ТОП 10:

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТАЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ

ФІЛОСОФІЯ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

для студентів усіх напрямків підготовки

 

Дніпропетровськ

НГУ

 

 

Філософія. Методичні рекомендації до виконання контрольних та індивідуальних завдань для студентів усіх напрямків підготовки. О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 20 с.

 

 

Автори:

О.Ф. Захарчук канд. філос. наук, доц.;

О.М. Ярош канд. філос. наук, доц.

 

 

Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів усіх напрямків підготовки під час підготовки до здачі контрольних та індивідуальних робіт з нормативної дисципліни «Філософія».

Розглянуто критерії оцінювання та правила оформлення контрольних та індивідуальних робіт.

Подано рекомендації щодо змісту контрольних та індивідуальних робіт, також наведений перелік джерел, необхідних при виконанні контрольних та індивідуальних робіт.

 

Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри філософії, д-р філос. наук, проф. Ю.О. Шабанова.

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Філософія» розрахована на 108 годин, з них: 3 години на тиждень – лекційні, 1 година на тиждень - семінарські, решта – самостійна робота.

На оглядовому лекційному занятті розкриваються вузлові питання, напрями вивчення дисципліни. Програмні питання розглядаються на основі найновіших досягнень сучасної філософії. У ході цих занять студент отримує знання по самостійному вивченню навчального матеріалу.

Самостійна робота включає вивчення рекомендованої літератури, конспектування джерел, підготовку контрольних робіт по філософських проблемах. При виникненні труднощів з вивчення дисципліни "Філософія" студент може звернутися за консультацією до викладача. Самостійна робота повинна вестися систематично і цілеспрямовано, сприяти вдосконаленню знань і умінь студента.

Вивчення курсу закінчується іспитом.

Іспит проводиться в усній або письмовій формі, кожен квиток включає 3 питання.

Студент повинен показати знання навчального матеріалу і уміння оперувати їм, а також власне розуміння проблем, поставлених в квитку.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Тому в наш час зростає попит на оволодіння філософією як відповідним типом і способом мислення.

Вивчення курсу покликане забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів. Курс «Філософія» дає можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти умінням застосовувати філософські знання в безпосередній практичній та науковій діяльності.

Головна мета курсу: формування філософських основ світогляду людини, або сукупності поглядів на світ в цілому та ставлення людини до цього світу, шляхом аналізу онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, соціальних проблем буття.

Основні завдання курсу

- Вивчення історії філософії та її органічної складової – історії української філософії, ознайомлення з найбільш відомими авторами філософських систем, їх головними працями;

- сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень сучасної філософії, інформації про світ в цілому і ставлення людини до цього світу;

- вивчення комплексу принципів пізнання як загального методу пізнавальної діяльності;

- розвиток здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя;

- формування навичок читання та конспектування філософської літератури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИЦЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ»

 

Контрольні роботи укладено згідно з робочою програмою з урахуванням різних розділів та тем лекційного курсу.

Перед тим як виконувати контрольну роботу, студент повинен обов`язково прослухати лекції та закріпити теоретичний матеріал на практичних заняттях.

Після прослуховування лекцій студент має право бути допущеним до складання заліку або екзамену. Умовою складання заліку або екзамену є вчасно представлена контрольна робота з дисципліни.

Контрольна робота розглядається як різновид самостійної роботи студентів, що спрямована на формування вмінь самостійно працювати з теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші категорії дисципліни, встановлювати взаємозв`язок між її головними поняттями. У ході виконання контрольної роботи студент має навчитися визначати практичну спрямованість та значущість дисципліни, її зв`язок з іншими науками.

Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує той варіант контрольної роботи, на який вказує викладач.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ»

 

Теми індивідуальних робіт сформульовані з урахуванням вимог до самостійної роботи студента і розраховані на вміння працювати з алфавітним, тематичним та іншими бібліотечними каталогами по підбору відповідної літератури.

Зміст контрольної роботи повинен повністю відповідати обраній темі (саме тому аспекту однієї з проблем філософії, який міститься в назві теми).

