Економіка та підприємництво”,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економіка та підприємництво”,Економіка та підприємництво”,

За напрямами підготовки

Міжнародна економіка»

6.030508 “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

денна форма навчання

 

ЛЬВІВ – 2012


Розробники:

Перетятко Л.А., к.е.н., кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Попович Д.В. старший викладач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Полянчич Т. М., к.е.н., кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ( протокол № 1 від 30.08.2012р.) як робочу програму підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами 6.030503 « Міжнародна економіка» , 6.030508 « Фінанси і кредит», складеної на основі освітньо – професійної програми підготовки бакалавра, розробленої науково – методичною комісією Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом ім.. Вадима Гетьмана у 2010 році.

 

Погоджено:

Заступник завідувача кафедри

з навчально-методичної роботи Перетятко Л.А.

 

Завідувач кафедри Біттер О.А.

 

 


ЗМІСТ

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Опис предмета навчальної дисципліни “ФІНАНСИ”……………………………………………………………………………………………...................................................................4

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН навчальної дисципліни “ФІНАНСИ”........…………………………...............................................................….6

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ”…………......................................……….............................................................7

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….....................................………..........................................................11

5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП…………............................................................................................................................................................................................................14

6. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ….................................................................................................16

6.1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ……..............................................................................................16

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ……………………………………………………..................................................................................................17

6.3. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…………………................................................................................................19

6.4. ГРАФІК ОБОВЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ…………………………...................................................................................................27

7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС)……………………………..................................................................................................27

7.1.ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………..................................................................................................27

7.2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………...................................................................28

7.3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………………………….....................................................................................................29

8. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА….................................................................................................34

8.1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА…........................................................34

9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ……...............................................................................36

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ 6. 030503 « Міжнародна економіка», 6.030508 “Фінанси і кредит”……….......................................................................................................................38

10.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ...............................38

10.2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ…..................39

10.3. ШКАЛА ПЕРЕВОД У РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЧОТИРИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ…...............................................................................................................................................................41

10.4. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ..................41

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...................................................................................................................................................................42

12. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ.............................................................................................................................42

13.РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.....................................................................................................................................................................44

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Опис предмета навчальної дисципліни « ФІНАНСИ »

Програму складено відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю „ Фінанси і кредит”.

Теоретичний курс „ Фінанси” – одна із дисциплін фахової підготовки спеціалістів з економіки. Вона опирається на економічну теорію і є історичною дисципліною. З іншої сторони вивчення фінансів спрямовує до вивчення прикладних дисциплін ( податкова система, бюджетна система, гроші та кредит, фінансовий менеджмент, інвестиційна діяльність, міжнародна економіка).

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Фінанси» є сукупність фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро – і мікрорівнях.

Мета дисципліни – вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро – і мікрорівнях, а також здобуття спеціальних знань у галузі державних та міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць для вирішення питань теорії й практики розбудови фінансової політики держави.

Завдання дисципліни « Фінанси» – полягає у теоретичній і практичній підготовці студентів, яка дає змогу зрозуміти закономірності у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи їх використання у практиці фінансової роботи. Розкрити і засвоїти призначення фінансів, організаційно – правову основу їх функціонування, характеристику усіх ланок фінансової системи та механізм їх впливу на економічні перетворення в процесі ринкових реформ.

Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі

Дисципліна «Фінанси» взаємопов’язана з такими дисциплінами як « Мікроекономіка», « Політична економія», « Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Гроші та кредит», «Міжнародна економіка», «Бюджетна система», «Податкова система», «Місцеві фінанси» та ін.

Вимоги до знань і умінь

В результаті вивчення предмету „ Фінанси” студенти повинні знати:

- теоретичні основи функціонування фінансів;

- діюче законодавство України у галузі фінансової, кредитної, банківської і біржової діяльності;

- принципи організації фінансів в різних сферах діяльності;

- джерела формування і використання цільових грошових фондів;

- показати напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин.

