  
1. Опрацювання теоретич. матеріалу. Згідно з табл. 5.1. робочої програми Тижні 10-18 Модульна контрольна робота №2 (тиждень 18) Входить до балів за МКР.
2. Захист семестрових завдань. [18],[19], [41]-[46] Тижні 15-16, Тижні 17-18 Індивідуальний захист
3. Підготовка до виконання лабораторних робіт. Згідно переліку п. 5, методичні вказівки до виконання лабор. робіт Тижні 10-18 Допуск до лабораторної роботи
  Разом балів за обов’язкові види СРС у семестрі 1:
         
         
Курс 1, семестр 2        
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 (13 годин) Тема №4  
1. Опрацювання теоретич. матеріалу. Згідно з табл. 5.1. робочої програми Тижні 19-28 Модульна контрольна робота №3 (тиждень 47) Входить до балів за МКР.
2. Захист семестрових завдань. [18],[19], [41]-[46] Тижні 27-28 Індивідуальний захист
3. Підготовка до виконання лабораторних робіт. Згідно переліку п. 5, методичні вказівки до виконання лабор. робіт Тижні 20-28 Допуск до лабораторної роботи
         
         
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 (46 години) Тема №5, Тема №6  
1. Опрацювання теоретич. матеріалу. Згідно з табл. 5.1. робочої програми Тижні 29-36 Модульна контрольна робота №4 (тиждень 53) Входить до балів за МКР.
2. Захист семестрових завдань. [18],[19], [41]-[46] Тижні 33-34, Тижні 35-36 Індивідуальний захист
3. Підготовка до виконання лабораторних робіт. Згідно переліку п. 5, методичні вказівки до виконання лабор. робіт Тижні 30-36 Допуск до лабораторної роботи
  Разом балів за обов’язкові види СРС у семестрі 3:
         
2. ВИБІРКОВІ        
Курс 1, семестр 1        
1. Написання реферату. Підручники, наукові статті, матеріали наукових конференцій тощо Тижні 6-7 Захист реферату у формі доповіді.
2. Участь у олімпіаді з фізики. Протягом семестру Диплом переможця олімпіади.
3. Участь у наукових дослідженнях. Протягом семестру Відгук наукового керівника про роботу студента, написання статті, участь у науковій конференції, конкурсі наукових робіт.
4.Відвідування занять з фізики. - Протягом семестру Всі без виключення заняття (лекційні, лабораторні, практичні).
  Разом балів за вибіркові види СРС у семестрі 1:
         
Курс 1, семестр 2        
1. Написання реферату. Підручники, наукові статті, матеріали наукових конференцій тощо Тижні 33-34 Захист реферату у формі доповіді.
2. Участь у олімпіаді з фізики. Протягом семестру Диплом переможця олімпіади.
3. Участь у наукових дослідженнях з фізики. Протягом семестру Відгук наукового керівника про роботу студента, написання статті, участь у науковій конференції, конкурсі наукових робіт.
4.Відвідування занять з фізики. - Протягом семестру Всі без виключення заняття (лекційні, лабораторні, практичні).
  Разом балів за вибіркові види СРС у семестрі 2:

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Оцінювання знань студентів відбувається у відповідності до «Положення про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах КМСОНП», затвердженого Вченою радою ХНТУ, протокол №3, від 07.11.2006.

 

Критерії оцінювання лабораторних робіт

На протязі семестру заплановано виконання 6 (шістьох) лабораторних робіт. Кожен з етапів виконання лабораторної роботи (п. 2.1) оцінюється в 1 (один) бал. При належному виконанні умов кожен студент отримує за семестр максимум 18 (вісімнадцять) балів за лабораторний практикум з фізики. Стосовно самостійної роботи студентів, оцінюються два етапи з трьох: підготовка та захист роботи. Кожен з цих етапів оцінюється максимум в 6 (шість) балів і сумарно складають максимум 12 (дванадцять) балів.

 

Критерії оцінювання підготовки до виконання лабораторної роботи

Перевірка підготовки до виконання лабораторної роботи відбувається в індивідуальному порядку. Студент отримує 1 (один) бал за підготовку при виконанні умов:

§ наявність роздруківки або ксерокопії методичних вказівок до виконання відповідної за індивідуальним графіком лабораторної роботи;

§ наявність письмових відповідей до контрольних питань у методичних вказівках, які повинні відповідати наступним умовам:

- коректні записи визначень фізичних понять, параметрів та величин,

- формулювання фізичних законів із відповідними межами їх застосування, найбільш важливих наслідків з них,

- коректний математичний запис формул фізичних законів або величин із поясненням позначень і символіки фізичних величин, що входять до її складу,

- лаконічне і коректне пояснення до питань прикладного характеру, або до якісних питань;

§ знання мети роботи;

§ вміння описати обладнання, що використовується в роботі;

§ порядок виконання роботи.

 

Критерії оцінювання захисту лабораторної роботи

Захист робіт лабораторного практикуму відбувається в індивідуальному порядку. Студент отримує 1 (один) бал за захист лабораторної роботи при виконанні умов:

§ наявність результатів обробки вимірювань, прикладів розрахунків фізичних величин та похибок, графіків та результатів розрахунків за ними (якщо є така необхідність у відповідності до методичних вказівок);

§ знання визначень фізичних понять, параметрів та величин;

§ знання формулювання фізичних законів;

§ вміння записати формули фізичних законів або величин;

§ знання позначень і символіки фізичних величин, що входять до складу формули;

§ вміння пояснити фізичні процеси та явища у питаннях якісного характеру;

§ вміння коректно сформулювати висновки з лабораторної роботи.

 

Критерії оцінювання виконання та захисту семестрового завдання

Захист семестрового завдання відбувається в індивідуальному порядку. Семестрове завдання складається з 6-и задач, і оцінюється максимум в 6 (шість) балів, які студент отримує за захист кожної задачі окремо по 1 (одному) балу при виконанні умов:

§ чітке виконання вимог до оформлення семестрового завдання – п. 3.1;

§ вміння пояснити фізичні явища та процеси, про які йдеться у задачі;

§ знання фізичних законів, на які спирається рішення задачі, та умов їх використання;

§ правильність та достовірність розрахунків.

 

Критерії оцінювання виконання та захисту реферату

Захист реферату відбувається кожним студентом прилюдно в академічній групі наприкінці семестру під час одного з останніх індивідуально-консультативних занять в час, призначений викладачем за погодженням з усіма студентами даної групи. Реферат приймається до захисту при умові чіткого виконання вимог до оформлення реферату – п. 4.1. Студент отримує максимум 4 (чотири) бали за захист реферату за наступні види навчальної діяльності:

§ теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений план та науковий апарат – 1 бал;

§ грамотний і аргументований захист реферату – 2 бали;

§ аргументовані висновки по роботі – 1 бал.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)