РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку проблема конкурентоспроможності займає центральне місце в економічній політиці держави. Підвищення конкурентоспроможності стосується всіх рівнів ієрархії: продукції та послуг, галузі, регіону та держави в цілому, але особливої важливості набуває конкурентоспроможність підприємства як основної ланки економіки. Не зважаючи на велику кількість факторів, які вливають на конкурентоспроможність підприємства, визначальним фактором залишається його здатність виробляти конкурентоздатну продукцію чи послуги й створювати умови для їх просування на ринок.

Прагнення готельних підприємств досягти комерційного успіху зумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності послуг, що надаються, за рахунок комплексного розв’язання проблеми через удосконалення діяльності всіх служб і підрозділів готелю.

Ця думка знаходить підтвердження в дослідженнях І. В. Багрової та О. Г. Нефедотової , які вважають, що не слід надавати перевагу окремим чинникам, оскільки складові конкурентоспроможності формують зазначений стан загалом, а неврахування окремих складових може знизити можливості підприємства.

Вагомий внесок в дослідження проблеми й розвитку теорії конкуренції та конкурентоспроможності внесли класики політичної економії А. Сміт, Д. Рікардо, а також Й. Шумпетер, Ф. Котлер, М. Мескон, М. Портер, А. Дж. Стрікленд, А. Томпсон.

Науково-методичним основам управління конкурентоспроможністю присвячено праці Г. Л. Азоєва, Р. А. Фатхутдінова, А. Ю. Юданова, П. С. Смоленюка, Л. В. Балабанової. Особливості конкурентоспроможності готельних підприємств висвітлено в працях Н. О. Восколович, С. С. Скобкіна, Х. Й. Роглєва, А. С. Кускова.

Не зважаючи на достатню кількість наукової та методичної літератури, присвяченої управлінню конкурентоспроможністю підприємств, ряд питань, пов’язаних з управлінням конкурентоспроможністю готельного підприємства, є невирішеними.

Обмеженість узагальнень теоретичних основ та практичного досвіду управління конкурентоспроможністю готельних підприємств, спрямованого на її підвищення, зумовило актуальність висвітленої у досліджені проблеми.

Метою дослідження є розробка теоретичних і методичних підходів до забезпечення та підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства.

Для реалізації поставленої мети в процесі дослідження вирішувалися наступні завдання:

- розкрити сутність конкурентоспроможності готельного підприємства, її показників та критеріїв;

- проаналізувати наукові підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного господарства;

- дослідити шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного господарства;

- розкрити загальну характеристику готелю «Козацький»;

- дослідити організацію роботи структурних підрозділів готелю «Козацький»;

- провести оцінку результатів фінансово-економічної діяльності готелю «Козацький»;

- визначити конкурентні позиції готелю «Козацький»;

- запропонувати та обґрунтувати шляхи підвищення конкурентоспроможності готелю «Козацький».

Об'єктом дослідження є готельний комплекс «Козацький».

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні положення щодо управління конкурентоспроможністю підприємства готельного господарства.

Курсова робота ґрунтується на застосуванні діалектичного методу пізнання і системного підходу з метою комплексного вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів управління конкурентоспроможністю підприємства. Методологічну основу дослідження в розрізі визначених завдань склали загальнонаукові та конкретно наукові методи пізнання явищ і процесів, зокрема: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і порівняння; порівняльний аналіз, статистичних групувань, середніх і відносних величин; імітаційне моделювання; кореляційно-регресійний аналіз, рангової кореляції; графічний та інші методи.

Інформаційну базу дослідження складають закони України, правові та нормативні акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, бухгалтерська і фінансова звітність готелю «Козацький», монографічні і періодичні українські та зарубіжні видання, праці вітчизняних і зарубіжних економістів, наукові статті, Інтернет.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості впровадження пропозицій і рекомендацій з підвищення рівня конкурентоздатності на підприємствах готельного господарства України.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

 

 


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОТЕЛЮ «КОЗАЦЬКИЙ»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ «КОЗАЦЬКИЙ»

Вдосконалення цінової стратегії готелю «Козацький»

На базі проведеного аналізу запропонуємо сформувати стратегічний набір для готелю «Козацький» на наступні 4 роки, який буде складатись з трьох стратегій:

- стратегія стабілізації, для поступового нарощування показників в оперативній діяльності та для «тонкого налагодження» вже здійснюваних операцій;

- стратегія концентрації на основі диференціації, для покращення обслуговування споживачів на діловому сегменті ринку;

- наступальна стратегія для покращення становища на ринку готельних послуг.

