Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництваДля можливості оцінки та регулювання ступеня ризику виникнення смертельних нещасних випадків опрацьовуємо нормативи та норми оцінки ступеня професійного ризику і зводимо дані у таблицю.

Нормативи та норми їх оцінки розглядаються (графи 2—5) на комісії і після їх схвалення приступаємо до розробки методики оцінки ступеня професійного ризику виробництва.

На підставі отриманої з виробничих структурних підрозділів інформації про діючі небезпеки та проведеної безпосередньо перевірки структурного підрозділу розраховуємо сумарний фактичний бал та ступінь професійного ризику в цілому по підприємству та по кожному структурному підрозділу окремо.

Після заповнення за всіма пунктами граф 6 — 9 таблиці підраховуємо сумарний фактичний бал (Нф). При цьому необхідно враховувати такі застереження:

1) за наявності нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 1 до 5 днів встановлюється штрафний бал у розмірі 4;

2) за наявності нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 6 до 30 днів та профзахворювання встановлюється штрафний бал у розмірі 6;

3) за наявності нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності на одну травму більше ніж 30 днів встановлюється штрафний бал у розмірі 10;

4) за наявності смертельного нещасного випадку встановлюється штрафний бал у розмірі 100;

5) у разі перевищення граничне допустимих концентрацій (ГДК) та гранична допустимих рівнів (ПДР) небезпечних або шкідливих виробничих факторів за кожне перевищення встановлюється штрафний бал у розмірі 5;

6) у разі якщо за умовами виробництва на підприємстві відсутні ті чи інші технологічні процеси, у зв'язку з чим немає необхідності у впровадженні того чи іншого нормативу, або відсутні нещасні випадки чи профзахворювання, не було приписів органів державного нагляду за охороною праці, розрахунок сумарного нор­мативного бала за цим параметром не здійснюється і цей норматив вилучається з оцінки дії СУОП;

7) у разі порушення строку проведення інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці встановлюється штрафний бал за кожну особу 2;

8) у разі виявлення порушень працюючими інструкції з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожного порушника 4.

Розглянемо це на прикладі даних, що занесені до таблиці (графи 6-9).

У зв язку з тим, що об єктів підвищеної небезпеки на підприємстві немає, нормативний бал пункту 19 вилучаємо, і сумарний нормативний бал дорівнюватиме 780 — 50 = 730.

Сумарний фактичний бал (Нгр) становить 377.

Розраховуємо штрафні бали.

На підприємстві було зареєстровано 2 нещасні випадки з тимчасовою втратою працездатності 6 та 10 діб. Штрафний бал — 12.

Перевищення ГДК та ГДР зафіксовано за 5 факторами (див. табл. 1 в п. 9.11). Штрафний бал — 25.

Під час перевірки виявлено, що порушено строки проведення інструктажів з питань охорони праці для 30 осіб; порушено вимоги інструкцій з охорони праці 40 працюючими.

Штрафні бали відповідно становлять 60 та 160.

Всього штрафних балів встановлено:

12 + 25 + 60+160 = 257.

Таким чином, сумарний фактичний бал дорівнює 377 - 257 = 120.

Розрахунок ступеня професійного ризику здійснюємо за формулою:

Р = (Мmax - Мгр+0,1) 9 × 10-7,

де Мгр — визначений у ході оцінки сумарний нормативний бал.

Ступінь професійного ризику підприємства становить: Р = (730 – 120 + 0,1) 9 ×10-7=5,5 × 10-4.

Порівнюючи із прийнятими рівнями ризиків (п. 9.11) бачимо, що підприємство працює в межах неприпустимого ризику.

Розрахунок ступеня професійного ризику виробництва

 

Контроль стану умов праці

Періодична оцінка відповідності робіт з охорони праці державним нормативним вимогам охорони праці проводиться для підвищення ефективності управління охороною праці в організаціях, їх філіях та функціональних підрозділах. При цьому встановлюється єдиний порядок організації, проведення та оформлення результатів оперативного контролю за станом охорони праці.

Основними видами контролю за станом охорони праці в організаціях є:

- Оперативний контроль керівника робіт та інших посадових осіб;

- Адміністративно-громадський (триступеневий) контроль;

- Контроль, здійснюваний службою охорони праці;

Контроль у сфері охорони праці здійснюється за:

- Дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативних правових актів про охорону праці Російської Федерації і відповідного суб'єкта Російської Федерації, колективного договору, угоди з охорони праці, інших локальних нормативних правових актів організації;

- Забезпеченням і правильним застосуванням засобів індивідуального та колективного захисту;

- Дотриманням порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві;

- Виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення умов і охорони праці, розділом колективного договору, що стосуються питань охорони праці, угодою з охорони праці, а також за вживанням заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок на виробництві (інформація з акта за формою Н -1), виконанням приписів органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці, інших заходів щодо створення безпечних умов праці;

- Наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до переліку професій і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, своєчасним їх переглядом;

