Визначення категорії приміщень з пожежовибухонебезпеки та класу можливих пожежМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення категорії приміщень з пожежовибухонебезпеки та класу можливих пожежВиробничі та допоміжні приміщення за категорією з пожежовибухонебезпеки, класом можливих пожеж і класом зони з пожежовибухонебезпеки на підприємствах по виробництву хліба, хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів і харчоконцентратів вибираються з додатку М [10] та наводяться у табл. 2.4.1.

 

Табл. 2.4.1. Категорії приміщень з пожежовибухонебезпеки та класу можливих пожеж

 

№ з/п Виробничі та допоміжні приміщення Категорія приміщень з пожежовибухо-небезпеки Клас пожежі Клас зони з пожежовибухо-небезпеки
         

Засоби пожежогасіння

Коротко обґрунтувати і вибрати засоби пожежогасіння із відомих, що нижче перераховані:

- пожежні сповіщувачі: ручні – кнопка, тумблер; автоматичні – теплові, димові, світлові або полум’яневі і комбіновані;

- вогнегасники: обираються виходячи з визначеного класу можливих пожеж і категорії приміщень з пожежовибухонебезпеки, додаток Н [10, 11] (обґрунтувати тип, кількість і місце їх установки,);

- первинні засоби пожежогасіння (додаток Р).

- системи пожежогасіння: внутрішня - від пожежних кранів, встановлених на мережі внутрішнього протипожежного водопроводу; зовнішня - від пожежних гідрантів, встановлених на зовнішній мережі протипожежного водопостачання (додаток П);

- автоматичні стаціонарні установки пожежогасіння: водяні спринклерні або дренчерні; дренчерні з повітряно-механічною піною або автоматичні порошкові модульні системи.

Обгрунтування і вибір проводити в залежності від категорії приміщення з пожежовибухонебезпеки та класу можливих пожеж на робочому місці.

 

Загальні вимоги до шляхів евакуації

Основними шляхами евакуації з будівель є магістральні (генеральні) проходи, коридори та сходи.

Навести план евакуації людей з будівлі (цеху, відділення), додаток С на форматі А4, позначивши категорію приміщення, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, шляхи евакуації та виходи назовні (додатки Т,У ), [13, 15, 16].

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ

На генеральному плані слід вказати: розу вітрів, місця розташування пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, кількість в’їздів та виїздів з території підприємства (залежить від його площі, але повинно бути не менше двох).

На планах поверхів необхідно зазначити: місця розташування пожежних кранів, вогнегасників, запасних виходів, а на розрізах - телефону, пожежних оповіщувачів, пожежних драбин, блискавковідводів тощо.

Додаток А

Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів

(згідно ГОСТ 12.0.001-74*)

1.1. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються за природою дії на наступні групи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізиологічні.

1.1.1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються на:

рухомі машини і механізми;

рухливі частини виробничого устаткування;

вироби, що пересуваються, заготівлі, матеріали;

конструкції, що руйнуються;

підвищена запилена і загазованість повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібраці

підвищений рівень інфразвукових коливань;

підвищений рівень ультразвука;

підвищений або знижений барометричний тиск в робочій зоні і його різка зміна;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена рухливість повітря;

підвищена або знижена іонізація повітря;

підвищений рівень іонізуючих випромінювань в робочій зоні;

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики;

підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

підвищена напруженість електричного поля;

підвищена напруженість магнітного поля;

відсутність або недолік природного світла;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена яскравість світла;

знижена контрастність;

пряма і відбита блесткость;

підвищена пульсація світлового потоку;

підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

підвищений рівень інфрачервоної радіації гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;

розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги);

1.1.2. Хімічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються:

по характеру дії на організм людини на:

токсичні,

дратівливі,

сенсибілізуючі,

канцерогенні,

мутагенні,

впливаючі на репродуктивну функцію;

по шляху проникнення в організм людини через:

органи дихання;

шлунково-кишковий тракт;

шкірні покриви і слизові оболонки.

1.3. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники включають біологічні об'єкти: патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, прості) і продукти їх життєдіяльності.

1.1.4. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники по характеру дії підрозділяються на:

а) фізичні перевантаження;

б) нервово-психічні перевантаження.

1.1.4.1. Фізичні перевантаження підрозділяються на:

статичні;

динамічні.

1.1.4.2. Нервово-психічні перевантаження підрозділяються на:

розумове перенапруження;

перенапруження аналізаторів;

монотонність праці;

емоційні перевантаження.

