ТОП 10:

ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ …39

6. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА …40

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……..45


1. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ:

1. Призначення макрофінансового бюджетування.

2. Особливості структури бюджетної програми в Україні.

3. Взаємозв`язок довгострокових і короткострокових цілей у макрофінансовому бюджетуванні. Наведіть приклади.

4. Відмінність «базисного» та «програмного» бюджетування.

5. Суб`єкти моніторингу виконання бюджетних програм в Україні.

6. Етапи стратегічного планування у бюджетуванні.

7. Використання методу альтернатив при макрофінансовому бюджетуванні.

8. Наведіть приклади галузевого стратегічного планування.

9. Застосування результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

10. Характеристика і порівняння постатейного та програмного бюджетів.

11. Відмінність бюджетної програми від державної цільової програми в Україні.

12. Етапи оцінки результативності бюджетних програм.

13. Поясніть застосування макрофінансового бюджетування стосовно міжбюджетних трансфертів.

14. Правила формування бюджетних програм.

15. Значення прозорості і доступності інформації про бюджет при макрофінансовому бюджетуванні.

16. У яких формах здійснюється вплив громадян на макрофінансове бюджетування у демократичних країнах. Наведіть приклади.

17. Призначення бюджетної резолюції в макрофінансовому бюджетуванні.

18. Суб’єкти стратегічного планування у макрофінансовому бюджетуванні.

19. Елементи макрофінансового бюджетування та їхній взаємозв’язок.

20. Назвіть і охарактеризуйте основні методи макрофінансового бюджетування.

21. Переваги середньострокового бюджетування порівняно із плануванням бюджету на рік.

22. Паспорт бюджетної програми: сутність і призначення.

23. Поняття бюджетної програми та її призначення, зокрема в Україні.

24. Еквівалентність якої послуги, що надається державою, складніше визначити: надання стипендії студенту чи видача дозволу на торгову діяльність? Поясніть відповідь.

25. Поясніть різницю у поняттях «державні соціальні стандарти» та «державні стандарти надання послуг за рахунок бюджетних коштів».

26. Види макроекономічного прогнозу, що застосовується при середньостроковому плануванні.

27. Сутність результативного показника якості виконання бюджетної програми, зокрема в Україні.

28. Сутність макрофінансового бюджетування, етапи його розвитку в провідних країнах світу.

29. Показники, що характеризують виконання бюджетних програм в Україні.

30. Відмінність стратегічного плану головного розпорядника бюджетних коштів від бюджетної резолюції.

31. Середньостроковий бюджет та особливості його коригування.

32. Відмінності між моніторингом та оцінкою виконання бюджетних програм.

33. Призначення «білої» книги бюджету.

34. Рейтингова система оцінки бюджетних програм.

35. Поняття «прозорості» макрофінансового бюджетування і його відмінність від поняття «доступність».

36. Підстави для призупинення бюджетних програм.

37. Паспорт бюджетної програми і його використання в процесі макрофінансового бюджетування в Україні.

38. Кількісні показники, що характеризують виконання бюджетних програм.

39. Середньострокове бюджетування та його етапи.

40. Відмінність галузевого стратегічного планування від загальнодержавного.

41. Структура бюджетної програми в Україні.

42. Суб’єкти оцінки бюджетних програм в Україні.

43. Історія використання макрофінансового бюджетування у США, розвинутих країнах Європи, Австралії, РФ.

44. Використання при макрофінансовому бюджетуванні критеріїв результативності та ефективності бюджетних видатків.

45. Характеристика макрофінансового бюджетування з «нуля» та «програмного» бюджетування, їхні відмінності

46. Сутність і етапи макрофінансового бюджетування.

47. Якісні показники, що характеризують виконання бюджетних програм.

48. Запровадження оцінки бюджетних програм в Україні.

49. Суб’єкти макрофінансового бюджетування.

50. Відмінність понятть «макрофінансове бюджетування» та «виконання бюджету».

51. Охарактеризуйте світовий та український досвід використання завдань і підпрограм у структурі бюджетної програми.

52. «Зелена» книга бюджету, її призначення.

53. Сутність показника ефективності бюджетної програми.

54. Відмінність попередньої оцінки бюджетної програми від моніторингу.

