Сутність управлінських інформаційних систем, побудованих на основі концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність управлінських інформаційних систем, побудованих на основі концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).CSRP (Customer Synchronized Relationship Planning ) – це бізнес-методологія, яка переносить ту частину діяльності підприємства, що орієнтована на покупця, в центр системи управління бізнесом. Найуспішніші виробники останнього десятиліття минулого століття виявили, що інформацію про конкретного покупця та реалії ринку не так просто звести разом і не так легко застосувати для підвищення ефективності бізнесу. Основна складність, як виявилося, полягала в тому, що виробнича ефективність може бути визначена, змодельована, виміряна та досягнута, а тенденції ринку настільки складні і динамічні, що їх достатньо складно виміряти, і ще складніше – адекватно прогнозувати. Виробнича ефективність була результатом теорії, практики та досвіду управління бізнесом останнього десятиліття. Найшвидший і передбачуваний шлях покращання виробничих показників – це підвищення цінності продукту для споживача (нові можливості науки, нові технологічні рішення) та зменшення вартості продукту шляхом скорочення витрат чи удосконалення виробництва (використання нових ресурсозберігаючих та інформаційних технологій) для створення нової цінності продукту. Досвід показує, що виробнича ефективність може дати короткотермінову вигоду, але в довготерміновому плані виробничі методи та технології можуть бути швидко підхоплені та повторені конкурентами. Покращання виробництва, широке розповсюдження технологій та кращої практики організації бізнесу роблять будь-яку технологічну перевагу тимчасовим фактором конкурентноздатності. Суть конкуренції змінилася, але ціль залишається попередньою – приваблювати нових та зберігати контингент зацікавлених покупців. Критерії вибору змінилися, ефективні раніше фактори – ціна і якість – уже не визначають вибір. Покупець шукає не просто товар – він шукає продукт, який задовольняє специфічному набору вимог в конкретний час. Для реалізації нових вимог потрібні нові інструменти. В результаті цього з’явилася нова модель бізнесу – планування ресурсів, синхронізоване з покупцем (CSRP) , яка в більшій мірі визначає діяльність підприємства зі створення конкретного продукту, потрібного „тут і зараз“ конкретному споживачу. Етапи впровадження CSRP технології - оптимізувати виробничу діяльність, створивши ефективну виробничу інфраструктуру на основі ERP; - інтегрувати покупця та сфокусовані на покупцеві підрозділи організації з основними плануючими та виробничими підрозділами; - впровадити відкриті технології для створення технологічної інфраструктури, яка зможе підтримувати інтеграцію покупців, постачальників та програм управління виробництвом;

 

Що розуміють під управлінням? Структура системи управління.

2. Які рівні управління ви знаєте і як вони насичені задачами планового, облікового і аналітичного характеру?

Роль і місце управлінської інформаційної системи в управлінні підприємством.

Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.

Функціональна частина ІС обліку, її характеристика.

Інформаційне забезпечення, його структура.

Поняття автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) та їх класифікація.

Технологія застосування електронного документообігу.

Система класифікації. Методи класифікації.

Єдина система класифікації та кодування.

Ієрархічний метод класифікації. Переваги й недоліки цього методу.

Фасетний метод класифікації. Переваги й недоліки цього методу.

Єдина система класифікації та кодування. Види класифікаторів, що застосовуються в бухгалтерському обліку.

Штрихове кодування та технології його застосування в обліку.

Схарактеризуйте сутність штрихового кодування. Наведіть приклад штрихового кодування.

Загальнодержавні і галузеві класифікатори.

Схарактеризуйте державні, галузеві, локальні класифікатори.

Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.

Функціональні і забезпечуючи інформаційні технології.

Інтегровані технології в розподілених системах обробки даних.

Охарактеризуйте найпоширеніші загрози безпеці управлінських ІС.

22. Дайте визначення поняття інформаційного забезпечен­ня ІС.

Визначте структуру інформаційного забезпечення ІС.

24. Організація інформаційної бази. Машинна інфор­маційна база.

Яку інформацію охоплюють нормативно-довідкові документи?

26. Технологія застосування документообігу та електрон­ного документообігу.

Що таке уніфікація та стандартизація документів?

Автоматизовані банки даних (БнД), їхні особливості.

Інформаційні бази даних (БД), їхні особливості.

Бази знань. Їхнє призначення.

Система управління базами даних (СУБД).

Адміністратор БД. Функції адміністратора в СУБД.

Системи підтримки прийняття рішень (СППР).

Експертні системи (ЕС), їх призначення.

Електронна пошта, її призначення та принципи функціонування.

Електронна система “Клієнт-банк”, її структура та принципи роботи.

Електронний підпис, його застосування та законодавче обґрунтування.

Єдина система класифікації кодування. Види класифікаторів, що застосовуються в бухгалтерському обліку.

Забезпечувальні та функціональні інформаційні технології.

Класифікація інформаційних технологій за класом реалізуючих технологічних операцій та за типом інтерфейсу користувача.

Класифікація інформаційних технологій за способом реалізації в системі управлінської інформації та за ступенем охоплення задач управління.

Локальний, глобальний та системний підходи щодо створення інформаційних систем.

Методи кодування, їх характеристика.

Інформаційно-пошукові системи та їх застосування.

Неспеціалізовані програмні пакети, які мають аналітичні можливості.

Нормативно-довідкова інформація та її формування в інформаційній базі.

Пакетний і діалоговий режими роботи.

Поняття автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) та їх класифікація.

Принципи створення та функціонування ІС обліку.

Система класифікації і кодування.

Системний (комплексний) підхід щодо створення інформаційної системи.

Локальний, глобальний та системний підходи щодо створення інформаційних систем.

Cтадії та етапи створення інформаційних систем

Технологія “клієнт-сервер”. Моделі реалізації цієї технології.

Функціональні і структурні особливості інформаційно-аналітичних систем.

Характеристика позамашинної інформаційної бази.

Характеристика та класифікація інформаційних систем обліку за сферою їх застосування.

Характеристика технологічного процесу обробки інформації.

59. Що таке ризик автоматизованих систем бухгалтерсь­кого обліку? Із чим пов’язані основні види ризику автоматизованої обробки облікових даних?

Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.

Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.

Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.014 с.)