- Проведенням атестації робочих місць за умовами праці і підготовкою до сертифікації робіт з охорони праці;

- Своєчасним проведенням відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, машин і механізмів;

- Ефективністю роботи аспіраційних і вентиляційних систем, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв;

- Своєчасним проведенням навчання з охорони праці, перевірки знань вимог охорони праці та всіх видів інструктажу з охорони праці;

- Організацією зберігання, видачі, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту;

- Санітарно-гігієнічним станом виробничих і допоміжних приміщень;

- Організацією робочих місць відповідно до вимог охорони праці;

- Правильним витрачанням у підрозділах коштів, виділених на виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці;

- Своєчасним і правильним наданням працівникам компенсацій за важку роботу та роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці, безкоштовною видачею лікувально-профілактичного харчування, молока та інших рівноцінних харчових продуктів;

- Використанням праці жінок та осіб молодше 18 років відповідно до законодавства;

Постійна профілактичний контроль стану умов і охорони праці на робочих місцях - одне з дієвих засобів попередження аварій, інцидентів, виробничого травматизму та професійних захворювань - здійснюється шляхом оперативного виявлення відхилень від вимог охорони праці з оперативним прийняттям необхідних заходів щодо їх усунення.

Контроль стану охорони праці в будь-якій організації є одним з основних управлінських принципів забезпечення безпеки, без реалізації якого неможливе ефективне функціонування системи управління охороною праці. Природно, що оперативне стеження за станом техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки може здійснюватися людьми, які щозміни знаходяться на робочих місцях.

Залежно від специфіки виробництва, структури підприємства, контроль може здійснюватися:

- На першому місці - керівниками I рівня управління - безпосередні керівники робіт на виробничих об'єктах і керівники виробничих об'єктів (майстри, механіки, енергетики, технологи та ін) на ділянці цеху, будівельного майданчика, в зміні чи бригаді;

- На другій - керівниками II рівня управління - керівники підрозділів (начальники підрозділів та їх заступники) у цеху, на будівельному майданчику, на виробництві або дільниці підприємства;

- На третьому рівні - керівниками III рівня управління - керівники та головні спеціалісти організації (роботодавця) на підприємстві в цілому.

Кожна ступінь контролю повинна здійснюватися на певному рівні управління за встановленою програмою у встановлені терміни.

Керівники I рівня управління здійснюють контроль щодня на початку робочого дня (зміни), а при необхідності (робота з підвищеною небезпекою та ін) - і протягом робочого дня (зміни).

Керівники II рівня управління здійснюють контроль не рідше одного разу на тиждень, як правило, з тією частотою, з якою вони безпосередньо присутні на виробничих об'єктах.

Керівники III рівня управління здійснюють контроль не рідше одного разу на місяць.

Керівництво організацією контролю здійснює керівник підприємства.

Результати проведення контролю повинні фіксуватися в спеціалізованих журналах.

Перший ступінь контролю здійснюється керівником відповідної ділянки та уповноваженою особою з охорони праці цього виробничого підрозділу щодня

На першому місці контролю рекомендується перевіряти:

- Виконання заходів щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою;

- Стан і правильність організації робочих місць (розташування та наявність необхідного інструменту, пристосувань, захисних пристроїв, заготовок тощо);

- Стан проходів, переходів, проїздів;

- Безпека технологічного устаткування, вантажопідйомних і транспортних засобів;

- Дотримання працюючими правил електробезпеки при користуванні електроустановками та електроінструментом;

- Дотримання правил складування заготовок і готової продукції;

- Справність припливної і (або) витяжної вентиляції, місцевих відсмоктувачів, пило-та газоулавливающие пристроїв;

- Дотримання правил безпеки при роботі з шкідливими і пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріалами;

- Наявність і дотримання працюючими інструкцій з охорони праці;

- Наявність і правильність використання працюючими засобів індивідуального захисту;

- Наявність первинних засобів пожежогасіння;

- Наявність у працюючих відповідних посвідчень на право проведення окремих видів робіт (робіт на вантажопідіймальних засобах, робіт з піротехнічним інструментом та ін.)

За виявленими при перевірці порушень намічаються заходи щодо їх усунення, визначаються терміни і відповідальні за виконання.

Якщо недоліки, виявлені перевіркою, не можуть бути усунені негайно, то керівник підрозділу повинен по закінченні огляду доповісти про це вищому керівнику для вжиття відповідних заходів.

У разі виявлення грубого порушення правил і норм охорони праці, що може завдати шкоди здоров'ю працюючих або призвести до аварії, робота припиняється до усунення цього порушення.

Результати перевірки записуються в журнал першого ступеня контролю, який повинен знаходитися у керівника підрозділу.