55. Охарактеризуйте запровадження макрофінансового бюджетування за програмами в Україні.

56. Поняття «програмно-цільового бюджетування».

57. Відмінність результативних показників затрат та показників продукту виконання бюджетної програми.

58. Показники діяльності розпорядника бюджетних коштів та вимоги до них.

59. Форми подання інформації про зміст бюджету для забезпечення прозорості макрофінансового бюджетування.

60. Охарактеризуйте зарубіжний досвід використання стратегічних планів головних розпорядників коштів.

61. Забезпечення прозорості макрофінансового бюджетування.

62. Формати середньострокового бюджету.

63. Взаємозв’язок показників виконання у макрофінансовому бюджетуванні.

64. Етапи стратегічного планування як одної з основ макрофінансового бюджетування.

65. Призначення макроекономічного прогнозу в макрофінансовому бюджетуванні.

66. Структура бюджетних програм в Україні, характеристика їх елементів.

67. Програмні і непрограмні видатки у макрофінансовому бюджетуванні.

68. Відмінність бюджетної програми від державної цільової програми.

69. Розрахунок інтегральної оцінки діяльності бюджетної установи.

70. Роль громадськості при макрофінансовому бюджетуванні.

71. Сутність та завдання макрофінансового бюджетування.

72. Програмна класифікація видатків бюджетів в Україні, її призначення і зв’язок з іншими класифікаціями видатків.

73. Характеристика інструментів макрофінансового бюджетування.

74. Поняття «паспорту» бюджетної програми.

75. Попередня оцінка бюджетних програм, її значення для макрофінансового бюджетування.

76. Інформаційна основа для здійснення моніторингу в макрофінансовому бюджетуванні.

77. Оптимальна структура бюджетної програми.

78. Характеристика груп результативних показників виконання програм у макрофінансовому бюджетуванні.

79. Визначення соціальної результативності та соціальної ефективності бюджетних видатків при макрофінансовому бюджетуванні.

80. Відмінність «білої» книги від «зеленої» при забезпеченні прозорості макрофінансового бюджетування.

81. Суб’єкти стратегічного планування при макрофінансовому бюджетуванні.

82. Відмінність понять «макрофінансове бюджетування» та «бюджетний процес».

83. Визначення економічної результативності та економічної ефективності бюджетних видатків при макрофінансовому бюджетуванні.

84. Інструменти макрофінансового бюджетування.

85. Приклади загальнодержавного стратегічного планування.

86. Групи показників, що характеризують виконання бюджетних програм в Україні. Наведіть приклади.

87. Забезпечення прозорості макрофінансового бюджетування.

88. Зв’язок стратегічного планування та середньострокового бюджетування.

89. Відмінність бюджетної програми від державної цільової програми в Україні.

90. Аналіз «витрат-вигод» у макрофінансовому бюджетуванні.

91. Суб`єкти середньострокового макрофінансового бюджетування.

92. Завдання макрофінансового бюджетування.

93. Призначення бюджетної резолюції в макрофінансовому бюджетуванні та його реалізація в Україні.

94. Етапи оцінки бюджетних програм при макрофінансовому бюджетуванні.

95. Стратегічне планування як одна з основ макрофінансового бюджетування.

96. Принципи формування результативних показників виконання бюджетної програми.

97. Структура бюджетної програми в Україні.

98. Поняття «державного стандарту надання послуг, що оплачуються з бюджету».

99. Відмінність проміжної від остаточної оцінки бюджетних програм.

100. Результати оцінки бюджетної програми при макрофінансовому бюджетуванні.

101. Визначення бюджетного ефекту при плануванні видатків бюджету.

102. Реалізація прозорості макрофінансового бюджетування через надання інформації та забезпечення зворотного зв`язку із громадянами.

103. Використання програмної та функціональної класифікацій видатків бюджетів в Україні.

104. Вплив на макрофінансове бюджетування відмінностей між державними стандартами надання послуг за рахунок бюджетних коштів і державними гарантіями.

105. Відмінність завдань у стратегічному плані від завдань у бюджетній програмі.

106. Поняття «непрограмних» видатків бюджету.

107. Макрофінансове бюджетування з «нуля» та його основна характеристика.

108. Наведіть приклади галузевого стратегічного планування.