Підготовлений фахівець повинен уміти:

- формувати та розподіляти фонди грошових коштів, що залишаються у розпорядженні підприємств;

- знаходити оптимальні фінансові рішення, спрямовані на реалізацію комплексних цільових завдань виробничо – економічного стимулювання високопродуктивної праці та заохочування підприємницької діяльності;

- аналізувати тенденції розвитку фінансової системи держави, їх окремих ланок,визначати вплив і взаємозв’язок фінансової сфери у національній економіці.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

У зв’язку із змінами у фінансово-кредитній сфері при вивченні питань курсу необхідно використовувати матеріали сесій Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів влади, діючий законодавчий, нормативний та інструктивний матеріал, а також матеріали періодичних видань з питань економіки та фінансів.

Робоча програма складена на 10 кредитів.

Форми контролю – проміжний модульний контроль,екзамен.

ТЕМА 1. Вступ. Предмет та завдання фінансової науки

Фінанси як наукова дисципліна. Міжгалузевий характер курсу Фінанси”, його зв’язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами. Роль курсу “Фінанси” у формуванні професійних навичок висококваліфікованих бакалаврів з економіки. Склад, структура й послідовність викладання курсу. Предмет, завдання і метод фінансової науки.

 

ТЕМА 2. Становлення та розвиток фінансової науки

Історичний аспект становлення та розвиток фінансової науки. Фінанси Київської Русі. Господарський та соціальний устрій Київської Русі. Бюджетні відносини раннього періоду Київської Русі. Грошова система в Давньоруській державі. Внесок київських князів в розвиток фінансових відносин. Історичне значення фінансових відносин Давньоруської держави. Фінансова наука в Україні та внесок українських вчених в її розвиток. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки.

ТЕМА 3. Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії.

Фінансова система

Історичний характер фінансів, їх генезис. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах товарного господарства. Підвищення ролі фінансів в умовах ринкових відносин.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості й складні фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад і особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Поняття фінансової системи. Фінансова система України. Сфери фінансів. Ланки фінансових відносин.

Функції фінансів як виявлення найважливіших суттєвих ознак, властивостей, суспільного призначення фінансів. Розподільна функція та контрольна їх зміст. Об’єкти і суб’єкти розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту. Роль контрольної функції за розподілом фінансових ресурсів.

Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення: державне фінансування, кредитування, самофінансування.

 

ТЕМА 4. Фінансова політика та фінансовий механізм.

Фінансове право

Фінансова політика – складова частина економічної й соціальної політики держави. Взаємозв’язок фінансів і фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Основні напрямки фінансової політики, її завдання. Фінансова політика України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм, як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.

Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведений фінансовий баланс держави. Основні зміни у фінансовому плануванні при переході до ринку.

Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади та управління щодо загального управління фінансами.

Права та обов’язки Міністерства фінансів, Головної державної податкової адміністрації та їх структурних підрозділів у регіонах з оперативного управління фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій. Автоматизовані системи управління фінансами.

Фінансовий контроль. Сутність фінансового контролю, його значення. Види, форми й методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Становлення і розвиток аудиторського контролю. Суб’єкти фінансового контролю в Україні. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю.

Фінансове право. Правове регулювання фінансових відносин. Розвиток фінансового законодавства в Україні.

 

ТЕМА 5. Фінанси суб’єктів господарювання

Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність та функції фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств. Фінансове планування і прогнозування на підприємствах. Грошові фонди та фінансові ресурси підприємств. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл. Фактори, що впливають на її розмір.

Прибуток підприємства: його роль, формування, розподіл та використання в умовах сучасної системи оподаткування. Особливості фінансів підприємств державного сектору. Особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності та видів діяльності.

Фінансова санація і банкрутство підприємств.

 

ТЕМА 13. Фінансовий ринок

Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Суб’єкти та об’єкти фінансового ринку.

Класифікація фінансового ринку. Ризикові та без ризикові фінансові ринки. Місцеві, регіональні, національні, міжнародні, всесвітні фінансові ринки. Первинний і вторинний фінансові ринки. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні.

Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатись в Україні. Основні характеристики цінних паперів.