Слід зазначити, що готель «Козацький» здійснює свою діяльність на ринку монополістичної конкуренції і його цінова стратегія направлена на розширення завойованої частки ринку.

Для готелю «Козацький» пропонується розробити та застосовувати систему знижок. Зупинимося коротко на запропонованих заходах:

1. Система знижок, що стимулює гостей до подовження свого перебування у готелі. Логіка застосування знижки полягає у тому, що наявність знижки буде стимулювати гостей до подовження свого перебування у готелі «Козацький», особливо це стосується осіб, які повинні в силу специфіки свого бізнесу проводити тривалий час в Києві. З точки зору доцільності, для готелю такі знижки можна інтерпретувати як: «краще менше, ніж нічого».

а) Знижки у вихідні та свята. Оскільки доходи готелю зазнають значного впливу сезонності, пропонується ввести знижку на вартість перебування гостей в готелі на цей період в розмірі 20%.

б) Диференційована система знижок в залежності від терміну перебування в готелі:

- 3 дні – 3%;

-4 дні – 5%;

- 7 днів – 10%.

2. Система знижок для постійних клієнтів направлена на підвищення зацікавленості до готелю з боку гостей:

а) Накопичувальна система знижок стимулюватиме гостей частіше звертатися до послуг саме готелю «Козацький», оскільки кожне наступне перебування коштуватиме йому дешевше. Наприклад: вартість за добу перебування при другому відвідуванні зменшується на 5% і при кожному наступному відвідуванні на 0,5%.

б) Картка знижок для постійних клієнтів видається гостеві при 10 відвідуванні і назавжди закріплює за ним знижку на всі послуги готелю в розмірі 10%.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Конкурентоспроможність - багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не лише по своїх якісних, економічних, технічних, естетичних, ергономічних характеристиках, але і по комерційним і іншим умовам його реалізації (терміни постачання, ціна, канали збуту, сервіс, реклама).

Основним напрямом конкурентоспроможності готельного підприємства є підвищення ефективності експлуатаційної діяльності готелю за рахунок поліпшення послуг і надання нових додаткових послуг.

Конкурентоспроможність підприємства готельного господарства можливо за рахунок надання нових додаткових послуг, з одночасним процесом реконструкції і модернізації існуючих готелів.

Готельний ринок, як і багато інших ринків, характеризується існуванням великого числа груп споживачів, що відрізняються один від одного смаками, перевагами, рівнем доходів.

Існують різні методики визначення конкурентоспроможності підприємств.

Об'єктом дослідження є готельний комплекс «Козацький».

Готель «Козацький» - це єдиний готель в Києві, який при своєму вигідному розташуванні може порадувати своїх гостей доступними цінами та спеціальними знижками. Позиціонуючи себе як недорогий готель, "Козацький" пропонує доступні тарифи на проживання серед аналогічних центральних готелів Києва. Готель знаходиться у центрі столиці України - м. Києва, на Майдані незалежності.

Готель пропонує 130 комфортних номерів різноманітних категорій на будь-який смак: люкс, напівлюкс, одномісний та двомісний стандарт, а також покращені номери з балконом.

В курсовому дослідженні було проведено SWOT-аналіз діяльності готелю «Козацький», у якому було виявлено сильні і слабкі сторони готелю, можливості та загрози.

На базі проведеного аналізу в роботі запропоновано сформувати стратегічний набір для готельного комплексу «Козацький» на наступні 4 роки, який буде складатись з трьох стратегій:

- стратегія стабілізації, для поступового нарощування показників в оперативній діяльності та для «тонкого налагодження» вже здійснюваних операцій;

- стратегія концентрації на основі диференціації, для покращення обслуговування споживачів на діловому сегменті ринку;

- наступальна стратегія для покращення становища на ринку готельних послуг.

Для покращення гостинності готельного комплексу «Козацький» пропонується впровадження системи знижок.

Також пропонується удосконалення якості обслуговування за рахунок створення системи резервування через мережу Інтернет. Для реалізації он-лайн бронювання номерів в готелі «Козацький» пропонується використовувати систему FIDELIO. Система FIDELIO - продукт німецької фірми Fidelio, яка є виробником автоматизованих систем для готельно-ресторанного бізнесу. Головний офіс знаходиться в Мюнхені.

