ТОП 10:

Зонування території міста на транспортні райониМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять та самостійної роботи

з дисципліни

 

«МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ І ДОРОГИ»

 

(для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент»

спеціальності «Менеджмент організацій»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій») / Укл.: Д.О. Пруненко, Я.В. Санько – Харків: ХНАМГ, 2008. – 39 с.

 

 

Укладачі: Дмитро Олександрович Пруненко,

Ярослав Володимирович Санько.

 

Рецензент: доц. О.М. Горяїнов

 

Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики,

протокол № 1 від 30.08. 2008 р.

 

 
 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Зростання сучасних міст характеризується збільшенням кількості населення, розширенням території, віддаленням місць проживання від роботи, що збільшує дальність поїздок міського населення і обсяг роботи міського транспорту. Таким чином, транспортна проблема великих міст є гострою і потребує радикального вирішення. Використання сучасних методів розрахунку дозволяє визначити кількість поїздок мешканців міста і спроектувати оптимальну маршрутну систему, що задовольнить вимоги пасажирів. У зв'язку з цим ставиться завдання підготовки спеціалістів, здатних розробляти й використовувати методи транспортних розрахунків, організовувати маршрути, визначати кількість рухомих одиниць на маршруті та ін.

Мета виконання цих практичних робіт – вивчити методи зонування території міста, взаємних кореспонденцій, методику проектування транспортної мережі, маршрутної системи й розрахунок її характеристик.

 


Практичне заняття 1
Визначення питомої ваги різних видів транспорту в загальній роботі перевезення вантажів і пасажирів

 

Мета — перевірити ступінь засвоєння студентами питань, що розглядаються у лекційному курсі з даної теми.

Завдання. Визначити питому вагу у відсотках транспорту загального користування у транспортній системі країни протягом запропонованого періоду часу.

Варіанти вихідних даних для вирішення завдання подані в табл. 1.1.

Варіант відповідає номеру студента в списку групи.