Правове регулювання фінансового ринку. Порядок реєстрації і обігу цінних паперів. Діяльність із випуску та з підтримування обігу цінних паперів. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

Фондова біржа: правове положення, організація і порядок роботи. Правила торгівлі. Види угод, порядок розрахунків. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах в Україні.

Брокерські (дилерські) контори.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

 

ТЕМА 14. Міжнародні фінанси

Поняття міжнародних фінансів та фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин. Міжнародна фінансова політика, її типи та інструменти.

Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція.

Валютне регулювання та валютні обмеження: суть і необхідність.

Валютний курс, його види. Порядок установлення та методологія обчислення валютного курсу національної грошової одиниці України. Механізм регулювання валютного курсу ( девальвація, ревальвація, валютна інтервенція).

Конвертованість валюти та механізм її забезпечення.

Валютні ринки. Поняття і види. Правове регулювання діяльності Української міжбанківської валютної біржі. Організація та порядок роботи біржового валютного ринку. Котирування іноземних валют. Специфічні особливості та проблеми функціонування валютного ринку в Україні.

 

 

Валютні операції.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Єдиний митний тариф. Митні ставки і пільги. Митна політика України.

Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Оподаткування експортно-імпортних операцій.

Державний контроль за здійсненням валютних операцій і своєчасним надходженням коштів.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Конституція України: офіц. текст: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : за станом на 1 січня 2006 р. – К.: Мін-во юстиції України, 2006 р. – 124 с.
 2. Бюджетний кодекс України: за станом на 22 липня 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 68 с.
 3. Митний кодекс України: за станом на 27 лютого 2009 р. // Звід кодексів України : Т.1 / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во,2009. – 632 с.
 4. Господарський кодекс України: за станом на 27 лютого 2009 р. // Звід кодексів України : Т. 1 / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.
 5. Про Національний банк України: закон України: за станом на 8 листопада 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 40 с.
 6. Про бюджетну систему України: закон України // Закони України: в 11 т. : Т. 1 / Верховна Рада України. Інститут законодавства. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 1996.- 48 с.
 7. Про місцеве самоврядування : закон України: за станом на 15 лютого 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 72 с.
 8. Про підприємства в Україні : закон України від 27 березня 1991 р. № 887 – ХІІ // в ряд. ЗУ від 4 лютого 1998 р. № 72/98 – ВР. Господарське законодавство : збірник законодавчих актів. – К.: МАУП, 1998. – 284 с.
 9. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : закон України від 28 грудня 2007 р. №107 – VI // Урядовий кур’єр . – 2007. – 31 грудня. – с. 3-15.

Про Державний бюджет України на 2009 рік : закон України від 26 грудня 2008 р. № 835 – VI // Урядовий кур’єр. – 2008 – 30 грудня. – С. 5-12.

 1. Про систему оподаткування : закон України: за станом на 10 лютого 2006 р. // Законодавство України про оподаткування фізичних осіб: збірник законів / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 119 с.
 2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : закон України : за станом на 13 жовтня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 24 с.
 3. Про страхування : закон України : за станом на 14 серпня 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 40 с.
 4. Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України : за станом на 1 вересня 2004 р. // Господарське законодавство України. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 624 с.
 5. Про цінні папери та фондову біржу: закон України : за станом на 1 вересня 2004 р. // Господарське законодавство України: - Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 624 с.
 6. Про Рахункову палату: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 43. – 47- 55 с.
 7. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : закон України від 26 січня 1993 р. №2939 – ХІІ // Все про бухгалтерський облік. – 2005.-1 березня. – с. 43 – 48.
 8. Про єдиний митний тариф: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 19. – 35- 47 с.
 9. Про аудиторську діяльність : закон України : за станом на 1 вересня 2004 р. // Господарське законодавство України. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 624 с.
 10. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: від 4 січня 1998 р. № 16/98 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – 24 -37 с.
 11. Про збір на обов’язкове соціальне страхування : закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 37. - 18-25 с.
 12. Про внесення змін до ст. 4 закону України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 14. – 18-26 с.
 13. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : закон України // Соціальний захист. – 2000. - № 7. – с. 7 – 10.
 14. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : закон України від 9 липня 2003 р. № 1058 – IV // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – 18 листопада. – с. 3 – 52.
 15. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. - № 2.
 16. Про спрощення систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємства : указ президента України від 3 липня 1998 р. № 727/98 в ряд. Указу президента України від 28 червня 1999 р. № 746/99 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – 18 листопада. – с. 5-7.
 17. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб.: / Адамик Б. П. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278 с.
 18. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / Азаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М. – 2 – ге вид., випр. і доп. – К.: Знання – Прес, 2006. – 287 с.
 19. Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч. – метод. посіб. / Александрова М. М., Маслова С. О. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.
 20. Алєксєєв І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Алексєєв І. В. та ін. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 168 с.
 21. Банки Львова : минуле і сучасне : монографія / За ред. Я. В. Грудзевича, З. М. Комаринської. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 223 с.
 22. Банківські операції : підручник / За ред. А. М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
 23. Бечко П.К. Місцеві фінанси. Навч. пос./ Бечко П.К., Ролінський О.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007.- 192 с.
 24. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т./ Бланк И. А. – К.: Ника-Центр, 1999.