Наприклад, якщо тема звучить „У чому полягає специфіка філософії? Чим вона відрізняється від науки і мистецтва?”, то треба провести саме порівняльний аналіз цих форм людської діяльності, а не давати тільки їх детальний огляд окремо. Тому треба звертати увагу на формулювання теми.

Матеріал в контрольній роботі повинен бути викладений послідовно, з відповідними висновками з досліджуваної проблеми.

Звичайно для розкриття теми недостатньо користуватися лише підручником. Тому студент повинен використовувати в роботі і спеціалізовані дослідження, що стосуються обраної теми.

Можна користуватися навчальною літературою, що не входить до рекомендованої літератури. Студент може її підібрати цілком самостійно.

 

Мета виконання контрольної роботи.

Студент повинен навчитися працювати з науковою, довідковою та історичною літературою. Опрацювавши необхідну літературу, студент повинен узагальнити отриману інформацію, засвоює основні поняття, визначає й усвідомлює вузлові моменти теми.

 

РЕФЕРАТ

З дисципліни «Філософія»

на тему: «Основні напрямки філософії Нового часу»

 

Виконав(ла):

студент(ка) групи:

(вказати шифр групи)

(вказати прізвище та

ініціали)

 

Перевірив(ла):

(вказати посаду, прізвище

та ініціали вакладача)

Дніпропетровськ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ

ФІЛОСОФІЯ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

для студентів усіх напрямків підготовки

 

Дніпропетровськ

НГУ

 

 

Філософія. Методичні рекомендації до виконання контрольних та індивідуальних завдань для студентів усіх напрямків підготовки. О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 20 с.

 

 

Автори:

О.Ф. Захарчук канд. філос. наук, доц.;

О.М. Ярош канд. філос. наук, доц.

 

 

Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів усіх напрямків підготовки під час підготовки до здачі контрольних та індивідуальних робіт з нормативної дисципліни «Філософія».

Розглянуто критерії оцінювання та правила оформлення контрольних та індивідуальних робіт.

Подано рекомендації щодо змісту контрольних та індивідуальних робіт, також наведений перелік джерел, необхідних при виконанні контрольних та індивідуальних робіт.

 

Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри філософії, д-р філос. наук, проф. Ю.О. Шабанова.

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Філософія» розрахована на 108 годин, з них: 3 години на тиждень – лекційні, 1 година на тиждень - семінарські, решта – самостійна робота.

На оглядовому лекційному занятті розкриваються вузлові питання, напрями вивчення дисципліни. Програмні питання розглядаються на основі найновіших досягнень сучасної філософії. У ході цих занять студент отримує знання по самостійному вивченню навчального матеріалу.

Самостійна робота включає вивчення рекомендованої літератури, конспектування джерел, підготовку контрольних робіт по філософських проблемах. При виникненні труднощів з вивчення дисципліни "Філософія" студент може звернутися за консультацією до викладача. Самостійна робота повинна вестися систематично і цілеспрямовано, сприяти вдосконаленню знань і умінь студента.

Вивчення курсу закінчується іспитом.

Іспит проводиться в усній або письмовій формі, кожен квиток включає 3 питання.

Студент повинен показати знання навчального матеріалу і уміння оперувати їм, а також власне розуміння проблем, поставлених в квитку.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Тому в наш час зростає попит на оволодіння філософією як відповідним типом і способом мислення.

Вивчення курсу покликане забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів. Курс «Філософія» дає можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти умінням застосовувати філософські знання в безпосередній практичній та науковій діяльності.

Головна мета курсу: формування філософських основ світогляду людини, або сукупності поглядів на світ в цілому та ставлення людини до цього світу, шляхом аналізу онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, соціальних проблем буття.

Основні завдання курсу

- Вивчення історії філософії та її органічної складової – історії української філософії, ознайомлення з найбільш відомими авторами філософських систем, їх головними працями;

- сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень сучасної філософії, інформації про світ в цілому і ставлення людини до цього світу;

- вивчення комплексу принципів пізнання як загального методу пізнавальної діяльності;

- розвиток здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя;

- формування навичок читання та конспектування філософської літератури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.008 с.)