Таблиця 1.1 –Варіанти вихідних даних

Варіанти Вид транспорту Показники роботи транспорту Період часу Інтервал часу
1. морський повітряний річковий пас.км пас.км т 1955-1980 1955-1965 1955-1970
2. залізничний річковий повітряний автомобільний Т пас.км пас.км т 1960-1970 1960-1985 1960-1985 1960-1970
3. трубопровідний повітряний автомобільний залізничний ткм пас пас.км ткм 1955-1965 1960-1980 1955-1965 1960-1980
4. повітряний річковий автомобільний залізничний пас.км пас пас.км ткм 1970-1990 1965-1975 1970-1990 1985-1995
5. річковий морський повітряний залізничний ткм ткм пас.км т 1975-1985 1980-1990 1980-2000 1955-1990
6. морський річковий автомобільний трубопровідний Т пас ткм ткм 1970-1990 1955-1985 1960-1970 1975-1985
7. трубопровідний повітряний річковий морський Т пас.км ткм ткм 1970-2000 1985-1995 1980-1990 1965-1995
8. морський автомобільний трубопровідний повітряний пас.км пас.км т пас 1990-2000 1965-1975 1980-2000 1975-1985
9.        
10.        
Продовження табл. 1.1
автомобільний морський річковий залізничний пас ткм пас.км пас 1990-2000 1965-1990 1970-1980 1970-2000
залізничний трубопровідний повітряний річковий пас.км ткм пас т 1990-2000 1965-1990 1970-1980 1980-1990
11. річковий автомобільний трубопровідний повітряний ткм пас. ткм пас.км 1995-2000 1980-2000 1990-2000 1985-2000  
12. Морський залізничний автомобільний річковий пас.км пас т ткм 1980-1990 1980-2000 1960-1980 1995-2000
13. автомобільний трубопровідний повітряний залізничний пас.км т ткм пас.км 1955-1975 1975-1995 1990-2000 1970-2000
14. повітряний морський річковий трубопровідний пас пас пас.км ткм 1990-2000 1950-1980 1960-1990 1970-1980
15. залізничний автомобільний повітряний морський ткм пас.км пас т 1955-1975 1990-2000 1980-1990 1965-1995
16. річковий трубопровідний залізничний морський пас т т пас.км 1975-2000 1975-2000 1965-1995 1990-2000
17. автомобільний повітряний морський залізничний пас т т пас.км 1960-1970 1970-1980 1980-2000 1975-1995
18. морський трубопровідний річковий автомобільний ткм ткм пас.км пас.км 1965-1995 1970-2000 1980-1990 1980-1990
19. трубопровідний залізничний автомобільний повітряний т пас пас пас 19870-2000 1980-1990 1975-2000 1955-1985
20. залізничний морський річковий повітряний пас.км пас.км т ткм 1955-1960 1980-2000 1955-1965 1955-1985
21. автомобільний трубопровідний повітряний морський т т т т 1960-1990 1960-1990 1960-1990 1960-1990
22. залізничний річковий автомобільний морський пас пас.км ткм т 1970-2000 1970-2000 1970-2000 1970-2000
23.        
24.        
25.        
Продовження табл. 1.1
морський річковий трубопровідний залізничний ткм пас ткм пас.км 1960-1980 1970-1990 1975-1985 1985-1995
26. трубопровідний автомобільний морський повітряний т пас.км пас пас.км 1955-1985 1985-2000 1965-1975 1985-1995
27. Річковий повітряний автомобільний залізничний ткм ткм пас пас 1965-1995 1975-1995 1980-1990 1990-2000
28. морський трубопровідний повітряний річковий пас.км т ткм пас.км 1955-1985 1960-1970 1960-2000 1960-2000
29. залізничний автомобільний повітряний трубопровідний т ткм т ткм 1965-1995 1970-2000 1980-1990 1980-1990
30. повітряний морський залізничний трубопровідний ткм ткм ткм т 1975-1985 1980-1990 1970-1990 1955-1990
31. трубопровідний річковий автомобільний морський ткм пас пас пас 1965-1975 1965-1975 1960-2000 1955-1995
32. залізничний повітряний автомобільний річковий пас.км пас.км пас пас.км 1955-1995 1955-1995 1960-1970 1970-1980

 

Вихідні дані для вирішення завдання брати з табл. 1.2.-1.5.

 

Таблиця 1.2 –Обсяги перевезень вантажів різними видами транспорту, млн.т

Рік Види транспорту Всього
заліз-ничний морський річковий трубо-провідний автомобіль-ний повіт-ряний
1267,0 53,7 139,5 51,7 3730,0 0,26 5242,2
1320,3 57,9 140,2 57,9 4300,5 0,33 5877,13
1400,5 61,4 156,7 68,4 5240,6 0,46 6928,06
1539,7 68,5 178,9 80,5 6220,4 0,61 8088,61
1740,5 71,3 197,5 105,8 7440,2 0,67 9555,97
1884,9 75,9 210,3 129,9 8429,7 0,70 10731,4
1965,5 79,5 218,2 135,3 9320,5 0,75 11719,75
1998,3 84,4 227,5 148,4 9530,2 0,82 11989,62
2188,4 93,6 235,4 160,3 9830,3 0,90 12508,9
2250,5 99,2 249,2 198,5 9980,5 0,95 12778,85
2288,8 109,6 252,3 213,0 10240,3 1,1 13104,8
2335,9 120,5 280,7 246,7 11335,5 1,3 14320,6
2460,3 139,3 295,5 265,5 12540,6 1,5 15698,0
2630,5 148,4 327,4 295,4 12980,4 1,6 16383,7
2756,4 155,3 341,2 312,5 133354,5 1,7 16921,6
2896,0 161,9 357,8 339,9 14622,8 1,8 18380,2
               