Т.- 1999. - 592с., Т. – 1999.- 512с.

 1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / Боринець С. Я. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 305 с.
 2. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: пер. з англ. / Брігхем Є. Ф. – К. Молодь, 1997. – 1000 с.
 3. Буряк П.Ю., Смоленська С.Д., Татарин Н.Б. Фінанси: Підручник.- К.: «Хай – Тек Прес», 2010. – 329с.
 4. Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування місцевих бюджетів //Фінанси України. – 2001.- № 6. – с. 14 – 24.
 5. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. / Васюренко О. В. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 324 с.
 6. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі : Навч. посібник / Ватуля І. Д., Ватуля М. І., Рибалко Л. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.
 7. Гальчинський А. Теорія грошей : навч. посіб. / Гальчинський А.– К.: Основи, 2001. - 411с.
 8. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Гриньова В. М., Корда В. О. – К.: Знання – Прес, 2004. – 424 с.
 9. Гроші, банки та кредит / За ряд. Б. Л. Луціва.– Тернопіль: Карт-Бланш, 2000.–225 с.
 10. Гроші та кредит / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. – 528 с.
 11. Гроші та кредит : підручник / За заг. ряд. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с., 2004. – 598 с.; 2006. – 744 с.
 12. Грошово-кредитна політика України / Стельмах В. С., Єпіфанов А. О., Гребеник Н. І., Міщенко В. І. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2003. – 421 с.
 13. Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / Демківський А. В. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.
 14. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Под ряд. акад. РАЕН Е.Ф. Жукова. 2-ге изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАИА, 2003. – 600 с.
 15. Гроші в Україні : факти і документи / Дмітрієнко М., Ющенко В., Литвин В. Яковлева Л. _ К.: ARC Ukraine, 1998. – 454 с.
 16. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Э. Дж., Кэмбеля К. Д., Кэмпбеля Р. Дж. – Спб., 1994. – 475 с.
 17. Дорофєєва Н. В. З історії грошей України/ Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. – Львів: ЛБ і НБУ, 2000. – 165 с.
 18. Зимовець В. В. Фінансове посередництво; навч. посібн. / Зимовець В. В., Зубик С. П. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
 19. Золотов А. Ф. Международые валютно-кредитные отношения : курс лекций / Золотов А. Ф. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
 20. Енциклопедія банківської справи / Ряд. кол.: В. С. Стельмах та ін. – К.: Молодь, ін. Юре, 2001. – 680 с.
 21. Іванов В. М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій / Іванов В. М., Софіщенко І. Я. – К.: МАУП, 20012, -232 с.
 22. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник./ За ред.. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К.: « Хай – Тек Прес», 2010.- 528 с.
 23. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред.. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567с.
 24. Кейнс Дж. Общал теория занятости процента и денег. Избранное / Кейнс Дж. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
 25. Коваленко М. А. Операції сучасного комерційного банку : навч. посіб. / Коваленко М. А., Білінкіс В. М., Сухомлин Л. Є. – Херсон : Олді – плюс, 2004. – 472 с.
 26. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: навч. посіб. / Костіна Н. І. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.
 27. Кравець В. М. Західноєвропейський банківський бізнес : становлення і сучасність / Кравець В. М., Кравець О. В., за ред. В. І. Міщенка. – К.: Знання – Прес,2003.-470 с.
 28. Лагубін В. Д. Гроші та грошовий обіг : навч. посіб. / Лагубін В. Д. – 5-те вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 199с.
 29. Лагубін В. Д. Кредитування : теорія і практика : навч. посіб. / Лагубін В. Д. – з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 215 с.
 30. Любунь О. С. Національнй банк України : основні функції, грошово-кредитна політика регулювання банківської діяльності : навч. посіб. / Любуль О. С., Любунь В. С., Іванець І. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
 31. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / Лютий І. О. – К.: Атіка, 2000. – 240 с.
 32. Матвієнко П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформац. економіці України / Матвієнко П. В. – К.: Наук. думка, 2004. – 256 с.
 33. Мельник О. М. Інфляція : теорія і практика регулювання / Мельник О. М. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 291 с.
 34. Михайловська І. М. Гроші та кредити : навч. посіб. / Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. – Львів : Новий Світ – 2000, 2006. – 432 с.
 35. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків : підручник / Мишків Ф. С. : наук. ряд. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
 36. Міжнародна економіка : навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Новацького В. М. – К.: Центр навчальної літератури, Видавництво “Артек”, 2002. – 436 с.
 37. Міжнародні організації : навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.
 38. Місцеві фінанси в Україні: Правове регулювання: Навч. посібник / Близнюк О.С., Губерська Н.Л., Музика О.А., Устенко Р.А. – К.: Дакор КНТ, 2007.- 316 с.
 39. Операції комерційних банків / Р. Кацовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
 40. Панчишин С. М. Макроекономіка: навч. посіб. / Панчишин С. М. – К.: Либідь, 2001. – 616 с.
 41. Петровська І. О. Фінанси : навч. посіб. / Петровська І. О., Клиновий Д. В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.
 42. Податковий менеджмент: Підручник / Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В. - К.: Знання, 2008. – 525 с.