109. Значення еквівалентності бюджетної послуги при макрофінансовому бюджетуванні.

110. Мета і результати оцінки бюджетних програм у макрофінансовому бюджетуванні.

111. Реалізація прозорості макрофінансового бюджетування в Україні.

112. Відмінність поняття «макрофінансове бюджетування» від «планування бюджетних видатків».

113. Бюджетний ефект і особливості його розрахунку при макрофінансовому бюджетуванні.

114. Призначення і взаємозв`язок показників виконання бюджетних програм. Сформулюйте вимоги, які повинні виконуватись під час їх розробки.

115. Система загальнодержавного стратегічного планування.

116. Призначення програмної класифікації видатків бюджетів у макрофінансовому бюджетуванні.

117. Поняття завдання бюджетної програми.

118. Використання критеріїв соціальної результативності та ефективності видатків бюджету при макрофінансовому бюджетуванні.

119. Форми і методи формування бюджетних програм.

120. Етапи макрофінансового бюджетування.

121. Взаємозв’язок проміжних та кінцевих показників виконання бюджетних програм.

122. Роль розпорядника коштів при макрофінансовому бюджетуванні за програмами.

123. Форми подання інформації про виконання бюджету та їхнє використання при макрофінансовому бюджетуванні.

124. Цілі і результати оцінки бюджетних програм у макрофінансовому бюджетуванні.

125. Структура бюджетної програми в Україні, її особливості.

126. Поняття макроекономічного прогнозу та його значення при макрофінансовому бюджетуванні.

127. Середньостроковий бюджет та можливості його коригування.

128. Програмні і непрограмні видатки бюджету.

129. Види показників виконання бюджетних програм.

130. Взаємозв’язок стратегічних планів та бюджетних програм у макрофінансовому бюджетуванні.

131. Передумови і розвиток макрофінансового бюджетування.

132. Суб’єкти здійснення попередньої оцінки бюджетних програм.

133. «Зелена» книга бюджету та її призначення при макрофінансовому бюджетуванні.

134. Вимоги до системи моніторингу бюджетних програм у макрофінансовому бюджетуванні.

135. Переваги та недоліки «програмного» макрофінансового бюджетування.

136. Передумови запровадження середньострокового бюджетування в Україні, його необхідність і переваги.

137. Вимоги до системи моніторингу бюджетних програм у макрофінансовому бюджетуванні.

138. Цілі та результати оцінки бюджетних програм у макрофінансовому бюджетуванні.

139. Поняття бюджетної програми.

140. Роль показників виконання програм в процесі прийняття рішення про включення програми до бюджету.

141. Забезпечення впливу громадськості на макрофінансове бюджетування в Україні.

142. Роль розпорядника коштів при макрофінансовому бюджетуванні за програмами.

143. Форми забезпечення прозорості макрофінансового бюджетування.

144. Відмінність загальнодержавного від галузевого стратегічного планування.

145. Стратегічне планування і його значення для макрофінансового бюджетування.

146. Використання у макрофінансовому бюджетуванні критеріїв економічної результативності та економічної ефективності видатків бюджету.

147. Особливості макрофінансового бюджетування на рівні місцевих бюджетів.

148. Середньостроковий бюджет, його особливості при макрофінансовому бюджетуванні.

149. Характеристика показників діяльності бюджетної установи, їхнє призначення і використання.

150. Використання методу SWOT при макрофінансовому бюджетуванні.

151. Результативні показники ефективності бюджетної програми.

152. Види і взаємозв’язок програм, що існують в Україні.

153. Суб’єкти макрофінансового бюджетування.

154. Розвиток макрофінансового бюджетування у провідних країнах світу.

155. Характеристика принципів розробки результативних показників у макрофінансовому бюджетуванні.

156. Вплив громадськості на зміст бюджетів при макрофінансовому бюджетуванні. Лобіювання.

157. Фіскальні обмеження у макрофінансовому бюджетуванні.

158. Етапи здійснення макрофінансового бюджетування.

159. Значення еквівалентності бюджетної послуги при макрофінансовому бюджетуванні.

160. Бюджетний ефект і особливості його розрахунку в макрофінансовому бюджетуванні.

161. Види стратегічного планування при макрофінансовому бюджетуванні.