Продовження табл. 1.2
3048,8 170,9 380,7 352,6 15760,0 2,0 19715,0
3171,5 178,1 385,3 388,4 17111,0 2,1 21246,4
3346,0 186,0 410,0 421,0 17857,0 2,2 22231,2
3497,0 192,0 452,0 457,0 19639,0 2,3 24239,3
3621,0 200,0 457,0 498,0 21258,0 2,5 26036,5
3655,0 214,0 485,0 532,0 22086,0 2,6 26974,6
3723,0 220,0 520,0 559,0 22754,0 2,? 27778,6
3776,4 229,4 546,2 588,7 23123,1 2,75 28266,6
3688,0 227,0 537,0 609,0 24033,0 2,8 29086,8
3728,0 228,0 568,0 630,0 24201,0 3,0 29258,0
3762,0 223,0 595,0 638,0 24809,0 3,1 30030,1
3725,0 224,0 604,0 645,0 25217,0 3,1 30418,1
3851,0 238,0 606,0 649,0 26900,0 3,1 32247,0
3909,0 235,0 619,0 648,0 25900,0 3,1 31314,0
3958,0 240,0 632,0 631,0 25500,0 3,2 30964,2
3970,0 244,2 640,1 629,0 25500,0 3,2 31036,5
3978,0 252,3 648,2 625,0 26100,0 3,3 31606,8
3985,0 257,4 651,3 622,0 27800,0 3,3 33319,0
3999,0 270,5 681,2 619,3 28500,0 3,4 34064,4
3991,0 270,6 681,5 620,1 28600,0 3,4 34166,6
3992,1 271,1 670,3 618,2 28615,1 3,3 34170,1
3976,2 268,5 660,5 615,1 28613,0 3,3 34136,5
3975,3 262,2 657,3 612,2 28600,1 3,0 34113,1
3970,1 260,0 648,2 600,0 26789,0 2,9 32270,2
3856,3 245,3 589,2 588,3 25300,1 2,5 30581,7
3646,1 235,1 562,5 540,2 23280,0 2,1 28266,0
3533,2 201,5 540,7 490,1 20100,5 1,6 24867,6
3400,1 185,1 521,3 385,4 19354,3 1,2 23847,4
3384,5 184,3 519,4 355,5 19288,5 1,2 23733,4
3279,1 180,2 500,1 300,3 19450,5 1,5 23711,7

 

Таблиця 1.3 –Вантажообіг різних видів транспорту, млрд.т.км

Рік Види транспорту Всього
заліз-ничний морський річковий трубо-провідний автомобіль-ний повіт-ряний
970,9 68,9 67,7 14,7 42,5 0,25 1165,0
990,4 70,5 72,3 16,2 50,1 0,29 1199,79
1180,5 89,4 85,4 24,1 63,4 0,37 1443,17
1230,7 100,5 90,5 31,5 75,4 0,40 1529,0
1360,0 123,4 93,4 40,9 89,7 0,49 1707,89
1504,3 131,5 99,6 51,2 98,5 0,56 1885,7
1613,2 190,8 109,4 78,4 111,4 0,7 2103,9
1704,8 220,5 115,5 98,5 120,5 0,85 2260,65
1822,4 290,4 123,7 121,7 130,5 0,90 2489,60
1899,7 320,3 129,1 132,5 136,7 1,25 2619,55
1950,2 388,8 133,9 146,7 143,1 1,34 2764,0
1999,0 433,7 144,4 169,3 156,6 1,45 2895,45
2137,0 497,5 151,6 175,2 178,8 1,56 3141,66
2240,5 550,4 159,5 230,1 185,9 1,69 3368,09
2390,4 610,1 168,3 250,4 199,4 1,79 3620,39
2494,7 656,1 174,0 281,7 220,8 1,88 3829,2
2637,3 696,0 328,5 328,5 236,0 1,98 4085,5
2760,8 698,2 180,2 375,8 261,8 2,19 4279,0
2958,3 744,6 189,4 439,4 282,5 2,37 4616,6
 