73.Карлін М.І.. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004.

74.Карлін М.І.. Державні фінанси України: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008.

75.Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор. – 2004.

76.Бечко П.К, Ролінський О.В. Місцеві фінанси. Навч. Посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007.

77.Бех Г.В., Дмитрик О.О., Криниць кий І.Є. Фінансове право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Internet cайти

 

1. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua

2. Державна податкова адміністрація – www. sta.gov.ua

3. Національний банк України – www. bank.gov.ua

4. Контрольно-ревізійна служба – www. dkrs.gov.ua

5. Державна комісія з цінних паперів – www. ssmsc.gov.ua

6. Державний комітет статистики України – www. ukrstat. gov.ua

 

 


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
  ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1. Вступ. Предмет та завдання фінансової науки
  Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки
Історичний аспект становлення та розвиток фінансової науки. Фінанси Київської Русі. Внесок київських князів в розвиток фінансових відносин.
Фінансова наука в Україні та внесок українських вчених в її розвиток. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки.
  Тема 3. Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії. Фінансова система
Історичний характер фінансів, їх генезис. Фінансові категорії: прості та складні. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. Фінансові ресурси їх склад та особливості.
Поняття фінансової системи. Фінансова система України. Сфери та ланки фінансів.
Функції фінансів та їх роль в умовах ринкової економіки. Фінансове забезпечення відтворювального процесу через державне фінансування; кредитування; самофінансування.
  Тема 4. Фінансова політика та фінансовий механізм. Фінансове право
Фінансова політика та фінансовий механізм. Складові елементи фінансового механізму.
Фінансове планування: суть, принципи, методи та завдання. Управління фінансами. Об’єкти та суб’єкти управління.
Фінансовий контроль. Суб’єкти фінансового контролю в Україні.
Фінансове право та його розвиток в Україні. Правове регулювання фінансових відносин.
  Тема 5. Фінанси суб’єктів господарювання
Сутність та функції фінансів підприємств, основи їх організації.
Фінансове планування і прогнозування на підприємствах.
Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.
Фінансова санація і банкрутство підприємств.
  Тема 6. Фінанси домогосподарств
Домогосподарство в різні історичні епохи. Особливості вітчизняних домогосподарств. Інвестиційний потенціал домашніх господарств.
  Тема 7. Податки та податкова система
Суть і функції податків. Класифікація та характеристика основних видів податків податкової системи України..
Місцеві податки та збори, їх характеристика.
Принципи та методи оподаткування. Податкова система і податкова політика держави.
Структура та організація роботи податкових органів України
  Тема 8. Бюджет і бюджетна система. Бюджетний дефіцит
Сутність, значення та функції бюджету. Бюджетний устрій і бюджетна система.
Бюджетний процес, поняття, основні елементи.
Класифікація доходів та видатків державного бюджету.
Бюджетний дефіцит: причини виникнення та джерела фінансування. Оптимізація бюджетного дефіциту.
  Тема 9. Місцеві фінанси. Фінансове вирівнювання та бюджетний федералізм
Суть місцевих фінансів, їх склад і роль в умовах ринкових відносин.