162. Відмінність моніторингу від оцінки бюджетних програм.

163. Завдання макрофінансового бюджетування та його бажані результати.

164. Загальнодержавне стратегічне планування і його значення для макрофінансового бюджетування.

165. Відмінність між стратегічним та середньостроковим плануванням при макрофінансовому бюджетуванні.

166. Основні інструменти макрофінансового бюджетування.

167. Групи показників, що характеризують виконання бюджетної програми в Україні.

168. Результати оцінки бюджетної програми при макрофінансовому бюджетуванні.

169. Критерії соціальної результативності та соціальної ефективності видатків бюджету при макрофінансовому бюджетуванні.

170. Моделі встановлення переліку послуг, що будуть надаватися за рахунок бюджетних коштів.

171. Основа для формування середньострокового бюджету.

172. Бюджет, побудований за програмами, та його переваги перед постатейним бюджетом.

173. Стратегічне планування як одна з основ макрофінансового бюджетування.

174. Різниця між показниками продукту та якості, що характеризують виконання бюджетної програми.

175. Характеристика показників діяльності бюджетної установи, принципи їх формування.

176. Завдання макрофінансового бюджетування.

177. Державні стандарти надання послуг: необхідність встановлення та використання при макрофінансовому бюджетуванні.

178. Система критеріїв попередньої оцінки бюджетних видатків.

179. Поняття «бюджетних слухань» при макрофінансовому бюджетуванні.

180. Відмінність показників затрат від показників продукту у паспортах бюджетних програм.

181. Критерії результативності та ефективності бюджетних видатків.

182. Значення мети бюджетної програми у макрофінансовому бюджетуванні.

183. Стан і перспективи запровадження елементів макрофінансового бюджетування в Україні.

184. Визначення соціальної результативності та соціальної ефективності видатків бюджетів при макрофінансовому бюджетуванні.

185. Особливості бюджетування видатків на обслуговування державного боргу в Україні.

186. Зв’язок стратегічного планування та середньострокового бюджетування.

187. Правила формування бюджетних програм.

188. Поняття державної програми в Україні та її роль у макрофінансовому бюджетуванні.

189. Взаємозв’язок стратегії соціально-економічного розвитку країни та бюджетної резолюції.

190. Характеристика і призначення інструментів макрофінансового бюджетування.

191. Послідовність стратегічного планування як однієї з основ макрофінансового бюджетування.

192. Види оцінки бюджетних програм при макрофінансовому бюджетуванні.

193. Поняття «завдання» у структурі бюджетної програми.

194. Характеристика груп результативних показників виконання програм у макрофінансовому бюджетуванні.

195. Призначення і структура бюджетної програми в Україні.

196. Основні підстави для коригування середньострокового бюджету.

197. Відмінність «базового» від «оптимістичного» сценаріїв при прогнозуванні.

198. Суб’єкти макрофінансового бюджетування.

199. Еквівалентність бюджетної послуги та її визначення при макрофінансовому бюджетуванні.

200. Оптимальна структура бюджетної програми, її значення у процесі макрофінансового бюджетування.

201. Приначення бюджетної резолюції в макрофінансовому бюджетуванні.

202. Етапи макрофінансового бюджетування.

203. Роль громадськості при макрофінансовому бюджетуванні.

204. Оцінка поточних витрат на утримання установи, її значення для макрофінансового бюджетування.

205. Застосування методу оцінки «витрати-вигоди» при макрофінансовому бюджетуванні.

206. Взаємозв’язок між показниками продукту та витрат у макрофінансовому бюджетуванні.

207. Зміст моніторингу бюджетних програм.

208. Макрофінансове бюджетування «з нуля», його недоліки і переваги.

209. Цілі та результати оцінки виконання бюджетних програм при макрофінансовому бюджетуванні.

210. Застосування методів оцінки «витрати-вигоди» та «вибір альтернатив» при макрофінансовому бюджетуванні.

211. Зміст і призначення показників якості, що характеризують виконання бюджетних програм.

212. Відмінності понять «управління бюджетною програмою» та «виконання бюджету».

213. Сутність та інструменти макрофінансового бюджетування за програмами в Україні.

214. Взаємозв’язок стратегічного плану та бюджетної програми при макрофінансовому бюджетуванні.