Продовження табл. 1.3
3097,0 772,0 121,3 533,4 283,8 2,48 4925,0
3236,5 730,0 221,6 665,8 338,0 2,59 5194,0
3295,1 758,9 222,8 794,6 360,0 2,71 5434,1
3331,4 769,4 230,7 922,4 380,0 2,8 5636,7
3429,4 827,6 243,7 1049,0 396,0 2,86 5948,7
3350,0 842,3 232,8 1140,7 418,0 2,91 5989,7
3435,0 835,0 244,7 1216,0 431,0 3,09 6164,79
3503,2 846,0 255,4 1263,2 454,0 3,08 6325,0
3464,4 827,9 262,5 1306,8 464,0 3,03 7100,0
3600,0 888,0 273,0 1353,1 490,0 3,18 7470,7
3638,9 932,4 264,6 1370,3 477,0 3,28 7683,8
3718,8 904,4 261,6 1312,6 477,3 3,35 7808,0
3820,1 902,2 260,4 1300,0 482,5 3,37 6768,57
3911,2 905,1 258,2 1280,0 490,1 3,39 6847,99
3920,3 905,2 259,3 1275,0 494,2 3,41 6857,41
4011,0 906,7 259,4 1260,0 510,5 3,41 6951,01
4670,0 907,3 259,5 1250,0 515,7 3,40 7605,9
4671,0 907,5 259,5 1255,1 515,8 3,39 7612,29
4630,0 900,0 257,0 1231,3 514,1 3,37 7535,77
4590,0 866,0 215,3 1190,1 491,3 3,30 7356,0
4570,3 845,1 209,7 1186,6 474,6 2,29 7288,59
4499,1 831,7 199,9 1070,3 440,7 2,19 7043,89
4330,7 780,1 169,5 995,1 399,4 1,99 6676,76
4273,5 689,3 147,8 944,4 318,1 1,5 6374,6
4183,4 630,5 140,3 900,3 315,2 1,4 6171,3
4000,6 625,2 135,1 8560,7 319,3 1,4 5932,3
3986,5 600,1 128,4 844,9 320,5 1,5 5881,9

 

Таблиця 1.4Обсяги перевезень пасажирів різними видами транспорту, млн.пас.

Рік Види транспорту Всього
залізничний морський річковий автомобіль-ний повітряний
1641,4 14,6 82,4 4482,0 2,5 6222,9
1735,7 15,3 90,3 5010,2 3,1 6854,6
1780,9 17,7 99,1 6127,3 5,8 8030,8
1810,5 20,4 105,3 7334,3 9,3 9279,8
1870,7 22,5 110,7 9115,2 11,4 11130,5
1949,7 26,7 118,6 11316,0 16,0 13427,0
2050,3 28,3 120,5 12100,0 19,3 14318,4
2115,7 30,7 125,4 13300,1 23,7 15595,6
2160,5 32,5 128,3 14500,5 31,5 16853,3
2200,3 35,4 130,4 16470,3 37,4 18873,8
2301,2 37,3 133,9 18657,3 42,1 21171,4
2430,1 37,4 136,5 19730,5 45,3 24983,8
2550,3 37,8 138,2 22540,3 52,4 25319,0
2710,2 38,1 140,1 24100,1 59,3 27047,8
2807,3 38,4 143,3 25078,0 65,4 28132,4
2930,4 38,5 145,2 26365,0 71,4 29550,5
3053,4 38,5 145,7 27675,0 78,1 30990,6
3167,0 43,3 150,0 30364,0 82,5 33806,8
3308,0 45,2 146,0 32108,0 84,3 35691,5
3389,0 48,8 151,0 34234,0 90,5 37913,3
3471,0 51,5 161,0 36501,0 98,0 40282,5
             