Доходи та видатки місцевих бюджетів.
Принципи фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.
Поняття та види бюджетного федералізму.
  ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 2
  Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди
Характеристика позабюджетних соціальних фондів України. Структура та джерела формування Пенсійного фонду України.
Організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Особливості страхування від нещасних випадків на виробництві та на випадок безробіття.    
  Тема 11. Державний кредит і державний борг
Економічна сутність та роль державного кредиту у формуванні фінансових ресурсів держави. Форми та види державного кредиту.
Класифікація державних внутрішніх позик. Форми зовнішнього державного кредиту.
Державний борг, його економічні наслідки. Джерела погашення державного боргу.
Проблеми і напрямки вдосконалення управління й обслуговування державного зовнішнього боргу України.
  Тема 12. Страхування та страховий ринок
Економічна необхідність та роль страхування. Форми і методи страхового захисту. Галузі та види страхування.
Особливості фінансових відносин у сфері страхування.
Перестрахування, його необхідність для забезпечення сталості страхових операцій.
Доходи та витрати страховика. Страховий ринок та роль держави у розвитку страхового ринку в Україні.
  Тема 13. Фінансовий ринок
Суть фінансового ринку, його роль та класифікація .
Характеристика основних видів цінних паперів.
Фондова біржа: організація і порядок роботи. Правове регулювання фінансового ринку в Україні.
  Тема 14. Міжнародні фінанси
Поняття міжнародних фінансів та фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин.
Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція. Валютний курс.Конвертованість валюти. Валютне регулювання та валютні обмеження.
Валютний ринок. Особливості та проблеми функціонування валютного ринку в Україні. Валютні операції.
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна політика України.
Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  Тема 15. Фінансовий менеджмент
Сутність та необхідність фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як підсистема управління підприємством.
Особливості організації фінансового менеджменту в залежності від форм організації бізнесу і сфери діяльності.
  Тема 16. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою
Особливості бюджетної і податкової політики США.
Фінансова система Японії та особливості її функціонування.
Державні фінанси Франції та Великобританії.
  Тема 17. Фінанси Європейського Союзу
Критерії вступу країн до Європейського Союзу. Доходи та видатки Європейського Союзу.
  Тема 18. Фінансова безпека країни
Фінансова безпека країни. Загрози фінансовій безпеці країни.
Необхідність урахування в Україні особливостей фінансової конкуренції серед країн Європейського Союзу.
  Разом

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ

ЗАНЯТЬ ТА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

№ заняття Тема Кількість годин ( С/ЗМ)
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 34 / 2
Тема 1. Вступ. Предмет та завдання фінансової науки.
Семінарське заняття № 1  
  Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки
Семінарське заняття № 2
  Тема 3. Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії. Фінансова система
Семінарське заняття № 3
Семінарське заняття № 4
  Тема 4. Фінансова політика та фінансовий механі


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.015 с.)