215. Призначення попередньої оцінки бюджетних програм.

216. Завдання середньострокового бюджетування.

217. Основні методи макрофінансового бюджетування.

218. Середньострокове бюджетування, його сутність і переваги.

219. Охарактеризуйте світовий та український досвід використання завдань і підпрограм у структурі бюджетної програми.

220. Відмінність програмної від відомчої класифікації видатків бюджету.

221. Показники результатів діяльності бюджетної установи та їх використання при макрофінансовому бюджетуванні.

222. «Зелена» книга бюджету, її призначення.

223. Підстави для призупинення бюджетної програми.

224. Структура стратегічного плану головного розпорядника коштів.

225. Взаємозв’язок стратегічного і середньострокового бюджетування.

226. Використання критеріїв результативності та ефективності бюджетних видатків при макрофінансовому бюджетуванні.

227. Формат середньострокового бюджету та його коригування.

228. Державні стандарти надання послуг за рахунок бюджету та їхнє використання при макрофінансовому бюджетуванні.

229. Показники затрат і їхнє значення під час оцінки бюджетної програми.

230. Охарактеризуйте макрофінансове бюджетування з «нуля» та програмно-цільове бюджетування. Вкажіть їхні відмінності.

231. Предмет, об’єкт і завдання макрофінансового бюджетування.

232. Зміст і призначення стратегічного плану головного розпорядника бюджетних коштів.

233. Відмінність програми від підпрограм при макрофінансовому бюджетуванні.

234. Результативні показники діяльності бюджетної установи.

235. Сутність і завдання макрофінансового бюджетування.

236. Обов’язкові елементи стратегічного плану головного розпорядника коштів.

237. Середньостроковий бюджет та особливості його коригування при «базисному» бюджетуванні.

238. Відмінність моніторингу виконання бюджетних програм від його оцінки при бюджетуванні.

239. Вплив на бюджетні програми цільових державних програм в Україні.

240. Інструменти макрофінансового бюджетування.

241. Етапи розвитку макрофінансового бюджетування в різних країнах світу.

242. Поняття «фіскальних обмежень» у макрофінансовому бюджетуванні.

243. Відмінність завдання від напрямку діяльності в структурі бюджетної програми.

244. Об’єкт та суб’єкти макрофінансового бюджетування.

245. Особливості структури бюджетної програми в Україні.

246. Назвіть і охарактеризуйте основні методи макрофінансового бюджетування.

247. Використання результативних показників виконання бюджетних програм при макрофінансовому бюджетуванні.

248. Відмінність між результатами моніторингу та оцінки при макрофінансовому бюджетуванні.

249. Поняття галузевого стратегічного планування.

250. Види макроекономічного прогнозу.

251. Поняття показника продукту для бюджетної програми.

252. «Біла» книга та її призначення в макрофінансовому бюджетуванні.

253. Характеристика і порівняння постатейного та програмного бюджетів.

254. Відмінність макрофінансового бюджетування «з нуля» від базисного бюджетування.

255. Структура бюджетної програми в Україні.

256. Зміст і призначення макрофінансового бюджетування.

257. Призначення остаточної оцінки бюджетних програм.

258. Характеристика груп показників виконання програм в Україні та їх взаємозв’язок.

259. Використання «державного стандарту надання послуг, що оплачуються з бюджету» в макрофінансовому бюджетуванні.

260. Значення прозорості й доступності інформації про бюджет при бюджетуванні.

261. Поняття показників ефективності, що характеризують виконання бюджетних програм.

262. Призначення макрофінансового бюджетування.

263. Характеристика підходів до вибору бюджетних послуг для здійснення бюджетних видатків при бюджетуванні.

264. Зміст попередньої оцінки бюджетної програми при макрофінансовому бюджетуванні.

265. Оптимальна структура бюджетної програми.

266. Використання рейтингового методу оцінки при макрофінансовому бюджетуванні.

267. Зміст показника якості виконання бюджетних програм.

268. Мета моніторингу програм у макрофінансовому бюджетуванні.

269. Поняття стратегічного планування на різних рівнях при макрофінансовому бюджетуванні.

270. Чим відрізняється макрофінансове бюджетування «з нуля» від «базисного» бюджетування?Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.224 (0.026 с.)