Продовження табл. 1.4
3445,0 49,6 145,0 37857,0 100,9 41697,5
3566,0 51,8 144,0 39232,0 92,9 43086,7
3603,0 50,3 144,5 40375,0 97,8 44271,5
3566,0 52,9 137,0 41233,0 102,0 45130,9
3557,0 51,6 138,0 42175,0 103,7 46025,3
3576,0 54,5 146,0 42239,0 108,9 46824,4
3578,0 52,3 138,0 43701,0 108,1 47577,4
4173,0 51,3 142,0 44600,0 109,5 49075,8
4154,0 50,5 135,0 45800,0 112,3 50251,8
4166,0 50,3 132,0 47000,0 112,6 51450,9
4190,3 50,2 131,3 47500,0 112,7 51984,5
4200,4 50,1 131,1 48300,0 112,8 52794,4
4230,5 49,0 130,0 49200,0 113,0 53722,5
4240,6 48,9 131,1 49700,0 113,1 54233,7
4300,5 50,0 131,1 50500,0 113,1 55094,9
4312,7 50,9 132,0 50675,0 113,3 55283,9
4270,3 49,9 131,5 50000,0 112,7 54564,4
4169,1 48,8 130,0 48347,3 109,1 52804,3
4071,7 47,9 127,1 47779,1 101,7 52127,5
3989,3 46,5 126,0 46331,51 99,3 50592,6
3733,8 45,6 121,5 45221,3 90,1 49212,3
3643,5 44,9 119,3 44444,7 87,2 48339,6
3500,0 43,4 100,2 41222,3 86,0 44951,9
3244,1 42,2 95,3 41000,5 85,2 44467,3
3055,5 40,0 90,2 40800,6 82,1 44068,4

 

Таблиця 1.5 – Пасажирообіг різних видів транспорту, млрд.пас.км

Рік Види транспорту Всього
залізничний морський річковий автомобіль-ний повітряний
141,1 1,5 3,6 20,9 2,8 170,2
152,3 1,5 3,7 30,5 3,7 191,7
157,4 1,47 3,8 40,1 5,4 208,17
163,4 1,45 4,1 50,2 7,9 227,05
165,3 1,4 4,2 57,3 9,9 238,1
170,8 1,3 4,3 61,0 12,1 249,5
175,6 1,4 4,5 75,5 19,3 276,3
180,5 1,45 4,5 85,7 24,5 296,65
187,3 1,47 4,7 95,3 27,4 316,17
190,5 1,47 4,7 100,4 33,5 330,57
201,6 1,5 4,9 120,5 38,1 366,6
220,5 1,5 5,1 138,4 43,2 408,7
230,7 1,55 5,2 155,3 52,3 445,05
240,5 1,47 5,3 167,2 57,4 471,87
255,4 1,55 5,35 184,3 65,3 511,90
265,4 1,6 5,4 198,3 78,2 548,6
274,6 1,6 5,6 211,1 88,8 581,8
285,8 1,9 5,7 235,3 95,9 624,4
296,6 1,9 5,9 253,9 98,8 657,1
306,5 2,1 6,1 279,0 108,0 702,0
312,5 2,1 6,3 303,6 122,5 747,0
315,1 2,4 6,0 325,3 130,8 779,6
322,2 2,7 5,6 344,5 127,5 802,5
332,1 2,3 5,8 361,5 140,1 841,0
             
Продовження табл. 1.5
335,3 2,5 5,8 376,0 151,0 870,6
331,2 2,5 6,0 389,8 160,6 890,1
344,3 2,5 5,8 407,9 167,3 927,8
350,5 2,55 5,75 425,3 170,1 954,2
364,3 2,5 5,75 427,4 175,2 985,15
369,5 2,55 5,8 441,5 182,3 1001,65
374,0 2,6 5,9 446,7 188,4 1017,6
379,3 2,6 5,9 449,3 190,3 1027,4
380,5 2,65 5,85 450,2 192,2 1031,4
381,3 2,65 5,8 451,3 197,5 1038,55
382,4 2,7 5,85 450,2 199,6 1040,75
387,5 2,7 5,8 452,3 205,3 1003,6
388,3 2,73 5,8 453,7 206,4 1056,93
387,1 2,67 5,75 452,5 205,8 1053,82
375,9 2,6 5,65 451,1 204,6 1039,85
360,7 2,55 5,35 449,0 203,1 1020,7
341,1 1,95 4,85 389,7 180,8 918,4
331,9 1,6 3,88 279,9 150,2 767,48
296,3 1,47 3,6 230,1 141,9 673,37
271,5 1,4 3,2 225,5 140,2 641,8
260,8 1,35 2,95 201,4 135,1 601,6
248,3 1,31 2,75 200,2 129,2 581,76

