Система оподаткування юридичних осібМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система оподаткування юридичних осібПодатки - це обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що стягуються до бюджету.

Функції податків:

· Фіскальна функція - забезпечення фінансування державних витрат.

· Регулююча функція - вплив податків на різні сторони діяльності їх платників.

· Соціальна функція - підтримування соціальної рівноваги через зменшення розбіжностей реальних доходів окремих груп населення.

 

30.Система оподаткування - це нормативно визначені платники податків, їхні обов’язки і права, об’єкти оподаткування, види податків, зборів і платежів, а також порядок їх стягнення.

Елементи системи оподаткування'.

Платник податку - це фізична або юридична особа, яка згідно з чинним законодавством зобов’язана сплачувати податки.

Об’єкт оподаткування — це власне те, що підлягає оподаткуванню.

Ставка податку - законодавче встановлений розмір податку.

Система оподаткування ґрунтується на дотриманні певних принципів:

- обов’язковість сплати податків;

- соціальна справедливість;

- рівноправність суб’єктів оподаткування;

- стимулювання підприємницької виробничої діяльності;

- стабільність (забезпечення незмінності податків та їх ставок);

Система оподаткування складається з підсистем:

Ø оподаткування юридичних осіб;

Ø оподаткування фізичних осіб.

Відповідно до чинного законодавства України, суб’єкти господарювання є платниками загальнодержавних і місцевих податків, платежів, зборів, та відрахувань.

До загальнодержавних належать; ПДВ; акцизний збір; мито; податок на нерухоме майно підприємств.

До місцевих податків і зборів належать: комунальний податок; податок з реклами; збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір.

 

Джерела формування оборотних коштів.

Мінімальна потреба під-ства в оборотних коштах покривається за рахунок власних джерел:

-статутний капітал

-відрахування від прибутку

-цільове фінансування та цільові надходження(з бюджету)

-приріст сталих пвсивів

Банківські кредити використовується під-ствами за браком фінансових ресурсів у покупця і неможливості розрахуватися з постачальником.Постачальник дає згоду на надання відстрочки платежів за продукцію і від споживача замість грошей одержує вексель або інших боргове зобов’язання.

 

Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

Стан оборотних коштів характеризується їх наявністю на визначену дату.Швидкість обороту оборотних коштів характеризується періодом у плині якого оборотні кошти проходять усі стадії кругообігу на під-стві тобто здійснюють один оборот…Ефективність використання оборотних коштів характеризує коефіцієнт оборотності.Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти тим краще вони використовуються

Коефіцієнт завантаження характеризує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн реалізованої продукції тим краще вони використовуються..

Коефіцієнт ефективності характеризує скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів.Чим більший він тим ефективніше використовується оборотні кошти.

 

Показники ліквідності та платоспроможності підприємства

Ліквідність підприємства- це здатність підприємства швидко продати активи й оплатити свої зобов’язання.

Платоспроможність- це здатність підприємства вчасно і цілком виконати свої платіжні зобов’язання. Коефіцієнти ліквідності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідностівизначається відношенням найбільш ліквідних активів до поточної кредиторської заборгованості підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідностіобчислюється відношенням суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточної кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт критичної ліквідностіхарактеризує здатність підприємства до розрахунків за рахунок всіх оборотних активів за виключенням товарно-матеріальних цінностей.

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт покриття заборгованості,який розраховується відношенням оборотних активів до поточних зобов’язань.

 

Прямі податки підприємства

Прямі податки— це податки, які залежать від доходу або майна, і платниками яких безпосередньо є власники таких доходів або майна. Прямі податкивключають:

Ø податок на прибуток (дохід);

Ø податок на доходи з фізичних осіб;

Ø податок (плата) на землю;

Ø рентні платежі;

податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин.Податок на прибуток (дохід)

Валовий дохід- це загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності, протягом звітного періоду, у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Валовий дохід включає:

- загальні доходи від реалізації продукції, цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску і остаточного погашення), від банківських і інших операцій;- доходи від операцій особливих видів (бартер, страхування, розрахунки в іноземній валюті);

- доходи від спільної діяльності, у вигляді дивідендів, відсотків, роялті, операцій лізингу, володіння борговими зобов’язаннями тощо;- доходи, не враховані під час обчислення валового доходу у попередніх періодах і виявлені у звітному періоді.

Не враховуються:

- суми акцизного збору;- суми коштів або вартість майна, отримані у виді компенсації або внаслідок задоволення претензій;

- суми коштів або вартість майна, отриманих у виді прямих інвестицій;- суми емісійного доходу;- кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги.

Валові витрати- сума будь-яких витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, придбаних таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Валові витрати включають:

1.Суми витрат (матеріальних, оплати праці, авторських винагород та ін.), сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду

2.ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних фондів.

3.Суми плати за землю, податку з власників транспортних засобів, державного мита, загальнодержавних зборів.

4.Суми коштів, внесених у страхові резерви.

Відстрочений податковий актив— це сума збитку з якої визначається зменшення податку на прибуток поточного або попереднього періоду.

Відстрочене податкове зобов’язання— це сума податку на прибуток, яка сплачуватиметься у наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають рподаткуванню.

Податок з доходів фізичних осіб

Платниками податкуз доходів фізичних осіб в Україні є:

Ø резиденти, що одержують доходи з джерелом походження на території України;

Ø нерезиденти, що одержують доходи з джерелом походження на території України.

Не є платниками нерезиденти, які одержують доходи з джерелом походження на території України і мають дипломатичні привілеї, встановлені міжнародними договорами.

Об’єктом оподаткування резидента є:

- Загальний місячний оподатковуваний дохід.- Чистий річний оподатковуваний дохід, що визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту.- Доходи з джерелом походження в Україні, що підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

Об’єктом оподаткування нерезидента є:

- Загальний місячний оподатковуваний дохід із джерелом походження в Україні. - Загальний річний оподатковуваний дохід із джерелом походження в Україні.- Доходи з джерелом походження в Україні, що підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті. Плата за землю Плата за землю стягується з метою формування джерел засобів для фінансування заходів щодо раціонального використання, поліпшенню й охороні землі, проведення земельної реформи і розвитку інфраструктури населених пунктів. Розмір плати за землю не залежить від результатів господарської діяльності її власників і користувачів.

Об’єктомплати за землю є ділянка землі у власності або користуванні, у тому числі і на умовах оренди.

Суб’єктомплати за землю (платником) є власник землі і користувач, у тому числі орендар.

Земельний податок нараховується з моменту виникнення прав власності або прав користування землею. Підприємства сплачують земельний податок за рахунок собівартості, тобто включаються у валові витрати, що зменшує суму оподатковуваного прибутку (а значить і податку на прибуток).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.01 с.)