Безпосередні керівники об'єктів (начальники цехів, дільниць і т. д.) не рідше одного разу на тиждень перевіряють стан умов охорони праці на робочих місцях, а також роботу керівників робіт (бригадирів, майстрів і т.п.) з проведення першого рівня оперативного контролю і приймають оперативні заходи щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

На другому ступені контролю рекомендується перевіряти:

- Організацію та результати роботи першого ступеня контролю;

- Виконання заходів, намічених в результаті проведення другої і третьої ступенів контролю;

- Виконання наказів і розпоряджень керівника підприємства та начальника цеху, рішень комітету профспілки з питань охорони праці;

- Виконання заходів за приписами органів нагляду;

- Виконання заходів за матеріалами розслідування нещасних випадків;

- Справність і відповідність виробничого устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів вимогам з охорони праці;

- Дотримання графіків планово-попереджувальних ремонтів обладнання, вентиляційних і аспіраційних систем і установок;

- Стан переходів і галерей;

- Стан куточків і стендів з охорони праці, наявність сигнальних кольорів і знаків безпеки;

- Наявність і стан протипожежних засобів, шляхів евакуації;

- Дотримання правил безпеки при роботі з шкідливими і вибухопожежонебезпечними речовинами і матеріалами;

- Своєчасність і якість проведення інструктажу працюючих з охорони праці;

- Наявність і правильність використання працюючими засобів індивідуального захисту;

- Забезпеченість працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, молоком та іншими профілактичними засобами;

- Стан санітарно-побутових приміщень і пристроїв;

- Дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової дисципліни.

Результати перевірки записуються у журнал другого ступеня, який повинен зберігатися у начальника цеху. При цьому комісія призначає заходи, а начальник цеху призначає виконавців і терміни виконання.

У разі неможливості виконання заходів силами цеху начальник цеху зобов'язаний доповісти про це вищому керівнику для вжиття відповідних заходів.

Третій ступінь контролю проводиться комісією, очолюваної керівником або головним інженером підприємства, і керівником профспілкової організації не рідше одного разу на місяць.

До складу комісії входять керівник служби охорони праці, голова комісії з охорони праці, керівники технічних служб, керівник нагляду за будівлями і спорудами, начальник пожежної охорони (відповідальний за пожежну безпеку).

Велике підприємство, перевірка якого за один обхід неможлива, перевіряється по окремих цехах (об'єктів) за річним графіком, складеним з таким розрахунком, щоб протягом року був обстежений кожен цех не менше чотирьох разів, а цехи з підвищеною небезпекою та неблагополучні щодо охорони праці - не менше шести разів.

Комісія третього ступеня контролю може бути розділена на ряд підкомісій під керівництвом головних спеціалістів або заступників головного інженера для проведення перевірок за окремими об'єктами підприємства.

На третьому ступені контролю рекомендується перевіряти:

- Організацію та результати роботи першого і другого ступенів контролю;

- Виконання заходів, намічених в результаті проведення попередньої третього ступеня контролю;

- Виконання наказів і розпоряджень вищестоящих господарських організацій, постанов і рішень профспілкових органів, розпоряджень і вказівок органів нагляду, наказів керівника підприємства і рішень комітету профспілки з питань охорони праці;

- Виконання заходів, передбачених колективними договорами, комплексними планами, угодами з охорони праці та іншими документами;

- Виконання заходів за матеріалами розслідування важких і групових нещасних випадків і аварій;

- Забезпеченість робітників засобами індивідуального захисту, правильність їх видачі, зберігання, організація прання, чищення та ремонту;

- Підготовленість персоналу підрозділів до дій в аварійних ситуаціях та ін

Результати перевірки повинні оформлятися актом і в тижневий термін обговорюватися на нараді у керівника підприємства за участю членів комісії з охорони праці комітету профспілки.

На нараді у керівника підприємства повинні бути присутніми всі керівники цехів, дільниць, служб.

На нараді заслуховуються керівники тих цехів, дільниць, служб, де виявлено незадовільний стан охорони праці.

Проведення наради рекомендується оформляти протоколом із зазначенням заходів з усунення виявлених недоліків і порушень, термінів виконання та відповідальних осіб. У необхідних випадках керівником підприємства за підсумками перевірки видається наказ.

Щомісячний день проведення контролю третього ступеня може іменуватися як "День охорони праці"

Контроль стану умов праці призначення

Контроль призначений для автоматизації проведення внутрішніх перевірок стану умов праці, планування роботи підрозділів, контролю виконання планів, моніторингу виконання заходів з поліпшення умов праці.

Опції

формування комісій організації;;

планування проведення внутрішніх перевірок стану умов праці;;

формування програм проведення внутрішніх перевірок стану умов праці;;

оформлення результатів проведених внутрішніх перевірок стану умов праці;;

планування робіт відділу (служби);;

реєстрація порушень і порушників;;

реєстрація та контроль виконання заходів, вжитих в результаті адміністративно-виробничого контролю;;

звітні форми

Зведений план роботи відділу ВІД на рік;

План роботи відділу ОП;

Заходи щодо усунення зауважень вивленних АПК;

Інформація про виконання приписів з охорони праці;

Показники УТ і ОП;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.016 с.)