Практичне заняття 2

Практичне заняття 3

Практичне заняття 4

Практичне заняття 5

Практичне заняття 6

Практичне заняття 7

Практичне заняття 8

Практичне заняття 9

Практичне заняття 10

Практичне заняття 11

Практичне заняття 12

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»).

 

Укладачі: Дмитро Олександрович Пруненко,

Ярослав Володимирович Санько.

 

 

Редактор: М.З. Аляб’єв

 

_______План 2008, поз. 73М _____________________________________________

Підп. до друку 9.09.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. друк. арк. 1,7 Обл. вид. арк. 2,0

Тираж 100 прим. Замовл. №

_____________________________________________________________________

_________________61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12________________

______________________Сектор поліграфії ЦНІТ ХНАМГ___________________

___________________61002, Харків, вул. Революції, 12______________________

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять та самостійної роботи

з дисципліни

 

«МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ І ДОРОГИ»

 

(для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент»

спеціальності «Менеджмент організацій»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій») / Укл.: Д.О. Пруненко, Я.В. Санько – Харків: ХНАМГ, 2008. – 39 с.

 

 

Укладачі: Дмитро Олександрович Пруненко,

Ярослав Володимирович Санько.

 

Рецензент: доц. О.М. Горяїнов

 

Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики,

протокол № 1 від 30.08. 2008 р.

 

 
 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Зростання сучасних міст характеризується збільшенням кількості населення, розширенням території, віддаленням місць проживання від роботи, що збільшує дальність поїздок міського населення і обсяг роботи міського транспорту. Таким чином, транспортна проблема великих міст є гострою і потребує радикального вирішення. Використання сучасних методів розрахунку дозволяє визначити кількість поїздок мешканців міста і спроектувати оптимальну маршрутну систему, що задовольнить вимоги пасажирів. У зв'язку з цим ставиться завдання підготовки спеціалістів, здатних розробляти й використовувати методи транспортних розрахунків, організовувати маршрути, визначати кількість рухомих одиниць на маршруті та ін.

Мета виконання цих практичних робіт – вивчити методи зонування території міста, взаємних кореспонденцій, методику проектування транспортної мережі, маршрутної системи й розрахунок її характеристик.

 


Практичне заняття 1
Визначення питомої ваги різних видів транспорту в загальній роботі перевезення вантажів і пасажирів

 

Мета — перевірити ступінь засвоєння студентами питань, що розглядаються у лекційному курсі з даної теми.

Завдання. Визначити питому вагу у відсотках транспорту загального користування у транспортній системі країни протягом запропонованого періоду часу.

Варіанти вихідних даних для вирішення завдання подані в табл. 1.1.

Варіант відповідає номеру студента в списку групи.

