ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мал.10.9. Компоненти робочого стола WindowsУ середовищі Windows використовують такі терміни:

ü папки, які є аналогами підкаталогів в операційній системі DOS;

ü файли, що зберігаються в папках.

Крім файлів, у папках можна зберігати й інші папки (дочірні). Файли містять виконавчі програми, а також документи різного походження.

Як правило, папки мають однакове зображення - , але різні підписи, що відповідають їхньому призначенню, тобто сповіщають про призначення файлів та папок, які в них знаходяться. Проте, деякі папки позначаються спеціальними (унікальними) піктограмами. До них належать папки, які звично розміщуються на робочому столі Windows. Це такі папки як:

 

- “мой компьютер” - дозволяє переглядати та змінювати параметри системи і ресурси власного комп’ютера;  
- “сетевое окружение” - забезпечує зв’язок з ресурсами комп’ютерної мережі, тобто з магнітними дисками інших комп’ютерів, підключених до неї;  
- “корзина” - використовується для тимчасового збереження вилучених із диска папок та файлів. Інформацію з корзини можна відновити на диску. Якщо ж корзину очистити, то вони будуть втрачені назавжди.

 

Íà ðîáî÷îìó ñòîë³ òàêîæ ìîæóòü ðîçì³ùóâàòèñü ÿðëèêè ïðîãðàì, ïàïîê òà ðåñóðñ³â êîìï’þòåðà, ùî âèêîðèñòîâóþòü íàé÷àñò³øå.

 

ßðëèê - öå çâè÷àéíà ï³êòîãðàìà, ÿêà âêàçóº íà ÿêèéñü ôàéë, àëå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ï³êòîãðàìè ôàéëó òèì, ùî ïðè ¿¿ âèëó÷åíí³ ôàéë çàëèøàºòüñÿ íà äèñêó.

Ïðè ïåðåì³ùåíí³ ÿðëèêà â ³íøó ïàïêó, ôàéë, до якого â³í належить, òàêîæ çàëèøàºòüñÿ íà ì³ñö³.

Çзîâí³ ÿðëèê â³äð³çíÿºòüñÿ òèì, ùî ìຠó ë³âîìó íèæíüîìó êóòêó çîáðàæåííÿ ñòð³ëêè ïåðåõîäó. Íàéïîøèðåí³øèìè º ÿðëèêè ïðîãðàì іç ïàêåòó Mocrosoft Office:

- запускає на виконання текстовий редактор Microsoft Word for Windows;
- запускає на виконання табличний процесор Excel;  
- запускає на виконання графічний редактор Paint (PaintBrush).

Якщо додатки використовують не дуже часто, то їхні ярлики розміщувати на робочому столі немає сенсу. У такому випадку їх можна помістити у спеціальну папку.

Файли можуть містити різноманітну інформацію, а тому піктограми, якими вони позначаються, мають різні зображення, найпоширенішими з яких є:

- виконавча програма;
- документ, підготовлений за допомогою текстового редактора Word for Windows;
- файл, що містить графічне зображення, створене редактором Paint;
- документ, підготовлений за допомогою табличного процесора Excel;
- файл, що містить текст у форматі ДОС;
- файли та папки з довідковою інформацією;
- файл, який не має спеціального значка тощо.

Панель задач Windows

Ïàíåëü çàäà÷ - öå ñ³ðà ñìóãà, ùî çàâæäè ì³ñòèòü êíîïêó âèêëèêó ñòàðòîâîãî ìåíþ “Ïóñê” ³ ðÿä ³íøèõ îá’ºêò³â. Âîíà переважно çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ íèæíüîãî êðàþ åêðàíà (õî÷à ¿¿ ìîæíà ðîçì³ùóâàòè çâåðõó, ë³âîðó÷ àáî ïðàâîðó÷). ϳñëÿ çàâàíòàæåííÿ Windows âîíà ìຠâèãëÿä, ïîêàçàíèé íà Мал.10.9. ßêùî â³äêðèòè ÿêåñü â³êíî, òî ðàçîì ç éîãî ïîÿâîþ íà ðîáî÷îìó ñòîë³, íà ïàíåë³ çàäà÷ óòâîðþºòüñÿ êíîïêà ç ³ì’ÿì öüîãî â³êíà. ×èì á³ëüøå â³êîí áóäå îäíî÷àñíî â³äêðèòî, òèì á³ëüøå êíîïîê áóäå ðîçì³ùåíî на ïàíåë³ çàäà÷. Ïðè öüîìó ¿õ ðîçì³ðè áóäóòü â³äïîâ³äíî çìåíøóâàòèñü (Мал.10.10.).

 

Мал.10.10. Ïàíåëü çàäà÷ ç êíîïêàìè â³äêðèòèõ â³êîí

Ò³ëüêè îäíå ç â³äêðèòèõ â³êîí ìîæå áóòè àêòèâíèì. Íà ðîáî÷îìó ñòîë³ òàêå â³êíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íåàêòèâíèõ òåìíèì êîëüîðîì фону çàãîëîâêó, à íà ïàíåë³ çàäà÷ êíîïêà, ç ³ì’ÿì àêòèâíîãî ó äàíèé ìîìåíò äîäàòêó âèãëÿäຠÿê íàòèñíóòà. Âñ³ ³íø³ â³äêðèò³ â³êíà на ïàíåë³ çàäà÷ ìàþòü âèãëÿä íåíàòèñíóòèõ êíîïîê. Ùîá ïåðåêëþ÷èòèñü íà ³íøå â³äêðèòå â³êíî (àêòèâ³çóâàòè éîãî), потрібно çàô³êñóâàòè êóðñîð ìèøки íà â³äïîâ³äí³é êíîïö³ â ïàíåë³ çàäà÷ àáî ж ó áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ ïîòð³áíîãî â³êíà íà ðîáî÷îìó ñòîë³. Ô³êñàö³ºþ êóðñîðó ìèøки íà êíîïö³ â ïàíåë³ çàäà÷ ìîæíà òàêîæ ðîçãîðíóòè çãîðíóòå â³êíî.

Системне меню

Це меню дає змогу звертатись майже до всіх функцій Windows та запускати на виконання будь-які програми, знайти на дисках будь-який файл, відкрити документ, змінити поточні настройки системи, отримати довідкову інформацію.

Для розкриття цього меню, потрібно виділити курсором кнопку “Пуск” на панелі задач і клацнути лівою кнопкою мишки (мал.12.1.).

 
 

Якщо затримати курсор на рядку з трикутником біля правого його краю, праворуч розкривається додаткове меню - підменю, яке має таку ж структуру, як і головне меню (пункти “Программы”, “Документы”, “Настройка” і “Поиск”). Підменю також можуть містити рядки з трикутником, тобто виклик підменю нижчого рівня (мал.12.2.)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.005 с.)