Вартість системи залежить від кількості номерів в готелі і від набору модулів системи. У середньому, ціна на комп'ютерну систему Fidelio становить 320 тис.грн. [31]. У суму входить установка, настройка, підтримка системи, навчання користувачів. Коштів готелю «Козацький» на придбання даної комп’ютерної системи достатньо, оскільки чистий прибуток готелю на кінець 2013 року становить 8789.2 тис.грн.

Ще одним кроком підвищення конкурентоспроможності пропонується вдосконалення стратегії просування.. Пропонується розробити план рекламних заходів на 2014 рік для готелю «Козацький», плановий бюджет якого становить 1689260 грн. У якості основних комунікативних каналів поширення реклами послуг готелю було обрано реклама в друкованих ЗМІ, зовнішня реклама

ДОДАТКИ

Додаток А

 

БAЛAНС
на 2009-12-31 р.
 
  Форма N 1 Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 28,3 146,3
первісна вартість 148,5
накопичена амортизація 120,2 264,7
Незавершене будівництво 6 990,8 3 951,5
Основні засоби:      
залишкова вартість 25 898,4 33 679,8
первісна вартість 69 763,8 82 929,2
знос 43 865,4 49 249,4
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 4 770,1 4 770,1
інші фінансові інвестиції 206,4 206,4
Довгострокова дебіторська заборгованість 231,2 231,2
Відстрочені податкові активи 21,5 86,5
Інші необоротні активи
Усього за розділом I 38 146,7 43 071,8
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво 1 560,7 128,2
готова продукція
товари
Векселі одержані 3 626,2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 2 537,9 4 532,4
первісна вартість 2 537,9 4 532,4
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 11,5 35,7
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість 5 269,5 7 596,6
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 269,8 346,8
в іноземній валюті 0,6 655,1
Інші оборотні активи 23,4 105,2
Усього за розділом II 11 311 20 734,3
III. Витрати майбутніх періодів 7,2
Баланс 49 457,7 63 813,3

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал 182,5 1 687,5
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал 48 751,1 53 435,7
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9 631,7 -6 270,4
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I 39 301,9 48 852,8
Частка меншості
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Вписуваний рядок - сума страхових резервів
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 2 500 2 513
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання 4 799,4 1 365,2
Усього за розділом III 7 299,4 3 878,2
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 053,4 1 362,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 200,2 961,7
з бюджетом 5,5 250,6
з позабюджетних платежів
зі страхування 93,8 198,2
з оплати праці 258,7 420,6
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання 1 244,8 7 888,7
Усього за розділом IV 2 856,4 11 082,3
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс 49 457,7 63 813,3
     
     
       
       
     
       
       
             

 

 

Додаток Б

 

БAЛAНС
на 2010-12-31 р.
 
  Форма N 1 Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 146,3 35,4
первісна вартість 268,2
накопичена амортизація 264,7 232,8
Незавершене будівництво 3 951,5 3 305,1
Основні засоби:      
залишкова вартість 33 679,8 37 827,6
первісна вартість 82 929,2 89 385
знос 49 249,4 51 557,4
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 4 770,1 4 770,1
інші фінансові інвестиції 206,4 206,4
Довгострокова дебіторська заборгованість 231,2 231,2
Відстрочені податкові активи 86,5 133,3
Інші необоротні активи
Усього за розділом I 43 071,8 46 509,1
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси
тварини на вирощуванніта відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані 3 626,2 2 069,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 4 532,4 8 587,7
первісна вартість 4 532,4 8 587,7
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 35,7
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість 7 596,6 9 063,2
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 346,8 1 650,1
в іноземній валюті 655,1 8,7
Інші оборотні активи 105,2 29,7
Усього за розділом II 20 734,3 28 033,1
III. Витрати майбутніх періодів 7,2 1,1
Баланс 63 813,3 74 543,3

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал 1 687,5 3 500
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал 53 435,7 53 437
Резервний капітал 168,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6 270,4 1 913,1
Неоплачений капітал 831,4
Вилучений капітал
Усього за розділом I 48 852,8 58 186,8
Частка меншості
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Вписуваний рядок - сума страхових резервів
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 2 513 4 900
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 47,8
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання 1 365,2 1 231,5
Усього за розділом III 3 878,2 6 179,3
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 362,5 4 062,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 961,7 995,5
з бюджетом 250,6 327,7
з позабюджетних платежів
зі страхування 198,2 296,2
з оплати праці 420,6 616,4
з учасниками 5,6
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання 7 888,7 3 873,7
Усього за розділом IV 11 082,3 10 177,2
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс 63 813,3 74 543,3

