Тема 1. Вступ. Предмет та завдання фінансової наукиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Вступ. Предмет та завдання фінансової наукиПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Фінанси як наукова дисципліна.

2. Предмет, завдання і метод фінансової науки.

3. Вплив факторів на виокремлення фінансів у окрему науку.

4. Суть і значення фінансів як науки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Опарін В.М. Фінанси. –Київ-2001.

2. Оспіщев В.І. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2008

3. Василик О.Д. Теорія фінансів. –К.: Центр видавничої літератури. 2005.

4. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студій. – Тернопіль: „ Карт – бланк”, 2002.

5. Романенко О.Р. Фінанси. – К.: Ценр видавничої літератури, 2006.

Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 2

1. Історичні аспекти становлення та розвитку фінансової науки.

2. Фінанси Київської Русі. Внесок київських князів в розвиток фінансових відносин.

3. Фінансова наука в Україні та внесок українських вчених в її розвиток.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Опарін В.М. Фінанси. –Київ-2001.

 1. Оспіщев В.І. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2008
 2. Василик О.Д. Теорія фінансів. –К. Центр видавничої літератури. 2005.
 3. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студій. – Тернопіль: „ Карт – бланк”, 2002.
 4. Романенко О.Р. Фінанси. – К.: Ценр видавничої літератури, 2006.

 

Тема 3. Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії. Фінансова система

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 3

1. Об’єктивні передумови виникнення фінансів, їх генезис

2. Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансів.

3. Склад і особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 4

 

4. Поняття фінансової системи. Фінансова система України, її структура. Шляхи вдосконалення і стабілізації фінансової системи України.

5. Функції фінансів як виявлення найважливіших суттєвих ознак, властивостей, суспільного призначення фінансів.

6. Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення: державне фінансування, кредитування, самофінансування.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Центр видавничої літератури, 2005.
 2. Загорський В.С. Фінанси. – К.: Знання. 2006.
 3. Карпінський Б.А. Фінансова система: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Львів: „Магнолія плюс”, 2006.
 4. Романенко О.Р. Фінанси. – К.: Ценр видавничої літератури, 2006.
 5. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії. – Тернопіль:” Карт-бланш”, 2002.

 

Тема 4. Фінансова політика та фінансовий механізм. Фінансове право.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 5

 

1. Фінансова політика – складова частина економічної й соціальної політики держави. Фінансова політика України на сучасному етапі. Завдання і принципи фінансової політики, форми і методи її реалізації

2. Використання фінансового механізму для економічного і соціального розквіту держави.

3. Фінансове планування, основні зміни у фінансовому плануванні при переході України до ринку. Роль зведеного фінансового балансу у системі фінансових планів.

 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 6

 

1. Управління фінансами. Стратегічне та оперативне управління фінансами:

1.1. Функції Міністерства фінансів України.

1.2. Державне казначейство України.

1.3. Державна податкова адміністрація.

1.4. Державна контрольно-ревізійна служба України.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 7

 

2. Фінансовий контроль. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю в Україні.

3. Аудит як незалежний фінансовий контроль.

4. Правове регулювання фінансових відносин в Україні.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” //Відомості Верховної Ради України. -1993.- № 13.

2. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” //Відомості Верховної Ради України.-1998.-№ 29.

3. Указ Президента України “Про Державне Казначейство України” //Діло.-1995.-№ 43.

4. Указ Президента “Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих податкових адміністрацій” // Урядовий кур’єр. –1997 .- 29 серпня.

 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К.: Атіка, 2002.
 2. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Центр видавничої літератури, 2005.
 3. Загорський В.С. Фінанси. – К.: Знання. 2006.
 4. Карпінський Б.А. Фінансова система: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Львів: „Магнолія плюс”, 2006.
 5. Романенко О.Р. Фінанси. – К.: Ценр видавничої літератури, 2006.
 6. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії. – Тернопіль:” Карт-бланш”, 2002.
 7. Оспіщев В.І. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2008
 8. Бех Г.В., Дмитрик О.О., Криницький І.Є. Фінансове право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Тема 5. Фінанси суб’єктів господарювання

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 8

 

1. Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації. Принципи організації фінансів суб’єктів господарювання.

2. Грошові фонди та фінансові ресурси підприємств.

3. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та видів діяльності.

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 9

1. Специфічні особливості фінансів невиробничої сфери.

2. Фінансовий стан підприємства, його оцінка.

3. Фінансова санація і банкрутство підприємств.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Господарський Кодекс України, К., Парламентське видавництво, 2003.

2. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Центр видавничої літератури, 2005.

3. Загорський В.С. Фінанси. – К.: Знання. 2006.

 1. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Либідь, 2000.
 2. Романенко О.Р. Фінанси. – К.: Ценр видавничої літератури, 2006.
 3. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії. – Тернопіль:” Карт-бланш”, 2002.
 4. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств. –К.: ЦУЛ, 2002.
 5. Опарін В.М. Фінанси. –Київ-2001.

 

Тема 6. Фінанси домогосподарств

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 10

 

 1. Домогосподарство в різні історичні епохи.
 2. Суть та функції домогосподарств.
 3. Формування сукупних доходів і витрат у домогосподарствах.
 4. Заощадження домогосподарств – вагоме джерело інвестування в національну економіку.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Т. Смовженко. Основні мотиви та чинники формування заощаджень домогосподарствами. Вісник НБУ, травень 2002.
 2. Коваленко В.М. Інвестиційний потенціал домашніх господарств. Фінанси України. № 4, 2001.
 3. Оспіщев В.І. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2008

Тема 7. Податки та податкова система

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 11

 

1. Економічна суть і функції податків. Передумови виникнення і розвитку податків. Роль податків у фіскальній політиці держави.

2. Класифікація податків, її ознаки. Види податків.

3. Принципи та методи оподаткування.

 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 12

 

1.Характеристика місцевих податків та зборів.

2. Податкова система і податкова політика України.

3. Організація роботи державних податкових органів України, їх завдання. Склад і структура податкових органів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28

2. червня 1996 року. - К.: Видавництво Право. 1996. ст. 42.

3. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” //Відомості Верховної Ради України.-1998.-№29.

4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” //Відомості Верховної Ради України.-1997.-№ 16.

5. Василик О.Д. Державні фінанси України - К.: НІОС, 2002.

6. Василик О.Д. Теорія фінансів. - К.: Вища школа, 2001.

7. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Центр видавничої літератури, 2005.

8. Загорський В.С. Фінанси. – К.: Знання. 2006.

9. Кириленко О.П. Фінанси. - Тернопіль: ЦМДС, 1998.

10. Федосов В.М. Податкова система України. - К.: Либідь, 1994.

11. Карлін М.І.. Державні фінанси України: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008.

Тема 8. Бюджет і бюджетна система. Бюджетний дефіцит

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 13

 

1. Бюджет як економічна та юридична категорії. Розподільча і контрольна функції бюджету. Місце бюджету в економічній системі держави.

2. Фінансова програма оздоровлення економіки України та роль бюджету в її здійсненні. Бюджет у регулюванні економічних і соціальних процесів в державі.

3. Бюджетний устрій і бюджетна система України.

 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 14

1. Бюджетний процес, його поняття, основні елементи. Організація бюджетного планування в Україні та його удосконалення.

2. Роль державного бюджету в фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку України.

3. Економічна суть доходів державного бюджету. Джерела їх формування.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 15

 

1. Основні напрямки використання бюджетних коштів.

2. Бюджетний дефіцит. Поняття, причини виникнення. Та методи фінансування. Проблеми скорочення й можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.

3. Вплив бюджетного дефіциту на розвиток економіки і соціальну сферу.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. - К.: Видавництво Право. 1996.

2. Бюджетний Кодекс України.

3. Закон України “ Про Державний бюджет України” на поточний рік.

4. Про запровадження нової бюджетної класифікації України. Наказ № 265 від 3.12.97 р. Міністерства фінансів України.

5. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Центр видавничої літератури, 2005.

6. Василик О.Д. Державні фінанси України - К.: НІОС, 2002.

7. Загорський В.С. Фінанси. – К.: Знання. 2006.

8. Кириленко О.П. Фінанси. - Тернопіль: ЦМДС, 1998.

9. Родионова В.М. Финансы.- М.: Финансы и статистика, 1995.

10. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.

11. Карлін М.І.. Державні фінанси України: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)