Таблиця 1.1 –Варіанти вихідних даних

Варіанти Вид транспорту Показники роботи транспорту Період часу Інтервал часу
1. морський повітряний річковий пас.км пас.км т 1955-1980 1955-1965 1955-1970
2. залізничний річковий повітряний автомобільний Т пас.км пас.км т 1960-1970 1960-1985 1960-1985 1960-1970
3. трубопровідний повітряний автомобільний залізничний ткм пас пас.км ткм 1955-1965 1960-1980 1955-1965 1960-1980
4. повітряний річковий автомобільний залізничний пас.км пас пас.км ткм 1970-1990 1965-1975 1970-1990 1985-1995
5. річковий морський повітряний залізничний ткм ткм пас.км т 1975-1985 1980-1990 1980-2000 1955-1990
6. морський річковий автомобільний трубопровідний Т пас ткм ткм 1970-1990 1955-1985 1960-1970 1975-1985
7. трубопровідний повітряний річковий морський Т пас.км ткм ткм 1970-2000 1985-1995 1980-1990 1965-1995
8. морський автомобільний трубопровідний повітряний пас.км пас.км т пас 1990-2000 1965-1975 1980-2000 1975-1985
9.        
10.        
Продовження табл. 1.1
автомобільний морський річковий залізничний пас ткм пас.км пас 1990-2000 1965-1990 1970-1980 1970-2000
залізничний трубопровідний повітряний річковий пас.км ткм пас т 1990-2000 1965-1990 1970-1980 1980-1990
11. річковий автомобільний трубопровідний повітряний ткм пас. ткм пас.км 1995-2000 1980-2000 1990-2000 1985-2000  
12. Морський залізничний автомобільний річковий пас.км пас т ткм 1980-1990 1980-2000 1960-1980 1995-2000
13. автомобільний трубопровідний повітряний залізничний пас.км т ткм пас.км 1955-1975 1975-1995 1990-2000 1970-2000
14. повітряний морський річковий трубопровідний пас пас пас.км ткм 1990-2000 1950-1980 1960-1990 1970-1980
15. залізничний автомобільний повітряний морський ткм пас.км пас т 1955-1975 1990-2000 1980-1990 1965-1995
16. річковий трубопровідний залізничний морський пас т т пас.км 1975-2000 1975-2000 1965-1995 1990-2000
17. автомобільний повітряний морський залізничний пас т т пас.км 1960-1970 1970-1980 1980-2000 1975-1995
18. морський трубопровідний річковий автомобільний ткм ткм пас.км пас.км 1965-1995 1970-2000 1980-1990 1980-1990
19. трубопровідний залізничний автомобільний повітряний т пас пас пас 19870-2000 1980-1990 1975-2000 1955-1985
20. залізничний морський річковий повітряний пас.км пас.км т ткм 1955-1960 1980-2000 1955-1965 1955-1985
21. автомобільний трубопровідний повітряний морський т т т т 1960-1990 1960-1990 1960-1990 1960-1990
22. залізничний річковий автомобільний морський пас пас.км ткм т 1970-2000 1970-2000 1970-2000 1970-2000
23.        
24.        
25.        
Продовження табл. 1.1
морський річковий трубопровідний залізничний ткм пас ткм пас.км 1960-1980 1970-1990 1975-1985 1985-1995
26. трубопровідний автомобільний морський повітряний т пас.км пас пас.км 1955-1985 1985-2000 1965-1975 1985-1995
27. Річковий повітряний автомобільний залізничний ткм ткм пас пас 1965-1995 1975-1995 1980-1990 1990-2000
28. морський трубопровідний повітряний річковий пас.км т ткм пас.км 1955-1985 1960-1970 1960-2000 1960-2000
29. залізничний автомобільний повітряний трубопровідний т ткм т ткм 1965-1995 1970-2000 1980-1990 1980-1990
30. повітряний морський залізничний трубопровідний ткм ткм ткм т 1975-1985 1980-1990 1970-1990 1955-1990
31. трубопровідний річковий автомобільний морський ткм пас пас пас 1965-1975 1965-1975 1960-2000 1955-1995
32. залізничний повітряний автомобільний річковий пас.км пас.км пас пас.км 1955-1995 1955-1995 1960-1970 1970-1980

 

Вихідні дані для вирішення завдання брати з табл. 1.2.-1.5.

 

Таблиця 1.2 –Обсяги перевезень вантажів різними видами транспорту, млн.тПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.018 с.)