 

 

 

 


Додаток В

 

Баланс на 31.12.2011

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 38.9 73.2
- первісна вартість 275.1 91.2
- накопичена амортизація ( 236.2 ) ( 18 )
Незавершене будівництво 3305.1 486.8
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос ( 51999.2 ) ( 56721.3 )
Довгострокові біологічні активи::
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 4770.1
- інші фінансові інвестиції 206.4 206.4
Довгострокова дебіторська заборгованість 231.2 231.2
Відстрочені податкові активи 133.3 194.4
Інші необоротні активи
Усього за розділом I 46995.1 47763.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 1686.2 2138.3
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані 2069.6 4593.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 8647.5
- первісна вартість 8647.5
- резерв сумнівних боргів ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 4.5 205.1
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів 0.3
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість 9094.7 36053.6
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 1522.9
- в іноземній валюті 8.7 42.6
Інші оборотні активи 30.3 90.9
Усього за розділом II 65935.5
III. Витрати майбутніх періодів 1.1 2267.4
Баланс 74 543,3

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал 53497.7 53497.7
Резервний капітал 168.1 602.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1941.9
Неоплачений капітал ( 831.4 ) ( 0 )
Вилучений капітал ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 58276.3 67568.2
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 13991.4
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 47.8
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання 1231.5 533.9
Усього за розділом III 6179.3 14525.3
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4105.4 4420.3
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 995.5
- з бюджетом 375.2
- з позабюджетних платежів
- зі страхування 322.6 519.2
- з оплати праці 633.4 1090.1
- з учасниками 5.6 7.8
- із внутрішніх розрахунків 500.7 501.4
Інші поточні зобов'язання 3878.2 569.9
Усього за розділом IV 10816.6 33824.7
V. Доходи майбутніх періодів 47.8
Баланс 74 543,3

 

   
   
   

Додаток Г

       

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2009 р.
 
  Форма N 2 Код за ДКУД

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 50 032,5 22 769,4
Податок на додану вартість ( 8 338,7 ) ( 3 794,1 )
Акцизний збір ( 0 ) ( 0 )
  ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу ( 0 ) ( 1,3 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 41 693,8 18 974
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 29 449,8 ) ( 17 441,4 )
Валовий:      
прибуток 12 244 1 532,6
збиток ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 269,7 77,1
Адміністративні витрати ( 5 672,8 ) ( 2 801,2 )
Витрати на збут ( 464,9 ) ( 0 )
Інші операційні витрати ( 1 412,8 ) ( 5 230,2 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 4 963,2
збиток ( 0 ) ( 6 421,7 )
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи 36,2
Інші доходи 865,5
Фінансові витрати ( 433,5 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі ( 0 ) ( 271,6 )
Інші витрати ( 55,1 ) ( 127,1 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 5 376,3
збиток ( 0 ) ( 6 769,4 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 2 015
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 3 361,3
збиток ( 0 ) ( 6 769,4 )
Надзвичайні:      
доходи
витрати ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:      
прибуток 3 361,3
збиток ( 0 ) ( 6 769,4 )

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 9 660 4 626,6
Витрати на оплату праці 7 217 4 375,1
Відрахування на соціальні заходи 2 557,2 1 493,5
Амортизація 2 844,3 2 385,2
Інші операційні витрати 13 658 12 681,5
Разом 35 936,5 25 561,9

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 4 821 326 4 821 326
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 4 821 326 4 821 326
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Додаток Д

       

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2010 р.
 
  Форма N 2 Код за ДКУД

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 86 459,5 50 032,5
Податок на додану вартість ( 14 409,9 ) ( 8 338,7 )
Акцизний збір ( 0 ) ( 0 )
  ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 72 049,6 41 693,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 50 429,4 ) ( 29 449,8 )
Валовий:      
прибуток 21 620,2 12 244
збиток ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 194,7 269,7
Адміністративні витрати ( 7 433,5 ) ( 5 672,8 )
Витрати на збут ( 43 ) ( 464,9 )
Інші операційні витрати ( 2 162,5 ) ( 1 412,8 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 12 175,9 4 963,2
збиток ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи 13,2 36,2
Інші доходи 1 078,9 865,5
Фінансові витрати ( 648,1 ) ( 433,5 )
Втрати від участі в капіталі


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.014 с.)