1.2. Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий чинник за природою своєї дії може одночасно відноситися до різних груп, перерахованих в п. 1.1.

Додаток Б

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

(згідно ДСН 3.3.6.042-99)

Категорія робіт - розмежування робіт за важкістю на основі загальних енерговитрат організму.

Легкі фізичні роботи (категорія І) охоплюють види діяльності, при яких витрата енергії дорівнює 105 - 140 Вт (90 - 120 ккал/год.) - категорія Іа та 141 - 175 Вт (121 - 150 ккал/год.) - категорія Іб. До категорії Іа належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження. До категорії Іб належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням.

Фізичні роботи середньої важкості (категорія ІІ) охоплюють види діяльності, при яких витрата енергії дорівнює 176 - 232 Вт (151 - 200 ккал/год.) - категорія ІІа та 233 - 290 Вт (201 - 250ккал/год.) - категорія ІІб. До категорії ІІа належать роботи, пов'язані з ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи або сидячи і потребують певного фізичного напруження. До категорії ІІб належать роботи, що виконуються стоячи, пов'язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10кг) вантажів та супроводжуються помірним фізичним напруженням.

Важкі фізичні роботи (категорія ІІІ) охоплюють види діяльності, при яких виграти енергії становлять 291 - 349 Вт (251 - 300ккал/год.). До категорії ІІІ належать роботи, пов'язані зпостійним переміщенням, перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль.

Оптимальні умови мікроклімату встановлюються для постійних робочих місць (табл. 1). Показники температури повітря в робочій зоні по висоті та по горизонталі, а також протягом робочої зміни не повинні виходити за межі нормованих величин оптимальної температури для даної категорії робіт, вказаної в табл. 1.

Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля), технологічного обладнання (екрани і т. ін.), зовнішніх поверхонь технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна виходити більш ніж на 2оС за межі оптимальних величин температури повітря для даної категорії робіт, вказаних в табл. 1.

 

Табл. 1. Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Період року Категорія робіт Температура повітря оС Відносна вологість, % Швидкість руху, м/сек.
Холодний період року     Легка Іа 22 - 24 60 - 40 0,1
Легка Іб 21 - 23 60 - 40 0,1
Середньої важкості ІІа 19 - 21 60 - 40 0,2
Середньої важкості ІІб 17 - 19 60 - 40 0,2
Важка ІІІ 16 - 18 60 - 40 0,3
Теплий період року Легка Іа 23 - 25 60 - 40 0,1
Легка Іб 22 - 24 60 - 40 0,2
Середньої важкості ІІа 21 - 23 60 - 40 0,3
Середньої важкості ІІб 20 - 22 60 - 40 0,3
Важка ІІІ 18 - 20 60 - 40 0,4

 

При виконанні робіт операторського типу, пов'язаних з нервово-емоційним напруженням в кабінетах, пультах і постах керування технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших приміщеннях повинні дотримуватися оптимальні умови мікроклімату (температура повітря 22 – 24оС, відносна вологість 60 - 40 %, швидкість руху повітря не більш 0,1 м/сек.).

Допустимі величини мікрокліматичних умов встановлюються у випадках, коли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату за технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно обгрунтованою недоцільністю.

Перепад температури повітря по висоті робочої зони при забезпеченні допустимих умов мікроклімату не повинен бути більше 3 оС для всіх категорій робіт, а по горизонталі робочої зони та протягом робочої зміни - виходити за межі допустимих температур для даної категорії роботи, вказаних в табл. 2.

Табл. 2. Допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Період року Категорія робіт Температура повітря оС Відносна вологість (%), на робочих місцях постійних і непостійних Швидкість руху повітря (м/сек), на робочих місцях – постійних і непостійних
Верхня межа Нижня межа Верхня межа Нижня межа
на постій-них робочих місцях на непо-стійнихробочих місцях на постій-них робочих місцях на непо-стійнихробочих місцях
Холодний період року Легка Іа не більше0,1
Легка Іб не більше0,2
Середньої важкості ІІа не більше0,3
Середньої важкості ІІб не більше0,4
Важка ІІІ не більше0,5
Теплий період року Легка Іа 55 – при 28оС 0,2 - 0,1
Легка Іб 60 – при 27оС 0,3 - 0,1
Середньої важкості ІІа 65– при 24оС 0,4 - 0,2
Середньої важкості ІІб 70 – при 25оС 0,5 - 0,2
Важка ІІІ 75 – при 24оС і нижче 0,6- 0,5

Додаток В

Нормовані рівні звукового тиску(дБ) та рівні шуму (дБА)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.012 с.)