А.П. Бочковський, канд. техн. наук, асистентМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А.П. Бочковський, канд. техн. наук, асистентС.М. НЕменуща, канд. с.-г. наук, асистент

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

 

 

Методичні вказівки до дипломного проектування містять рекомендації щодо виконання розділу "Охорона праці" та перелік питань, які необхідно розглянути студентам, що виконують дипломний проект за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», професійного спрямування «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

Метою методичних вказівок є надання допомоги в розробці розділу "Охорона праці" у дипломному проекті.

Вступ

Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002 р. забезпечує основні конституційні права громадян на охорону їх життя та здоров’я в процесі трудової діяльності, встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні, відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії. Згідно наказу Міністерства освіти України за № 420 від 02.12.98 р. та наказу Міністерств освіти і науки України, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду за № 969/922/216 від 21.10.2010 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» дипломний проект студентів освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» повинен обов’язково містити окремий розділ «Охорона праці».

При виконанні розділу “Охорона праці” у дипломному проекті студент самостійно ідентифікує небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ), які можуть виникнути при реалізації технології, спираючись на знання, що були отримані під час вивчення нормативних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці” та впродовж проходження переддипломної практики. На підставі проведеної ідентифікації виділяються чинники, котрі впливають на комфортні і безпечні умови праці, наводяться їх нормативні значення та зазначаються загальні вимоги безпеки при реалізації технології у відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

У вступі до розділу дипломного проекта необхідно приділити увагу необхідності створення здорових та безпечних умов праці, спрямованих на підтримку високої працездатності робітників, досягнення високої продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва.

Розділ "Охорона праці" складається з текстової частини обсягом не більше 6 сторінок. Зміст розділу передбачає ідентифікацію НШВФ, виділення і нормування чинників, які впливають на працюючих, а також зазначення загальних вимог щодо безпеки праці та пожежовибухобезпеки при реалізації технології.

Під час переддипломної практики на підприємстві студент повинен ознайомитись з оцінкою стану охорони праці і планами його покращення на підприємстві, установі чи організації в цілому і в їх структурних підрозділах; роботою служби охорони праці; організацією робочого місця; категорією робіт, що виконуються працівниками при реалізації технології; джерелами шуму та вібрації у виробничих приміщеннях; системами природного і штучного освітлення на робочих місцях; особливостями розміщення виробничого обладнання з точки зору забезпечення безпеки праці; засобами колективного та індивідуального захисту працюючих від дії НШВФ; категоріями приміщень з електро- та пожежовибухонебезпеки; шляхами евакуації з виробничих приміщень. Ці матеріали студент повинен мати у наявності на консультації з розділу “Охорона праці”.

При виконанні розділу необхідно керуватися чинною нормативно-технічною документацією [1-22].

Під час консультації студент пред’являє консультанту підрозділи згідно п.2. даних методичних вказівок.

На підпис консультанту студент представляє розділ повністю оформленим, чернетка додається.

СТРУКТУРА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

Розділ "Охорона праці" повинна містити наступні підрозділи:

2.1 Ідентифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають найбільший вплив на працюючих.

2.2. Виділення та нормування чинників, які впливають на комфортні та безпечні умови праці.

2.3. Загальні вимоги безпеки при реалізації технології.

2.4. Пожежовибухобезпека технологічного обладнання і процесів.

 

 

Ідентифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають найбільший вплив на працюючих

Ідентифікація НШВФ, являє собою складний процес, який включає низку етапів. На першому етапі необхідно виділити та класифікувати НШВФ, котрі можуть діяти на працівника під час виконання їм посадових обов’язків. Наступні етапи передбачають: оцінку і визначення допустимих рівнів впливу негативних факторів на працівників; визначення кількісних характеристик НШВФ; визначення найбільш значущих джерел виникнення небезпек та оцінку наслідків прояву небезпек.

Із наведених у додатку А НШВФ слід виділити тільки ті, що найбільш характерні, навести їх нормативне значення, зробити посилання на нормативний акт в якому вони встановлені (додатки Б-Д), визначити джерело виникнення та зазначити можливі наслідки від їх дії. Результати навести у табл. 2.1.

 

Табл. 2.1. Характеристика та нормовані значення НШВФ

 

№ з/п Найменування небезпечних та шкідливих виробничих факторів Нормоване значення Нормативний акт Джерело виникнення Можливі наслідки від дії
           

 

Примітка: якщо фактор не визначений нормативним актом, то у графі 4 ставиться « - »

Виділення та нормування чинників, які впливають на комфортні та безпечні умови праці

Визначення і нормування показників мікроклімату та чистоти повітря робочої зони

Відповідно до категорії робіт, які виконуються (додаток Б) [5], навести нормовані показники мікроклімату робочої зони у виробничому приміщенні, де реалізується технологічний процес. Результати представити у вигляді таблиці 2.2.1.

 

Табл. 2.2.1. Нормування показників мікроклімату робочої зони

 

№ з/п Найменування виробничого приміщення Період року Категорія роботи, що виконує-ться Темпе-ратура, ºС Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с
             

Згідно додатку В навести назву та гранично допустиму концентрацію (ГДК) шкідливих речовин (мг/м³), які можуть бути присутні у повітрі робочої зони. Результати надати у таблиці 2.2.2.

Табл. 2.2.2. Нормування вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони

№ з/п Назва речовини Величина ГДК мг/м³,
     

 

Виявлення джерел виробничого шуму і вібрації та їх нормування

Основним джерелом виробничого шуму і вібрації на підприємствах по по виробництву хліба, хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів і харчоконцентратів є основне та допоміжне технологічне обладнання.

Користуючись паспортними даними обладнання, яке використовується при реалізації технології, визначити його фактичні шумові і вібраційні значення та порівняти ці значення з нормативними (додатки В і Г) [6, 7]. Результати навести у таблиці 2.2.3.

 

Табл. 2.2.3. Фактичні та нормовані значення виявлених джерел шуму та вібрації

 

№ з/п Найменування одиниці технологічного обладнання Фактичне значення шуму, дБА Нормативне значення шуму, дБА Фактичне значення вібрації (локальна/ загальна), дБ Нормативне значення вібрації (локальна/ загальна), дБ
           

 

У разі перевищення фактичних (паспортних) значень шуму та вібрації над нормативними необхідно:

- зробити підбір обладнання, шумові та вібраційні характеристики якого б відповідали нормативним;

- застосувати колективні та індивідуальні засоби захисту працюючих, додаток Ф (навести засоби та обґрунтувати їх вибір).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)